Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Genspejl Kristi sindsindstilling

Genspejl Kristi sindsindstilling

 Genspejl Kristi sindsindstilling

„Måtte den Gud som skænker udholdenhed og trøst, nu give jer at I har samme sindsindstilling over for hinanden som den Kristus Jesus havde.“ — ROMERNE 15:5.

1. Hvordan kan den indstilling man har, påvirke hele ens tilværelse?

DEN indstilling man har, betyder meget. Ens indstilling — om man er doven eller arbejdsom, negativ eller positiv, stridbar eller samarbejdsvillig, klagende eller taknemmelig — har stor indflydelse på hvordan man opfører sig i forskellige situationer, og hvordan andre reagerer over for en. Hvis man har en god indstilling, kan man være glad selv under vanskelige omstændigheder. Har man derimod en dårlig indstilling, er man generelt utilfreds selv når alt går godt.

2. Hvordan får man en bestemt indstilling?

2 En indstilling — den være sig god eller dårlig — er noget tillært. Om det nyfødte barn står der i Collier’s Encyclopedia: „Den indstilling barnet til sidst får, må det tilegne sig eller lære, omtrent på samme måde som det må tilegne sig eller lære et sprog eller enhver anden færdighed.“ Hvordan tilegner vi os en bestemt indstilling? Mange ting spiller naturligvis ind, men miljø og omgangskreds er af afgørende betydning. I førnævnte opslagsværk siges der: „Vi lærer, eller absorberer som ved osmose, de holdninger der præger dem vi er nært knyttet til.“ For flere tusind år siden blev noget lignende skrevet i Bibelen: „Den der vandrer med de vise bliver vís, men den der omgås tåber går det dårligt.“ — Ordsprogene 13:20; 1 Korinther 15:33.

Et eksempel med hensyn til den rette indstilling

3. Hvem har sat det bedste eksempel med hensyn til den rette indstilling, og hvordan kan vi efterligne ham?

3 Ligesom i alt andet har Jesus Kristus vist det bedste eksempel med hensyn til den rette indstilling. Han sagde: „Jeg har . . . givet jer et forbillede, for at I også skal gøre som jeg har gjort ved jer.“ (Johannes 13:15) Hvis vi skal efterligne Jesus, må vi først lære noget om ham. * Vi må studere Jesu liv for at kunne efterleve apostelen Peters ord: „Det var jo det I blev kaldet til, for også Kristus led for jer, hvorved han efterlod jer et forbillede så I kan følge lige i hans fodspor.“ (1 Peter 2:21) Det er vort mål at komme til at ligne Jesus så meget som muligt. Det indebærer at vi må opdyrke samme sindsindstilling som han havde.

4, 5. Hvilken egenskab hos Jesus beskrives i Romerbrevet 15:1-3, og hvordan kan kristne efterligne ham?

4 Hvad indebærer det at have samme sindsindstilling som Jesus Kristus havde? Paulus’ brev til romerne, kapitel 15, hjælper os til at finde svaret. I de første vers i dette kapitel omtaler Paulus en fremtrædende egenskab hos Jesus: „Vi som er stærke er skyldige at bære deres svagheder som ikke er stærke, og ikke være os  selv til behag. Lad enhver af os være sin næste til behag i det der er godt til hans opbyggelse. For heller ikke Messias var sig selv til behag; men som der står skrevet: ’Forsmædelserne fra dem der smædede dig, er faldet på mig.’“ — Romerne 15:1-3.

Kristne tilskyndes til at efterligne Jesu indstilling ved at være rede til ydmygt at hjælpe andre, i stedet for kun at gå op i at være sig selv til behag. Denne ydmyge villighed til at betjene andre er i virkeligheden et kendetegn for dem „som er stærke“. Jesus, der i åndelig henseende var stærkere end noget andet menneske, sagde om sig selv: „Menneskesønnen [er] ikke . . . kommet for at lade sig betjene men for at tjene og give sin sjæl som en løsesum i bytte for mange.“ (Mattæus 20:28) Som kristne ønsker vi også at tage initiativet til at betjene andre, deriblandt dem der „ikke er stærke“.

6. Hvordan kan vi efterligne Jesu reaktion på modstand og spot?

6 En anden god egenskab hos Jesus var at han altid var positiv i tankegang og handlinger. Han lod aldrig andres negative holdning påvirke hans egen gode indstilling til det at tjene Gud, og det bør vi heller ikke gøre. Når han blev spottet og forfulgt fordi han trofast tilbad Gud, holdt han tålmodigt ud uden at klage. Han vidste at de der forsøger at være deres næste til behag „i det der er godt til hans opbyggelse“, kan forvente at møde modstand fra en ikketroende og uforstående verden.

7. Hvordan viste Jesus tålmodighed, og hvorfor bør vi gøre det samme?

7 Jesus viste også en god indstilling på andre måder. Han gav aldrig udtryk for utålmodighed over for Jehova, men ventede tålmodigt på gennemførelsen af Guds hensigter. (Salme 110:1; Mattæus 24:36; Apostelgerninger 2:32-36;  Hebræerne 10:12, 13) Jesus tabte heller ikke tålmodigheden med sine disciple. Han opfordrede dem til at ’lære af ham’, og eftersom han havde „et mildt sind“, var hans undervisning opbyggende og styrkende. Og eftersom han var „ydmyg af hjertet“, var han aldrig højtravende eller overlegen. (Mattæus 11:29) Paulus tilskynder os til at efterligne disse sider af Jesu indstilling med ordene: „Bevar denne indstilling i jer som også var i Kristus Jesus, som, skønt han var i Guds skikkelse, ikke tænkte på ran, nemlig at han skulle være lig Gud. Nej, han tømte sig selv og tog en træls skikkelse på og fremtrådte i menneskers lighed.“ — Filipperne 2:5-7.

8, 9. (a) Hvorfor kræver det en indsats at opdyrke en uselvisk indstilling? (b) Hvorfor skal vi ikke blive modløse hvis det er svært for os at følge Jesu forbillede, og hvordan satte Paulus et godt eksempel i denne henseende?

8 Det er let at sige at man gerne vil betjene andre og søge deres interesser før sine egne. Men en ærlig ransagelse af vores indstilling vil måske afsløre at det ikke lige er det vores hjerte tilskynder os mest til. Hvorfor ikke? For det første fordi vi har arvet en række selviske tilbøjeligheder fra Adam og Eva; for det andet fordi vi lever i en verden der lægger stor vægt på selviskhed. (Efeserne 4:17, 18) At opdyrke en uselvisk indstilling er ofte ensbetydende med at tillægge sig en tankegang som strider mod vores medfødte, ufuldkomne natur. Det kræver beslutsomhed og hårdt arbejde.

9 Vores åbenbare ufuldkommenhed, der står i skarp kontrast til det fuldkomne forbillede som Jesus har vist os, kan til tider gøre os modløse. Vi tvivler måske på at det overhovedet er muligt at have den samme sindsindstilling som Jesus havde. Men læg mærke til Paulus’ opmuntrende ord: „Jeg ved at i mig, det vil sige i mit kød, bor der intet godt; for det gerne at ville ligger mig nær, men det at udvirke det rette, gør ikke. For det gode som jeg gerne vil, det gør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det praktiserer jeg. Jeg glæder mig jo over Guds lov, ifølge det menneske jeg er i det indre, men i mine lemmer ser jeg en anden lov, der fører krig imod mit sinds lov og tager mig til fange under syndens lov som er i mine lemmer.“ (Romerne 7:18, 19, 22, 23) Paulus’ ufuldkommenhed hindrede ham gang på gang i at gøre Guds vilje sådan som han ønskede, men hans indstilling — det han tænkte og mente om Jehova og hans lov — var mønsterværdig. Det kan vores indstilling også være.

En forkert indstilling kan ændres

10. Hvilken indstilling tilskyndede Paulus filipperne til at opdyrke?

10 Kan det tænkes at nogle har behov for at ændre en forkert indstilling? Ja. Det gjaldt åbenbart nogle kristne i det første århundrede. I sit brev til filipperne kom Paulus ind på det at have den rette indstilling. Han skrev: „Ikke at jeg allerede har fået det [den tidlige opstandelse til liv i himmelen], eller allerede er gjort fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg også kan gribe dét for hvilket jeg også er blevet grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener endnu ikke om mig selv at jeg har grebet det; men ét gør jeg: Idet jeg glemmer hvad der er bagved og rækker efter det der er foran, jager jeg frem mod målet efter sejrsprisen, kaldet opad fra Gud ved Kristus Jesus. Lad os da, så mange af os som er modne, have denne indstilling.“ — Filipperne 3:12-15.

11, 12. På hvilke måder åbenbarer Jehova den rette indstilling for os?

11 Paulus’ ord viser at der er noget galt med vores indstilling hvis vi, efter at være blevet kristne, ikke føler noget behov for at gøre fremskridt. Så har vi ikke tillagt os Kristi sindsindstilling. (Hebræerne 4:11; 2 Peter 1:10; 3:14) Vil det sige at vores situation er håbløs? Nej, slet ikke. Gud kan hjælpe os til at ændre indstilling hvis vi virkelig ønsker det. Paulus siger videre: „Hvis I er indstillet anderledes i nogen henseende, vil Gud åbenbare den ovennævnte indstilling for jer.“ — Filipperne 3:15.

12 Hvis vi ønsker at Jehova skal åbenbare den  rette indstilling for os, må vi imidlertid gøre vores del. De der er „indstillet anderledes“, kan få hjælp til at opdyrke den rette indstilling ved under bøn at studere Guds ord ved hjælp af de kristne publikationer som vi får gennem „den trofaste og kloge træl“. (Mattæus 24:45) De kristne ældste, der af den hellige ånd er udnævnt til at „vogte Guds menighed“, vil med glæde hjælpe. (Apostelgerninger 20:28) Hvor kan vi være taknemmelige for at Jehova tager hensyn til at vi er ufuldkomne og kærligt tilbyder at hjælpe os! Lad os tage imod denne hjælp.

Lær af andre

13. Hvad kan den bibelske beretning vedrørende Job lære os om den rette indstilling?

13 I Romerbrevet, kapitel 15, viser Paulus at dét at grunde over eksempler fra fortiden kan hjælpe os til at rette vores indstilling. Han skriver: „Alt det der forud er skrevet, er jo skrevet til vor belæring, for at vi ved vor udholdenhed og ved Skrifternes trøst kan have håb.“ (Romerne 15:4) Nogle af Jehovas trofaste tjenere i fortiden havde behov for at få rettet noget ved deres indstilling. Job havde for eksempel i det store og hele en god indstilling. Han tillagde aldrig Jehova noget ondt, og han lod heller ikke på noget tidspunkt lidelser svække hans tillid til Gud. (Job 1:8, 21, 22) Han var dog tilbøjelig til at retfærdiggøre sig selv. Gennem Elihu sørgede Jehova for at Job fik hjælp til at rette denne tilbøjelighed. I stedet for at blive stødt accepterede Job ydmygt at han måtte ændre indstilling og gjorde villigt en indsats for det. — Job 42:1-6.

14. Hvordan kan vi efterligne Job hvis vi bliver vejledt i forbindelse med vores indstilling?

14 Ville vi reagere ligesom Job hvis en af vore trosfæller venligt sagde til os at noget tydede på at vi havde en forkert indstilling? Job „tillagde ikke Gud noget utilbørligt“, og det bør vi heller ikke gøre. (Job 1:22) Lad os aldrig beklage os eller give Jehova skylden for vore vanskeligheder hvis vi lider uretfærdigt. Lad os undgå at retfærdiggøre os selv og huske på at uanset hvilke privilegier vi har i tjenesten for Jehova, er vi stadig kun „uduelige trælle“. — Lukas 17:10.

15. (a) Hvilken forkert indstilling havde nogle af Jesu disciple? (b) Hvordan viste Peter en god indstilling?

15 I det første århundrede havde nogle af Jesu tilhørere en forkert indstilling. Ved en lejlighed sagde Jesus noget der var svært at forstå. Det  fik „mange af hans disciple“ til at sige: „Denne tale er chokerende; hvem er i stand til at høre på den?“ De der reagerede sådan, havde tydeligvis en forkert indstilling, og det resulterede i at de holdt op med at lytte til Jesus. Beretningen lyder: „Som følge heraf trak mange af hans disciple sig tilbage og færdedes ikke mere sammen med ham.“ Havde de alle sammen en forkert indstilling? Nej. Der siges videre: „Så sagde Jesus til de tolv: ’Vil I også gå?’ Simon Peter svarede ham: ’Herre, hvem skal vi gå hen til?’“ Derefter besvarede Peter i realiteten sit eget spørgsmål med ordene: „Du har det evige livs ord.“ (Johannes 6:60, 66-68) Hvilken god indstilling! Hvor ville det være godt hvis vi lagde samme indstilling for dagen når der er nogle forklaringer eller ændrede forståelser af bibelske lærepunkter som vi måske i første omgang har svært ved at acceptere. Det ville være tåbeligt at holde op med at tjene Jehova eller at tale på en måde der strider imod ’mønsteret af sunde ord’ blot fordi vi synes at noget umiddelbart er svært at forstå. — 2 Timoteus 1:13.

16. Hvilken chokerende indstilling viste jødernes religiøse ledere på Jesu tid?

16 Jødernes religiøse ledere i det første århundrede viste ikke den sindsindstilling som Jesus havde. Deres faste beslutning om ikke at høre på Jesus kom til udtryk da Jesus oprejste Lazarus fra de døde. For enhver der havde den rette indstilling, ville dette mirakel have været et sikkert bevis på at Jesus var udsendt af Gud. Vi læser imidlertid: „Så samlede de øverste præster og farisæerne Sanhedrinet og sagde: ’Hvad skal vi gøre, for dette menneske gør mange tegn? Hvis vi lader ham fortsætte således, vil alle få tro på ham, og romerne vil komme og tage både vort sted og vor nation.’“ Hvilken løsning udtænkte de? „Fra den dag af lagde de så råd op om at dræbe ham.“ Foruden at planlægge at slå Jesus ihjel satte de sig for at udslette det levende bevis på at han kunne gøre mirakler. „De øverste præster lagde nu råd op om at dræbe Lazarus også.“ (Johannes 11:47, 48, 53; 12:9-11) Hvor ville det være forfærdeligt hvis vi tillagde os en lignende indstilling og blev irriterede eller oprørte over noget som i virkeligheden burde glæde os! Og hvor ville det være farligt!

Efterlign Kristi positive indstilling

17. (a) Under hvilke omstændigheder viste Daniel en frygtløs indstilling? (b) Hvordan viste Jesus at han var modig?

17 Jehovas tjenere bevarer en positiv indstilling. Da Daniels fjender havde stiftet en sammensværgelse for at få vedtaget en lov der i 30 dage forbød at man rettede en bøn til nogen anden gud eller noget andet menneske end kongen, vidste Daniel at dette berørte hans forhold til Jehova Gud. Ville han lade være med at bede til Gud i 30 dage? Nej, han blev frygtløst ved med at bede til Jehova tre gange om dagen, sådan som han havde for vane. (Daniel 6:6-17) Jesus nægtede ligeledes at lade sig skræmme af sine fjender. På en sabbatsdag mødte han en mand med en vissen hånd. Jesus vidste at mange af de tilstedeværende jøder ville blive vrede hvis han kurerede nogen på sabbatten. Han spurgte dem direkte om deres mening, og da de ikke ville udtale sig, kurerede han manden. (Markus 3:1-6) Jesus veg aldrig tilbage for at udføre sin opgave sådan som han fandt det rigtigt at gøre.

18. Hvorfor er der nogle som modarbejder os, og hvordan bør vi reagere på deres negative holdning?

18 Nutidens Jehovas Vidner forstår at de heller aldrig må lade sig skræmme af modstandernes  negative reaktion. Hvis de lader sig skræmme, viser de ikke den samme sindsindstilling som Jesus. Mange modarbejder Jehovas Vidner, nogle på grund af uvidenhed og andre fordi de hader forkynderne eller deres budskab. Men deres fjendtlige holdning må aldrig påvirke vores positive indstilling. Vi bør aldrig lade andre diktere os hvordan vi skal tilbede Gud.

19. Hvordan kan vi vise den samme sindsindstilling som Jesus Kristus havde?

19 Jesus viste altid en positiv indstilling til sine disciple og til Guds foranstaltninger, uanset hvor vanskeligt det måtte være. (Mattæus 23:2, 3) Vi bør efterligne ham. Vore brødre er ganske vist ufuldkomne, men det er vi også. Og hvor finder man en bedre omgangskreds og mere loyale venner end inden for vort verdensomspændende brodersamfund? Jehova har endnu ikke givet os en fuldstændig forståelse af sit skrevne ord, men hvilket trossamfund forstår mere end vi gør? Lad os altid bevare den rette sindsindstilling, den sindsindstilling som Jesus Kristus havde. Det indebærer blandt andet at vi er villige til at vente på Jehova, hvilket vi vil komme ind på i den følgende artikel.

[Fodnote]

^ par. 3 Bogen Det største menneske der har levet, som er udgivet af Jehovas Vidner, omhandler Jesu liv og tjeneste.

Repetition

● Hvordan kan vores indstilling påvirke hele vor tilværelse?

● Beskriv Jesu Kristi sindsindstilling.

● Hvad kan vi lære af Jobs indstilling?

● Hvilken indstilling bør man have når man møder modstand?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 7]

En kristen der har den rette indstilling, tager initiativet til at hjælpe andre

[Illustration på side 9]

Studium af Guds ord under bøn hjælper os til at opdyrke Kristi sindsindstilling