Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Har mennesket en udødelig ånd?

Har mennesket en udødelig ånd?

 Har mennesket en udødelig ånd?

„HELE Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed,“ skrev apostelen Paulus. (2 Timoteus 3:16) Ja, Bibelen, der kommer fra den sande Gud, Jehova, er en sandhedens bog. — Salme 83:18.

Da Jehova har skabt alt, deriblandt mennesket, ved han hvad der sker med os når vi dør. (Hebræerne 3:4; Åbenbaringen 4:11) Og i sit inspirerede ord, Bibelen, har han givet sande og tilfredsstillende svar på spørgsmål om hvad der sker efter døden.

Hvad er ånden?

Grundbetydningen af de ord der i Bibelen er oversat med „ånd“, er „ånde“, eller „åndedræt“. Men der ligger mere i de ord end selve åndedrættet. Bibelskribenten Jakob siger for eksempel: „Legemet er dødt uden ånd.“ (Jakob 2:26) Ånden er altså det som gør legemet levende.

Denne levendegørende kraft kan ikke blot være åndedrættet, det at ånde luft ind i lungerne og ånde ud igen. Hvorfor ikke? Fordi der, når åndedrættet er ophørt, endnu er liv i legemets celler en kort tid — „i flere minutter“ ifølge The World Book Encyclopedia. Det er grunden til at det er muligt at genoplive et menneske. Men så snart livskraften er forsvundet fra legemets celler, er alle genoplivningsforsøg til ingen nytte. Alverdens åndedræt vil ikke kunne give en eneste celle liv. Ånden er altså den usynlige livskraft — livsgnisten — der holder cellerne og mennesket i live. Denne livskraft opretholdes ved åndedrættet. — Job 34:14, 15.

Findes denne ånd kun i mennesker? Det spørgsmål besvarer Bibelen også. Den vise kong Salomon erkendte at mennesker og dyr „alle har samme ånd“, og spurgte: „Hvem kender menneskesønnernes ånd, om den går opad, eller dyrenes ånd, om den går nedad til jorden?“ (Prædikeren 3:19-21) Både dyr og mennesker har altså en ånd. Hvordan skal det forstås?

 Ånden, eller livskraften, kan sammenlignes med en elektrisk strøm der får en maskine eller et apparat til at virke. Elektriciteten, som er usynlig, kan udnyttes til at udføre forskellige funktioner, alt afhængigt af redskabets art. En elektrisk ovn, for eksempel, leverer varme, en computer behandler informationer, og et fjernsynsapparat frembringer billeder og lyd. Men den elektriske strøm antager ikke tingenes form og egenskaber. Den er og bliver en kraft. Svarende hertil antager livskraften ikke den form og de egenskaber der kendetegner de skabninger den gør levende. Den har ingen personlighed, ingen tankevirksomhed. Mennesker og dyr har „samme ånd“. (Prædikeren 3:19) Ved et menneskes død lever ånden derfor ikke videre i en anden verden som et åndevæsen.

Hvordan er de dødes tilstand så? Hvad sker der med ånden når et menneske dør?

„Til støv vil du vende tilbage“

Da det første menneske, Adam, med vilje overtrådte Guds bud, sagde Jehova til ham: „I dit ansigts sved skal du spise dit brød indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. For støv er du, og til støv vil du vende tilbage.“ (1 Mosebog 3:19) Hvor var Adam før Jehova skabte ham af jordens støv? Han var ingen steder! Han eksisterede simpelt hen ikke. Da Jehova Gud sagde at Adam ville ’vende tilbage til jorden’, mente han derfor at Adam ville dø og igen blive til grundstoffer i jorden. Adam ville ikke gå over i en åndeverden. Ved døden ville han vende tilbage til ikkeeksistens. Hans straf var døden — fravær af liv. Han ville ikke leve videre i en anden verden. — Romerne 6:23.

Hvad med andre som er døde? Om de dødes tilstand siger Prædikeren 9:5, 10 helt tydeligt: „De døde ved ingenting! . . . der [er] ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom.“ (Da. aut.) Døden er derfor det samme som ikkeeksistens. Salmisten skrev om et menneske der dør: „Hans ånd går bort; han vender tilbage til den jord han er kommet fra; samme dag går hans tanker til grunde.“ — Salme 146:4.

De døde eksisterer altså ikke. De véd intet. De kan ikke se, høre eller tale med nogen. De kan hverken hjælpe eller skade de levende. Man behøver ikke at frygte de døde. Men hvad vil det sige at ånden „går bort“ når et menneske dør?

„Ånden vender tilbage til den sande Gud“

Om et menneske der dør, siger Bibelen at „ånden vender tilbage til den sande Gud, som gav den“. (Prædikeren 12:7) Betyder det at der er et åndevæsen som bogstaveligt bevæger sig gennem verdensrummet og frem  til det sted hvor Gud befinder sig? Nej. Den måde hvorpå Bibelen bruger ordet ’vende tilbage’, kræver ikke en egentlig bevægelse fra ét sted til et andet. For eksempel sagde Jehova til de utro israelitter: „Vend tilbage til mig, så vil jeg vende tilbage til jer.“ (Malakias 3:7) Det betød at israelitterne skulle vende om fra deres urette handlinger og igen følge Guds retfærdige normer. Og at Jehova ville „vende tilbage“ til Israel, betød at han igen ville vise sit folk opmærksomhed og handle til gunst for det. I begge tilfælde var der tale om at ændre holdning, ikke om bogstaveligt at bevæge sig fra ét sted til et andet.

Heller ikke ved døden finder der nogen egentlig bevægelse sted fra jorden til himmelen når ånden „vender tilbage“ til Gud. Når denne livskraft har forladt et menneske, er det kun Gud der kan give den tilbage til mennesket. „Ånden vender tilbage til den sande Gud“ i den forstand at vedkommendes fremtidige liv nu helt afhænger af Gud.

Som eksempel kan vi se på hvad der skete ved Jesu Kristi død. Herom beretter Lukas i sit evangelium: „Jesus råbte med høj røst og sagde: ’Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.’ Da han havde sagt dette, udåndede han.“ (Lukas 23:46) Da Jesu ånd forlod ham, var han ikke bogstaveligt på vej til himmelen. Han blev ikke oprejst fra de døde før på den tredje dag, og der gik yderligere 40 dage før han steg til himmelen. (Apostelgerninger 1:3, 9) Men ved sin død betroede Jesus tillidsfuldt sin ånd i Faderens hænder idet han stolede på at Jehova kunne bringe ham tilbage til livet.

Ja, kun Gud kan give et menneske livet tilbage. (Salme 104:30) Det åbner en storslået mulighed for os.

Et sikkert håb

Bibelen siger: „Den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal høre [Jesu] røst og komme ud.“ (Johannes 5:28, 29) Ja, Jesus Kristus lovede at alle som er i Guds erindring, alle som Gud husker eller mindes, vil blive oprejst, bragt tilbage til livet. Blandt dem vil uden tvivl være Jehovas tjenere, som har fulgt retfærdighedens vej. Men der findes også millioner som er døde uden at have vist om de ville følge Guds retfærdige normer, enten fordi de har været uvidende om Jehovas krav, eller fordi de ikke har haft tilstrækkelig tid til at gøre de nødvendige forandringer. Sådanne mennesker findes også i Guds erindring og vil derfor få en opstandelse, for Bibelen lover: „Der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige.“ — Apostelgerninger 24:15.

I dag er jorden fyldt med had og strid, vold og blodsudgydelser, forurening og sygdom. Hvis de døde skulle komme tilbage for at leve på en sådan jord, ville deres lykke over at have fået livet tilbage blive kortvarig. Men Skaberen har lovet at han om kort tid vil sætte en stopper for den nuværende tingenes ordning som er underlagt Satan Djævelen. (Ordsprogene 2:21, 22; Daniel 2:44; 1 Johannes 5:19) Et retfærdigt samfund af mennesker — „en ny jord“ — vil blive en realitet! — 2 Peter 3:13.

Til den tid vil „ingen indbygger [sige]: ’Jeg er syg.’“ (Esajas 33:24) Selv dødens smerte vil være forsvundet. Gud „vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ (Åbenbaringen 21:4) Hvilken storslået fremtid for dem der befinder sig i „mindegravene“.

Jehova vil ikke udslette de retfærdige sammen med de ugudelige. (Salme 37:10, 11; 145:20) „En stor skare . . . af alle nationer og stammer og folk og tungemål“ vil overleve den store trængsel der vil bringe den nuværende ugudelige verden til ophør. (Åbenbaringen 7:9-14)  Der vil derfor være „en stor skare“ til at byde de døde velkommen tilbage fra graven.

Længes du efter at møde din familie og dine venner som du har mistet i døden? Kunne du tænke dig at leve evigt i et paradis på jorden? Så må du tilegne dig nøjagtig kundskab om Guds vilje og hensigt. (Johannes 17:3) Det er Jehovas vilje „at alle slags mennesker skal frelses og komme til nøjagtig kundskab om sandheden“. — 1 Timoteus 2:3, 4.

[Illustration på side 4]

„Støv er du, og til støv vil du vende tilbage“

[Illustration på side 5]

Ånden kan sammenlignes med elektricitet

[Illustration på side 7]

Opstandelsen vil bringe varig glæde