Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Opdyrk et fortroligt forhold til Jehova

Opdyrk et fortroligt forhold til Jehova

 Opdyrk et fortroligt forhold til Jehova

„KOM nær til Gud, og han vil komme nær til jer,“ skrev disciplen Jakob. (Jakob 4:8) Og salmisten David sang: „De der frygter Jehova har hans fortrolighed.“ (Salme 25:14) Det er tydeligt at Jehova Gud ønsker at vi skal have et fortroligt forhold til ham. Men man føler sig ikke nødvendigvis nært knyttet til Gud blot fordi man tilbeder ham og adlyder hans love.

Hvordan med dig? Har du et nært personligt forhold til Gud? Det er naturligt at ønske at blive knyttet nærmere til ham. Hvordan kan vi opdyrke et fortroligt forhold til Gud? Hvad vil det betyde for os? Det tredje kapitel i Ordsprogenes Bog i Bibelen svarer på disse spørgsmål.

Vis loyal hengivenhed og sandfærdighed

Salomon, der var konge i fortidens Israel, indleder det tredje kapitel i Ordsprogenes Bog med ordene: „Min søn, glem ikke min lov, og måtte dit hjerte værne om mine bud, for de vil øge din række af dage og dine leveår og din fred.“ (Ordsprogene 3:1, 2) Eftersom Salomon skrev under guddommelig inspiration, er det i virkeligheden Jehova Gud der giver os denne faderlige vejledning. Vi bliver rådet til at holde os til Guds formaninger — hans bud og hans lov, eller lære — som er nedskrevet i Bibelen. Hvis vi gør det, vil de ’øge rækken af vore dage og vore leveår og vor fred’. Ja, allerede nu kan vi leve et fredeligt liv og undgå handlinger der kan føre til en for tidlig død, som ofte rammer dem der øver ondt. Hertil kommer at vi har håbet om at komme til at leve evigt i en fredfyldt ny verden. — Ordsprogene 1:24-31; 2:21, 22.

Salomon fortsætter: „Lad ikke loyal hengivenhed og sandfærdighed forlade dig. Bind dem om din hals; skriv dem på dit hjertes tavle, og du vil finde yndest og blive regnet for at have god indsigt — i både Guds og menneskers øjne.“ — Ordsprogene 3:3, 4.

Det hebraiske ord der er oversat med „loyal hengivenhed“, kan også gengives med „loyal kærlighed“, og det indebærer tanken om troskab, solidaritet og loyalitet. Er vi besluttede på at forblive nært knyttet til Jehova uanset hvad der sker? Viser vi vore trosfæller loyal hengivenhed? Arbejder vi på at bevare et nært forhold til dem? Har vi „den loyale hengivenheds lov“ på vor tunge i vor daglige omgang med dem, selv under prøvende omstændigheder? — Ordsprogene 31:26.

Jehova er rig på loyal hengivenhed, og derfor er han „rede til at tilgive“. (Salme 86:5) Hvis vi har angret vore tidligere synder og nu går i lige spor med vore fødder, kan vi være forvissede om at der fra Jehova selv vil komme „perioder som giver friske kræfter“. (Apostelgerninger 3:19) Burde vi ikke efterligne vor Gud ved at tilgive andre deres overtrædelser? — Mattæus 6:14, 15.

Jehova er „sandhedens Gud“, og han ønsker sandfærdighed af dem der søger fortrolighed  med ham. (Salme 31:5) Kan vi forvente at Jehova vil være vores ven hvis vi lever et dobbeltliv — ved at opføre os på én måde når vi er sammen med vore kristne venner, og på en anden måde når de ikke kan se os — ligesom „usandfærdige mænd“ der skjuler deres sande jeg? (Salme 26:4) Hvor ville det være tåbeligt, for ’alle ting er nøgne og blottede for Jehovas øjne’. — Hebræerne 4:13.

Loyal hengivenhed og sandfærdighed er som et kostbart smykke der er ’bundet om vores hals’, for disse egenskaber gør det muligt for os at ’finde yndest i både Guds og menneskers øjne’. Vi bør ikke kun vise disse egenskaber udadtil, men også indgravere dem på ’vort hjertes tavle’, det vil sige at vi gør dem til en uadskillelig del af vor personlighed.

Opdyrk ubetinget tillid til Jehova

Den vise konge fortsætter: „Stol på Jehova af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen forstand. Tag ham i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.“ — Ordsprogene 3:5, 6.

Jehova er værdig til vor fulde tillid. Han er Skaberen af alt, og som følge deraf er hans kraft stærk og hans vældige styrke stor. (Esajas 40:26, 29) Han kan gennemføre alle sine hensigter. Hans navn betyder „Han lader blive“, og det styrker vor tillid til hans evne til at gennemføre det han har lovet! Den omstændighed at „det er umuligt for Gud at lyve“, gør ham til selve indbegrebet af sandhed. (Hebræerne 6:18) Hans mest fremtrædende egenskab er kærlighed. (1 Johannes 4:8) „Jehova er retfærdig på alle sine veje og loyal i alle sine gerninger.“ (Salme 145:17) Hvis vi ikke kan stole på Gud, hvem kan vi så stole på? For at opdyrke tillid til Jehova må vi naturligvis ’smage og se at Han er god’, ved at anvende det vi lærer ud fra Bibelen, i vort eget liv og tænke over de positive følger af det. — Salme 34:8.

Hvordan kan vi ’tage Jehova i betragtning på alle vore veje’? Den inspirerede salmist siger: „Jeg grunder over hele dit værk, ja, dine gerninger grubler jeg over.“ (Salme 77:12) Da Gud er usynlig, er det vigtigt at grunde over hans storslåede gerninger og hans handlemåde med sit folk for at kunne opdyrke et fortroligt forhold til ham.

Også ved at bede til Jehova viser vi ham at vi ’tager ham i betragtning’. Kong David blev ved med at kalde på Jehova „dagen lang“. (Salme 86:3) David bad ofte hele natten, som da han var flygtet ud i ørkenen. (Salme 63:6, 7) ’Bed fortsat i ånd ved enhver lejlighed,’ tilskyndede apostelen Paulus. (Efeserne 6:18) Hvor ofte beder vi? Glæder vi os over at kunne kommunikere personligt og inderligt med Gud? Beder vi ham om hjælp når vi kommer ud for prøvende omstændigheder? Søger vi hans ledelse i bøn før vi træffer vigtige beslutninger? Jehovas kærlighed til os vokser når vi henvender os til ham i oprigtig bøn. Og vi er blevet forsikret om at han vil lytte til vore bønner og ’jævne vore stier’.

Det vil være tåbeligt at ’støtte sig til sin egen forstand’ eller til fremtrædende mennesker i verden når vi kan sætte vor fulde lid til Jehova. Salomon giver følgende advarsel: „Vær ikke vís i dine egne øjne.“ Hans opfordring lyder derimod: „Frygt Jehova og hold dig fra det onde. Måtte det være lægedom for din navle og vederkvægelse for dine knogler.“ (Ordsprogene 3:7, 8) Alle vore handlinger, tanker og følelser bør være præget af en sund frygt for at mishage Gud. En sådan ærefrygt afholder os fra at gøre det der er slet, og virker åndeligt lægende og opbyggende.

Lad Jehova få det bedste

På hvilken anden måde kan vi komme nær til Gud? „Ær Jehova med din velstand og det første af al din afgrøde,“ opfordrer kongen. (Ordsprogene 3:9) At ære Jehova indebærer at man agter ham højt og priser ham offentligt ved at tage del i og støtte forkyndelsen af hans navn. Den velstand vi ærer Jehova med, indbefatter vor tid, vore evner, vore kræfter og  vore materielle ejendele. Det må være førstegrøden — det bedste vi kan yde. Bør den måde vi bruger vore midler på, ikke afspejle vor beslutning om ’først at søge riget og Guds retfærdighed’? — Mattæus 6:33.

Vi vil blive belønnet når vi ærer Jehova med vores velstand. Salomon giver følgende forsikring: „Så vil dine forrådslagre blive fyldt med overflod, og dine persekar vil løbe over med ny vin.“ (Ordsprogene 3:10) Åndelig velstand fører ikke i sig selv til materiel velstand, men det vil resultere i rige velsignelser når vi bruger vor velstand til ære for Jehova. At gøre Guds vilje var som nærende „mad“ for Jesus. (Johannes 4:34) Når vi til Jehovas ære deltager i forkyndelsen og i arbejdet med at gøre disciple, vil vi ligeledes blive næret. Hvis vi holder ud i dette arbejde, vil vore åndelige forrådslagre blive fyldt med overflod. Vores glæde — symboliseret ved ny vin — vil løbe over.

Ser vi ikke hen til Jehova og beder ham om at dække vort behov for materiel føde hver dag? (Mattæus 6:11) Alt hvad vi ejer, har vi i virkeligheden fået af vor kærlige himmelske Fader. I den udstrækning vi bruger vores velstand til Jehovas pris, vil han øse yderligere velsignelser ud over os. — 1 Korinther 4:7.

Tag imod Jehovas tugt

Israels konge vidste hvor vigtigt det var at tage imod tugt fra Jehova for at kunne opnå fortrolighed med ham, og derfor gav han os følgende råd: „Min søn, afvis ikke Jehovas tugt, og føl ikke lede ved hans retledning, for Jehova retleder den han elsker, som en fader den søn han holder af.“ — Ordsprogene 3:11, 12.

Det er imidlertid ikke altid let for os at tage imod tugt. „Ingen tugt [synes] i øjeblikket at være til glæde, men til sorg,“ skrev apostelen Paulus, „men bagefter skænker den dem som er blevet opøvet ved den, en frugt som fører til fred, nemlig retfærdighed.“ (Hebræerne 12:11) Retledning og tugt er en nødvendig del af den oplæring der bringer os nærmere til Gud. Uanset om vi modtager retledningen fra vore forældre, den kristne menighed eller ved at grunde over Bibelen under vort personlige studium, er den fra Jehova og er et udtryk for  hans kærlighed til os. Det vil være víst af os at tage imod den.

Hold fast ved visdom og dømmekraft

Det næste Salomon understreger, er vigtigheden af visdom og dømmekraft når man ønsker at opdyrke et nært forhold til Gud. Han siger: „Lykkeligt er det menneske der har fundet visdom, ja, det menneske som opnår dømmekraft; at erhverve sig den er nemlig bedre end at erhverve sig sølv, og at have den som udbytte er bedre end guld. . . . Den er et livets træ for dem der griber fat i den, og de der holder den fast prises lykkelige.“ — Ordsprogene 3:13-18.

Med følgende ord minder kongen os om hvordan Jehovas visdom og dømmekraft ses i hans storslåede skaberværk: „Jehova har grundlagt jorden med visdom; han har grundfæstet himmelen med dømmekraft. . . . Min søn, lad ikke dine øjne slippe dem af syne. Værn om praktisk visdom og evnen til at tænke; så vil de blive liv for din sjæl og ynde om din hals.“ — Ordsprogene 3:19-22.

Visdom og dømmekraft er egenskaber der kendetegner dem der holder sig nær til Gud. Vi skal ikke kun opdyrke disse egenskaber, men også holde fast ved dem ved uophørligt at studere Bibelen grundigt og at bruge det vi lærer, i vort eget liv. „Da vil du vandre trygt på din vej,“ fortsætter Salomon, „og du vil ikke støde foden mod noget.“ Han tilføjer: „Når du lægger dig, vil du ikke føle rædsel; og når du har lagt dig, skal din søvn være sød.“ — Ordsprogene 3:23, 24.

Ja, vi kan vandre i tryghed og lægge os til at sove med fred i sindet mens vi venter på dagen med „pludselig undergang“ der som en tyv om natten vil komme over Satans onde verden. (1 Thessaloniker 5:2, 3; 1 Johannes 5:19) Selv under den nært forestående store trængsel kan vi have denne forvisning: „Du vil ikke frygte den pludselige rædsel, heller ikke uvejret over de ugudelige når det kommer. For Jehova vil være din tillid, og han vil vogte din fod mod at fanges.“ — Ordsprogene 3:25, 26; Mattæus 24:21.

Gør det gode

„Forhold ikke nogen en godhed som tilkommer dem, når det er i din hånds magt at gøre noget,“ formaner Salomon. (Ordsprogene 3:27) At gøre det der er godt mod andre, indebærer at man gavmildt giver af sine midler til bedste for dem, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Men er det at hjælpe andre til at få et nært forhold til den sande Gud ikke det allerbedste vi kan gøre for dem her i „endens tid“? (Daniel 12:4) Det er derfor nu tiden til at vise nidkærhed i forkyndelsen af Riget og i arbejdet med at gøre disciple. — Mattæus 28:19, 20.

Den vise konge nævner også noget man skal undgå: „Sig ikke til din næste: ’Gå og kom tilbage, så vil jeg give dig noget i morgen,’ når der er noget hos dig. Find ikke på ondt mod din næste, når han bor trygt hos dig. Før ikke strid uden grund med noget menneske, hvis han ikke har handlet ondt imod dig. Misund ikke en voldsmand og vælg ikke nogen af hans veje.“ — Ordsprogene 3:28-31.

Salomon begrunder sin vejledning ved at sige: „For den der går krogveje er en vederstyggelighed for Jehova, men de retskafne har hans fortrolighed. Jehovas forbandelse hviler over den ugudeliges hus, men han velsigner de retfærdiges bosted. Over for spottere spotter han, men de sagtmodige viser han sin gunst. De vise får ære i arv, men tåberne sætter vanære i højsædet.“ — Ordsprogene 3:32-35.

Hvis vi skal opnå Jehovas fortrolighed, må vi undgå at gå krogveje og lægge onde planer. (Ordsprogene 6:16-19) Det er kun hvis vi gør det der er rigtigt i Jehovas øjne, at vi kan modtage hans gunst og velsignelse. Vi kan også opleve at andre ærer os når de lægger mærke til at vi handler i overensstemmelse med guddommelig visdom. Lad os derfor afvise krogvejene i denne onde og voldelige verden. Lad os beslutte os for at følge en retskaffen kurs og opdyrke et fortroligt forhold til Jehova!

[Illustrationer på side 25]

„Ær Jehova med din velstand“