Nehemias 11:1-36

11  Nu boede folkets fyrster i Jerusalem;+ men resten af folket kastede lod+ for at få én ud af ti til at flytte ind i den hellige by, Jerusalem, mens de øvrige ni blev boende i de andre byer.  Og folket velsignede alle de mænd der frivilligt meldte sig til at bo i Jerusalem.  Her følger navnene på de provinsoverhoveder der boede i Jerusalem. (Resten af israelitterne, præsterne, levitterne, tempeltjenerne*+ og efterkommerne af Salomons tjenere+ boede i de andre byer i Juda, hver på sin ejendom i sin by.+  I Jerusalem boede der også nogle fra Judas stamme og fra Benjamins stamme). Af Judas stamme var der Ataja, søn af Uzzija, søn af Zekarja, søn af Amarja, søn af Shefatja, søn af Mahalalel, en af Peres’ efterkommere,+  og Maaseja, søn af Baruk, søn af Kol-Hoze, søn af Hazaja, søn af Adaja, søn af Jojarib, søn af Zekarja, søn af shelanitten.  Peres’ efterkommere der boede i Jerusalem, udgjorde i alt 468 stærke mænd.  Og disse var af Benjamins stamme: Sallu,+ søn af Meshullam, søn af Joed, søn af Pedaja, søn af Kolaja, søn af Maaseja, søn af Itiel, søn af Jesaja,  og efter ham Gabbajs og Sallajs slægt, i alt 928 mænd;  og Joel, Zikris søn, var deres tilsynsmand, og Juda, Senuas søn, var den næstøverste i byen. 10  Af præsterne: Jedaja, søn af Jojarib, Jakin,+ 11  Seraja, søn af Hilkija, søn af Meshullam, søn af Sadok, søn af Merajot, søn af Akitub,+ en leder i den sande Guds hus,* 12  og deres brødre som udførte arbejdet ved huset, i alt 822. Og Adaja, søn af Jeroham, søn af Pelalja, søn af Amsi, søn af Zekarja, søn af Pashkur,+ søn af Malkija, 13  og hans brødre, overhoveder for slægterne, udgjorde 242; og Amashaj, søn af Azarel, søn af Akzaj, søn af Meshillemot, søn af Immer, 14  og hans brødre, som var stærke og modige mænd, udgjorde 128; og deres tilsynsmand var Zabdiel, der tilhørte en fremtrædende familie. 15  Og af levitterne: Shemaja,+ søn af Hashub, søn af Azrikam, søn af Hashabja, søn af Bunni, 16  og Shabbetaj+ og Jozabad,+ nogle af levitternes overhoveder, der stod for det udvendige arbejde ved den sande Guds hus; 17  og Mattanja,+ søn af Mika, søn af Zabdi, søn af Asaf+ – han var korleder og plejede at stå for takkesangen når der var bøn+ – og Bakbukja, der var hans assistent, og Abda, søn af Shammua, søn af Galal, søn af Jedutun.+ 18  I alt var der 284 levitter i den hellige by. 19  Portvagterne, der var stationeret i portene, var Akkub, Talmon+ og deres brødre, i alt 172. 20  Resten af israelitterne, præsterne og levitterne boede i alle de andre byer i Juda, hver på sin slægts jord.* 21  Tempeltjenerne*+ boede på Ofel,+ og det var Siha og Gishpa der var deres ledere. 22  Tilsynsmanden for levitterne i Jerusalem var Uzzi, der var søn af Bani, søn af Hashabja, søn af Mattanja,+ søn af Mika, som hørte til Asafs sønner, sangerne; Uzzi stod for arbejdet i den sande Guds hus. 23  Der var en kongelig befaling+ angående sangerne og en fast ordning for at de kunne få hvad de havde brug for hver dag. 24  Og Petakja, søn af Meshezabel, en af Judas søn Zeras sønner, var kongens rådgiver* i alle sager vedrørende folket. 25  Hvad angår landsbyerne med deres marker: Nogle fra Judas stamme boede i Kirjat-Arba+ og dens småbyer, i Dibon og dens småbyer, i Jekabseel+ og dens landsbyer, 26  i Jeshua, i Molada,+ i Bet-Pelet,+ 27  i Hasar-Shual,+ i Beersheba og dens småbyer, 28  i Siklag,+ i Mekona og dens småbyer, 29  i En-Rimmon,+ i Sora+ og i Jarmut, 30  i Zanoa,+ i Adullam og deres landsbyer, i Lakish+ med tilhørende marker og i Azeka+ og dens småbyer. De bosatte sig i området fra Beersheba helt til Hinnomdalen.+ 31  Og folkene fra Benjamins stamme var i Geba,+ Mikmas, Ajja, Betel+ og dens småbyer, 32  Anatot,+ Nob,+ Ananja, 33  Hasor, Rama,+ Gittajim, 34  Hadid, Seboim, Neballat, 35  Lod og Ono,+ håndværkernes dal. 36  Og nogle af de levitter der boede i Juda,* blev flyttet til Benjamins område.

Fodnoter

Eller “netinim”. Bogst.: “de givne”.
Eller “tempel”.
Eller “arvelod”.
Eller “Netinim”. Bogst.: “De givne”.
Bogst.: “var ved kongens hånd”.
Eller “nogle af levitternes skifter der boede i Juda”.

Studienoter

Medieindhold