Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

’Hold jer vågne’

’Hold jer vågne’

 ’Hold jer vågne’

„Hold jer derfor vågne, for I ved ikke på hvilken dag jeres Herre kommer.“ — MATTÆUS 24:42.

1. Hvordan ser mange der har tjent Jehova trofast gennem lang tid, på deres mange år i sandheden? Nævn et eksempel.

MANGE af dem der har tjent Jehova trofast gennem lang tid, lærte sandheden at kende da de var unge. Ligesom manden der fandt en perle af stor værdi og solgte alt hvad han havde, for at købe den, sagde disse ivrige bibelstudenter nej til sig selv og viede deres liv til Jehova. (Mattæus 13:45, 46; Markus 8:34) Hvordan ser de på det at de har måttet vente længere end de regnede med, for at se Guds hensigt blive gennemført på jorden? Har de fortrudt? Nej, de fortryder ingenting! De er enige med broder A. H. Macmillan, der efter næsten 60 års helhjertet tjeneste sagde: „I dag er jeg mere end nogen sinde fast besluttet på at holde ud i min tro. Den har gjort livet værd at leve for mig. Den hjælper mig stadig til at se fremtiden i møde uden frygt.“

2. (a) Hvilket godt råd gav Jesus sine disciple? (b) Hvilke spørgsmål vil blive behandlet i denne artikel?

2 Kan vi sige det samme? Uanset om vi er unge eller gamle, bør vi tænke over Jesu ord: „Hold jer derfor vågne, for I ved ikke på hvilken dag jeres Herre kommer.“ (Mattæus 24:42) Dette enkle udsagn rummer en dyb sandhed. Vi ved ikke på hvilken dag Herren kommer for at eksekvere dommen over denne onde ordning, og vi har heller ikke brug for at vide det. Det vi skal gøre nu, er at leve på en sådan måde at vi ikke har noget at fortryde når Herren kommer. Hvilke eksempler fra Bibelen kan hjælpe os til at holde os vågne? Hvordan illustrerede Jesus behovet for at være vågen? Og hvilke vidnesbyrd har vi i dag om at vi lever i de sidste dage for denne ugudelige verden?

Et advarende eksempel

3. Hvordan ligner mange i dag dem der levede på Noas tid?

3 Folk i dag kan på mange måder sammenlignes med dem der levede på Noas tid. Jorden var dengang fyldt med vold, og ’enhver tilbøjelighed i menneskenes tanker var ond dagen lang’. (1 Mosebog 6:5) De fleste var optaget af hverdagens gøremål. Før Jehova lod Vandfloden komme over jorden, gav han dog menneskene mulighed for at ændre sind. Han gav Noa den opgave at forkynde, og Noa adlød. Han tjente som „en forkynder af retfærdighed“, måske i 40-50 år eller mere. (2 Peter 2:5) Folk ignorerede imidlertid det advarselsbudskab Noa forkyndte.  De var ikke vågne. Derfor var det kun Noa og hans familie der overlevede da Jehova eksekverede sin dom. — Mattæus 24:37-39.

4. I hvilken forstand kan man sige at Noas tjeneste var en succes, og hvordan kan det samme siges om vores forkyndelse?

4 Var Noas tjeneste en succes? Man kan ikke dømme efter hvor få der lyttede til ham. Noas forkyndelse tjente sit formål uanset folks reaktion, for den gav folk mulighed for at vælge om de ville tjene Jehova eller ej. Hvordan går det i vores distrikt? Uanset om folk vil lytte eller ej, er forkyndelsen en succes, eftersom vi lader Guds advarsel lyde og dermed udfører den opgave Jesus gav sine disciple. — Mattæus 24:14; 28:19, 20.

Guds profeter ignoreres

5. (a) Hvordan var forholdene i Juda på Habakkuks tid, og hvordan reagerede indbyggerne på hans profetiske budskab? (b) Hvordan viste Judas indbyggere deres fjendtlige indstilling over for Jehovas profeter?

5 Nogle hundrede år efter Vandfloden blev forholdene meget dårlige i Juda. Afgudsdyrkelse, uretfærdighed, undertrykkelse og endda mord var noget dagligdags. Jehova lod profeten Habakkuk fremstå for at advare indbyggerne om at hvis de ikke ændrede sind, ville kaldæerne, det vil sige babylonierne, bringe ulykke over dem. (Habakkuk 1:5-7) Men folk ville ikke lytte. Måske tænkte de: ’For over hundrede år siden sagde Esajas noget lignende, men der er da ikke sket noget endnu!’ (Esajas 39:6, 7) Mange af Judas ledere var ikke bare ligeglade med budskabet, men også fjendtlige over for dem der forkyndte det. Ved en lejlighed forsøgte de at slå profeten Jeremias ihjel, og det ville være lykkedes for dem hvis ikke Ahikam havde forhindret det. Kong Jojakim blev så vred over det profetiske budskab Urija forkyndte, at han lod ham henrette. — Jeremias 26:21-24.

6. Hvordan styrkede Jehova Habakkuk?

6 Habakkuks budskab var lige så direkte, og det var lige så upopulært som det der blev forkyndt af Jeremias, der af Gud blev inspireret til at forudsige at Juda skulle ligge øde i 70 år. (Jeremias 25:8-11) Man forstår derfor godt hvor oprevet Habakkuk var da han bad: „Hvor længe, Jehova, skal jeg råbe om hjælp uden at du hører? Hvor længe skal jeg skrige til dig om vold uden at du frelser?“ (Habakkuk 1:2) Jehova besvarede kærligt Habakkuks bøn med disse trosstyrkende ord: „Synet rækker frem til den fastsatte tid, og det iler af sted mod enden, og det lyver ikke. Hvis det tøver, da bevar forventningen om det; for det skal nok komme. Det vil ikke være forsinket.“ (Habakkuk 2:3) Jehova havde altså en ’fastsat tid’ til at bringe uretfærdigheden og undertrykkelsen til ophør. Hvis det virkede som om opfyldelsen af profetien ’tøvede’ eller var forsinket, måtte Habakkuk ikke miste modet eller lade hænderne synke. Han skulle ’bevare forventningen’ og leve hver dag i bevidstheden om at tiden var kort. Han skulle blive ved med at forkynde — Jehovas dag ville ikke være forsinket!

7. Hvorfor blev Jerusalem igen dømt til ødelæggelse i det første århundrede efter vor tidsregning?

 7 Omkring 20 år efter at Jehova havde talt til Habakkuk, blev Judas hovedstad, Jerusalem, ødelagt. Senere blev den genopbygget, og der blev rettet op på mange af de uretfærdigheder som havde foruroliget Habakkuk. Men i det første århundrede efter vor tidsregning blev Jerusalem igen dømt til ødelæggelse på grund af indbyggernes troløshed. I sin barmhjertighed gav Jehova de retsindige mulighed for at overleve. Denne gang lod han ingen ringere end Jesus Kristus forkynde budskabet. I år 33 sagde Jesus til sine disciple: „Når I ser Jerusalem omringet af lejrede hære, så skal I vide at dens ødelæggelse er kommet nær. Så lad dem der er i Judæa flygte til bjergene.“ — Lukas 21:20, 21.

8. (a) Hvad kan der være sket med nogle kristne efterhånden som tiden gik efter Jesu død? (b) Hvordan blev Jesu profetiske ord om Jerusalem opfyldt?

8 Som årene gik, har de trofaste kristne i Jerusalem måske spekuleret på hvornår Jesu profeti ville blive opfyldt. Tænk på de ofre nogle af dem sikkert har bragt. De gav måske afkald på indbringende forretninger fordi de var fast besluttede på at holde sig vågne. Var der nogle der, efterhånden som tiden gik, blev trætte af at vente? Følte de at de spildte tiden idet de tænkte at Jesu profeti måske gjaldt en kommende generation og ikke deres egen? I år 66 begyndte Jesu profeti at gå i opfyldelse da den romerske hær omringede Jerusalem. De der havde holdt sig vågne, forstod tegnet, flygtede fra byen og blev skånet for at gennemleve Jerusalems ødelæggelse.

En illustration om at holde sig vågen

9, 10. (a) Hvordan vil du sammenfatte Jesu billedtale om trællene der ventede på at deres herre skulle vende tilbage fra sit bryllup? (b) Hvorfor kan det have været svært for trællene at vente på deres herre? (c) Hvorfor var det til gavn for trællene at være tålmodige?

9 For at vise hvor vigtigt det er at holde sig vågen, sammenlignede Jesus sine disciple med trælle der ventede på at deres herre skulle vende tilbage fra sit bryllup. De vidste at han ville vende tilbage en bestemt nat, men ikke præcis hvornår. Ville han komme i den første nattevagt? I den anden? I den tredje? De vidste det ikke. Jesus sagde: „Hvis [herren] kommer i den anden nattevagt, ja i den tredje, og finder dem således [vågne], da er de lykkelige!“ (Lukas 12:35-38) Man kan forestille sig trællenes forventning. Hver en lyd, hver en flakkende skygge ville sikkert gøre dem endnu mere forventningsfulde: ’Kunne det være herren?’

10 Hvad nu hvis herren kom i den anden nattevagt, der strakte sig fra omkring klokken 21 og til midnat? Ville alle hans trælle, selv de der havde arbejdet hårdt fra tidligt om morgenen, da være klar til at byde ham velkommen, eller ville nogle af dem være faldet i søvn? Hvad nu hvis herren vendte tilbage i den tredje nattevagt, der varede fra midnat til omkring klokken 3 om natten? Ville nogle af trællene så have mistet modet eller ligefrem tage det fortrydeligt op at han tilsyneladende var forsinket? * Kun de trælle der var vågne når herren kom, ville blive erklæret lykkelige. Det var på dem man kunne anvende ordene i Ordsprogene 13:12: „Langvarig forventning gør hjertet sygt, men et ønske der opfyldes er et livets træ.“

11. Hvordan kan bønnen hjælpe os til at holde os vågne?

11 Hvad kunne hjælpe Jesu disciple til at holde sig vågne mens de ventede? Kort tid før Jesus blev arresteret, sagde han til tre af sine disciple i Getsemane Have: „Hold jer til stadighed vågne og bed fortsat, så I ikke kommer ind i fristelse.“ (Mattæus 26:41) Peter, der var til stede ved den lejlighed, gav nogle år senere sine trosfæller en lignende vejledning.  Han skrev: „Alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sunde i sindet og vær årvågne med hensyn til at bede.“ (1 Peter 4:7) Det er tydeligt at inderlige bønner bør være en ufravigelig del af vort liv som kristne. Vi må hele tiden bede Jehova hjælpe os til at holde os vågne. — Romerne 12:12; 1 Thessaloniker 5:17.

12. Hvad er forskellen på spekulationer og årvågenhed?

12 Læg mærke til at Peter også skrev: „Alle tings ende er kommet nær.“ Hvor nær? Det nytter ikke noget at forsøge at pejle sig frem til dagen og timen. (Mattæus 24:36) Men der er forskel på at kaste sig ud i spekulationer, hvilket Bibelen fraråder, og så at være i konstant forventning om enden, hvilket Bibelen tilskynder os til. (Jævnfør Andet Timoteusbrev 4:3, 4; Titus 3:9.) Noget der kan hjælpe os til at bevare forventningen, er at være meget opmærksomme på vidnesbyrdene om at enden er nær. Lad os derfor se på seks vidnesbyrd om at vi lever i de sidste dage for denne ugudelige verden.

Seks overbevisende vidnesbyrd

13. Hvordan overbeviser Paulus’ profeti fra Andet Timoteusbrev, kapitel 3, os om at vi lever i „de sidste dage“?

13 For det første ser vi tydeligt opfyldelsen af apostelen Paulus’ profeti om „de sidste dage“. Paulus skrev: „I de sidste dage vil kritiske tider som er vanskelige at klare, være her. For menneskene vil være egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, gudsbespottere, ulydige mod forældre, utaknemmelige, illoyale, uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, bagvaskere, uden selvbeherskelse, vilde, uden kærlighed til det gode, forrædere, egenrådige, opblæste, venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud, idet de har en ydre form for gudhengivenhed, men er en benægtelse af dens kraft; og fra disse skal du vende dig bort. Men onde mennesker og bedragere vil gå frem til det værre, idet de leder vild og ledes vild.“ (2 Timoteus 3:1-5, 13) Ser vi ikke denne profeti gå i opfyldelse i vor tid? Kun de der lukker øjnene for kendsgerningerne, vil benægte det. *

14. Hvordan opfyldes ordene i Åbenbaringen 12:9 om Djævelen i dag, og hvad vil der snart ske med ham?

14 For det andet ser vi virkningerne af at Satan og hans dæmoner er blevet kastet ned til jorden, som en opfyldelse af Åbenbaringen 12:9. Her står der: „Så blev den store drage kastet ned, slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord; han blev kastet ned til jorden, og hans engle blev kastet ned sammen med ham.“ Dette har resulteret i store veer for jorden. Og menneskene har bestemt oplevet store veer, især siden 1914. Men profetien i Åbenbaringen tilføjer at når Djævelen kastes ned til jorden, ved han at han har „en kort tidsperiode“. (Åbenbaringen 12:12) I denne periode fører Satan krig mod Kristi salvede disciple. (Åbenbaringen 12:17) Vi har så afgjort set virkningerne af hans angreb i vor tid. * Inden længe vil Satan imidlertid blive kastet i afgrunden, ’så han ikke kan vildlede nationerne mere’. — Åbenbaringen 20:1-3.

15. Hvordan vidner Åbenbaringen 17:9-11 om at vi lever i endens tid?

15 For det tredje lever vi i den tid hvor den ottende og sidste „konge“ skulle vise sig — som nævnt i profetien i Åbenbaringen 17:9-11. Her omtaler apostelen Johannes syv konger der er et billede på syv verdensriger — Ægypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien, Grækenland, Rom og den angloamerikanske dobbeltverdensmagt. Men han så også „en ottende  konge“ som ’stammede fra de syv’. Denne ottende konge — den sidste Johannes så i synet — er et billede på De Forenede Nationer. Johannes siger at denne konge „går bort til ødelæggelse“, og der omtales ingen efterfølgende jordiske konger. *

16. Hvordan tyder opfyldelsen af Nebukadnezars drøm om billedstøtten på at vi lever i de sidste dage?

16 For det fjerde lever vi i den periode der symboliseres ved fødderne på billedstøtten i Nebukadnezars drøm. Profeten Daniel fortolkede denne drøm om en stor billedstøtte der havde form som et menneske. (Daniel 2:36-43) Billedstøttens fire metaller står for forskellige verdensriger, begyndende med hovedet (det babyloniske rige) og nedefter til fødderne og tæerne (de regeringer der hersker i dag). Alle de verdensriger der er skildret ved billedstøtten, har været ved magten. Vi lever nu i den tidsperiode der skildres ved fødderne på billedstøtten. Der siges ikke noget om at der skulle følge andre riger efter. *

17. Hvordan er vores forkyndelse af Riget endnu et vidnesbyrd om at vi lever i endens tid?

17 For det femte ser vi at der udføres et verdensomspændende forkyndelsesarbejde, sådan som Jesus sagde det skulle ske umiddelbart før afslutningen for denne tingenes ordning. Jesus forudsagde: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ (Mattæus 24:14) I dag opfyldes denne profeti i et hidtil uset omfang. Der findes ganske vist stadig urørt distrikt, og det er muligt at en stor dør ind til større virksomhed vil åbne sig når Jehovas tid er inde. (1 Korinther 16:9) Bibelen siger imidlertid ingen steder at Jehova vil vente indtil der er aflagt et personligt vidnesbyrd for alle på jorden. Nej, den gode nyhed skal forkyndes i det omfang Jehova ønsker, og så vil enden komme. — Jævnfør Mattæus 10:23.

18. Hvordan vil det øjensynlig forholde sig med nogle af de salvede når den store trængsel begynder, og hvordan kan vi sige det?

18 For det sjette falder antallet af ægte salvede disciple af Kristus, hvoraf nogle dog øjensynlig stadig vil befinde sig på jorden når den store trængsel begynder. De fleste af dem der tilhører ’resten’, har nu nået en høj alder, og i årenes løb er antallet af dem der virkelig er salvede, stadig blevet mindre. Med henblik på den store trængsel sagde Jesus ikke desto mindre: „Blev de dage ikke afkortet, ville intet kød blive frelst; men på grund af de udvalgte vil de dage blive afkortet.“ (Mattæus 24:21, 22) Nogle af Kristi „udvalgte“ vil øjensynlig stadig befinde sig på jorden når den store trængsel bryder løs. *

Hvad vil fremtiden bringe?

19, 20. Hvorfor er det nu vigtigere end nogen sinde at vi holder os vågne?

19 Hvad vil fremtiden bringe? Der ligger  spændende tider forude. Paulus advarede om at Jehovas dag ville komme „nøjagtig som en tyv om natten“. Om nogle mennesker der i verdens øjne synes meget vise, siger han: „Når de siger: ’Fred og sikkerhed!’ da vil pludselig undergang komme over dem.“ Derefter tilskynder han sine læsere: „Så lad os da ikke sove som de andre, men lad os holde os vågne og være ædru.“ (1 Thessaloniker 5:2, 3, 6) Ja, de der venter at jordiske organisationer skal skabe fred og sikkerhed, lukker øjnene for kendsgerningerne. De sover dybt!

20 Denne tingenes ordning vil blive tilintetgjort — og det vil ske meget pludseligt. Bevar derfor forventningen om Jehovas dag. Husk Guds ord til Habakkuk: „Det vil ikke være forsinket“! Det har aldrig været mere vigtigt at holde sig vågen.

[Fodnoter]

^ par. 10 Herren havde ikke indgået nogen aftale med sine trælle. Han skulle derfor ikke stå dem til regnskab for hvornår han kom eller gik, og han skyldte dem ingen forklaring hvis han ankom senere end de regnede med.

^ par. 13 En detaljeret gennemgang af denne profeti findes i kapitel 11 i bogen Kundskab der fører til evigt liv, udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 14 Flere oplysninger herom findes på side 180-86 i bogen Åbenbaringen — Det store klimaks er nær!, udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 15 Se Åbenbaringen — Det store klimaks er nær!, side 251-54.

^ par. 16 Se kapitel 4 i bogen Giv agt på Daniels profeti!, udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 18 Ifølge billedtalen om fårene og gederne vil Menneskesønnen komme i sin herlighed under den store trængsel og sidde som dommer. Han dømmer folk ud fra om de har ydet hans salvede brødre støtte. Det ville være meningsløst at dømme folk på dette grundlag hvis alle Kristi brødre havde forladt jorden længe før denne dom fandt sted. — Mattæus 25:31-46.

Husker du dette?

● Hvilke bibelske eksempler kan hjælpe os til at holde os vågne?

● Hvordan viste Jesus at det er nødvendigt at holde sig vågen?

● Hvilke seks vidnesbyrd viser at vi lever i de sidste dage?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 9]

A. H. Macmillan tjente Jehova trofast i næsten tres år

[Illustration på side 10]

Jesus sammenlignede sine disciple med trælle der holder sig vågne