Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Tilsynsmænd og menighedstjenere er teokratisk udnævnt

Tilsynsmænd og menighedstjenere er teokratisk udnævnt

 Tilsynsmænd og menighedstjenere er teokratisk udnævnt

„Giv agt på jer selv og på hele den hjord i hvilken den hellige ånd har sat jer som tilsynsmænd.“ — APOSTELGERNINGER 20:28.

1, 2. Hvordan er Esajas 60:22 ved at blive opfyldt?

JEHOVA har for længe siden forudsagt at der ville ske noget bemærkelsesværdigt i endens tid. Gennem profeten Esajas blev det sagt: „Den mindste vil blive til tusind, og den ringeste til en mægtig nation. Jeg, Jehova, vil fremskynde det når tiden er inde til det.“ — Esajas 60:22.

2 Er der vidnesbyrd om at denne profeti får sin opfyldelse i dag? Ja, afgjort! I 1870’erne blev der dannet en menighed af Jehovas tjenere i Allegheny, Pennsylvania, USA. Fra denne spæde begyndelse er der opstået titusinder af menigheder verden over. Millioner af forkyndere — en mægtig nation — er nu tilsluttet mere end 91.000 menigheder i 235 lande rundt om på jorden. Det er et tydeligt vidnesbyrd om at Jehova fremskynder indsamlingen af sande tilbedere før den nært forestående „store trængsel“ bryder løs. — Mattæus 24:21; Åbenbaringen 7:9-14.

3. Hvad vil det sige at blive døbt „i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn“?

3 Efter at have foretaget en personlig indvielse til Jehova har disse mange millioner i harmoni med Jesu befaling ladet sig døbe „i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn“. (Mattæus 28:19) At de der har indviet sig, bliver døbt ’i Faderens navn’, vil sige at de anerkender Jehova som deres himmelske Fader og Livgiver og underlægger sig hans suverænitet. At de bliver døbt ’i Sønnens navn’, betyder at de bekender Jesus Kristus som deres Genløser, Fører og Konge. De anerkender også at Guds hellige ånd eller virksomme kraft leder dem i deres liv — hvilket viser at de er blevet døbt ’i den hellige ånds navn’.

4. Hvordan bliver kristne ordets tjenere ordineret?

4 Ved deres dåb bliver nye disciple ordineret som ordets tjenere. Hvem ordinerer dem? I princippet kan man sige at ordene i Andet Korintherbrev 3:5 passer på dem: „Det at vi er tilstrækkelig egnede [som ordets tjenere] kommer fra Gud.“ De kunne ikke forestille sig nogen større ære end at være ordineret af Jehova Gud selv. Efter deres dåb vil de, så længe de anerkender Guds ånds ledelse og fortsætter med at følge hans ord, blive ved med at vokse åndeligt som ordets tjenere der forkynder ’den gode nyhed’. — Mattæus 24:14; Apostelgerninger 9:31.

En teokratisk, ikke en demokratisk, udnævnelse

5. Bliver kristne tilsynsmænd og menighedstjenere udnævnt på demokratisk vis? Forklar.

5 For at det voksende antal aktive forkynderes åndelige behov kan blive dækket, må der udnævnes kvalificerede tilsynsmænd og dygtige menighedstjenere. (Filipperne 1:1) Hvordan bliver sådanne åndelige mænd udnævnt? Man bruger ikke de metoder der anvendes i kristenheden. Kristne tilsynsmænd bliver for eksempel ikke valgt demokratisk ved at et flertal af dem der er tilsluttet  menigheden, stemmer på dem. Nej, de udnævnes teokratisk. Hvad vil det sige?

6. (a) Hvad er et sandt teokrati? (b) Hvorfor er udnævnelsen af tilsynsmænd og menighedstjenere teokratisk?

Kort sagt er et sandt teokrati et gudsstyre. Jehovas Vidner underlægger sig frivilligt Guds styre og samarbejder om at udføre hans vilje. (Salme 143:10; Mattæus 6:9, 10) Udnævnelsen af menighedstjenere og kristne tilsynsmænd, eller ældste, er teokratisk fordi man i forbindelse med at anbefale og udnævne mænd til ansvarsposter følger Guds ordning som den er skitseret i hans ord, Bibelen. Eftersom Jehova er „hoved over alle“, har han naturligvis ret til at afgøre hvordan hans synlige organisation skal fungere. — 1 Krønikebog 29:11; Salme 97:9.

7. Hvordan bliver Jehovas Vidner ledet?

7 I modsætning til mange religiøse grupper i kristenheden afgør Jehovas Vidner ikke selv hvordan den religiøse styreform de virker under, skal være. Disse oprigtige kristne bestræber sig for at følge Jehovas normer. De tilsynsmænd der virker iblandt dem, bliver ikke indsat af et kongregationalistisk, hierarkisk eller presbyteriansk kirkestyre. Hvis udenforstående forsøger at blande sig i disse udnævnelser, vil Jehovas folk nægte at gå på kompromis. De indtager urokkeligt samme holdning som apostlene i det første århundrede, der sagde: „Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end mennesker.“ (Apostelgerninger 5:29) Jehovas Vidner underordner sig således Gud i alle ting. (Hebræerne 12:9; Jakob 4:7) At følge en teokratisk fremgangsmåde medfører Guds godkendelse.

8. Hvilken forskel er der på den demokratiske og den teokratiske fremgangsmåde?

8 Det vil være godt at vi som tjenere for den store Teokrat, Jehova, er klar over forskellen mellem en demokratisk og en teokratisk fremgangsmåde. Når en forsamling er demokratisk valgt, skal de forskellige grupper være repræsenteret i forhold til hvor mange der har stemt på dem. Der føres som regel valgkamp hvor kandidaterne vælges ved en flertalsafgørelse. En sådan fremgangsmåde følges ikke i forbindelse med teokratiske udnævnelser. Disse udnævnelser er ikke fra mennesker; de foretages heller ikke af et juridisk redskab. Da Paulus sagde til galaterne at hans udnævnelse ’hverken var fra mennesker eller ved et menneske, men ved Jesus Kristus og Gud, Faderen, som oprejste ham fra de døde’, sigtede han åbenbart til at det var Jesus og Jehova der havde udnævnt ham til „apostel for nationerne“. — Romerne 11:13; Galaterne 1:1.

Udnævnt ved den hellige ånd

9. Hvad siger Apostelgerninger 20:28 om udnævnelsen af kristne tilsynsmænd?

9 Paulus mindede tilsynsmændene i Efesus om at de var blevet udnævnt af Gud ved hellig ånd. Han sagde: „Giv agt på jer selv og på hele den hjord i hvilken den hellige ånd har sat jer som tilsynsmænd til at vogte Guds menighed, som han købte med blodet af sin egen søn.“ (Apostelgerninger 20:28) Disse kristne tilsynsmænd måtte fortsat lade sig lede af den hellige ånd mens de varetog deres opgaver som hyrder for Guds hjord. Hvis en mand der var blevet udnævnt til en opgave i menigheden, ikke længere levede op til Guds normer, ville den hellige ånd med tiden udvirke at han blev fjernet fra sin opgave.

10. Hvordan medvirker den hellige ånd i forbindelse med teokratiske udnævnelser?

10 Hvordan medvirker den hellige ånd da i forbindelse med udnævnelser? Først og fremmest findes kravene til dem der skal føre åndeligt tilsyn i menigheden, i en bog der er inspireret af hellig ånd. I sine breve til Timoteus og Titus anførte Paulus hvilke krav tilsynsmænd og menighedstjenere må opfylde. Han opremsede cirka 16 forskellige krav. Tilsynsmænd skulle for eksempel være ulastelige, mådeholdne i vaner, sunde i  sindet, ordentlige, gæstfri, egnede til at undervise og gode eksempler som familieoverhoveder. De skulle have et ligevægtigt syn på brugen af alkoholiske drikke, måtte ikke være pengekære, og de skulle kunne beherske sig. Der blev opstillet lignende høje normer for mænd der tragtede efter at blive udnævnt som menighedstjenere. — 1 Timoteus 3:1-10, 12, 13; Titus 1:5-9.

11. Hvilke kvalifikationer må de mænd der tragter efter et ansvar i menigheden, leve op til?

11 Disse krav viser tydeligt at de der fører an i tilbedelsen af Jehova, må have en eksemplarisk kristen adfærd. Der må være vidnesbyrd om at den hellige ånd virker i de mænd der tragter efter et ansvar i menigheden. (2 Timoteus 1:14) Det må kunne ses at de ejer Guds ånds frugt i form af „kærlighed, glæde, fred, langmodighed, venlighed, godhed, tro, mildhed, selvbeherskelse“. (Galaterne 5:22, 23) En sådan frugt vil komme til udtryk i den måde de behandler deres trosfæller og andre på. Der kan naturligvis være tilsynsmænd som ejer visse af åndens frugter i særlig grad, mens nogle især opfylder andre af kravene. Men alle der ønsker at blive udnævnt til menighedstjenere eller tilsynsmænd, må i hele deres livsførelse vise at de er åndelige mennesker der lever op til kravene i Guds ord.

12. Hvem kan siges at være udnævnt ved hellig ånd?

12 Da Paulus opfordrede andre til at blive hans efterlignere, kunne han gøre det med frimodighed i tale fordi han selv efterlignede Jesus Kristus, der ’efterlod os et forbillede så vi kunne følge lige i hans fodspor’. (1 Peter 2:21; 1 Korinther 11:1) Man kan derfor sige at de der lever op til de bibelske krav på det tidspunkt de bliver udnævnt til tilsynsmænd eller menighedstjenere, er blevet udnævnt ved hellig ånd.

13. Hvordan hjælper den hellige ånd de brødre der skal anbefale mænd til at varetage opgaver i menigheden?

13 Der er også noget andet der viser den hellige ånds virke i forbindelse med anbefalingen og udnævnelsen af tilsynsmænd. Jesus sagde at ’Faderen i himmelen giver hellig ånd til dem der beder ham’. (Lukas 11:13) Når de ældste i en menighed mødes for at drøfte hvilke mænd de vil anbefale til ansvarsopgaver i menigheden, beder de derfor om at Guds ånd vil lede dem. De begrunder deres anbefalinger med det der siges i Guds inspirerede ord, og den hellige ånd sætter dem i stand til at bedømme om den der er under overvejelse, lever op til de bibelske krav. De der anbefaler brødrene, må ikke lade sig uretmæssigt påvirke af ydre forhold eller vedkommendes uddannelsesmæssige baggrund eller naturlige evner. De vil først og fremmest fokusere på om han er et åndeligt menneske som menighedens medlemmer ikke vil tøve med at henvende sig til for at få åndelig vejledning.

14. Hvad lærer vi af Apostelgerninger 6:1-3?

14 Det er ældsterådene der sammen med de rejsende tilsynsmænd anbefaler hvilke brødre der skal tjene som ældste og menighedstjenere, men den egentlige udnævnelse foretages efter mønsteret fra det første århundrede. Ved en lejlighed opstod der et behov for at åndeligt kvalificerede mænd tog sig af en vigtig opgave, og det styrende råd gav derfor følgende vejledning: „Udse derfor, brødre, syv mænd blandt jer som har godt vidnesbyrd og er fulde af ånd og visdom, så vi kan sætte dem over dette nødvendige arbejde.“ (Apostelgerninger 6:1-3) Det var mænd som havde kendskab til den aktuelle situation, der foretog anbefalingerne, men det var de mænd i Jerusalem der havde det overordnede ansvar, som foretog udnævnelserne. I dag følges et lignende mønster.

15. Hvad er Det Styrende Råds rolle i forbindelse med at udnævne brødre til ansvarsopgaver?

15 Det er Jehovas Vidners Styrende Råd der direkte udnævner alle medlemmer af afdelingskontorernes  udvalg. Når det skal afgøres hvem der kan udnævnes til at påtage sig en sådan vigtig opgave, tager Det Styrende Råd Jesu udtalelse i betragtning: „Enhver som har fået meget givet, af ham vil der blive krævet meget; og den man betror meget, af ham vil man kræve mere end sædvanlig.“ (Lukas 12:48) Foruden at Det Styrende Råd udnævner medlemmerne af afdelingskontorernes udvalg, udnævner de også betelældste og rejsende tilsynsmænd. De har dog bemyndiget ansvarshavende brødre til på deres vegne at foretage visse andre udnævnelser. Det er der også bibelsk belæg for.

’Indsæt ældste, sådan som jeg gav dig besked om’

16. Hvorfor efterlod Paulus Titus på Kreta, og hvad viser dette vedrørende teokratiske udnævnelser i dag?

16 Paulus sagde til sin medarbejder Titus: „Af denne grund efterlod jeg dig på Kreta, for at du kunne rette de ting der var mangler ved, og indsætte ældste i by efter by, sådan som jeg gav dig besked om.“ (Titus 1:5) Paulus opremsede dernæst de kvalifikationer som Titus skulle se efter hos de mænd der ville være egnede til en sådan opgave. I dag har Det Styrende Råd derfor udnævnt kvalificerede brødre på afdelingskontorerne til at være dets repræsentanter når der skal udnævnes ældste og menighedstjenere. Man er meget opmærksom på at de der optræder på Det Styrende Råds vegne, klart forstår og følger de bibelske retningslinjer i forbindelse med sådanne udnævnelser. Det er således under Det Styrende Råds ledelse at kvalificerede mænd bliver udnævnt til at tjene i Jehovas Vidners menigheder overalt på jorden.

17. Hvem på afdelingskontorerne tager stilling til anbefalingerne til udnævnelse af tilsynsmænd og menighedstjenere?

17 Når nogen skal udnævnes til at tjene som tilsynsmænd og menighedstjenere, indsendes anbefalingerne af de pågældende til et af Vagttårnsselskabets afdelingskontorer, hvor erfarne mænd sætter deres lid til Guds ånds ledelse i forbindelse med disse udnævnelser. Disse mænd er klar over det ansvar de har, og  forstår at de ikke i hast må lægge hænderne på nogen, for ikke at blive delagtig i hans synder. — 1 Timoteus 5:22.

18, 19. (a) Hvordan bliver der givet meddelelse om visse udnævnelser? (b) Hvilken fremgangsmåde følger man når kvalificerede brødre anbefales og udnævnes?

18 Visse udnævnelser meddeles i et brev der bærer et juridisk selskabs officielle stempel. Et sådant brev bruges måske til at udnævne mere end én broder i en menighed.

19 Teokratiske udnævnelser er fra Jehova gennem hans søn og hans synlige kanal på jorden, „den trofaste og kloge træl“ og dens Styrende Råd. (Mattæus 24:45-47) Hele den fremgangsmåde der følges i forbindelse med at anbefale og udnævne brødre til ansvarsposter, er ledet af den hellige ånd. Det skyldes at de kvalifikationer der kræves, findes i Guds ord, der er inspireret af den hellige ånd, og den der udnævnes, viser at han frembringer den hellige ånds frugt. Derfor bør man betragte udnævnelserne som foretaget ved den hellige ånd. I dag udnævnes tilsynsmænd og menighedstjenere teokratisk ligesom det var tilfældet i det første århundrede.

Taknemmelige for Jehovas ledelse

20. Hvorfor kan vi tilslutte os Davids ord i Salme 133:1?

20 I denne tid med åndelig fremgang og teokratisk vækst i arbejdet med at forkynde Riget er vi taknemmelige for at det er Jehova der har det øverste ansvar i forbindelse med at udnævne tilsynsmænd og menighedstjenere. Denne bibelske ordning er med til at vi som Jehovas Vidner følger Guds høje og retfærdige normer. Desuden er de udnævnte brødres kristne indstilling og oprigtige bestræbelser stærkt medvirkende til at Jehovas tjenere oplever en vidunderlig fred og enhed. Vi kan derfor fuldt ud tilslutte os salmisten Davids ord: „Se! Hvor er det godt og hvor er det lifligt når brødre bor sammen i enhed!“ — Salme 133:1.

21. Hvordan bliver Esajas 60:17 opfyldt i dag?

21 Vi er taknemmelige for at Jehova leder os gennem sit ord og sin hellige ånd. I den forbindelse er ordene i Esajas 60:17 meget relevante: „I stedet for kobber bringer jeg guld, og i stedet for jern bringer jeg sølv, og i stedet for træ, kobber, og i stedet for sten, jern; og jeg indsætter fred som dine tilsynsmænd, og retfærdighed som dine arbejdsfogeder.“ Efterhånden som Jehovas Vidner i stadig højere grad har fulgt en teokratisk fremgangsmåde, har vi, som skriftstedet understreger, erfaret at Gud har velsignet hele sin jordiske organisation.

22. Hvad er vi taknemmelige for, og hvad bør vi være besluttede på at gøre?

22 Vi er dybt taknemmelige for de teokratiske ordninger vi følger. Vi værdsætter også det slidsomme, men tilfredsstillende arbejde som udføres af teokratisk udnævnte tilsynsmænd og menighedstjenere. Vi priser vor kærlige himmelske Fader af hele vort hjerte fordi han har skænket os åndelig velstand og har velsignet os rigt. (Ordsprogene 10:22) Lad os derfor være besluttede på at holde trit med Jehovas organisation. Lad os frem for alt fortsætte med at tjene enigt sammen til pris og ære for Jehovas store og hellige navn.

Hvad vil du svare?

• Hvorfor kan vi sige at udnævnelsen af tilsynsmænd og menighedstjenere er teokratisk og ikke demokratisk?

• Hvordan bliver kristne mænd udnævnt til ansvarsposter ved den hellige ånd?

• Hvilken rolle spiller Det Styrende Råd i forbindelse med udnævnelsen af tilsynsmænd og menighedstjenere?

• Hvorfor bør vi være Jehova taknemmelig for de teokratiske udnævnelser?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 15]

Ældste og menighedstjenere er teokratisk udnævnt