Første Krønikebog 9:1-44

9  Alle israelitterne blev indført i slægtsregistret, og de er indskrevet i Bogen om Israels Konger. Og Juda blev ført i eksil til Babylon for sin troløshed.+  De første indbyggere der vendte tilbage til deres ejendom i deres byer, var nogle israelitter og præsterne, levitterne og tempeltjenerne.*+  Og nogle af Judas,+ Benjamins,+ Efraims og Manasses efterkommere bosatte sig i Jerusalem:  Utaj, søn af Ammihud, søn af Omri, søn af Imri, søn af Bani, en af Judas søn Peres’+ efterkommere.  Og af shilonitterne: Asaja, den førstefødte, og hans sønner.  Og af Zeras sønner:+ Jeuel og 690 af deres brødre.  Og af Benjamins efterkommere: Sallu, søn af Meshullam, søn af Hodavja, søn af Hassenua,  Jibneja, søn af Jeroham, Ela, søn af Uzzi, søn af Mikri, og Meshullam, søn af Shefatja, søn af Reuel, søn af Jibnija.  Og deres brødre udgjorde ifølge slægtsregistrene 956. Alle disse mænd var overhoveder for deres slægter.* 10  Og af præsterne var der Jedaja, Jojarib, Jakin,+ 11  Azarja, søn af Hilkija, søn af Meshullam, søn af Sadok, søn af Merajot, søn af Akitub, en leder i den sande Guds hus,* 12  og Adaja, søn af Jeroham, søn af Pashkur, søn af Malkija, Masaj, søn af Adiel, søn af Jakzera, søn af Meshullam, søn af Meshillemit, søn af Immer, 13  og deres brødre, overhoveder for deres slægter, 1.760 stærke og dygtige mænd som stod til rådighed for tjenesten ved den sande Guds hus. 14  Og af levitterne var der Shemaja,+ søn af Hashub, søn af Azrikam, søn af Hashabja, af Meraris efterkommere, 15  og Bakbakkar, Heresh, Galal, Mattanja, søn af Mika, søn af Zikri, søn af Asaf, 16  og Obadja, søn af Shemaja, søn af Galal, søn af Jedutun, og Berekja, søn af Asa, søn af Elkana, som boede i netofatitternes landsbyer.+ 17  Portvagterne+ var Shallum, Akkub, Talmon og Akiman. Deres bror Shallum var overhoved, 18  og indtil da havde han været ved kongens port mod øst.+ Det var portvagterne i levitternes lejre. 19  Og Shallum, søn af Kore, søn af Ebjasaf, søn af Kora, og brødrene i hans slægt, koraitterne, førte tilsyn med pligterne i forbindelse med tjenesten og var dørvogtere ved teltet, ligesom deres fædre havde ført tilsyn med Jehovas lejr som vagter ved indgangen. 20  Det var Pinehas,+ Eleazars+ søn, der tidligere havde været deres leder, og Jehova var med ham. 21  Zekarja,+ Meshelemjas søn, var portvagt ved indgangen til mødeteltet. 22  Der var i alt 212 der var udvalgt til at være portvagter ved dørtærsklerne. De boede i deres landsbyer efter hvordan de var registreret.+ David og seeren+ Samuel udnævnte dem til deres betroede opgave. 23  De og deres sønner havde ansvaret for vagttjenesten ved portene til Jehovas hus,+ telthuset. 24  Portvagterne var placeret på alle fire sider – mod øst, vest, nord og syd.+ 25  Indimellem skulle deres brødre komme fra landsbyerne for at gøre tjeneste sammen med dem i syv dage. 26  Der var fire ledende* portvagter, levitter, som var betroet den opgave at føre tilsyn med rummene* og skatkamrene i den sande Guds hus.+ 27  Om natten stod de posteret hele vejen rundt om den sande Guds hus, for de tog sig af vagttjenesten og havde ansvaret for nøglen og åbnede portene hver morgen. 28  Nogle af dem havde ansvaret for redskaberne+ til tjenesten. De talte dem når de bar dem ind, og når de bar dem ud. 29  Nogle af dem havde ansvaret for de andre redskaber samt alle de hellige redskaber,+ det fine mel,+ vinen,+ olien,+ røgelsen*+ og balsamolien.+ 30  Nogle af præsternes sønner blandede salven af balsamolie. 31  Og Mattitja, som var levit og koraitten Shallums førstefødte, havde fået betroet den opgave at føre tilsyn med det der blev bagt på bageplader.+ 32  Nogle af deres kehatitiske brødre havde ansvaret for det stablede brød*+ og for at tilberede det hver sabbat.+ 33  Det var sangerne, de overhoveder for levitternes slægter der opholdt sig i rummene,* dem der var fritaget for andre forpligtelser, for de skulle være til rådighed dag og nat. 34  De var overhoveder for levitternes slægter ifølge deres slægtsregistre. De boede i Jerusalem. 35  Gibeons far, Jeiel, boede i Gibeon.+ Hans hustru hed Maaka. 36  Og hans førstefødte søn var Abdon, og efter ham kom Sur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 37  Gedor, Akjo, Zekarja og Miklot. 38  Miklot blev far til Shimam. Og de boede alle i nærheden af deres brødre i Jerusalem, sammen med deres andre brødre. 39  Ner+ blev far til Kish. Kish blev far til Saul.+ Saul blev far til Jonatan,+ Malkishua,+ Abinadab+ og Eshbaal. 40  Jonatans søn var Meribbaal.+ Meribbaal blev far til Mika.+ 41  Mikas sønner var Piton, Melek, Takrea og Akaz. 42  Akaz blev far til Jara. Jara blev far til Alemet, Azmavet og Zimri. Zimri blev far til Mosa. 43  Mosa blev far til Bina og hans søn Refaja, hans søn Elasa, hans søn Asel. 44  Asel havde seks sønner. De hed Azrikam, Bokeru, Ismael, Shearja, Obadja og Hanan. Det var Asels sønner.

Fodnoter

Eller “netinim”. Bogst.: “de givne”.
Bogst.: “fædrenehus”.
Eller “tempel”.
Bogst.: “vældige”.
Eller “spiserummene”.
Eller “virakken”.
Dvs. skuebrødene.
Eller “spiserummene”.

Studienoter

Medieindhold