Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Når mikroorganismer ikke længere gør skade

Når mikroorganismer ikke længere gør skade

 Når mikroorganismer ikke længere gør skade

MIKROORGANISMER har afgørende betydning for livet på jorden. De udgør en stor del af jordens muld og findes både i og på vores legeme. Som det siges i rammen „Forskellige slags mikroorganismer“ på side 7, har vi „billioner af bakterier i legemet“. De fleste mikroorganismer er gavnlige for helbredet, ja, de er livsvigtige. Det er kun relativt få mikroorganismer der forårsager sygdom, men vi kan have tillid til at de en dag slet ikke vil skade os mere.

Før vi kommer nærmere ind på hvordan alle skadelige virkninger af sygdomsfremkaldende mikroorganismer vil blive fjernet, vil vi kort se på hvad der i dag gøres for at bekæmpe disse mikroorganismer. Vi vil opfordre dig til at læse rammen „Hvad du kan gøre“ og følgende oplysninger om sundhedseksperternes bestræbelser for at bekæmpe resistente mikroorganismer.

Globale strategier

Dr. Gro Harlem Brundtland, tidligere generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), har beskrevet nogle af de bestræbelser der gøres. I en WHO-rapport (2000) om infektionssygdomme pegede hun på behovet for at udarbejde en global strategi for at begrænse mikroorganismers resistens over for antibiotika. Hun talte også om vigtigheden af at „etablere et samarbejde mellem alle i sundhedssektoren“ og understregede: „Vi har nu mulighed for at iværksætte en massiv indsats mod infektionssygdomme.“

I 2001 foreslog WHO en global strategi til begrænsning af antibiotikaresistens. Dette dokument indeholder en plan der henvender sig både til folk inden for sundhedssektoren og mennesker i almindelighed, og den kommer ind på „hvad man skal gøre, og hvordan man skal gøre det“. Strategien går blandt andet ud på at lære folk hvordan man undgår sygdom, og at vejlede dem i hvordan man bør anvende antibiotika hvis man får en infektion.

Strategien tilskynder også læger, sygeplejersker og andre som arbejder på hospitaler eller plejehjem, til at træffe bedre forholdsregler for at undgå spredning af infektion. Undersøgelser har desværre vist at mange behandlere stadig undlader at vaske hænder eller at skifte handsker mellem hver patient.

Undersøgelser har også vist at læger ofte ordinerer antibiotika i tilfælde hvor det ikke er nødvendigt. En af grundene er at patienter presser deres læge til at give dem antibiotika som en hurtig kur, og at lægen giver efter for at gøre patienten tilfreds. Ofte tager lægerne sig ikke tid til at vejlede deres patienter, og de råder ikke altid over det udstyr der skal til for at identificere den mikroorganisme patienten er blevet smittet med. Nogle ordinerer desuden nyere, men også dyrere, bredspektrede antibiotika, hvilket også bidrager til resistensproblemet.

Derudover indeholder WHO’s globale strategi henstillinger til hospitaler, sundhedsvæsener, fødevareproducenter, medicinalfirmaer og lovgivere. Den tilskynder til tæt samarbejde mellem dem alle for at bekæmpe den globale trussel som resistente mikroorganismer udgør. Men vil et sådant program fungere effektivt?

 Hindringer

Den globale strategi som WHO står bag, peger på en stor hindring for at man kan løse sundhedsproblemerne: at motivationen er penge. Bibelen siger at kærligheden til penge er årsag til „alt muligt skadeligt“. (1 Timoteus 6:9, 10) WHO siger: „Interaktionerne med medicinalindustrien må også tages under overvejelse. For eksempel bør man føre den fornødne kontrol med salgsrepræsentanters adgang til behandlingspersonale og med industrisponsorerede undervisningsprogrammer for sundhedspersonale.“

Medicinalfirmaer har gjort brug af en aggressiv markedsføring over for læger. I dag retter de også deres markedsføring direkte mod offentligheden gennem tv-reklamer. Det har øjensynlig bidraget til et overforbrug af lægemidler, som igen har ført til en øget spredning af resistente mikroorganismer.

I et afsnit om anvendelsen af antibiotika til husdyr siger WHO’s globale strategi: „I nogle lande udgør indtægter fra salget af lægemidler mindst 40 procent af dyrlægernes indkomst, så der er en manglende motivation til at begrænse brugen af antibiotika.“ Det er veldokumenteret at den overdrevne anvendelse af antibiotika har medført resistensudvikling, og at de modstandsdygtige mikroorganismer har bredt sig.

 Mængden af antibiotiske midler der produceres, er da også kolossal. Alene i USA bliver der årligt fremstillet cirka 20 millioner kilo antibiotika. Kun halvdelen af verdensproduktionen bruges til mennesker. Resten bliver enten sprøjtet på afgrøder eller blandet i dyrefoder. Det er almindelig praksis at blande antibiotika i foder til husdyr for at fremme deres vækst.

Regeringernes rolle

I resuméet til WHO’s globale strategi siges der: „En stor del af ansvaret for gennemførelsen af strategien påhviler de enkelte lande. Deres regeringer spiller en vigtig rolle.“

Faktisk har en række lande allerede udarbejdet programmer for at begrænse antibiotikaresistens, og de lægger vægt på samarbejde både inden for og uden for deres landegrænser. Disse programmer indbefatter bedre overvågning af antibiotikaforbruget og de resistente mikroorganismer, en forbedret forebyggelse af infektioner, en forsigtig anvendelse af antibiotika både til mennesker og i landbruget, fremme af forskning i hvordan resistens opstår, samt udvikling af nye lægemidler. Men WHO’s rapport om infektionssygdomme er ikke optimistisk. Hvorfor ikke?

Rapporten peger på „en manglende politisk vilje i lande som ikke prioriterer folkesundheden  særlig højt“. Der tilføjes: „Sygdom — og resistens — trives også i områder hvor der er indre uroligheder, fattigdom, masseudvandringer og miljøskader som udsætter mange mennesker for infektionssygdomme.“ Desværre er det netop sådanne problemer de menneskeskabte regeringer aldrig har kunnet løse.

Bibelen taler om en regering der ikke alene vil løse de problemer som forårsager sygdomme, men også fuldstændig fjerne al sygdom. Man kunne måske mene at nogle mikroorganismer altid vil volde skade, men der er gode grunde til at tro at situationen vil være anderledes i fremtiden.

Ingen sygdomsfremkaldende mikroorganismer

Esajas, en af Bibelens profeter, omtalte for længe siden en overmenneskelig regering og identificerede dens regent. Bibelprofetien lyder: „For et barn er født os, en søn er givet os; og det fyrstelige herredømme skal hvile på hans skulder. Og hans navn skal være Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evig Fader, Fredsfyrste.“ — Esajas 9:6.

Hvem er dette barn, denne fyrste, som vil få herredømme? Læg mærke til hvordan han blev identificeret allerede før han blev født. Engelen Gabriel sagde til jomfru Maria: „Se, du skal undfange i dit moderliv og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal være stor . . . , og der skal ikke være ende på hans kongedømme.— Lukas 1:31-33.

Da Jesus blev voksen, beviste han at han var den der skulle lede Guds regering, sådan som der var givet løfte om. Han gik ikke alene gennem landet og forkyndte „den gode nyhed om riget“, men demonstrerede også sin magt til at fjerne al sygdom. Bibelen fortæller at „store folkeskarer [kom] til ham, og de havde halte, invalide, blinde, stumme og mange andre med, og de næsten kastede dem for hans fødder, og han kurerede dem, så de mange mennesker var ganske forbløffede når de så stumme tale og halte gå og blinde se.“ — Mattæus 9:35; 15:30, 31.

Ja, uanset hvilken sygdom eller svaghed folk havde, kunne Jesus helbrede dem. Han oprejste endda flere fra de døde! (Lukas 7:11-17; 8:49-56; Johannes 11:38-44) De der blev helbredt eller oprejst, døde ganske vist senere. Men Jesu mirakler viste hvad han i fremtiden vil gøre for mennesker der lever på jorden under Guds styre. „Ingen indbygger siger: ’Jeg er syg,’“ loves der i Bibelen. — Esajas 33:24; Åbenbaringen 21:3, 4.

Som vi er os smerteligt bevidst, er vi i dag alle underlagt sygdom og død. Mikroorganismer skader millioner af mennesker, ofte med døden til følge. Men det menneskelige legeme er så fantastisk indrettet at man kan undre sig over hvorfor vi overhovedet bliver syge. Dr. med. Lewis Thomas har skrevet om den vigtige rolle bakterier spiller, og han mener at sygdom indtræffer „som et hændeligt uheld“. Han siger: „Det er muligt at forsvarsmekanismerne hos de angrebne patienter på en eller anden måde er defekte.“

De der har et stærkt immunsystem, bliver sjældent, om nogen sinde, syge af en bakteriel infektion. Men til sidst bukker folk under for alderdom og død. Den defekt der er årsag til sygdom og død, er ifølge Guds ord arvesynden fra det første menneske Adam, som oprindelig var fuldkommen. Bibelen siger: ’Synden kom ind i verden gennem ét menneske, og døden gennem synden, og døden trængte således igennem til alle mennesker fordi de alle havde syndet.’ — Romerne 5:12.

Men Gud sendte sin søn til jorden for at give Jesu fuldkomne liv som en løsesum så menneskene kunne blive udfriet fra syndens virkninger. (Mattæus 20:28) Bibelen forklarer: „Den løn synden betaler er døden, men den gave Gud giver er evigt liv ved Kristus Jesus, vor Herre.“ (Romerne 6:23; 1 Johannes 5:11) Under Guds regering vil de helbredende virkninger af Kristi offer træde i funktion. Da vil ingen mikroorganismer, heller ikke de som i dag forårsager sygdom, længere gøre skade.

Burde man så ikke lære mere om denne himmelske regering som Bibelen giver løfte om, og som vil løse menneskehedens problemer? Det vil Jehovas Vidner gerne hjælpe dig med.

[Ramme på side 9]

Hvad du kan gøre

Hvad kan du gøre for at sikre dig mod resistente mikroorganismer? Verdenssundhedsorganisationen har givet nogle retningslinjer. Den skitserer for det første visse forholdsregler man kan tage for at begrænse sygdom og spredning af infektion. Og for det andet giver den vejledning i den rette brug af antibiotika.

Den bedste måde at begrænse sygdomme og spredningen af dem på er logisk nok at gøre hvad man kan for at holde sig sund og rask. Hvad kan du gøre for at undgå at blive syg?

Sygdomsforebyggelse

1. Sørg for at få en sund kost, tilstrækkelig motion og passende hvile.

2. Vær opmærksom på din personlige hygiejne. Ifølge sundhedseksperter undgår man bedst sygdom og spredning af infektioner ved at vaske hænder.

3. Sørg for at kvaliteten af den mad du og din familie spiser, er i orden. Vær især opmærksom på at både hænder og omgivelser er rene når du laver mad. Husk at det vand du bruger til at vaske hænder og skylle madvarer i, skal være rent. Mikroorganismer har gode vækstbetingelser i fødevarer, og det er derfor vigtigt at kød bliver tilstrækkelig gennemstegt. Opbevar og nedkøl maden rigtigt.

4. I lande hvor alvorlige sygdomme kan blive overført via flyvende insekter, bør man så vidt muligt undgå at være ude om aftenen eller i de tidlige morgentimer, hvor insekterne er mest aktive. Brug myggenet.

5. Vaccinationer kan hjælpe dit immunsystem til at bekæmpe mikroorganismer som er almindeligt forekommende dér hvor du bor.

Brugen af antibiotika

1. Spørg en læge til råds før du køber eller indtager antibiotika.

2. Pres ikke din læge til at skrive en recept på et antibiotikum. Måske gør han det blot af frygt for at miste dig som patient. Forkølelse, for eksempel, skyldes hovedsagelig virus, og antibiotika er ikke velegnet til behandling af forkølelse. Hvis man bruger et antibiotikum mod virus, kan det undertrykke gavnlige bakterier så resistente bakterier får mulighed for at formere sig.

3. Insistér ikke på at få de nyeste præparater. De er måske ikke de bedste i dit tilfælde, og du risikerer at skulle betale meget mere end nødvendigt.

4. Uanset hvilket lægemiddel du har tænkt dig at bruge, bør du skaffe dig oplysninger om det fra en pålidelig kilde: Hvad er dette lægemiddels anvendelsesområde? Er der bivirkninger? Hvordan virker det ved samtidig indtagelse af et andet lægemiddel? Er der andre faktorer som kunne gøre det farligt at indtage præparatet?

5. Hvis en behandling med antibiotika er påkrævet, bør man som hovedregel fuldføre kuren, også selv om der indtræder en bedring. Den sidste del af kuren sikrer at infektionen bliver slået helt ned.

[Illustration på side 10]

Under Guds retfærdige regering vil man kunne nyde livet uden at blive plaget af sygdomsfremkaldende mikroorganismer