Første Krønikebog 3:1-24

3  De sønner David fik i Hebron,+ var: den førstefødte, Amnon,+ hvis mor var Akinoam+ fra Jizreel; den anden, Daniel, hvis mor var Abigajil+ fra Karmel;  den tredje, Absalom,+ søn af Maaka, der var datter af Talmaj, Geshurs konge; den fjerde, Adonija,+ søn af Haggit;  den femte, Shefatja, hvis mor var Abital, og den sjette, Jitream, hvis mor var Davids hustru Egla.  De seks sønner fik han i Hebron, hvor han regerede 7 år og 6 måneder, og i Jerusalem regerede han i 33 år.+  De følgende fik han i Jerusalem:+ Shima, Shobab, Natan+ og Salomon.+ Det var Batseba,+ Ammiels datter, der var mor til de fire.  Ni andre sønner var Jibkar, Elishama, Elifelet,  Noga, Nefeg, Jafia,  Elishama, Eljada og Elifelet.  Det var alle Davids sønner, foruden medhustruernes sønner, og Tamar+ var deres søster. 10  Salomons søn var Rehabeam,+ hans søn var Abija,+ hans søn var Asa,+ hans søn var Joshafat,+ 11  hans søn var Joram,+ hans søn var Akazja,+ hans søn var Joash,+ 12  hans søn var Amasja,+ hans søn var Azarja,+ hans søn var Jotam,+ 13  hans søn var Akaz,+ hans søn var Hizkija,+ hans søn var Manasse,+ 14  hans søn var Amon,+ og hans søn var Josija.+ 15  Josijas sønner var Johanan, den førstefødte; Jojakim,+ den anden; Sidkija,+ den tredje, og Shallum, den fjerde. 16  Jojakims søn var Jekonja,+ som blev far til Sidkija. 17  Fangen Jekonjas sønner var Shealtiel, 18  Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama og Nedabja. 19  Pedajas sønner var Zerubbabel+ og Shimi. Zerubbabels sønner var Meshullam og Hananja (og Shelomit var deres søster), 20  og fem andre sønner var Hashuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jushab-Hesed. 21  Hananjas sønner var Pelatja og Jesaja, Jesajas søn* var Refaja, Refajas søn* var Arnan, Arnans søn* var Obadja, Obadjas søn* var Shekanja, 22  og Shekanjas sønner var Shemaja og Shemajas sønner: Hattush, Jigal, Baria, Nearja og Shafat – seks i alt. 23  Og Nearjas sønner var Eljoenaj, Hizkija og Azrikam, tre i alt. 24  Og Eljoenajs sønner var Hodavja, Eljashib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani, syv i alt.

Fodnoter

Bogst.: “sønner”.
Bogst.: “sønner”.
Bogst.: “sønner”.
Bogst.: “sønner”.

Studienoter

Medieindhold