Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

C3

Vers hvor Guds navn ikke forekommer som en del af direkte eller indirekte citater i Romerbrevet

ROMERNE 10:16 “Jehova, hvem har troet på det de hørte fra os?”

BEGRUNDELSE(R): Paulus citerer her den første del af Esajas 53:1. I den oprindelige tekst på hebraisk forekommer Guds navn i anden del af verset, nemlig i sætningen: “Hvem har Jehova åbenbaret sin kraft for?” I Johannes 12:38 citerer Johannes Esajas 53:1 i sin helhed. Både Johannes og Paulus citerer åbenbart fra Septuaginta-oversættelsen af Esajas’ profeti, hvor den græske tekst begynder med en form af ordet Kyrios (Herre) der bruges når man henvender sig til nogen. Oversætterne af Septuaginta kan have indsat Guds navn i denne første forekomst for at gøre det tydeligt for læseren at profeten stiller spørgsmålene til Gud. Som tidligere nævnt bliver Kyrios i senere afskrifter af Septuaginta ofte brugt som en erstatning for tetragrammet i den oprindelige tekst på hebraisk (som det er tilfældet i sætningen “hvem har Jehova åbenbaret sin kraft for?” i Esajas 53:1). Derfor bliver Guds navn brugt her i hovedteksten.

DOKUMENTATION:

 • I The Bible Commentary, redigeret af F.C. Cook, trykt i 1981, står der angående den første forekomst af “Herre” i dette citat: “Ordet ‘Herre’, der er tilføjet her og i de græske udgaver af Esa. liii. I [Esajas 53:1], viser at profeten henvender sig til Jehova som den budskabet kommer fra ... Tilføjelsen er i overensstemmelse med passagens oprindelige betydning og med Skt. Paulus’ kommentar i vers 17.”

 • I The Interpretation of St. Paul’s Epistle to the Romans af R.C.H. Lenski står der angående dette vers: “Paulus tilføjer ‘Herre’ i citatet fordi profetens spørgsmål var stilet til Jahve.”

 • Opslagsværket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd. 2, s. 329-330) nævner Romerne 10:16 på en liste over vers hvor Kyrios “bruges om Jahve”.

 • I The Anchor Yale Bible af Joseph A. Fitzmyer, 1993, (bd. 33) står der følgende angående Romerne 10:16: “Paulus viser at et budskab fra Gud ikke altid bliver modtaget med tro, ikke engang det om Jahves lidende Tjener.”

 • I NLT Study Bible, anden udgave, 2008, står der “HERRE” med stort begyndelsesbogstav og kapitæler i dette vers. Komitéen bag denne bibeloversættelse har følgende kommentar i indledningen til New Living Translation: “Generelt har vi gengivet tetragrammet (JHWH) konsekvent med ‘HERREN’ og har hermed fulgt en form ... der er almindeligt brugt i engelske bibeloversættelser.” Om Det Nye Testamente siger komitéen: “Det græske ord kurios oversættes konsekvent med ‘Herre’. Dog er det gengivet med ‘HERRE’ de steder hvor Det Nye Testamente helt klart citerer fra Det Gamle Testamente, og her er teksten skrevet med kapitæler.” – Kursiveret af os.

ANDRE REFERENCER: J7, 8, 10, 14-18, 23, 30-32, 34, 35, 41, 42, 46, 52, 59, 60, 65, 66, 88, 93, 100-102, 105, 106, 114, 115, 117, 118, 122, 130, 133

ROMERNE 12:11 “Tjen som Jehovas trælle”

BEGRUNDELSE(R): I tilgængelige græske håndskrifter står der her en form af ordet “Herre” (toi Kyrioi), men der er gode grunde til at bruge Guds navn i hovedteksten. I De Kristne Græske Skrifter kan Kyrios sigte til Jehova Gud eller til Jesus Kristus, alt efter sammenhængen. I Romerne 12:1, 2 tilskynder Paulus sine læsere til at frembære deres krop som et offer “for Gud” og have en klar forståelse af hvad der er “Guds gode og fuldkomne vilje”. I vers 3 står der videre: “alt efter den tro Gud har givet den enkelte.” Og dertil kommer at den nærmeste forekomst af Kyrios i denne sammenhæng er i Romerne 12:19, som er et citat fra 5. Mosebog 32:35, hvor sammenhængen viser at det er Jehova der taler. (Se kommentar til Romerne 12:19). Forskere har også bemærket at det græske udsagnsord douleuo, “at være træl for; at tjene”, bliver anvendt i Septuaginta til at gengive hebraiske udtryk hvor tetragrammet forekommer i den hebraiske tekst. (Dommerne 2:7; 1. Samuel 7:4; 12:20; 2. Krønikebog 30:8; Salme 2:11; 100:2 [99:2, LXX]; 102:22 [101:22, LXX]) Derfor peger både sammenhængen og baggrunden for dette udtryk i De Hebraiske Skrifter på det faktum at “Herren” der er omtalt i Romerne 12:11, ikke er Jesus, men Jehova Gud. – Se Tillæg C1.

DOKUMENTATION:

 • I Believer’s Bible Commentary, af William MacDonald, finder vi følgende kommentar til hovedtanken i Romerne 12:11 set i lyset af De Hebraiske Skrifter: “Ordene her leder tanken hen på Jeremias 48:10.” I det vers står der: “Forbandet er den der udfører opgaven fra Jehova på en halvhjertet måde!” Her anvendes navnet Jehova i den hebraiske tekst.

ANDRE REFERENCER: J7, 8, 10, 16, 18, 32, 44, 65, 94, 95, 100-102, 106, 115, 125

ROMERNE 12:19 “siger Jehova”

BEGRUNDELSE(R): I tilgængelige græske håndskrifter står der her “siger Herre” (legei Kyrios), men Guds navn anvendes i hovedteksten af følgende grunde: Paulus citerer fra 5. Mosebog 32:35. I det vers forekommer ordene “siger Jehova” ikke i den oprindelige hebraiske tekst, men sammenhængen viser klart at de ord Paulus citerer, er udtalt af Jehova. (5. Mosebog 32:19-34; se også studienote til Matthæus 1:22). Paulus tilføjer tydeligvis denne sætning for at vise hvem der taler. I senere afskrifter af Septuaginta er Kyrios (Herre) ofte brugt som en erstatning for Guds navn i den oprindelige tekst på hebraisk, som det er tilfældet i de mange passager der citeres fra De Hebraiske Skrifter. Det er værd at bemærke at man i dette vers ikke har taget den bestemte artikel på græsk med foran Kyrios hvor den ifølge grammatikken burde være, og derfor kommer Kyrios til at svare til et egennavn. I Hebræerne 10:30 anvender Paulus det samme citat fra 5. Mosebog 32:35 og citerer derefter ordene fra vers 36 (“Jehova vil dømme sit folk”), hvor Guds navn forekommer. – Se Tillæg C1.

DOKUMENTATION:

 • I The Interpretation of St. Paul’s Epistle to the Romans af R.C.H. Lenski står der angående dette vers: “Paulus har tilføjet ‘siger Herren’ for at pointere hvem der har udtalt disse ord. Gud har for længe siden afgjort den sag at overtrædere skal kræves til regnskab.”

 • Opslagsværket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd. 2, s. 329-330) nævner Romerne 12:19 på en liste over vers hvor Kyrios “bruges om Jahve”.

 • I The New Interpreter’s Bible Commentary, 2015, (bd. 9) siger N.T. Wright i en kommentar til Romerne 12:19, 20: “Denne handlemåde vil føre til at der bliver dynget gloende kul på fjendens hoved (‘og JHWH vil belønne dig’, tilføjer Ordsprogenes Bog).”

 • I NLT Study Bible, anden udgave, 2008, står der “HERRE” med stort begyndelsesbogstav og kapitæler i dette vers. Komitéen bag denne bibeloversættelse har følgende kommentar i indledningen til New Living Translation: “Generelt har vi gengivet tetragrammet (JHWH) konsekvent med ‘HERREN’ og har hermed fulgt en form ... der er almindeligt brugt i engelske bibeloversættelser.” Om Det Nye Testamente siger komitéen: “Det græske ord kurios oversættes konsekvent med ‘Herre’. Dog er det gengivet med ‘HERRE’ de steder hvor Det Nye Testamente helt klart citerer fra Det Gamle Testamente, og her er teksten skrevet med kapitæler.” – Kursiveret af os.

ANDRE REFERENCER: J7, 8, 10-12, 14-18, 22-24, 30-35, 38, 40-44, 46, 52, 54, 57, 59-61, 65-67, 88, 90, 94-96, 99-101, 106, 114, 115, 117, 122, 125, 130, 133

ROMERNE 14:4 “for Jehova kan holde ham oppe”

BEGRUNDELSE(R): I tilgængelige græske håndskrifter står der her “Herren” (ho Kyrios), i andre håndskrifter står der “Gud” (ho Theos). Og i nogle oversættelser fra oldtiden anvendes et ord der svarer til “Gud”. I De Kristne Græske Skrifter sigter titlen Herre ofte til Jehova Gud eller til Jesus Kristus, alt efter sammenhængen. I dette tilfælde (Romerne 14:1-12) viser sammenhængen tydeligt at den Herre der er tale om, er Jehova Gud. Paulus skriver om hvor vigtigt det er ikke at dømme andre i samvittighedsspørgsmål. I vers 3 står der at “Gud har accepteret” både “den der spiser” og “den der ikke spiser”. Paulus fortsætter sin behandling af emnet, og i Romerne 14:10 nævner han at alle skal “træde frem foran Guds dommersæde”. I Romerne 14:12 konkluderer han at enhver skal “aflægge regnskab for sig selv over for Gud”. Så de omkringstående vers indikerer altså at “Herren” der er tale om her i Romerne 14:4, er Jehova. En anden grund til at drage denne konklusion er baggrunden i De Hebraiske Skrifter. I Romerne 14:11 citerer Paulus fra Esajas 45:23, hvor det af sammenhængen fremgår at det er Jehova Gud der taler. (Esajas 45:18-22; se studienote til Romerne 14:11). I betragtning af de faktorer der peger på den konklusion at ho Kyrios her refererer til Jehova Gud, bliver Guds navn anvendt i hovedteksten. Desuden står Guds navn her i nogle oversættelser af De Kristne Græske Skrifter til hebraisk og andre sprog.

DOKUMENTATION:

 • Opslagsværket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd. 2, s. 329-330) nævner Romerne 14:4b på en liste over vers hvor Kyrios “bruges om Jahve”.

 • I The Anchor Yale Bible, af Joseph A. Fitzmyer, 1993, (bd. 33) står der angående Romerne 14:6: “Lige fra [vers] 4 har Paulus talt om Kyrios, og man kan være i tvivl om han mener Gud eller Kristus. Set i lyset af parallelismen i dette vers synes det mest logisk at forstå Kyrios i betydningen [som det bruges i Det Gamle Testamente] Gud. Denne læsemåde støttes også af [vers] 11, hvor Paulus anvender Esa 49:18.”

 • Med hensyn til dette vers har The ESV Study Bible, 2008, denne kommentar på side 2180: “De stærke står eller falder foran Gud, og de vil stå som retfærdige foran Gud på den sidste dag fordi Gud vil vise dem barmhjertighed.”

ANDRE REFERENCER: J18, 23, 32, 48, 95, 100, 101, 115

ROMERNE 14:6 “gør det for Jehova ... gør det for Jehova ... gør det også for Jehova”

BEGRUNDELSE(R): I tilgængelige græske håndskrifter står der “Herre” (Kyrios) tre gange i dette vers. I De Kristne Græske Skrifter refererer denne titel ofte til Jehova Gud eller til Jesus Kristus, alt efter sammenhængen. Hvem Kyrios sigter til i dette vers, hænger sammen med hvem Kyrios sigter til i hele passagen i Romerne 14:4-11. Fra begyndelsen af kapitel 14 skriver Paulus om hvor vigtigt det er ikke at dømme andre. I Romerne 14:3 understreger han at “Gud har accepteret” både “den der spiser” og “den der ikke spiser”. Og i Romerne 14:4 nævner han at en tjeners “egen herre” bestemmer om tjeneren “står eller falder”, og at Herren “Jehova kan holde ham oppe”. (Se kommentar til Romerne 14:4). Som en fortsættelse af denne tankerække står der i Romerne 14:10 at vi alle skal “træde frem foran Guds dommersæde”. I Romerne 14:11 citerer Paulus fra Esajas 45:23, hvor det af sammenhængen fremgår at det er Jehova der taler. (Esajas 45:18-22; se studienote til Romerne 14:11). I Romerne 14:12 konkluderer han at enhver skal “aflægge regnskab for sig selv over for Gud”. Det er også værd at bemærke at man her i Romerne 14:6 ikke har taget den bestemte artikel på græsk med foran Kyrios hvor den ifølge grammatikken burde være. Udeladelsen gør at Kyrios kommer til at svare til et egennavn. Så sammenhængen, føromtalte baggrund i De Hebraiske Skrifter og det uventede fravær af den bestemte artikel på græsk danner grundlag for at Guds navn står her.

DOKUMENTATION:

 • Opslagsværket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd. 2, s. 329-330) nævner Romerne 14:6a, 14:6b og 14:6c på en liste over vers hvor Kyrios “bruges om Jahve”.

 • I The Anchor Yale Bible, af Joseph A. Fitzmyer, 1993, (bd. 33) står der angående Romerne 14:6: “Lige fra [vers] 4 har Paulus talt om Kyrios, og man kan være i tvivl om han mener Gud eller Kristus. Set i lyset af parallelismen i dette vers synes det mest logisk at forstå Kyrios i betydningen [som det bruges i Det Gamle Testamente] Gud. Denne læsemåde støttes også af [vers] 11, hvor Paulus anvender Esa 49:18.”

 • I The Interpretation of St. Paul’s Epistle to the Romans af R.C.H. Lenski, 1936, side 823, står der angående dette vers: “Bemærk at der lægges vægt på de tre forekomster af Κυρίῳ [kyriou] (uden den bestemte artikel = Jahve, Gud).”

ANDRE REFERENCER:

ROMERNE 14:6a

J7, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 32, 33, 41, 44, 65, 66, 94, 95, 100, 101, 106, 115, 125

ROMERNE 14:6b

J7, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 32, 33, 41, 44, 65, 66, 94, 95, 100, 101, 106, 115, 125

ROMERNE 14:6c

J7, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 32, 33, 41, 44, 65, 66, 94, 95, 100, 101, 106, 115, 125

ROMERNE 14:8 “lever vi for Jehova, ... dør vi for Jehova ... tilhører vi altså Jehova”

BEGRUNDELSE(R): I tilgængelige græske håndskrifter står der Kyrios (“Herre”, med den bestemte artikel på græsk foran) tre gange i dette vers. I De Kristne Græske Skrifter refererer denne titel ofte til Jehova Gud eller til Jesus Kristus, alt efter sammenhængen. Hvem Kyrios sigter til i dette vers, hænger sammen med hvem Kyrios sigter til i Romerne 14:4, 6. Begrundelserne for at konkludere at Kyrios i disse vers refererer til Jehova Gud, er behandlet i kommentarerne til Romerne 14:4, 6. Dertil kommer at tanken om at leve for, at dø for og tilhøre Gud er i harmoni med det Bibelen lærer i andre passager. (Salme 100:3; 146:2; Romerne 6:11; Galaterne 2:19; 1. Peter 4:2) Så selvom der i græske håndskrifter står Kyrios (med den bestemte artikel på græsk foran), er Guds navn anvendt i dette vers for at undgå tvetydighed og på baggrund af sammenhængen og Bibelen som et hele.

DOKUMENTATION:

 • I The Anchor Yale Bible, af Joseph A. Fitzmyer, 1993, (bd. 33) står der følgende angående Romerne 14:8: “Denne passage drejer sig om at tjene Gud i alle ting ... Både når han lever, og når han dør, eksisterer den kristne to Kyrio, dvs. for at lovprise, ære og tjene Gud, den der har skabt alt.” Der står videre: “Kristne tilhører og må anerkende deres forhold til Gud som Kyrios.”

ANDRE REFERENCER:

ROMERNE 14:8a

J7, 8, 10, 14-16, 18, 32, 41, 44, 65, 94, 95, 100, 101, 106, 115

ROMERNE 14:8b

J7, 8, 10, 14-16, 18, 32, 41, 44, 65, 94, 95, 100, 101, 115

ROMERNE 14:8c

J7, 8, 10, 14-16, 18, 32, 44, 65, 94, 95, 100, 101, 106, 115