Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan virker Guds ånd i dag?

Hvordan virker Guds ånd i dag?

 Hvordan virker Guds ånd i dag?

HAN havde været vanfør fra moders liv. Hver dag sad han ved den tempelport der blev kaldt Den Skønne, så han kunne bede dem der gik ind i templet, om barmhjertighedsgaver. På et tidspunkt fik denne tigger en gave som var langt mere værd end nogle få mønter. Han blev helbredt! — Apostelgerninger 3:2-8.

Det var apostlene Peter og Johannes der „rejste ham op“ så ’hans fødder blev stærke’, men de tog ikke selv æren for at have helbredt manden. Hvorfor ikke? Peter sagde: „Israelitiske mænd, hvorfor undrer I jer over dette, eller hvorfor stirrer I på os som om vi i egen kraft eller gudhengivenhed havde fået ham til at gå?“ Både Peter og Johannes indså at det ikke var i kraft af deres styrke, men i kraft af Guds hellige ånd at noget sådant kunne lade sig gøre. — Apostelgerninger 3:7-16; 4:29-31.

Sådanne „kraftige gerninger“ skulle vise at den nystiftede kristne menighed havde Guds støtte. (Hebræerne 2:4) Men når disse gerninger havde tjent deres formål, ville de „blive afskaffet,“ sagde apostelen Paulus. * (1 Korinther 13:8) Derfor ser vi ingen i den sande kristne menighed i dag som på Guds anvisning helbreder, modtager profetiske budskaber eller uddriver dæmoner.

Vil det sige at Guds hellige ånd ikke længere er i virksomhed? Nej. Lad os se nærmere på nogle af de måder Guds hellige ånd virkede på i det første århundrede, og hvilke måder den virker på i vor tid.

„Sandhedens ånd“

En af Guds ånds funktioner er at underrette, oplyse eller åbenbare sandheder. Kort før sin død sagde Jesus til sine disciple: „Jeg har meget endnu at sige jer, men I er ikke i stand til at bære det i øjeblikket. Men når han kommer, sandhedens ånd, vil han lede jer til hele sandheden.“ — Johannes 16:12, 13.

„Sandhedens ånd“ blev udgydt på pinsedagen i år 33 da cirka 120 disciple som var samlet i en sal ovenpå et sted i Jerusalem, blev døbt med hellig ånd. (Apostelgerninger 2:1-4) Apostelen Peter var blandt dem der var til stede ved denne årlige højtid. Fyldt med hellig ånd trådte han frem og uddybede, eller klargjorde, nogle fakta vedrørende Jesus. Han fortalte blandt andet hvordan „Jesus Nazaræeren“ var „blevet ophøjet til Guds højre hånd“. (Apostelgerninger 2:14, 22, 33) Guds ånd fik også Peter til frimodigt at erklære over for sine jødiske tilhørere: „Lad derfor hele Israels hus vide som noget sikkert, at Gud har gjort ham til både Herre og Kristus, denne Jesus som I pælfæstede.“ (Apostelgerninger 2:36) Omkring tre tusind ’tog villigt imod hans ord’ og blev døbt. Eftersom Peters budskab var inspireret af Guds ånd, kan man sige at den hellige ånd hjalp med at lede dem til sandheden. — Apostelgerninger 2:37-41.

Guds hellige ånd tjente også som lærer for disciplene og mindede dem om flere ting. Jesus sagde: „Hjælperen, den hellige ånd, som Faderen vil sende i mit navn, han vil lære jer alt og minde jer om alt hvad jeg har fortalt jer.“ — Johannes 14:26.

Hvordan virkede Guds hellige ånd som lærer? Guds ånd mindede disciplene om  ting de havde hørt Jesus sige, men ikke helt havde forstået. Apostlene vidste for eksempel at Jesus under sin rettergang havde sagt til Pontius Pilatus, den romerske landshøvding i Judæa: „Mit rige er ikke en del af denne verden.“ Men over 40 dage senere, ved Jesu himmelfart, havde apostlene stadig den fejlagtige opfattelse at Riget skulle oprettes her på jorden. (Johannes 18:36; Apostelgerninger 1:6) Apostlene fik tilsyneladende først den fulde forståelse af det Jesus havde sagt, efter at den hellige ånd var blevet udgydt på pinsedagen i år 33.

Guds ånd mindede også disciplene om det Jesus havde lært dem. Profetier om Kristi død og opstandelse fik for eksempel en helt ny mening efter at disciplene havde modtaget den hellige ånd. (Mattæus 16:21; Johannes 12:16) Da apostlene kunne huske det Jesus havde lært dem, var de i stand til at forsvare sig over for konger, øvrighedspersoner og religiøse ledere. — Markus 13:9-11; Apostelgerninger 4:5-20.

Desuden blev de første kristne af den hellige ånd ført til områder hvor forkyndelsen ville bære frugt. (Apostelgerninger 16:6-10) Guds hellige ånd fik også de første kristne til at tage del i nedskrivningen af hans ord, Bibelen, til gavn for hele menneskeheden. (2 Timoteus 3:16) Den hellige ånd var altså i virksomhed på forskellige måder i det første århundrede. Den tjente ikke udelukkende det formål at udrette mirakler.

 Den hellige ånd i vor tid

Den hellige ånd har på lignende måde virket til gavn for sande kristne i vor tid. Det blev tydeligt for en lille gruppe bibelstudenter i Allegheny i den amerikanske stat Pennsylvania i sidste halvdel af det 19. århundrede. Disse seriøse bibelstudenter ønskede inderligt at lære „sandheden“ at kende. — Johannes 8:32; 16:13.

Et medlem i denne gruppe, Charles Taze Russell, sagde om sin søgen efter bibelske sandheder: „Jeg bad . . . om at jeg måtte blive i stand til at befri mit hjerte og sind for enhver forudfattet mening der kunne stille sig i vejen, og blive ledet af hans ånd til den rette forståelse.“ Gud velsignede denne ydmyge bøn.

Efterhånden som Russell og hans fæller omhyggeligt undersøgte Bibelen, fik de klarhed over flere ting. Russell sagde: „Vi fandt at forskellige sekter og grupper i århundreder havde delt Bibelens læresætninger mellem sig og i større eller mindre grad blandet dem op med menneskelige spekulationer og vildfarelser.“ Dette havde resulteret i at „sandheden var blevet væk“. De bibelske sandheder var skjult under en række hedenske læresætninger som var trængt ind i kristenheden i århundredernes løb. Men Russell var besluttet på at finde frem til sandheden og at gøre den offentligt kendt.

I bladet Zions Vagt-Taarn og Forkynder af Kristi Nærværelse tog Russell og hans medarbejdere modigt til orde mod falske religiøse læresætninger der gav et forkert billede af Gud. I modsætning til den almindelige religiøse opfattelse fandt de ud af at sjælen kan dø, at vi ender i graven når vi dør, og at Jehova er den eneste sande Gud og derfor ikke en del af en treenighed.

Som man sikkert kan forestille sig, blev kristenhedens præster forbitrede over denne afsløring af falske læresætninger. I deres iver efter at holde fast på deres indflydelsesrige stillinger førte mange katolske og protestantiske præster smædekampagner mod Russell. Men han og hans medarbejdere gav ikke op. De så tillidsfuldt hen til Guds ånd efter ledelse. Russell sagde: „Vor Herre har forsikret os om at . . . Faderens hellige ånd, som sendes på foranledning af indtrængende anmodninger fra Jesus, vor Genløser, vor Mellemmand og vort Hoved, vil være vor lærer.“ Og den hellige ånd lærte dem virkelig mange ting! Disse oprigtige bibelstudenter fortsatte med at drikke sandhedens rene vand fra Bibelen og at forkynde det de lærte, over hele jorden. — Åbenbaringen 22:17.

Jehovas Vidner som trossamfund følger også i dag Guds ånds ledelse, sådan som de har gjort i over hundrede år. Efterhånden som Jehovas ånd giver hans vidner et stadigt klarere åndeligt udsyn, foretager de villigt de justeringer der er nødvendige for at tilpasse sig den nye forståelse. — Ordsprogene 4:18.

 „I skal være vidner om mig“

Jesus pegede på endnu en måde hvorpå Guds hellige ånd ville komme til udtryk, da han sagde til sine disciple: „I skal få kraft når den hellige ånd kommer over jer, og I skal være vidner om mig . . . til jordens fjerneste egne.“ (Apostelgerninger 1:8) Jesu løfte om at han ville indgive sine disciple „kraft“ og ’hellig ånd’ så de kunne udføre det arbejde Gud havde givet dem at gøre, gælder også i dag.

Jehovas Vidner er som gruppe betragtet kendt for deres forkyndelse. (Se rammen side 10.) De forkynder sandhedens budskab i over 230 lande og øgrupper. De løfter frimodigt deres røst til støtte for Guds rige under alle tænkelige forhold, også når det er til fare for deres eget liv i krigsramte områder. Deres nidkærhed i den kristne tjeneste er et magtfuldt vidnesbyrd om at den hellige ånd er i virksomhed i dag. Og det er tydeligt at Jehova velsigner deres bestræbelser.

For eksempel brugte Jehovas Vidner sidste år over en milliard timer på at forkynde den gode nyhed om Guds rige. Det medførte at 323.439 symboliserede deres indvielse til Gud ved at lade sig døbe. Desuden ledede de 4.433.884 bibelstudier, blandt andet med nogle hvis interesse for Bibelen var helt ny. Og i alt er der blevet uddelt 24.607.741 bøger, 631.162.309 blade og 63.495.728 brochurer. Hvilket magtfuldt vidnesbyrd om at Guds ånd er i virksomhed!

Guds ånd og dig

Når nogle tager imod den gode nyhed, retter deres liv ind efter Guds normer og lader deres tro på genløsningsforanstaltningen komme til udtryk, er det muligt for dem at opnå et rent forhold til Gud. Til sådanne sagde apostelen Paulus: ’Gud giver sin hellige ånd i jer.’ — 1 Thessaloniker 4:7, 8; 1 Korinther 6:9-11.

Det medfører mange velsignelser at eje Guds ånd. Guds inspirerede ord nævner følgende: „Åndens frugt [er] kærlighed, glæde, fred, langmodighed, venlighed, godhed, tro, mildhed, [og] selvbeherskelse.“ (Galaterne 5:22, 23) Guds hellige ånd er derfor en stærk kraft, en kraft der fremmer det gode, og som sætter én i stand til at udvise Guds egenskaber.

Hvis man læser i Bibelen og praktiserer det man lærer, kan Guds ånd hjælpe én til at vokse i visdom, kundskab, indsigt og dømmekraft og til at forbedre ens tænkeevne. Kong Salomon fik ’visdom og forstand i meget stort mål og et hjerte der spændte vidt’ fordi han søgte at behage Gud i stedet for mennesker. (1 Kongebog 4:29) Ligesom Jehova gav sin hellige ånd til Salomon, vil han i dag give den til dem der søger ham, uden at forholde dem noget.

Guds ånd hjælper også kristne til at kæmpe mod Satan og dæmonerne, denne onde tingenes ordning og deres egne syndige tilbøjeligheder. Hvordan er det muligt? Apostelen Paulus giver svaret: „Alt har jeg styrke til ved ham som giver mig kraft.“ (Filipperne 4:13) Den hellige ånd vil måske ikke fjerne de trængsler og fristelser vi kommer ud for, men den vil hjælpe os til at udholde dem. Ved at stole på Guds ånd kan vi få en „kraft som er ud over det normale“ så vi kan klare modgang og personlige prøvelser. — 2 Korinther 4:7; 1 Korinther 10:13.

Når man betragter alle vidnesbyrdene, er der ingen tvivl om at Guds hellige ånd er i virksomhed i dag. Jehovas ånd giver hans tjenere kraft til at vidne om hans storslåede hensigter. Den fortsætter med at få åndeligt lys til at bryde frem, og den styrker vores tro så vi kan forblive loyale mod Skaberen. Vi kan være Gud dybt taknemmelige for at han har holdt sit løfte og givet sine trofaste tjenere hellig ånd i dag.

[Fodnote]

^ par. 4 Se artiklen „Why Have the Miraculous Gifts of the Spirit Ceased?“ i The Watchtower for 15. august 1971, side 501-505.

[Ramme på side 10]

Hvad nogle har sagt om Jehovas Vidner

„Mens andre kirker har ansat rådgivere til at lokke folk ind på kirkebænkene eller strides om aktuelle emner som homoseksualitet og abort, afviger Jehovas Vidner ikke fra deres holdninger i en verden der er under konstant forandring. De fortsætter systematisk med at stemme dørklokker over hele jorden.“ — The Orange County Register, Orange County, Californien.

„Når det drejer sig om at udbrede troen, er få trosretninger så ivrige . . . som Jehovas Vidner.“ — The Republic, Columbus, Indiana.

„De er de eneste der går fra dør til dør med ’den gode nyhed’ og følger Bibelens principper.“ — Życie Literackie, Polen.

„Jehovas Vidner har i den største forkynderkampagne nogen sinde bragt Jehovas budskab ud til hele verden.“ — News-Observer, Tamaqua, Pennsylvania.

[Illustrationer på side 9]

Guds hellige ånd oplyser os åndeligt,

. . . fremelsker gode kristne egenskaber

. . . og støtter os i det verdensomspændende forkyndelsesarbejde