Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan dit liv kan blive mere meningsfyldt

Hvordan dit liv kan blive mere meningsfyldt

 Hvordan dit liv kan blive mere meningsfyldt

ET GAMMELT ordsprog siger: „Slid ikke for at samle rigdom; hold op med at følge din egen forstand. Har du ladet dine øjne skotte til den, skønt den intet er? For den vil visselig gøre sig vinger som ørnens og flyve mod himmelen.“ (Ordsprogene 23:4, 5) Med andre ord er det ikke klogt at slide sig selv op i et forsøg på at blive rig, for velstand kan flyve bort som på ørnevinger.

Som Bibelen viser, kan materiel rigdom fra den ene dag til den anden forsvinde på grund af en naturkatastrofe, en økonomisk lavkonjunktur eller andre uforudsete omstændigheder. De der har opnået materiel velstand, er også ofte desillusionerede. Tag for eksempel John, hvis arbejde bestod i at beværte politikere, sportsfolk og kongelige.

John fortæller: „Jeg lagde alle mine kræfter i mit arbejde. Jeg tjente mange penge, boede på luksushoteller og rejste endda undertiden med privatfly i forbindelse med mit arbejde. I begyndelsen nød jeg det, men med tiden begyndte jeg at kede mig. De mennesker jeg forsøgte at behage, virkede overfladiske. Mit liv var indholdsløst.“

Som John opdagede, er et liv blottet for åndelige værdier ikke tilfredsstillende. I sin berømte bjergprædiken viste Jesus Kristus hvordan man kan opnå varig lykke. Han sagde: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov, for himlenes rige er deres.“ (Mattæus 5:3) Det er derfor klogt at sætte det åndelige først i tilværelsen. Men der er også andre faktorer der kan være med til at gøre livet mere meningsfyldt.

Betydningen af familie og venner

Ville du glæde dig over livet hvis du ikke havde kontakt med din familie eller ikke havde nogen nære venner? Sikkert ikke. Skaberen har skabt os med et behov for at give og modtage kærlighed. Det er en af grundene til at Jesus understregede vigtigheden af at ’elske sin næste som sig selv’. (Mattæus 22:39) Familieordningen er en gave fra Gud som  giver os gode muligheder for at vise uselvisk kærlighed. — Efeserne 3:14, 15.

Hvordan kan vores familie gøre livet mere meningsfyldt for os? En forenet familie kan sammenlignes med en smuk have hvor man kan søge tilflugt for at komme væk fra hverdagens stress og jag. Inden for familien kan man nyde et nært og opbyggende fællesskab som modvirker ensomhedsfølelsen. Et sådant trygt familieliv kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Men efterhånden som man forstærker familiebåndene, knyttes man nærmere til hinanden, og livet bliver mere indholdsrigt. For eksempel er den tid og opmærksomhed ægtefæller bruger på at vise hinanden kærlighed og respekt, en daglig investering som i sidste ende kan give rigt udbytte. — Efeserne 5:33.

Hvis man har børn, bør man bestræbe sig for at give dem et sundt miljø at vokse op i. At bruge tid sammen med dem, bevare en god kommunikation og give dem åndelig vejledning kan ganske vist være lidt af en udfordring. Men en sådan indsats kan give forældrene dyb tilfredshed. Gode forældre betragter deres børn som en velsignelse, en arv fra Gud som de har pligt til at værne om. — Salme 127:3.

Nære venner bidrager også til et tilfredsstillende og meningsfyldt liv. (Ordsprogene 27:9) Man kan få mange venner ved at vise medfølelse. (1 Peter 3:8) Sande venner vil rejse os op hvis vi snubler. (Prædikeren 4:9, 10) Ja, „en ven . . . er en broder som er født med henblik på trængselen“. — Ordsprogene 17:17.

Det er dejligt at have sande venner. En solnedgang er mere imponerende, et måltid er mere velsmagende og et musikstykke er skønnere at lytte til når man deler oplevelsen med en ven. En tæt sammenknyttet familie og pålidelige venner er selvfølgelig kun to af de faktorer der bidrager til et meningsfyldt liv. Hvad har Gud ellers gjort som giver vort liv mening?

Vort åndelige behov

Som nævnt forbandt Jesus Kristus lykke med erkendelsen af at man har et åndeligt behov. Vi er blevet skabt med både åndelige og moralske egenskaber. Bibelen bruger derfor udtryk som „det åndelige menneske“ og „hjertets skjulte menneske“. — 1 Korinther 2:15; 1 Peter 3:3, 4.

Ifølge An Expository Dictionary of New Testament Words af W. E. Vine står det symbolske hjerte for „menneskets mentale og moralske habitus, både de rationelle og de følelsesmæssige elementer“. W. E. Vine uddyber det og siger: „Hjertet bruges med andre ord symbolsk om det personlige livs skjulte kilder.“ I samme værk siges det at „hjertet, som er i vort inderste, indeholder ’det skjulte menneske’, . . . menneskets sande jeg“.

Hvordan kan vi dække behovet hos „det åndelige menneske“, det vil sige „hjertets skjulte menneske“? Et vigtigt skridt i retning af at dække vort åndelige behov er at anerkende sandheden i de ord den inspirerede salmist skrev: „Erkend at det er Jehova der er Gud. Det er ham der har frembragt os, og ikke os selv. Vi er hans folk og hans græsgangs hjord.“ (Salme 100:3) Erkendelsen af dette får os logisk nok til at drage den slutning at vi står Gud til regnskab. Hvis vi ønsker at høre til „hans folk og hans græsgangs hjord“, må vi handle i overensstemmelse med hans ord, Bibelen.

Er det en ulempe for os? Nej, for når vi forstår at vores adfærd betyder noget for Gud, får vort liv større indhold. Det motiverer os til at blive bedre mennesker, hvilket er et mål det afgjort er værd at stræbe efter. I Salme 112:1 siges der: „Lykkelig er den mand der frygter Jehova og som virkelig har lyst til hans bud.“ Når vi nærer ærefrygt for Gud og af hjertet adlyder hans bud, kan det gøre vores tilværelse mere meningsfyldt.

Hvorfor giver det os større tilfredshed at adlyde Gud? Det skyldes at vi har en samvittighed, en gave som Gud har givet alle mennesker. Samvittigheden er en moralsk vejleder som enten billiger eller misbilliger det vi har gjort eller overvejer at gøre. Vi har alle oplevet at have samvittighedskvaler. (Romerne 2:15) Men vores samvittighed kan også belønne os. Når vi uselvisk gør noget for Gud og vore  medmennesker, føler vi os glade og tilfredse. Vi erfarer at „der er mere lykke ved at give end ved at modtage“. (Apostelgerninger 20:35) Der er en vigtig grund til at det forholder sig sådan.

Skaberen har skabt os sådan at vi bliver berørt af vore medmenneskers ønsker og behov. Vi bliver glade når vi hjælper andre. Bibelen forsikrer os også om at når vi giver til dem der trænger til det, betragter Gud det som noget der er gjort mod ham. — Ordsprogene 19:17.

Det giver os en indre tilfredshed at tilgodese vore åndelige behov, men kan det også hjælpe os rent praktisk? Det mener en forretningsmand fra Mellemøsten ved navn Raymond. Han siger: „Mit mål var slet og ret at tjene penge. Men fra det øjeblik jeg i mit hjerte erkendte at Gud er til, og at Bibelen fortæller os hvad der er hans vilje og hensigt, blev jeg et helt andet menneske. At tjene til livets ophold indtager nu andenpladsen i mit liv. Mine bestræbelser for at behage Gud har beskyttet mig mod en nedbrydende og hadefuld indstilling. Min far døde under en konflikt, men jeg har ikke noget ønske om at hævne mig på dem der er ansvarlige for det.“

Som Raymond opdagede, kan dét at dække ’det åndelige menneskes’ behov læge dybe følelsesmæssige sår. Men for at livet kan være helt tilfredsstillende må vi også kunne klare de problemer vi kommer ud for i hverdagen.

Vi kan få Guds fred

I denne hektiske verden oplever man kun få dage hvor det hele går som det skal. Der sker ulykker, planer slår fejl, og folk skuffer os. Alt det kan gøre at vi mister glæden. Bibelen lover imidlertid at de der tjener Jehova Gud, kan opnå en indre tilfredshed — „Guds fred“. Hvordan kan vi få del i denne fred?

Apostelen Paulus skrev: „Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse; og Guds fred, som overgår al forstand, vil ved Kristus Jesus beskytte jeres hjerter og jeres sind.“ (Filipperne 4:6, 7) I stedet for at prøve at løse vore problemer alene bør vi bede indtrængende til Gud og kaste alle vore byrder på ham. (Salme 55:22) Troen på at han svarer når vi ’anråber’ ham gennem hans søn, Jesus Kristus, vil blive styrket efterhånden som vi vokser i åndelig henseende og ser hvordan Gud hjælper os. — Johannes 14:6, 14; 2 Thessaloniker 1:3.

Når vi har fået tillid til Jehova Gud, den som „hører bøn“, vil vi være bedre i stand til at klare prøvelser som for eksempel sygdom, alderdom og dødsfald. (Salme 65:2) Men for at have et virkelig meningsfyldt liv må vi også tage fremtiden i betragtning.

Glæd dig i håbet

Bibelen lover at der vil komme „nye himle og en ny jord“, det vil sige en retfærdig og kærlig himmelsk regering som skal herske over de mennesker der vælger at adlyde Gud. (2 Peter 3:13) I den nye verden som Gud har lovet, vil krig og uretfærdighed blive erstattet af fred og retfærdighed. Det er ikke blot en ønskedrøm, men en forvisning som kan blive stærkere og stærkere for hver dag der går. Det er en rigtig  god nyhed og en grund til at glæde sig. — Romerne 12:12; Titus 1:2.

John, der blev omtalt i indledningen, føler nu at han har fået en mere meningsfyldt tilværelse. „Jeg har aldrig været særlig religiøs, men jeg har altid troet på Gud,“ siger han. „Det var dog ikke noget der havde nogen særlig betydning for mig før Jehovas Vidner besøgte mig. Jeg bombarderede dem med spørgsmål som: ’Hvorfor er vi her på jorden? Hvad vil fremtiden bringe?’ Deres fyldestgørende bibelske svar gjorde at jeg for første gang nogen sinde følte at der var en mening med livet. Og det var kun begyndelsen. Jeg fik en tørst efter sandheden der førte til at jeg antog nogle helt nye værdinormer. Jeg er ikke længere materielt rig, men rent åndeligt føler jeg mig som en millionær.“

Ligesom John har du måske i mange år ignoreret den åndelige side af din tilværelse. Men ved at opdyrke „visdom i hjertet“ kan du genoplive interessen for den. (Salme 90:12) Hvis du beslutter dig for at gøre den indsats der skal til, kan det hjælpe dig til at opnå sand glæde, fred i sindet og et håb for fremtiden. (Romerne 15:13) Ja, dit liv kan blive mere meningsfyldt.

[Illustration på side 6]

Ved hjælp af bøn kan vi opnå „Guds fred“

[Illustrationer på side 7]

Ved du hvad der kan gøre familielivet mere tilfredsstillende?