Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hold stand som så du den usynlige!

Hold stand som så du den usynlige!

Hold stand som så du den usynlige!

„[Moses] holdt stand som så han den usynlige.“ — HEBRÆERNE 11:27.

1. Hvilken bemærkelsesværdig udtalelse om Gud kom Jesus med i sin bjergprædiken?

JEHOVA er den usynlige Gud. Da Moses bad om at se hans herlighed, svarede Jehova: „Du kan ikke se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og leve.“ (2 Mosebog 33:20) Og apostelen Johannes skrev: „Ingen har nogen sinde set Gud.“ (Johannes 1:18) Da Jesus Kristus var her på jorden som menneske, kunne ikke engang han se Gud. Men ikke desto mindre sagde Jesus i sin bjergprædiken: „Lykkelige er de rene af hjertet, for de vil få Gud at se.“ (Mattæus 5:8) Hvad mente Jesus med det?

2. Hvorfor kan vi ikke se Gud med vore bogstavelige øjne?

2 Af Bibelen fremgår det at Jehova er en usynlig ånd. (Johannes 4:24; Kolossenserne 1:15; 1 Timoteus 1:17) Jesus mente altså ikke at vi kan se Jehova med vore bogstavelige øjne. Det er sandt at de salvede kristne vil se Jehova Gud i himmelen når de er blevet oprejst som åndeskabninger. Men mennesker som er „rene af hjertet“ og har håb om at opnå evigt liv på jorden, vil også kunne „se“ Gud. Hvordan det?

3. Hvordan kan vi opfatte nogle af Guds egenskaber?

3 Vi kan lære noget om Jehova ved nøje at betragte det han har skabt. Det vil sikkert gøre indtryk på os at lægge mærke til hvordan hans kraft kommer til udtryk i skaberværket, og få os til at anerkende ham som vor Gud og Skaber. (Hebræerne 11:3; Åbenbaringen 4:11) I den forbindelse skrev apostelen Paulus: „Hans usynlige egenskaber ses nemlig klart fra verdens skabelse af, både hans evige kraft og hans guddommelighed, idet de fornemmes i de ting der er frembragt.“ (Romerne 1:20) Jesu ord om at se Gud indbefatter derfor evnen til at opfatte nogle af Jehovas egenskaber. Vi må have nøjagtig kundskab og kunne opfatte tingene åndeligt med vort „hjertes øjne“ for at se på denne måde. (Efeserne 1:18) Jesu ord og gerninger åbenbarer også meget om Gud. Jesus sagde derfor: „Den der har set mig, har også set Faderen.“ (Johannes 14:9) Jesus afspejlede til fuldkommenhed Jehovas personlighed. Kendskab til Jesu liv og lære kan derfor hjælpe os til at se, eller opfatte, nogle af Guds egenskaber.

Vigtigt at være åndeligsindet

4. Hvordan viser mange i dag at de ikke værdsætter det åndelige?

4 I dag er det sjældent at møde nogen der har tro, og som værdsætter åndelige værdier. „Troen er ikke alles,“ sagde Paulus. (2 Thessaloniker 3:2) Mange er helt opslugt af deres egne mål og interesser og tror ikke på Gud. Deres syndige adfærd og mangel på åndeligt udsyn forhindrer dem i at se ham med forstandens øjne, for apostelen Johannes skrev: „Den der øver ondt har ikke set Gud.“ (3 Johannes 11) Da de ikke kan se Gud med deres bogstavelige øjne, opfører de sig som om han heller ikke kan se hvad de gør. (Ezekiel 9:9) Da de ringeagter åndelige værdier, kan de ikke opnå „kundskab om Gud“. (Ordsprogene 2:5) Paulus skrev meget rammende: „Et sjæleligt menneske tager ikke imod det der kommer fra Guds ånd, for det er tåbelighed for det; og det kan ikke fatte det, fordi det skal bedømmes åndeligt.“ — 1 Korinther 2:14.

5. Hvad er åndeligsindede mennesker opmærksomme på?

5 Åndeligsindede mennesker vil hele tiden være sig bevidst at selv om Jehova ikke spejder efter fejl, så lægger han mærke til når vi handler ud fra et dårligt motiv. Ja, „mandens veje er for Jehovas øjne, og han agter på alle hans spor“. (Ordsprogene 5:21) Hvis vi begår en synd, føler vi os bevæget til at angre og søge Jehovas tilgivelse fordi vi elsker ham og ikke ønsker at bedrøve ham. — Salme 78:41; 130:3.

Hvordan kan vi holde stand?

6. Hvad vil det sige at holde stand?

6 Selv om Jehova er usynlig for vore øjne, så lad os altid huske at han kan se os. En klar erkendelse af at han er til og er nær hos alle der kalder på ham, vil hjælpe os til at holde stand og være faste og urokkelige i vor loyalitet mod ham. (Salme 145:18) Vi kan være som Moses, om hvem Paulus skrev: „Ved tro forlod han Ægypten, ikke af frygt for kongens harme, for han holdt stand som så han den usynlige.“ — Hebræerne 11:27.

7, 8. Hvorfra fik Moses mod til at stå frem for Farao?

7 Da Moses skulle udføre sit gudgivne hverv i forbindelse med at føre israelitterne ud af trældommen i Ægypten, trådte han ofte frem for den tyranniske Farao ved det kongelige hof, hvor det myldrede med religiøse og militære stormænd. Langs paladsets vægge har der sikkert været opstillet masser af afguder. Men Jehova var, skønt usynlig, langt mere virkelig for Moses end alle de afguder der repræsenterede Ægyptens livløse guder. Det er derfor ikke så mærkeligt at Moses var frygtløs da han stod over for Farao!

8 Hvorfra fik Moses mod til gentagne gange at træde frem for Farao? Bibelen siger at „manden Moses var langt den sagtmodigste af alle de mennesker der var på jordens flade“. (4 Mosebog 12:3) Det er tydeligt at Moses’ dybe værdsættelse af det åndelige og hans tillid til at Gud var med ham, gav ham styrke til at repræsentere „den usynlige“ over for Ægyptens hensynsløse konge. På hvilke måder kan de der i dag „ser“ den usynlige Gud, vise deres tro på ham?

9. Hvordan kan vi holde stand?

9 Man kan blandt andet vise sin tro og holde stand som så man den usynlige, ved modigt at forkynde trods forfølgelse. Jesus advarede sine disciple: „I vil blive genstand for alles had på grund af mit navn.“ (Lukas 21:17) Han sagde også til dem: „En træl er ikke større end sin herre. Hvis de har forfulgt mig, vil de også forfølge jer.“ (Johannes 15:20) I overensstemmelse med Jesu ord blev hans disciple, kort efter hans død, forfulgt idet de blev udsat for trusler, arrestationer og slag. (Apostelgerninger 4:1-3, 18-21; 5:17, 18, 40) Trods denne bølge af forfølgelse blev Jesu apostle og andre disciple ved med at forkynde den gode nyhed med frimodighed. — Apostelgerninger 4:29-31.

10. Hvordan hjælper tilliden til Jehovas beskyttende omsorg os i forkyndelsen?

10 Ligesom Moses lod Jesu første disciple sig ikke skræmme af deres mange synlige fjender. Jesu disciple troede på Gud, og derfor kunne de udholde den hårde forfølgelse de blev udsat for. Ja, de holdt stand som så de den usynlige. Bevidstheden om Jehovas beskyttende omsorg indgiver os mod og gør os frygtløse i vort arbejde med at forkynde Riget. Guds ord siger at det „at skælve for mennesker leder i snare, men den der stoler på Jehova beskyttes“. (Ordsprogene 29:25) Derfor viger vi ikke tilbage i frygt for at blive forfulgt, og vi skammer os heller ikke over at tjene Gud. Troen motiverer os til frimodigt at forkynde for naboer, arbejdskammerater, skolekammerater og andre. — Romerne 1:14-16.

Den usynlige Gud leder sit folk

11. Hvordan viste nogle kristne, som beskrevet af Peter og Judas, at de manglede åndelighed?

11 Troen hjælper os til at se at det er Jehova som leder sin jordiske organisation. Vi må derfor undgå at have en kritisk holdning til dem der skuldrer et ansvar i menigheden. Både apostelen Peter og Jesu halvbroder Judas advarede mod visse personer som var så blottede for åndelighed at de spottede dem der førte an iblandt de kristne. (2 Peter 2:9-12; Judas 8) Ville sådanne dømmesyge personer have talt på samme måde hvis de havde kunnet se Jehova bogstaveligt? Sikkert ikke! Men fordi Gud er usynlig, glemte disse kødelige mennesker at de skulle stå ham til regnskab.

12. Hvilken indstilling bør vi have til dem der fører an i menigheden?

12 Den kristne menighed består ganske rigtigt af ufuldkomne mennesker. De ældste begår fejl som undertiden berører os personligt. Men Jehova bruger alligevel sådanne mænd som hyrder for sin hjord. (1 Peter 5:1, 2) Åndeligsindede mænd og kvinder erkender at det er en af de måder Jehova leder sit folk på. Derfor bør vi som kristne undgå en kritisk, klagende indstilling og i stedet vise respekt for Guds teokratiske ordning. Ved at være lydige mod dem der fører an iblandt os, viser vi at vi ser den usynlige. — Hebræerne 13:17.

Se Gud som den store Lærer

13, 14. Hvad indebærer det for dig at se Jehova som den store Lærer?

13 Også på et andet område er der brug for at man har en god åndelig opfattelsesevne. Esajas profeterede: „Dine øjne skal komme til at se din store Lærer.“ (Esajas 30:20) Det kræver tro at erkende at det er Jehova som underviser os gennem sin jordiske organisation. (Mattæus 24:45-47) At „se“ Gud som den store Lærer indebærer mere end at man har gode studievaner og regelmæssigt overværer de kristne møder. Det indebærer at man drager fuld nytte af de åndelige gaver Gud har givet os. For eksempel må vi vise den vejledning Jehova giver gennem Jesus, mere end almindelig opmærksomhed så vi ikke glider bort. — Hebræerne 2:1.

14 Af og til må vi gøre en særlig indsats for at få fuldt udbytte af den åndelige føde. For eksempel har vi måske en tendens til kun at skimme visse bibelske beretninger fordi vi synes de er vanskelige at forstå. Når vi læser Vagttårnet og Vågn op!, springer vi måske nogle af artiklerne over fordi vi ikke er særlig interesseret i emnerne. Det kan også være at vi lader tankerne drage på langfart når vi er til møde. Men vi kan bevare koncentrationen hvis vi nøje grunder over det der kommer frem. Hvis vi har dyb værdsættelse af den åndelige vejledning, viser det at vi ser Jehova som vor store Lærer.

Vi må aflægge regnskab

15. Hvordan har nogle opført sig som om Jehova ikke kunne se dem?

15 At tro på den usynlige Gud er særlig vigtigt nu i „endens tid“ hvor ondskaben er blevet så udbredt. (Daniel 12:4) Uærlighed og kønslig umoralitet bliver mere og mere almindeligt. Det er klogt at huske at Jehova lægger mærke til vore handlinger selv når mennesker ikke kan se os. Nogle glemmer åbenbart dette, og når de er alene, gør de måske noget som er i modstrid med Bibelen. De har for eksempel ikke kunnet modstå fristelsen til at se nedbrydende underholdning eller pornografi på internettet, i fjernsynet eller ved hjælp af andre former for moderne teknologi. Eftersom man kan foretage sig sådanne ting inden for hjemmets fire vægge, har nogle opført sig som om Jehova ikke kunne se dem.

16. Hvad vil hjælpe os til at leve op til Jehovas høje normer?

16 Det er godt at huske Paulus’ ord: „Hver enkelt af os [skal] altså aflægge regnskab for sig selv over for Gud.“ (Romerne 14:12) Vi må gøre os klart at hver gang vi synder, synder vi imod Jehova. Det vil hjælpe os til at leve op til hans høje normer og undgå en uren adfærd. Bibelen minder os om at ’ingen skabning er usynlig for Gud, men alle ting er nøgne og blottede for hans øjne, ham vi skal stå til regnskab’. (Hebræerne 4:13) Selv om vi skal aflægge regnskab over for Jehova, er det vor dybe kærlighed til ham der bør være den vigtigste grund til at vi gør hans vilje og følger hans retfærdige normer. Lad os derfor være forsigtige med hvilken underholdning vi vælger, og tænke over hvordan vi opfører os over for det modsatte køn.

17. Hvilken form for opmærksomhed viser Jehova os?

17 Jehova viser os stor interesse, men det betyder ikke at han spejder efter hvornår vi begår fejl så han kan straffe os. Tværtimod viser han os kærlig opmærksomhed ligesom en far der ønsker at belønne sine lydige børn. Det er en stor trøst at vide at vor himmelske Fader glæder sig over vor tro og „belønner dem som ivrigt søger ham“. (Hebræerne 11:6) Lad os vise urokkelig tro på Jehova og ’tjene ham af et helt hjerte’. — 1 Krønikebog 28:9.

18. Hvad forsikrer Bibelen os om i forbindelse med at Jehova lægger mærke til os?

18 Ordsprogene 15:3 siger: „Jehovas øjne er alle steder, holder vagt over onde og gode.“ Ja, Gud holder øje med de onde og behandler dem i overensstemmelse med deres gerninger. Men hvis vi er blandt ’de gode’, kan vi være sikre på at Jehova lægger mærke til vore trofaste gerninger. Det er trosstyrkende at vide at ’vort arbejde ikke er forgæves i forbindelse med Herren’, og at den usynlige Gud ikke vil ’glemme vort arbejde og den kærlighed vi har vist mod hans navn’. — 1 Korinther 15:58; Hebræerne 6:10.

Lad Jehova ransage dig

19. Hvilke gavnlige følger har en stærk tro på Jehova?

19 Som trofaste tjenere for Jehova er vi værdifulde i hans øjne. (Mattæus 10:29-31) Selv om han er usynlig, kan han være virkelig for os, og vi kan få et stadig nærmere forhold til ham. At betragte vor himmelske Fader på den måde vil være til stor gavn for os. Vor stærke tro hjælper os til at have et rent hjerte og en god samvittighed over for Jehova. Tro uden hykleri hindrer os også i at leve et dobbeltliv. (1 Timoteus 1:5, 18, 19) Ved at have en urokkelig tro vil vi være et godt eksempel og have en positiv indvirkning på dem vi omgås. (1 Timoteus 4:12) En sådan tro vil fremme en adfærd der har Guds godkendelse og få Jehovas hjerte til at fryde sig. — Ordsprogene 27:11.

20, 21. (a) Hvorfor bør vi glæde os over at Jehova holder øje med os? (b) Hvordan kan vi anvende Salme 139:23, 24 på os selv?

20 Hvis vi ejer sand visdom, vil vi være glade for at Jehova holder øje med os. Og vi ønsker ikke kun at han ser os, men også at han ransager vore tanker og handlinger. Det vil være klogt af os i bøn at bede Jehova om at undersøge os og se om vi har nogle urette tilbøjeligheder. Han kan hjælpe os til at klare vore problemer og foretage de nødvendige ændringer. Salmisten David sang derfor: „Undersøg mig, Gud, og kend mit hjerte. Ransag mig, og kend mine foruroligende tanker, og se om der er en smertens vej i mig, og før mig ad den vej der varer evindelig.“ — Salme 139:23, 24.

21 David bad indtrængende Jehova om at undersøge ham for at se om der var „en smertens vej“ i ham. Længes vi ikke, ligesom salmisten, efter at Gud skal undersøge vore hjerter og se om vi har urette motiver? Lad os da i tro bede Jehova om at ransage os. Men hvad nu hvis vi er tyngede af fejltrin vi har begået, og der er noget som smerter os? Så må vi fortsætte med oprigtigt at bede til vor kærlige Gud, Jehova, og ydmygt underlægge os hans ledelse gennem den hellige ånd og vejledningen i hans ord. Vi kan nære tillid til at han vil være med os og hjælpe os til at følge en kurs som vil føre til evigt liv. — Salme 40:11-13.

22. Hvad bør vi være besluttede på?

22 Jehova vil velsigne os med evigt liv hvis vi lever op til hans krav. Vi må naturligvis anerkende hans magt og myndighed, ligesom Paulus gjorde da han skrev: „Evighedens Konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, tilkommer ære og herlighed i evighedernes evigheder. Amen.“ (1 Timoteus 1:17) Måtte vi altid vise Jehova en sådan ærefrygt. Og uanset hvad der sker, så lad os altid være fast besluttede på at holde stand som så vi den usynlige.

Hvad vil du svare?

• Hvordan kan mennesker se Gud?

• Hvis Jehova er virkelig for os, hvordan vil vi så reagere når vi bliver forfulgt?

• Hvad vil det sige at se Jehova som vor store Lærer?

• Hvorfor bør vi ønske at Jehova vil ransage os?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 18]

Moses lod sig ikke skræmme af Farao, men handlede som så han Jehova, den usynlige Gud

[Illustration på side 21]

Lad os aldrig opføre os som om Jehova ikke kan se det vi gør

[Illustration på side 23]

Vi søger ivrigt kundskab om Gud fordi vi ser ham som vor store Lærer