Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Faderløse familier — Den onde cirkel kan brydes

Faderløse familier — Den onde cirkel kan brydes

 Faderløse familier — Den onde cirkel kan brydes

HVIS den nuværende udvikling fortsætter, vil faderløse familier inden længe være regelen snarere end undtagelsen. En rapport fra Det Amerikanske Sundhedsministerium siger: „Børn der vokser op hos eneforsørgere, har større tendens til at få lave karakterer, adfærdsproblemer, kroniske sygdomme og psykiske lidelser. . . . At blive opdraget af en enlig mor er forbundet med en øget risiko for teenagegraviditeter, for at børnene går ud af skolen før tiden eller kommer i fængsel.“

Det er derfor ikke overraskende at samfundsforskere, familierådgivere, skolefolk og politikere desperat søger at finde ud af hvordan man kan standse denne katastrofale udvikling. Man har afholdt massemøder for mænd for at skabe større respekt om faderrollen og for at få mænd til at forstå at de har forpligtelser over for deres familie. Bøger om fædrenes rolle i familien har oversvømmet markedet. Der er endog blevet gjort forsøg på at tvinge fædre til at opfylde deres familieforpligtelser. I USA er fædre der har undladt at betale underholdsbidrag, blevet irettesat af dommere, kritiseret i talkshows og udsat for offentlige ydmygelser. Sådanne tiltag har dog ikke givet særlig store resultater.

Hurtige løsninger

Det hjælper som regel heller ikke at man prøver at komme med hurtige løsninger. For eksempel kunne en fraskilt kvinde hurtigt gifte sig igen i håb om at det ville give hendes børn en ny far. At indgå et nyt ægteskab kan have sine fordele, men det kan også give problemer. Undertiden kan børn have svært ved at acceptere en ny mand som far, og måske kommer de aldrig til det. En undersøgelse har vist at „næsten to tredjedele af de kvinder som boede hos en stedmor eller stedfar, var flyttet hjemmefra før de fyldte 19 . . . Til sammenligning drejer det sig om 50 procent i familier med begge forældre.“ Selv i lykkelige stedfamilier kan det tage mange år før den nye far bliver accepteret af børnene. *

Man kan også sætte et stort spørgsmålstegn ved værdien af hurtige løsninger på teenagegraviditeter. Abort strider mod Guds lov og tvinger den unge kvinde til at ’lukke sin inderlige medfølelses dør’ for det spæde liv der udvikler sig i hende. (Anden Mosebog 20:13; 21:22, 23; Salme 139:14-16; jævnfør Første Johannesbrev 3:17.) Det kan ikke undgå at give følelsesmæssige ar. Mange mener at det er mere humant at bortadoptere uønskede børn, men også dét kan skabe store følelsesmæssige problemer både hos moderen og hos barnet.

 Hurtige løsninger kan altså ikke bryde den onde cirkel af faderløse familier. Den nuværende udvikling kan kun standses hvis folk er villige til radikalt at ændre deres tankegang, holdning, adfærd og moralnormer. Det kræver mere end højtravende tale og populær psykologi at motivere folk til at gøre sådanne gennemgribende forandringer. Det der skal til, findes i Guds ord, Bibelen. Det er nemlig Gud der har indstiftet familieordningen. (Efeserne 3:14, 15) Han ved bedre end nogen anden hvad børn har brug for.

Bibelens principper kan hjælpe

Men kan Bibelen virkelig hjælpe børn i eneforsørgerfamilier? Har de ikke lidt uoprettelig skade? Nej, det har de ikke. I indledningen til denne artikel citerede vi en regeringsrapport som peger på mange af de risici disse børn kan blive udsat for. Ikke desto mindre slutter rapporten: „Trods samstemmende vidnesbyrd om at der foreligger en større risiko, har forskningen også vist at de fleste børn i eneforsørgerfamilier udvikler sig normalt.“ De negative følger af at være faderløs kan altså fjernes eller i hvert fald mindskes. Det gælder især hvis man anvender Bibelens principper i børneopdragelsen.

Men det kræver en stor indsats fra enlige forældres side. I begyndelsen kan det måske føles som en helt overvældende opgave. Men hvis man er i en sådan situation, kan man lære at stole helt og fuldt på Jehova Gud. (Ordsprogene 3:1, 2) Nogle kristne kvinder på Bibelens tid levede under vanskelige kår eftersom de var enker. Om sådanne siger Bibelen: „Den kvinde som virkelig er enke og er efterladt alene, har sat sit håb til Gud og bliver ved med anråbelser og bønner nat og dag.“ (1 Timoteus 5:5) Det er også værd at huske at Jehova kalder sig selv „en fader for faderløse“. (Salme 68:5) Vi kan være sikre på at han vil støtte gudfrygtige kvinder i deres bestræbelser for at opdrage deres børn.

En af de væsentligste måder hvorpå man kan hjælpe sine børn til at vokse op og blive ligevægtige, modne mennesker, er ved at have et regelmæssigt bibelstudium med dem. (5 Mosebog 6:6-9) Mange enlige forældre blandt Jehovas vidner bruger bibelske publikationer der er fremstillet specielt med henblik på børn og unge, som for eksempel bogen Unge spørger — Svar der duer. * De oplysninger den indeholder, hjælper unge til at opdyrke moralnormer der kan forhindre dem i at gentage deres forældres fejl. Efterhånden som børn lærer Jehova bedre at kende, begynder de at forstå at de har en himmelsk Fader der har dyb omsorg for dem. (Salme 27:10) Det kan hjælpe dem til at overvinde følelsen af at være forladt. En britisk pige hvis forældre blev skilt, siger: „Under hele forløbet indprentede mor mig vigtigheden af bøn og af at have fuld tillid til Jehova. Det satte os i stand til at komme igennem krisen.“

 Forholdet mellem forældre og børn

Bibelen siger udtrykkeligt at et barn skal ære både sin mor og sin far. (2 Mosebog 20:12) En skilsmisse bryder ikke forholdet mellem en far og hans børn. Selv om faderen ikke længere bor sammen med familien, kan det stadig gavne børnene at have et nært forhold til ham. * Problemet er ofte at hans tidligere ægtefælle er vred på ham og er imod at børnene har samkvem med ham. Hvordan kan moderen overvinde sådanne følelser?

Bibelen giver dette gode råd: „Pas på at forbitrelsen ikke lokker dig til [at handle hånligt] . . . Vogt dig, vend dig ikke til ondskab.“ (Job 36:18-21) Sandt nok kan det være svært at tale venligt om en der har såret ens følelser eller har forladt familien. Men den enlige mor bør spørge sig selv: ’Kan en pige lære at stole på en mand hvis hun hele tiden får at vide hvor ond hendes far er? Kan en dreng opdyrke en ligevægtig og mandig personlighed hvis han ofte irettesættes med ordene: „Du er din far op ad dage?“ Vil børnene få det rette syn på myndighed hvis de lærer at foragte deres far eller helt frarådes at være sammen med ham? Det volder stor skade at underminere børnenes forhold til deres far.

Det vil måske overraske nogle at få at vide at Bibelen ikke fordømmer retfærdig harme. Den siger: „Bliv vrede, men synd dog ikke.“ (Efeserne 4:26) Det forkerte ligger ikke i at man er vred, men i at man lader sig styre af ’vrede, harme, slethed og spot’. (Kolossenserne 3:8) Den enlige mor bør derfor undgå at rakke ned på faderen mens børnene hører på det. Hvis hun har behov for at give luft for sine frustrationer, bør hun følge Bibelens råd om at tale med nogen om sin „ængstelse“, måske med en nær ven, men aldrig med sine børn. (Ordsprogene 12:25) Hun bør forsøge at bevare en positiv indstilling og undgå at dvæle ved fortiden. (Prædikeren 7:10) Det kan hjælpe hende til at beherske sin vrede.

Bibelen siger at børn skal respektere deres far, også selv om han ikke har været noget godt eksempel. (Efeserne 6:2, 3) Den enlige mor bør derfor hjælpe sine børn til at se objektivt på deres fars ufuldkommenheder. En ung kvinde der voksede op i et skilsmissehjem, siger: „Ved at betragte min far objektivt, som et ufuldkomment menneske der kan fejle, har jeg endelig kunnet forlige mig med ham.“ Når en mor tilskynder børnene til at respektere deres far, hjælper hun dem samtidig til at opdyrke det rette syn på hendes forældremyndighed.

Det er også vigtigt at moderen ikke udvisker grænserne mellem sig selv og sine børn. Børnene er stadig underlagt ’deres moders lov’. (Ordsprogene 1:8) Hvis en enlig mor forventer at hendes søn skal være manden i huset, kan han føle sig overbebyrdet. Det kan også medføre problemer hvis moderen behandler sin datter som en fortrolig veninde. Børn har brug for at blive forsikret om at de har en mor eller far der vil tage hånd om dem, og ikke omvendt.  (Jævnfør Andet Korintherbrev 12:14.) En sådan forsikring kan få børnene til at føle sig trygge selv om deres familiesituation ikke er ideel.

Reservefædre

Hvad nu hvis faderen slet ikke har kontakt med familien? Ifølge eksperter kan det i så fald gavne børn at få mandligt selskab. En onkels eller en nabos venlige interesse kan være en hjælp, men det der især kan gavne barnet, er det opbyggende, mandlige samvær der findes i den kristne menighed. Jesus lovede at menigheden ville være som en omsorgsfuld familie. — Markus 10:29, 30.

På Bibelens tid voksede den unge Timoteus op og blev en meget gudfrygtig mand selv om han ikke fik åndelig støtte fra sin ikketroende far. Bibelen giver hans kærlige mor og mormor en stor del af æren for dette. (Apostelgerninger 16:1; 2 Timoteus 1:1-5) Han nød dog også godt af samværet med en kristen mand, nemlig apostelen Paulus. Paulus kaldte Timoteus sit „elskede og trofaste barn i Herren“. (1 Korinther 4:17) I dag bliver Jehovas vidner ligeledes tilskyndet til at følge Bibelens vejledning om „at se til faderløse og enker“. (Jakob 1:27) De opfordres til at ’redde faderløse’ ved at vise dem en oprigtig og passende interesse. (Job 29:12) En ung kvinde ved navn Annette siger om den sunde interesse en kristen ældste viste hende da hun var ung: „Han var faktisk den eneste faderskikkelse jeg nogen sinde havde haft.“

Den onde cirkel kan brydes

At følge disse principper kan hjælpe faderløse gennem tilværelsen. Trods ugunstige forhold i deres barndom kan de blive afbalancerede, arbejdsomme voksne og kærlige, trofaste og engagerede forældre. Men det er naturligvis langt bedre at forebygge end at helbrede. I sidste instans kan den onde cirkel af faderløse familier kun brydes ved at mænd og kvinder forpligter sig til at leve efter Bibelen — for eksempel Bibelens forbud mod sex før ægteskabet og de normer den fastsætter for ægtefæller. — 1 Korinther 6:9; Efeserne 5:21-33.

Mange børn bor sammen med begge forældre, men kan alligevel siges at være faderløse. En ekspert i familieanliggender siger: „Det største problem . . . nutidens børn må slås med, er at deres forældre bruger for lidt tid på dem og ikke viser dem opmærksomhed nok.“ Bibelen giver direkte vejledning om dette emne. Den giver fædre denne befaling angående deres børn: „I skal give dem den oplæring og tilrettevisning der hører med til en kristen opdragelse.“ (Efeserne 6:4, New English Bible; Ordsprogene 24:27) Når fædre følger Bibelens råd, vil børnene ikke være bange for at blive svigtet.

Men er det realistisk at tro at folk i stort tal vil begynde at leve efter Bibelens vejledning? Nej. (Mattæus 7:14) Jehovas Vidner har imidlertid hjulpet millioner til at få et lykkeligt familieliv ved hjælp af et bibelundervisningsprogram. * Bibelen advarer om at alle ægtepar vil få „trængsel i kødet“ på grund af deres ufuldkommenhed. (1 Korinther 7:28) Men de der har respekt for Guds ord, forsøger at løse deres problemer frem for at ty til skilsmisse så snart der opstår vanskeligheder. Der kan ganske vist være tilfælde hvor en kristen med rette kan overveje separation eller skilsmisse. (Mattæus 5:32) Men bevidstheden om hvilke følger det kan få for hans eller hendes børn, vil få vedkommende til at forsøge at redde ægteskabet hvis det overhovedet er muligt.

At følge Bibelens normer kan gøre mere end at redde ens familieliv nu. Det kan også åbne mulighed for evigt liv. Jesus sagde: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ (Johannes 17:3) At læse og følge vejledningen i Guds ord er en af de bedste måder hvorpå man kan sikre sig at ens familie vil bestå til evig tid.

[Fodnoter]

^ par. 5 Oplysninger der kan hjælpe stedforældre, findes i Vagttårnet for 1. marts 1999.

^ par. 11 Udgivet at Jehovas Vidner.

^ par. 13 Det gælder ikke hvis et barn er i fare for at blive fysisk eller seksuelt misbrugt af sin far.

^ par. 24 Bogen Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv (udgivet af Jehovas Vidner) indeholder mange bibelske råd der kan hjælpe familier. Den kan fås hos de lokale Jehovas Vidner.

[Illustration på side 8, 9]

Ved at følge Bibelens principper kan enlige forældre opnå gode resultater med deres børneopdragelse

[Illustration på side 10]

Kristne mænd kan ofte ’redde faderløse’ ved at vise dem en oprigtig og passende interesse