Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Et fuldkomment liv er ikke blot en drøm

Et fuldkomment liv er ikke blot en drøm

 Et fuldkomment liv er ikke blot en drøm

Hvad forbinder du med en fuldkommen verden? Forestil dig et samfund hvor der ikke er kriminalitet, stofmisbrug, hungersnød, fattigdom eller uretfærdighed. Et samfund hvor alle har et godt helbred, både fysisk og psykisk, og hvor ingen sørger eller er ulykkelige, da selv døden er blevet fjernet. Er det realistisk at tro at det kan blive til virkelighed?

UDEN at underkende de fremskridt der er sket inden for videnskab og teknologi, tror de fleste ikke på at man ved hjælp af menneskelig viden kan indføre en fuldkommen verden hvor alle vil leve i fred og lykke. På den anden side har vi unægtelig en medfødt tendens til altid at ville foretage forbedringer og rette ufuldkommenheder. Ren og skær ønsketænkning kan selvfølgelig ikke hjælpe de hjemløse og fattige, og det er heller ikke til megen gavn for de handicappede og syge der længes efter at blive befriet for deres lidelser. En fuldkommen verden vil ganske enkelt ikke blive indført ved menneskers hjælp. Men til trods for al den elendighed og undertrykkelse der findes i dag, er der gode grunde til at tro at en verden der kan betegnes som fuldkommen, er nært forestående.

Når man taler om et fuldkomment liv, kommer man måske til at tænke på Jesus og det liv han levede. Jesus er dog ikke det eneste perfekte menneske der har levet på jorden. Adam og Eva, der blev skabt i Guds billede, kunne glæde sig over at leve i fuldkommenhed i et paradis. Men på grund af deres oprør mod deres himmelske Fader mistede de dette privilegium. (1 Mosebog 3:1-6) Skaberen har imidlertid indgivet mennesket et ønske om at leve evigt. Det bekræftes i Prædikeren 3:11: „Alt har [Gud] frembragt smukt til rette tid. Også tidens uendelighed har han givet en plads i deres hjerte; dog således at menneskene ikke kan finde ud af hele det værk som den sande Gud har frembragt fra begyndelsen til enden.“

Ufuldkommenhed og synd førte menneskeheden ud i „frugtesløshed“ og „trældom under fordærv“, men læg mærke til apostelen Paulus’ trøstende ord: „Skabningen venter jo med spændt forventning på at Guds sønner skal  åbenbares. Skabningen blev nemlig underlagt frugtesløshed, ikke af egen vilje, men gennem ham som lagde den derunder, på grundlag af håb om at også skabningen selv vil blive frigjort fra trældom under fordærv og opnå Guds børns herlige frihed.“ (Romerne 8:19-21) Bibelen viser tydeligt at Gud gennem Jesus Kristus har til hensigt at føre menneskene frem til fuldkommenhed. — Johannes 3:16; 17:3.

Foruden dette vidunderlige fremtidshåb har vi alle mulighed for at vokse i åndelig henseende. Ja, vi kan gøre fremskridt allerede nu.

Vær rimelig

Jesus Kristus anså spørgsmålet om fuldkommenhed for at være så vigtigt at han sagde følgende til en stor folkemængde: „I må altså være fuldkomne, ligesom jeres himmelske Fader er fuldkommen.“ (Mattæus 5:48) Mente Jesus hermed at vi skulle være fejlfri i den nuværende onde tingenes ordning? Nej. Vi bør afgjort bestræbe os for at opdyrke egenskaber som gavmildhed, venlighed og kærlighed, men ofte kommer vi til kort i forbindelse med at gøre det rette. Selv en af Jesu apostle skrev: „Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed. Hvis vi siger: ’Vi har ikke syndet,’ gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os.“ — 1 Johannes 1:9, 10.

Ikke desto mindre kan vi sikkert gøre fremskridt hvad angår vort syn på os selv og den måde hvorpå vi behandler andre, og undlade at gå til yderligheder. Findes der en bedre anvisning på hvordan man kan få en ligevægtig personlighed, end den der er i Guds ord, Bibelen? Når vi opdyrker egenskaber som glæde og rimelighed, vil det hjælpe os til at få et godt forhold til vore arbejdskammerater, vor ægtefælle og vore forældre og børn. Apostelen Paulus formanede de kristne: „Glæd jer altid i Herren. Igen vil jeg sige: Glæd jer! Lad jeres rimelighed blive kendt for alle mennesker.“ — Filipperne 4:4, 5.

Fordele ved at være rimelig

Når man er rimelig i sine forventninger og undgår at plage sig selv med en destruktiv perfektionisme, vil man kunne gavne både sig selv og andre. At kende sit fulde potentiale indebærer at man er realistisk og rimelig med hensyn til hvad man gerne vil udrette. Husk at Gud skabte os til at leve på jorden og finde glæde ved meningsfyldt arbejde som er til gavn for os selv og andre. — 1 Mosebog 2:7-9.

Hvis man er for krævende over for sig selv, kan man henvende sig til Jehova i bøn. At opnå Guds gunst virker meget befriende. Jehova kender vores natur og ved at vi er ufuldkomne, og han er ikke urimelig eller vanskelig at behage. Salmisten giver følgende forsikring: „Som en fader viser barmhjertighed mod sine sønner, har Jehova vist barmhjertighed mod dem der frygter ham. For han ved hvordan vi er dannet, husker at vi er støv.“ (Salme 103:13, 14) Vi kan være taknemmelige for at Gud behandler menneskene så barmhjertigt. Selv om han kender vore begrænsninger, kan vi være lige så dyrebare i hans øjne som højt elskede børn.

Frem for at stræbe efter det perfekte vil det være meget klogere at opdyrke åndelig dømmekraft  og ligevægt. Vi kan desuden være forvissede om at ingen kan hindre Jehova i at gennemføre sin hensigt, nemlig at føre menneskene frem til fuldkommenhed under hans rige. Men hvad vil det egentlig sige at være et fuldkomment menneske?

Fuldkommenhed er bedre end perfektionisme

At være fuldkommen er ikke ensbetydende med at man er perfektionist. De der får den forret at leve i et paradis på jorden under Guds rige, vil hverken være krævende eller selvretfærdige. Et af kravene for at kunne overleve den store trængsel er at man nærer dyb værdsættelse af genløsningsofferet, sådan som den internationale store skare apostelen Johannes omtalte, giver udtryk for: „Frelsen skylder vi vor Gud, som sidder på tronen, og Lammet.“ (Åbenbaringen 7:9, 10, 14) Alle der overlever den kommende store trængsel, vil være taknemmelige for at Kristus var villig til at dø for dem og andre som tror på ham. Hans kærlige offer udgør grundlaget for at de kan blive fuldstændig befriet for deres ufuldkommenheder og svagheder. — Johannes 3:16; Romerne 8:21, 22.

Hvordan vil det være at leve i fuldkommenhed? Forholdet mellem menneskene vil ikke være præget af kappestrid og selvisk stræben, men af kærlighed og venlighed. Det vil gøre livet værd at leve og medvirke til at man ikke længere vil gå og være bekymret eller føle sig underlegen. Et liv i fuldkommenhed bliver ikke kedeligt eller ensformigt. Guds ord oplyser os ikke om alle detaljer vedrørende Paradiset, men det beskriver hvordan vi kan forvente at tilværelsen vil forme sig: „De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt. De vil ikke bygge for at en anden skal bo der; de vil ikke plante for at en anden skal spise. For som træets dage skal mit folks dage blive; og mine udvalgte vil bruge deres hænders værk fuldt ud. De skal ikke slide til ingen nytte, og de skal ikke føde børn til pludselig rædsel.“ — Esajas 65:21-23.

Frem for at spekulere over hvilken form for underholdning, indkøbsfaciliteter, teknologi eller transportmidler der vil findes under Rigets styre, kan du prøve at forestille dig hvordan livet vil være når disse ord går i opfyldelse: „’Ulven og lammet græsser sammen, og løven æder halm som kvæget; men slangen får støv som brød. De vil ikke volde skade eller forårsage ødelæggelse på hele mit hellige bjerg,’ har Jehova sagt.“ (Esajas 65:25) Et liv i fuldkommenhed vil være helt anderledes end det vi kender i dag. Hvis du er blandt dem der bliver regnet for værdig til at leve til den tid, kan du have tillid til at din kærlige himmelske Fader vil interessere sig for dig og din familie. „Lad Jehova være din største glæde, og han vil give dig hvad dit hjerte beder om.“ — Salme 37:4.

Et fuldkomment liv er ikke blot en drøm. Jehovas kærlige hensigt med menneskene vil blive til virkelighed. Du og din familie kan være blandt dem der vil blive ført frem til fuldkommenhed og få mulighed for at leve evigt i Guds nye verden. Bibelen har forudsagt: „De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ — Salme 37:29.

[Illustration på side 6]

Vi kan få et mere ligevægtigt syn på os selv og andre ved at undgå perfektionisme og urimelighed

[Illustration på side 7]

Man kan allerede nu forestille sig at man befinder sig i Paradiset, hvor der vil råde fred og retfærdighed