Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man finder sand lykke

Hvordan man finder sand lykke

 Hvordan man finder sand lykke

DEN buddhistiske leder Dalai Lama har sagt: „Jeg mener at selve formålet med livet er at søge lykke.“ Han mener at lykken kan opnås ved at opøve eller tugte sindet og hjertet. ’Et sind er alt hvad vi behøver for at opnå fuldkommen lykke,’ siger han. Ifølge ham er det ikke nødvendigt at tro på Gud. *

Betragt i modsætning hertil Jesus, der havde en stærk tro på Gud, og hvis lære har haft indflydelse på millioner af mennesker i århundredernes løb. Jesus ønskede at vi skulle være lykkelige. Han indledte sin berømte bjergprædiken med ni saligprisninger — ni udtalelser der begyndte med ordene: „Salige [lykkelige, NV] er . . .“ (Mattæus 5:1-12, da. aut.) I den samme prædiken lærte han sine tilhørere at ransage, rense og tugte deres sind og hjerte og at erstatte voldelige, umoralske og selviske tanker med fredelige, rene og kærlige tanker. (Mattæus 5:21, 22, 27, 28; 6:19-21) Som en af hans disciple senere formanede, er alt hvad der er ’sandt, af alvorlig betydning, retfærdigt, rent, værd at holde af, samt det der tales godt om, og som er dydigt og rosværdigt’, noget vi ’fortsat skal have i tanke’. — Filipperne 4:8.

Jesus vidste at sand lykke er forbundet med vort forhold til andre. Da vi mennesker af natur er selskabelige, er det umuligt at opnå sand lykke hvis vi isolerer os eller hele tiden er i konflikt med dem vi omgås. Vi kan kun være lykkelige hvis vi elsker andre og selv føler os elskede. Jesus lærte at grundlaget for en sådan kærlighed er vort forhold til Gud. Det er især på dette punkt at Jesu lære adskiller sig fra Dalai Lamas, for Jesus lærte at vi ikke kan opnå sand lykke uafhængigt af Gud. Hvorfor forholder det sig sådan? — Mattæus 4:4; 22:37-39.

Tænk på dine åndelige behov

En af saligprisningerne lyder: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.“ (Mattæus 5:3) Hvorfor sagde Jesus sådan? Fordi vi i modsætning til dyrene har nogle åndelige behov. Vi er skabt i Guds billede og kan til en vis grad opdyrke guddommelige egenskaber som kærlighed, retfærdighed, barmhjertighed og visdom. (1 Mosebog 1:27; Mika 6:8; 1 Johannes 4:8) Vort åndelige behov indbefatter behovet for at have en mening med livet.

Hvordan kan vi få vore åndelige behov dækket? Ikke ved hjælp af transcendental meditation eller selvfordybelse. Jesus sagde: „Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hver udtalelse der kommer fra Jehovas mund.“ (Mattæus 4:4) Læg mærke til at Jesus sagde at Gud er kilden til „hver udtalelse“ der har afgørende betydning for vort liv. I betragtning af de mange teorier der i dag findes om livets  mening og vejen til lykken, er det vigtigt at vide at der er spørgsmål som kun Gud kan give os svar på. Boghandeler har hele afdelinger med bøger som giver løfte om et bedre helbred, rigdom og lykke. Der er også blevet oprettet web-steder som specielt drejer sig om hvordan man finder lykken.

Men den menneskelige tankegang er ofte fejlagtig. Tit appellerer den til vore selviske ønsker og vores forfængelighed. Den er baseret på mangelfuld viden og erfaring og hviler ofte på falske forudsætninger. For eksempel er der blandt forfattere af selvhjælpsbøger en voksende tendens til at basere idéer på „evolutionær psykologi“, en teori som går ud på at de menneskelige følelser har rod i vores formodede nedstamning fra dyrene. Sandheden er at enhver bestræbelse på at finde lykken uden om Skaberen, gennem en teori der tilsidesætter ham, er forgæves og vil til syvende og sidst føre til skuffelse. En profet fra fortiden sagde: „De vise er blevet til skamme. . . . Se! Jehovas ord har de vraget, så hvad visdom har de?“ — Jeremias 8:9.

Jehova Gud kender vores natur og ved hvad der vil gøre os virkelig lykkelige. Han ved hvorfor han satte menneskene på jorden, og hvad fremtiden vil bringe, og han har givet os adgang til disse oplysninger i Bibelen. De ting han åbenbarer i denne inspirerede bog, vinder genklang i retsindige menneskers hjerte og gør dem lykkelige. (Lukas 10:21; Johannes 8:32) Det var tilfældet for to af Jesu disciple som var dybt bedrøvede efter hans død. Men efter at have hørt den opstandne Jesus selv fortælle om den opgave Gud havde tiltænkt ham i forbindelse med menneskenes frelse, sagde de: „Brændte vore hjerter ikke da han talte til os på vejen, mens han åbnede Skrifterne helt for os?“ — Lukas 24:32.

Vores glæde forstærkes når vi lader os lede af sandheden fra Bibelen. I den forbindelse kan lykken sammenlignes med en regnbue. Den kommer til syne når forholdene er gunstige, men den bliver endnu smukkere — og bliver måske endda til to regnbuer — når forholdene er helt ideelle. Lad os nu betragte nogle eksempler på hvordan dét at anvende Bibelens lære kan give os større lykke.

Gør tilværelsen enkel

Lad os først se på den vejledning som Jesus gav om rigdom. Efter at have advaret imod at lade stræben efter rigdom være det vigtigste i livet kom han med en bemærkelsesværdig udtalelse. Han sagde: „Hvis derfor dit øje er klart, vil hele dit legeme være lyst.“ (Mattæus 6:19-22) Hermed mente Jesus at hvis vi ivrigt stræber efter rigdom eller magt eller jager efter andre af de mål som mange sætter sig, vil vi gå glip af de mere vigtige ting. Jesus sagde ved en anden lejlighed: „Selv om et menneske  har overflod, hidrører hans liv ikke fra det han ejer.“ (Lukas 12:15) Hvis vi sætter de mere vigtige ting — vort forhold til Gud, vores familie og deslige — først i livet, vil vort „øje“ være „klart“, fokuseret på det rette.

Jesus gør sig ikke her til fortaler for askese eller total selvfornægtelse. Han var jo ikke selv nogen asket. (Mattæus 11:19; Johannes 2:1-11) Dét Jesus ville understrege, var at de der blot bruger deres liv på at samle sig rigdom, dybest set går glip af det væsentligste i tilværelsen.

En psykoterapeut i San Francisco i USA siger om nogle der tidligt i livet blev meget velhavende, at penge for dem er blevet „en rod til stress og forvirring“. Han tilføjer at de „køber to-tre huse, en bil og en masse andet. Når det alligevel ikke gør dem lykkelige, bliver de nedtrykte og føler en indre tomhed. De bliver også usikre med hensyn til hvad de skal stille op med deres liv.“ Men de der følger Jesu råd om at leve en enkel og materielt mere beskeden tilværelse og tage sig tid til åndelige gøremål, har langt større chance for at opnå sand lykke.

Tom, der bor på Hawaii og er bygningshåndværker, meldte sig frivilligt til at være med i byggeriet af nye tilbedelsessteder på Stillehavsøerne, hvor folk kun har lidt i materiel henseende. Tom lagde mærke til noget ved disse ydmyge mennesker. Han siger: „Mine kristne brødre og søstre på disse øer er virkelig lykkelige. De hjalp mig til at indse at penge og materielle ejendele ikke er vejen til lykken.“ Han betragtede også de andre frivillige som han arbejdede sammen med på øerne, og lagde mærke til hvor tilfredse de var. „De kunne have tjent mange penge,“ siger Tom. „Men de havde i stedet for valgt at leve enkelt og sætte de åndelige interesser først.“ Tilskyndet af disse eksempler forenklede Tom sit liv så han kunne få mere tid til sin familie og til åndelige gøremål — et skridt han aldrig har fortrudt.

Lykke og selvagtelse

En vigtig forudsætning for at være lykkelig er at man har et vist mål af selvværd. På grund af den menneskelige ufuldkommenhed og de deraf følgende svagheder har nogle et negativt syn på sig selv, og for manges vedkommende går den slags følelser helt tilbage til barndommen. Det kan være svært at overvinde stærkt indgroede følelser, men det kan lade sig gøre. Løsningen ligger i at rådføre sig med Guds ord.

Bibelen fortæller hvordan Skaberen betragter os. Er hans opfattelse af os ikke vigtigere end alle andres, inklusive vores egen? Gud, der er selve indbegrebet af kærlighed, ser på os uden fordom eller ondsindethed. Han kan se vore muligheder og begrænsninger. (1 Samuel 16:7; 1 Johannes 4:8) Faktisk betragter Gud dem der ønsker at behage ham, som kostbare, uanset hvilke ufuldkommenheder de har. — Daniel 9:23; Haggaj 2:7.

Det vil ikke sige at Gud lukker øjnene for vore svagheder og de synder vi begår. Han forventer at vi gør alt hvad vi kan, for at gøre det rette, og han støtter os når vi prøver. (Lukas 13:24) Alligevel siger Bibelen: „Som en fader viser barmhjertighed mod sine sønner, har Jehova vist barmhjertighed mod dem der frygter ham.“ Den siger også: „Hvis du vogtede på  misgerninger, Jah, Jehova, hvem kunne da bestå? For hos dig er tilgivelsen, for at du må blive frygtet.“ — Salme 103:13; 130:3, 4.

Vi bør derfor lære at se os selv med Guds øjne. Når man ved at han betragter dem der elsker ham, som dyrebare, og at han har tillid til dem — selv om de måske føler sig uværdige — vil det i høj grad øge ens lykke. — 1 Johannes 3:19, 20.

Håb — en nødvendighed for at opnå lykke

Et forholdsvis nyt begreb der kaldes positiv psykologi, går ud på at optimisme der opnås gennem positiv tænkning og ved at fokusere på ens stærke sider, kan føre til lykke. Kun de færreste vil benægte at man bliver lykkeligere af at have et optimistisk syn på livet og fremtiden. Men en sådan optimisme skal være baseret på kendsgerninger, ikke på ønsketænkning. Desuden kan hverken optimisme eller positiv tænkning fjerne krig, hungersnød, sygdom, forurening, alderdom eller død — forhold som berøver mange lykken. Ikke desto mindre har et optimistisk livssyn sin berettigelse.

Interessant nok bruger Bibelen ikke ordet optimisme, men et mere magtfuldt ord, nemlig håb. En ordbog definerer det ord der i Bibelen gengives med „håb“, som „en positiv og tillidsfuld forventning, . . . en glad forventning om noget godt“. Ifølge Bibelens sprogbrug omfatter håb mere end det at se optimistisk på en situation. Det betegner også genstanden eller målet for ens forhåbninger. (Efeserne 4:4; 1 Peter 1:3) For eksempel nærer sande kristne det håb at alle de uønskede forhold der blev nævnt i forrige paragraf, snart vil blive fjernet. (Salme 37:9-11, 29) Men det er ikke det hele.

Kristne ser frem til den tid da trofaste mennesker vil opnå et fuldkomment liv på en paradisisk jord. (Lukas 23:42, 43) Dette håb uddybes i Åbenbaringen 21:3, 4: „Se! Guds telt er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk . . . Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“

Enhver der forventer at få del i en sådan fremtid, har al mulig grund til at være lykkelig, også selv om hans eller hendes nuværende omstændigheder lader meget tilbage at ønske. (Jakob 1:12) Så hvorfor ikke undersøge Bibelen og finde ud af hvorfor vi kan tro på den? Styrk dit håb ved at bruge nogen tid hver dag på at læse i Bibelen. Det vil berige dig åndeligt, hjælpe dig til at undgå det der kan berøve dig lykken, og give dig større tilfredshed i livet. Ja, vejen til lykken er, når alt kommer til alt, at gøre Guds vilje. (Prædikeren 12:13) Et liv der bygger på lydighed mod Bibelens vejledning, er et lykkeligt liv, for Jesus sagde: „Lykkelige er de som hører Guds ord og holder det!“ — Lukas 11:28.

[Fodnote]

^ par. 2 Buddhister tillægger ikke troen på Gud nogen betydning.

[Illustrationer på side 5]

Man kan ikke opnå lykke ved at samle sig rigdom, isolere sig fra andre eller stole på menneskets begrænsede viden

[Illustration på side 6]

Et liv der bygger på lydighed mod Guds ord, er et lykkeligt liv

[Illustration på side 7]

Det kristne håb gør os lykkelige