Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lad ikke tvivl ødelægge din tro

Lad ikke tvivl ødelægge din tro

 Lad ikke tvivl ødelægge din tro

Den ene dag føler du dig sund og rask, den næste har du det dårligt. Pludselig har du mistet dine kræfter og din vitalitet. Du har hovedpine og er øm i hele kroppen. Hvad er der sket? Sygdomsfremkaldende mikroorganismer er brudt igennem din krops forsvarssystem og har angrebet vigtige organer. Hvis du ikke bliver behandlet, kan disse mikroorganismer ødelægge dit helbred — ja, måske endda slå dig ihjel.

HVIS du ikke er sund og rask når du bliver smittet, er du selvfølgelig endnu mere sårbar. En dårlig ernæringstilstand kan eksempelvis bevirke at din modstandskraft „bliver så svækket at selv den mindste infektion kan være dødbringende“. Sådan siger den lægefaglige skribent Peter Wingate.

Når det forholder sig sådan, kan man dårligt forestille sig at nogen frivilligt ville vælge at sulte. Tværtimod vil man sikkert gøre alt hvad man kan, for at spise sundt og bevare et godt helbred. Sandsynligvis vil man også undgå at udsætte sig for smitte. Er du lige så forsigtig når det drejer sig om at forblive ’sund i troen’? (Titus 2:2) Er du opmærksom på faren for at tvivlstanker sniger sig ind i dit sind? Sådanne tanker kan nemt trænge ind i sindet og hjertet og ødelægge din tro og dit forhold til Gud. Nogle er åbenbart ikke opmærksomme nok på denne fare. De udsulter sig selv rent åndeligt og bliver derfor et let bytte for tvivl. Gælder det også dig?

Er tvivl altid skadelig?

Naturligvis er ikke al tvivl skadelig. Nogle gange må man vente med at tage stilling til en sag indtil man kender den til bunds. I mange trossamfund bliver man opfordret til bare at tro og slet ikke tvivle på noget som helst, men det er farligt og vildledende. Sandt nok siger Bibelen at kærligheden „tror alt“. (1 Korinther 13:7) Og som kristen er man rede til at stole på andre der hidtil har vist sig troværdige. Guds ord advarer os imidlertid mod at ’tro hvert ord’. (Ordsprogene 14:15) Nogle gange kan en persons fortid give én god grund til at tvivle på vedkommende. Bibelen siger advarende: „Tro . . . ikke [den der taler svigefuldt], selv om han gør sin stemme indsmigrende.“ — Ordsprogene 26:24, 25.

Også apostelen Johannes advarer kristne mod at tro blindt på noget uden at stille spørgsmål: „Tro ikke enhver inspireret udtalelse, men prøv de inspirerede udtalelser for at se om de er af Gud.“ (1 Johannes 4:1) En „udtalelse“, et lærepunkt eller en holdning ser  måske ud til at stamme fra Gud. Men er det ham der står bag? „Mange bedragere er . . . gået ud i verden,“ sagde apostelen Johannes. (2 Johannes 7) At udvise en vis skepsis eller vente med at tage stilling til et eller andet kan derfor være en beskyttelse for os.

Ubegrundet tvivl

En oprigtig og fordomsfri undersøgelse af kendsgerningerne er ofte nødvendig for at finde frem til sandheden. Men det er ikke det samme som at lade ubegrundet, ødelæggende tvivl udvikle sig i sindet og hjertet — en tvivl som kan undergrave ens faste tro og ødelægge forholdet til Jehova. Den form for tvivl kan defineres som en usikkerhed med hensyn til hvad man skal tro og mene, en usikkerhed som ofte påvirker beslutningsprocessen. Kan du huske hvordan Satan såede tvivl om Jehovas troværdighed i Evas sind? „Er det virkelig rigtigt at Gud har sagt I ikke må spise af hvert eneste træ i haven?“ spurgte han. (1 Mosebog 3:1) Den usikkerhed Satans tilsyneladende uskyldige spørgsmål skabte, påvirkede Evas beslutning. Og det er typisk for de metoder Satan bruger. Han er bagtalerisk og en mester i at bruge insinuationer, halve sandheder og løgne. Med den slags metoder er det lykkedes ham at ødelægge talrige kristnes nære og tillidsfulde forhold til Jehova. — Galaterne 5:7-9.

Disciplen Jakob havde en klar forståelse af hvor ødelæggende den form for tvivl kan være. Efter at have omtalt det store privilegium det er at vi frit kan henvende os til Gud i bøn når vi kommer ud for prøvelser, siger han advarende: „Men lad ham fortsat bede i tro, uden overhovedet at tvivle.“ Hvis vores forhold til Gud er belastet af tvivlstanker, er vi „som en havets bølge der drives af vinden og blæses omkring“. Vi bliver som „en ubeslutsom mand [der er] ustadig på alle sine veje“. (Jakob 1:6, 8) Det får os til at vakle i troen og gør os usikre når vi skal træffe beslutninger. Resultatet er at vi, ligesom Eva, bliver modtagelige for alle mulige dæmoniske lærdomme og filosofier.

Bevar et godt åndeligt helbred

Hvordan kan vi beskytte os selv mod ødelæggende tvivlstanker? Svaret er meget enkelt: ved konsekvent at afvise al satanisk propaganda og gøre fuld brug af Guds åndelige undervisningsprogram så vi bliver „faste i troen“. — 1 Peter 5:8-10.

Det allervigtigste er at vi personligt tager til os af den åndelige føde. Skribenten Peter Wingate, som er nævnt tidligere, forklarer: „Selv når kroppen er i hvile, har den, på grund af de kemiske processer der foregår i legemet, og det arbejde der udføres af de livsvigtige organer, behov for en fortsat tilførsel af energi. Desuden bliver mange af vævenes bestanddele hele tiden udskiftet.“ Noget tilsvarende gælder vores åndelige helbred. Hvis vi ikke løbende indtager åndelig føde, vil vores tro, på samme måde som et legeme der ikke får tilført næring, gradvis blive svækket og til sidst dø. Jesus Kristus understregede dette med ordene: „Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hver udtalelse der kommer fra Jehovas mund.“ — Mattæus 4:4.

Tænk engang over hvordan vi i sin tid fik opbygget en stærk tro. Apostelen Paulus skrev: „Troen kommer . . . af det man hører.“ (Romerne 10:17) Paulus understreger her at vi oprindelig fik tro på og tillid til Jehova, hans løfter og hans organisation ved at tage åndelig føde til os fra Guds ord. Selvfølgelig troede vi ikke blindt på alt hvad vi hørte. Vi gjorde ligesom indbyggerne i byen Berøa. Vi „undersøgte daglig Skrifterne om disse ting forholdt sig således“. (Apostelgerninger 17:11) Vi ’forvissede os om hvad der var Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje’, og sikrede os at det vi havde hørt, var sandt. (Romerne 12:2; 1 Thessaloniker 5:21) Siden da er vores tro sikkert blevet yderligere styrket, efterhånden som vi i stigende grad har fået bekræftet at Guds ord og løfter aldrig slår fejl. — Josua 23:14; Esajas 55:10, 11.

 Undgå åndelig udhungring

Når man er blevet kristen, består udfordringen i at bevare troen og undgå anfægtelser som kan svække ens tillid til Jehova og hans organisation. For at gøre det må man læse i Bibelen hver dag. Apostelen Paulus advarer om at der ’i senere tidsperioder vil være nogle der falder fra troen, idet de agter på vildledende inspirerede udtalelser og dæmoners lærdomme’. (1 Timoteus 4:1) Hos nogle kan disse vildledende udtalelser og lærdomme give anledning til tvivlstanker og skabe afstand mellem dem og Gud. Hvordan kan vi beskytte os? Ved fortsat at blive „næret af troens og den gode læres ord, den lære [vi] så nøje har fulgt“. — 1 Timoteus 4:6.

Desværre er der i dag nogle som vælger ikke at lade sig ’nære af troens ord’ — selv om denne sunde åndelige ernæring er frit tilgængelig for dem. Som det fremgår af Ordsprogenes Bog, er det muligt at være omgivet af sund åndelig føde, ja et åndeligt festmåltid, uden at spise eller fordøje maden. — Ordsprogene 19:24; 26:15.

Og det er farligt. Peter Wingate siger: „Så snart kroppen begynder at tære på sine egne proteiner, går det ud over helbredet.“ Når man sulter, begynder kroppen at gøre brug af de brændstofreserver som findes oplagret i kroppen. Når disse lagre er tømt, begynder kroppen at tære på proteiner som er nødvendige for fortsat vækst og fornyelse af væv. Vitale organer begynder at blive nedbrudt. Ens helbred vil hurtigt blive dårligere.

I åndelig forstand var det hvad der skete for nogle i den første kristne menighed. De prøvede at leve af deres åndelige reserver. Sandsynligvis forsømte de deres personlige studium, og det gjorde dem åndeligt svage. (Hebræerne 5:12) Apostelen Paulus gjorde rede for faren ved dette da han skrev til de kristne hebræere: „Vi [bør] vise det vi har hørt, mere end almindelig opmærksomhed, for at vi ikke skal glide bort.“ Han vidste hvor let vi har ved at tillægge os dårlige vaner hvis vi „har været uinteresserede i en frelse af en sådan storhed“. — Hebræerne 2:1, 3.

Det er værd at bemærke at en fejlernæret eller underernæret person ikke nødvendigvis er tynd eller ser syg ud. Tilsvarende er det ikke altid umiddelbart synligt at en person lider af åndelig sult. Man kan godt se ud som om man åndelig talt er sund og rask selv om man ikke får den rigtige åndelige ernæring. Men kun for en kortere periode. Man vil uundgåeligt blive åndeligt svag, modtagelig for ubegrundet tvivl og ude af stand til at kæmpe en hård kamp for troen. (Judas 3) Muligvis har ingen andre kendskab til det, men du selv ved udmærket i hvor stort omfang du personligt tager åndelig føde til dig.

Du må fortsat prioritere dit personlige studium meget højt. Gør alt hvad du kan, for at bekæmpe tvivlstanker. At ignorere en tilsyneladende banal infektion — at skyde nagende tvivlstanker fra sig — kan få katastrofale konsekvenser. (2 Korinther 11:3) ’Lever vi virkelig i de sidste dage? Kan man stole på alt hvad der står i Bibelen? Kan jeg være helt sikker på at det her er Jehovas organisation?’ Det vil glæde Satan meget hvis det lykkes ham at så den slags tvivlstanker i dit sind. Lad ikke en overfladisk holdning til det at indtage åndelig føde gøre dig til et let bytte for hans bedrageriske lærdomme. (Kolossenserne 2:4-7) Følg det råd Timoteus fik. Studér flittigt „de hellige skrifter“ så du kan „[blive] i det du har lært og er blevet overbevist om“. — 2 Timoteus 3:13-15.

 Det kan være nødvendigt at få hjælp til dette. Peter Wingate fortsætter: „Befinder man sig i en alvorlig sulttilstand, kan fordøjelsesorganerne på grund af mangel på vitaminer og andre fornødenheder være så beskadigede at man ikke længere kan optage næring fra almindelige fødevarer. Er man i en sådan tilstand, kan man i en periode have behov for letfordøjelig mad.“ Det kræver specialviden at behandle sultens følgevirkninger. Tilsvarende kan en som groft har forsømt sit personlige studium af Bibelen, have stort behov for hjælp og opmuntring for at kunne genvinde sin åndelige appetit. Hvis du befinder dig i den situation, bør du søge hjælp og med glæde tage imod enhver form for støtte som du får tilbudt med henblik på at genopbygge dit åndelige helbred og din åndelige styrke. — Jakob 5:14, 15.

Lad os ikke ’vakle af mangel på tro’

Hvis man tænker på patriarken Abrahams situation, kan man måske være tilbøjelig til at mene at han havde god grund til at tvivle. Det ville være fuldt forståeligt hvis Abraham dengang havde konkluderet at han var ’uden håb om at kunne blive fader til mange nationer’ — trods Guds løfte. Hvorfor? Fordi det hele set fra et menneskeligt synspunkt ikke så særlig lovende ud. Bibelen fortæller at Abraham ’betragtede sit eget legeme som nu allerede var så godt som dødt, og det at Saras moderliv var dødt’. Alligevel nægtede han resolut at lade tvivlstanker angående Gud og hans løfter slå rod i sit sind og hjerte. Apostelen Paulus skriver om ham at han ikke ’blev svag i troen’ eller ’vaklede af mangel på tro’. Abraham forblev „fuldt ud overbevist om at det Gud havde lovet, var han også i stand til at gøre“. (Romerne 4:18-21) Han havde igennem mange år opbygget et stærkt og tillidsfuldt forhold til Jehova. Han afviste enhver tvivl der kunne have svækket dette nære forhold.

Du kan gøre det samme hvis du ’bevarer mønsteret af sunde ord’ — hvis du sørger for at indtage sund åndelig føde. (2 Timoteus 1:13) Tag faren ved tvivlstanker alvorligt. Satan gør brug af åndelig bakteriologisk krigsførelse. Hvis du forsømmer at indtage sund åndelig næring ved personligt at studere Bibelen og overvære de kristne møder, vil du være helt ubeskyttet over for sådanne angreb. Udnyt fuldt ud den rigelige forsyning af åndelig føde som „den trofaste og kloge træl“ tilvejebringer i rette tid. (Mattæus 24:45) Bliv ved med at ’gå ind for vor Herre Jesu Kristi sunde ord’, og forbliv ’sund i troen’. (1 Timoteus 6:3; Titus 2:2) Lad ikke tvivlstanker ødelægge din tro.

[Illustrationer på side 21]

Hvor godt spiser du i åndelig forstand?