Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vor tids slaveri vil snart blive afskaffet

Vor tids slaveri vil snart blive afskaffet

 Vor tids slaveri vil snart blive afskaffet

„Det enkelte menneskes frihed er uløseligt knyttet til alle menneskers frihed. Man kan ikke krænke den ene form for frihed uden samtidig at krænke den anden.“ — Victor Schoelcher, fransk journalist og politiker, 1848.

„HVAD er det for en dyster side hos menneskene som altid har fået dem til at foragte, undertvinge og nedværdige deres medmennesker?“ spørger redaktørerne af bladet The UNESCO Courier. „Og hvorfor er den slags forbrydelser mod menneskeheden gået ustraffet hen lige siden menneskerettighedernes indførelse?“

Det kan der gives flere svar på. Begærlighed er det motiv der ligger bag brugen af billigt børnearbejde og fænomenet gældstrældom. Fattigdom og mangel på uddannelse er ofte årsagen til at piger bliver solgt til prostitution eller tvunget ind i et ægteskab. Rituelt slaveri har rod i religiøse normer og kulturmønstre. Og når mænd rejser til Bangkok eller Manila for at få fat i unge aids-fri drenge eller piger, skyldes det slet og ret seksuel perversion og umoralitet. Alt dette er en del af en verden hvor menneskene er „egenkærlige, pengekære, . . . uden naturlig hengivenhed, . . . uden selvbeherskelse, vilde,“ som apostelen Paulus, en lovlærd der levede i det første århundrede, har udtrykt det. (2 Timoteus 3:1-5) Det er en del af en verden hvor ’det der er gjort kroget, ikke kan rettes ud, og det der mangler, ikke kan tælles,’ som fortidens kong Salomon udtrykte det. — Prædikeren 1:15.

Tankegangen skal ændres

Vil det sige at der ikke kan gøres noget for at afskaffe slaveriet, hverken de traditionelle eller de nyere former det fremtræder i? Bestemt ikke.

Kontoret for FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) siger at slaveri er „en sindstilstand“, og tilføjer: „Selv efter at slaveriet er blevet ophævet, efterlader det sig spor. Slaveriet kan fortsætte som en sindstilstand — ikke alene hos ofrene og deres efterkommere, men også hos dem der har taget arven op efter dem der har praktiseret det — længe efter at [slaveriet] officielt er blevet afskaffet.“

Én af de måder hvorpå man kan afskaffe slaveriet, er derfor at ændre folks tankegang,  deres sindelag. Det forudsætter en helt ny oplæring — at alle lærer at elske deres medmennesker og respektere andres værdighed. Det betyder at folk må hjælpes til at fjerne begærligheden fra deres hjerte og følge høje moralnormer. Hvem kan give os en sådan oplæring? Ifølge OHCHR ’må alle bidrage til at skabe en verdensorden som ikke længere tolererer hensynsløs udbytning’.

Det kristne trossamfund der kaldes Jehovas Vidner, udfører et verdensomspændende undervisningsprogram. Dette program har på en virkningsfuld måde lært retsindige mennesker ikke at tolerere umenneskelig udnyttelse af andre. Det har lært millioner i over 230 lande at behandle deres medmennesker med værdighed. Hvorfor har dette program så stor succes?

Fordi det er baseret på Bibelen, en bog der er inspireret af menneskets Skaber. Det er en bog som sætter menneskets værdighed i højsædet. De der undervises i Bibelen ved hjælp af Jehovas Vidners undervisningsprogram, lærer at Skaberen, Jehova, er værdighedens Gud. (1 Krønikebog 16:27) Han behandler alle sine skabninger med værdighed, både mænd og kvinder, uanset race eller social og økonomisk baggrund. — Se rammen „Kilden til frihed og menneskeværdighed“.

Lighed og respekt for andres værdighed

Bibelen lærer at Gud „ud af ét menneske [har] dannet hver nation af mennesker  til at bo på hele jordens flade“. (Apostelgerninger 17:26) Ingen har derfor ret til at undertrykke, udnytte eller herske over deres medmennesker. Folk der er villige til at lære, indser at „Gud ikke er partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham“. (Apostelgerninger 10:34, 35) De forstår at Guds kærlighed er altomfattende, eftersom alle mennesker kan få den forret at opnå et nært forhold til ham. Ja, „Gud elskede verden så meget at han gav sin enestefødte søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men have evigt liv“. — Johannes 3:16.

Denne bibelundervisning har en gennemgribende indflydelse på folks personlighed. Ved hjælp af denne undervisning kan de „gøres helt nye“ i hjerte og sind. (Efeserne 4:22-24, Today’s English Version) Den får dem til at behandle deres medmennesker med værdighed og respekt. De er besluttede på at „gøre det der er godt mod alle“. (Galaterne 6:10) Ingen kan være en sand kristen og samtidig udnytte og undertrykke sine medmennesker. Jehovas Vidner er glade for at være et kristent samfund ligesom den kristne menighed i det første århundrede, hvor ’der hverken var jøde eller græker, træl eller fri. Alle var én i samhørighed med Kristus Jesus’. — Galaterne 3:28.

En ændring i styreform

Men hvis alle former for slaveri skal bringes fuldstændig til ophør, må der først ske en drastisk forandring i samfundet. Den Internationale Arbejdsorganisation siger at man for at afskaffe udnyttelse må „forandre de forhold som tillader og tolererer“ en sådan adfærd. Af andre forslag som organisationen har fremsat, kan nævnes internationale aktioner, internationalt samarbejde og forpligtende tilsagn fra verdenssamfundet om at gøre noget ved sagen.

Det vil logisk nok kræve en instans der kan udøve fuldstændig kontrol over jorden og sikre universel frihed. FN’s tidligere generalsekretær Boutros Boutros-Ghali har sagt at de problemer der plager menneskeheden, må løses „på globalt plan“. Men mange tvivler på at det nogen sinde vil ske. Tidligere erfaringer viser at mange der sidder inde med magten, er for selviske og optagede af deres egne interesser og mål til at opnå et sådant internationalt samarbejde.

Men Bibelen — den samme bog som har lært millioner at respektere deres medmenneskers værdighed — viser at Gud har til hensigt at indføre en sådan verdensregering. I Bibelen kan man finde mange løfter om en ny og retfærdig verden. (Esajas 65:17; 2 Peter 3:13) Det er Guds hensigt at rense jorden for alle der ikke elsker ham og deres næste. Han har åbenbaret at han agter at indføre en verdensregering som vil udøve et retfærdigt styre over jorden. Det er den regering Jesus lærte os at bede om i den bøn der almindeligvis kaldes fadervor. — Mattæus 6:9, 10.

Under denne regering vil enhver form for udnyttelse og slaveri forsvinde eftersom kongen Kristus vil regere „ved ret og ved retfærdighed“. (Esajas 9:7) De undertrykte vil opnå frihed under hans retfærdige styre, for Bibelen siger: „Han vil udfri den fattige som råber om hjælp, og den nødstedte og den der ingen hjælper har. Han vil ynkes over den ringe og den fattige, og de fattiges sjæle vil han frelse. Fra undertrykkelse og vold vil han genløse deres sjæl.“ — Salme 72:12-14.

Hvis du længes efter en verden der er fri for enhver form for slaveri, vil vi opfordre dig til at lære mere om hvordan Gud vil indføre den verdensregering der vil medføre sand frigørelse. De lokale Jehovas vidner vil med glæde hjælpe dig.

 [Tekstcitat på side 10]

Bibelundervisning fremmer respekten for menneskets værdighed og giver håb om en fremtid i en ny verden

[Ramme/illustration på side 11]

Kilden til frihed og menneskeværdighed

Vi er alle født med et behov for frihed og et ønske om at blive behandlet med værdighed. FN’s generalsekretær, Kofi Annan, talte på manges vegne da han spurgte: „Hvem vil benægte at vi alle ønsker at leve et liv fri for frygt, tortur og diskrimination? . . . Hvornår har man sidst hørt en der er fri, udtrykke ønske om at friheden skal afskaffes? Hvor har man hørt en slave argumentere for slaveriet?“

Disse tanker er dog slet ikke nye. I sine Breve Og Andre Skrifter Til Lucilius afviste den romerske filosof Seneca fra det første århundrede den opfattelse at nogle er født til at være slaver: „Tænk du derfor paa, at den, hvem du kalder din Slave, er oprunden af de samme Sædfim som du selv, nyder den selvsamme Luft, aander lige saa fuldt som du selv, lever som du, dør som du!“

Imam Ali, der anses for at være den fjerde kalif efter Muhamed, sagde at alle er „skabt lige“. Sa‛dī, en persisk digter der levede i det 13. århundrede, erklærede: „Adams børn er lemmer der hører sammen, og de er blevet dannet ud af ét stof. Når verden påfører det ene lem smerte, har de andre ingen fred i sindet.“

Guds inspirerede ord, Bibelen, fremhæver respekten for alle menneskers værdighed. Første Mosebog 1:27 beskriver for eksempel menneskets skabelse med ordene: „Gud gik i gang med at skabe mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det; som mand og kvinde skabte han dem.“ Skaberen er en Gud der er kendetegnet af frihed. „Hvor Jehovas ånd er, er der frihed,“ sagde apostelen Paulus. (2 Korinther 3:17) Da Jehova skabte menneskene i sit billede, gav han dem et vist mål af selvværd, selvrespekt og værdighed. Ved at udfri skabningen fra „trældom under fordærv“ sikrer han sig også at menneskene for evigt vil kunne glæde sig over en sådan frihed og værdighed. — Romerne 8:21.

[Illustration på side 9]

Værdighed og frihed er en menneskeret

[Illustrationer på side 10]

Bibelundervisning fremmer respekten for menneskets værdighed og giver håb om en fremtid i en ny verden

Bibelen studeres i Benin

Blå Nil-vandfaldene i Etiopien giver en forsmag på et genskabt paradis