Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lykke og fremgang gennem vedholdenhed

Lykke og fremgang gennem vedholdenhed

 Lykke og fremgang gennem vedholdenhed

VEDHOLDENHED ses sjældent nu om dage. Mange tror at succes snarere har at gøre med det at være på det rette sted på det rette tidspunkt end med at være vedholdende. Det kan man ikke fortænke dem i. Reklameslogans i medierne indeholder ofte det underforståede budskab at man med en minimal indsats og blot lidt flere penge kan få næsten alt hvad man ønsker sig. Aviserne udsender en stadig strøm af historier om nogle der er blevet rige fra den ene dag til den anden, og om selverhvervende unge der tjener millioner så snart de går ud af skolen.

Spalteskribenten Leonard Pitts siger beklagende: „I et samfund der er besat af det der kan sanses, ser [succes] legende let ud. . . . Det ser ud som noget alle kan opnå hvis blot de kendte fidusen, havde evnen eller fik hjælp fra oven.“

Hvad er vedholdenhed?

Vedholdenhed indebærer at man „urokkeligt og vedblivende stræber efter at nå et mål eller gennemføre et forehavende trods hindringer og nederlag“. Det indeholder tanken om at fortsætte beslutsomt trods modgang, at holde ud, ikke at give op. Guds ord, Bibelen, understreger vigtigheden af denne egenskab. Den giver os for eksempel disse formaninger: „Bliv da ved med først at søge riget“, „bliv ved med at banke på, og der vil blive lukket op for jer“, „vær vedholdende i bønnen“, og „hold fast ved det gode“. — Mattæus 6:33; Lukas 11:9; Romerne 12:12; 1 Thessaloniker 5:21.

 Et vigtigt aspekt ved vedholdenhed har at gøre med hvordan man klarer de nederlag man uvægerlig vil komme ud for. Ordsprogene 24:16 siger: „Selv om den retfærdige falder syv gange, rejser han sig igen.“ Frem for at give op når man støder på vanskeligheder eller nederlag, vil den der er vedholdende, ’rejse sig igen’, ’blive ved’ — og prøve igen.

Mange er imidlertid ikke forberedte på de problemer og nederlag de kan komme ud for. De har ikke opdyrket viljen til at holde ud, og derfor giver de hurtigt op. „Alt for mange reagerer selvdestruktivt på fiasko,“ siger forfatteren Morley Callaghan. „De bliver selvmedlidende, de bebrejder andre, de bliver bitre og . . . giver op.“

Dette er meget ulykkeligt. Føromtalte Leonard Pitts siger: „Vi glemmer at der er en grund til at gennemgå prøvelser, og at modgang kan have en vis værdi.“ Hvilken værdi kunne der være tale om? Pitts tilføjer: „[Man] lærer at nederlag ikke er katastrofale, og at de ikke varer evigt. Man bliver mere eftertænksom og agtpågivende.“ Bibelen siger det ganske enkelt: „Ved al slags slid er der fordel.“ — Ordsprogene 14:23.

Det er selvfølgelig ikke så ligetil at holde modet oppe efter at vi har lidt et nederlag. Nogle gange stilles vi over for udfordringer som synes at modarbejde alle vore bestræbelser for at overvinde dem. Det er som om afstanden til de mål vi har sat os, bliver større og større. Indimellem kan vi føle os modløse og uduelige og bliver måske nedtrykte og deprimerede. (Ordsprogene 24:10) Men Bibelen giver os denne opmuntring: „Lad os ikke give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt, for til sin tid skal vi høste hvis vi ikke giver tabt.“ — Galaterne 6:9.

Hvad kan hjælpe os til at holde ud?

Det første skridt man må tage for at holde ud, er at sætte sig meningsfyldte og realistiske mål. Det forstod apostelen Paulus til fulde. Han sagde til korintherne: „Jeg [løber] ikke som i det uvisse; jeg retter mine slag således at jeg ikke slår i luften.“ Paulus vidste at hvis hans bestræbelser skulle lykkes, måtte han sætte sig nogle klare mål, ligesom en løber der koncentrerer sig om at passere mållinjen. „Ved I ikke at løberne i et løb alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb på en sådan måde at I kan opnå den,“ formanede han dem. (1 Korinther 9:24, 26) Hvordan kan vi gøre det?

„Den kloge overvejer sine skridt,“ siges der i Ordsprogene 14:15. Det er godt fra tid til anden at tage sine mål i livet op til fornyet overvejelse og tænke på hvilken kurs ens liv har taget, og om der er behov for at foretage nogle ændringer. Det er vigtigt at vi ved præcis hvad det er vi ønsker at udrette, og hvorfor. Vi vil være mindre tilbøjelige til at give op hvis vi holder os vores endelige mål klart for øje. „Dine øjne skal se lige frem, ja, dit klare blik skal være rettet mod det der ligger foran dig,“ tilskynder det inspirerede ordsprog, for at „alle dine veje [må] være faste“. — Ordsprogene 4:25, 26.

Når vi har fastlagt vore mål, er det næste skridt at finde ud af hvordan vi kan nå dem. Jesus spurgte: „Hvem af jer som ønsker at bygge et tårn, sætter sig ikke først ned og beregner omkostningerne?“ (Lukas 14:28) I overensstemmelse med dette princip har en ægteskabs- og familierådgiver sagt: „En af de ting jeg har lagt mærke til ved dem der klarer sig godt i tilværelsen, er at de har en klar forståelse af forholdet mellem årsag og virkning i deres liv. De forstår at hvis der er noget de ønsker sig, er de nødt til at gøre det der er nødvendigt for at få det.“ At have en klar forståelse af alle de nødvendige skridt vi må tage for at nå vore mål, vil hjælpe os til ikke at blive distraheret. Det vil også gøre det lettere for os at komme på fode igen hvis vi oplever et nederlag. Det var en sådan holdning der lå til grund for brødrene Wrights succes.

Når du kommer ud for nederlag, forsøg da at betragte dem i et positivt lys og som noget du kan lære af. Analysér situationen, find ud af hvad det var du gjorde forkert, og arbejd dernæst på at rette fejlen eller at overvinde dine svagheder. Det hjælper også at tale med andre, da ’planer fastlægges ved rådslagning’. (Ordsprogene 20:18) Enhver bestræbelse du gør dig, vil hjælpe dig til at blive dygtigere og udvikle  dine evner og i sidste instans bidrage til din lykke og fremgang.

Et tredje vigtigt aspekt ved vedholdenhed er at man må yde en vedvarende, stabil indsats. Apostelen Paulus giver os denne opfordring: „Lad os . . . så langt som vi er nået, fortsat vandre regelret i samme gænge.“ (Filipperne 3:16) En lærer har sagt at „mådehold og en stabil indsats med tiden giver gode resultater“. Dette illustreres udmærket af Æsops velkendte fabel om skildpadden og haren. Skildpadden vandt løbet til trods for at den var meget langsommere end haren. Hvorfor? Fordi den bevægede sig med en jævn og støt hastighed uden at lade sig distrahere. Den gav ikke op, men valgte et tempo som den kunne holde helt indtil den passerede mållinjen. Eftersom den der er stabil og har en god personlig planlægning, gør stadige fremskridt, bliver han ved med at være motiveret og er mindre tilbøjelig til at give op og udgå af løbet. Vi må ’løbe på en sådan måde’ at vi når vore mål.

Vælg meningsfyldte mål

Hvis vedholdenhed skal have nogen værdi, må vi sætte os nogle meningsfyldte mål. Mange stræber efter goder som ikke giver dem lykke. Men Bibelen siger: „Den der spejder ind i frihedens fuldkomne lov og bliver ved dermed, han skal . . . være lykkelig når han gør den.“ (Jakob 1:25) Ja, at studere for at forstå Guds lov som vi finder i Bibelen, er et værdifuldt mål. Hvorfor? Først og fremmest fordi Guds lov er grundlagt på hans fuldkomne, retfærdige normer. Som menneskenes Skaber ved han hvad der er bedst for os. Hvis vi vedholdende lærer om og følger Guds anvisninger, vil vi derfor med sikkerhed opnå lykke. I Ordsprogene 3:5, 6 får vi dette løfte: „Stol på Jehova af hele dit hjerte . . . Tag ham i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.“

Dertil kommer at dét at lære Gud og Jesus at kende „betyder evigt liv,“ siger Jesus. (Johannes 17:3) Bibelens profetier viser at vi lever i „de sidste dage“ for denne tingenes ordning. (2 Timoteus 3:1-5; Mattæus 24:3-13) Inden længe vil Guds rige, hans retfærdige regering, udøve sit herredømme over jordens indbyggere. (Daniel 2:44; Mattæus 6:10) Denne regering vil indføre en enestående periode med fred, fremgang og velfærd for alle som adlyder Gud. (Salme 37:10, 11; Åbenbaringen 21:4) ’Gud er ikke partisk,’ siges der i Apostelgerninger 10:34. Ja, alle indbydes til at nyde gavn af Guds riges velsignelser.

Bibelen er en gammel bog fuld af visdom og mening, og det kræver tid og anstrengelse at forstå den. Men med Guds hjælp — og hvis vi bliver ved med at søge den kundskab den indeholder — vil den være en åben bog for os. (Ordsprogene 2:4, 5; Jakob 1:5) Sandt nok kan det være noget af en udfordring at anvende det vi lærer. Måske må vi foretage forandringer i vores tankegang eller i vore vaner. Det kan også være at velmenende venner og familiemedlemmer er imod at vi studerer Bibelen. Det er derfor af afgørende betydning at vi viser udholdenhed. Apostelen Paulus minder os om at Gud vil skænke evigt liv til dem der viser „udholdenhed i en gerning der er god“. (Romerne 2:7) Jehovas vidner vil med glæde hjælpe dig til at nå dette mål.

Vær forvisset om at du vil opnå lykke og fremgang hvis du bliver ved med at tilegne dig kundskab om Gud og hans vilje og vedholdende bestræber dig for at anvende det du lærer. — Salme 1:1-3.

[Illustration på side 6]

Du vil opnå lykke og fremgang hvis du bliver ved med at tilegne dig kundskab om Gud og hans vilje

[Kildeangivelse på side 4]

Culver Pictures