Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan nogle bliver skydeskive

Hvordan nogle bliver skydeskive

 Hvordan nogle bliver skydeskive

Da Monika var gået ud af skolen, blev hun kontorelev hos en advokat. Hun regnede ikke med at overgangen til arbejdslivet ville give problemer.

Horst var midt i trediverne og læge. Han havde kone og børn, og alt tydede på at han ville vinde anerkendelse og få en god indkomst.

Både Monika og Horst blev ofre for chikane.

DISSE to eksempler viser noget vigtigt, nemlig at det ikke er til at forudse hvem der bliver udset som offer for mobning. Det kan ske for os alle, uanset hvilket job vi har. Hvordan kan man beskytte sig mod mobning? Det kan man blandt andet ved at lære hvordan man bevarer freden på arbejdspladsen, selv når man har med vanskelige kolleger at gøre.

 Vigtigt at tilpasse sig

På mange arbejdspladser har man et tæt samarbejde som kræver at man tilpasser sig hinanden og gør hvad man kan for at få det hele til at køre så gnidningsløst som muligt. Hvis kollegerne kommer godt ud af det med hinanden, bliver arbejdet udført på en god måde. Hvis ikke, vil arbejdet komme til at lide under det, og risikoen for mobning bliver større.

Hvad kan hindre kolleger i at arbejde harmonisk sammen? Én ting der kan nævnes, er hyppige udskiftninger i personalet, for det kan gøre det svært at lære hinanden godt at kende. Nyansatte er desuden ukendte med den almindelige rutine, og det kan forsinke andre i deres arbejde. Hvis arbejdsbyrden vokser, vil medarbejderne ofte være under et konstant pres.

Hvis en gruppe der arbejder sammen, ikke har fået udstukket nogle klare målsætninger, kan det skade sammenholdet. Det kunne for eksempel være tilfældet når en usikker chef bruger mere tid på at forsvare sin position end på at være leder. Han prøver måske oven i købet at gøre det ved at spille sine underordnede ud mod hinanden. Noget der kan gøre det hele værre, er når ansvarsområderne er så løst definerede at nogle af de ansatte ikke ved hvad der forventes af dem. For eksempel kan der opstå konflikter når to kolleger begge tror at de har ansvaret for at godkende fakturaer.

Sådanne situationer kan føre til en anstrengt kommunikation mellem kolleger, og sårede følelser bliver ikke bearbejdet. Arbejdsklimaet bliver forgiftet af misundelse, og kollegerne konkurrerer med hinanden om chefens gunst. En myg gøres til en elefant — små misforståelser bliver opfattet som store fornærmelser. Alt dette skaber grobund for mobning.

Hvordan nogle gøres til syndebukke

Mobning begynder ofte ved at én på arbejdspladsen gøres til syndebuk. Hvem går det typisk ud over? Som regel en der adskiller sig fra de andre. Det kunne for eksempel være den eneste mand i en gruppe af kvinder eller omvendt. En selvsikker person kan blive opfattet som dominerende, mens en mere reserveret person kan blive opfattet som lusket. Det potentielle offer kan også skille sig ud ved at være ældre eller yngre end de andre eller mere kvalificeret til jobbet.

Uanset hvem syndebukken er, bliver kollegerne „ondskabsfulde og uforskammede over for det udsete offer og føler derved at deres egen stressfølelse mindskes,“ skriver det tyske lægetidsskrift mta (Medizinisch-Technische Assistenten). Forsøg fra syndebukkens side på at rette op på situationen bliver ikke særlig vellykkede og kan endog gøre tingene værre. Når chikanerierne tager til, bliver den mobbede mere isoleret, og på et tidspunkt kan vedkommende sandsynligvis ikke klare situationen alene.

Der har selvfølgelig altid været risiko for at man kunne blive chikaneret på sin arbejdsplads. Men mange kan stadig huske dengang da der syntes at være større velvilje blandt arbejdskammerater, og da organiseret chikane var en sjældenhed. I årenes løb er der imidlertid opstået dét en læge har beskrevet som „en generelt svigtende solidaritetsfølelse og en udbredt svækkelse af skamfølelsen“. Folk i dag har ikke så mange skrupler over at føre „åben krig“ på arbejdspladsen.

Alle på arbejdsmarkedet vil sikkert være interesserede i at få svar på følgende spørgsmål: Kan man forebygge mobning? Hvordan kan man medvirke til freden på arbejdspladsen?

[Illustration på side 6]

Formålet med mobning er at udelukke offeret fra fællesskabet