Første Krønikebog 1:1-54

1  Adam,Set,+Enosh,  Kenan,Mahalalel,+Jered,+  Enok,+Metusalem,Lemek,+  Noa,+Sem,+ Kam og Jafet.+  Jafets sønner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal,+ Meshek+ og Tiras.+  Gomers sønner var Ashkenaz, Rifat og Togarma.+  Javans sønner var Elisa, Tarshish, Kittim og Rodanim.  Kams sønner var Kush,+ Misrajim, Put og Kanaan.+  Kushs sønner var Seba,+ Havila, Sabta, Rama+ og Sabteka. Ramas sønner var Saba og Dedan.+ 10  Kush blev far til Nimrod.+ Han var den første på jorden der blev en stor kriger.* 11  Misrajim blev far til Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 12  Patrusim,+ Kasluhim (som filistrene+ stammer fra) og Kaftorim.+ 13  Kanaan blev far til Sidon,+ hans førstefødte, og Het+ 14  og desuden jebusitterne,+ amoritterne,+ girgashitterne,+ 15  hivvitterne,+ arkitterne, sinitterne, 16  arvaditterne,+ semaritterne og hamatitterne. 17  Sems sønner var Elam,+ Assur,+ Arpakshad, Lud og Aramog Us, Hul, Geter og Mash.*+ 18  Arpakshad blev far til Shela,+ og Shela blev far til Eber. 19  Eber fik to sønner. Den ene hed Peleg,*+ for i hans levetid blev jordens befolkning* splittet. Hans bror hed Joktan. 20  Joktan blev far til Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera,+ 21  Hadoram, Uzal, Dikla, 22  Obal, Abimael, Saba, 23  Ofir,+ Havila+ og Jobab. Det var alle Joktans sønner. 24  Sem,Arpakshad,Shela, 25  Eber,Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nakor,+Tera,+ 27  Abram, det vil sige Abraham.+ 28  Abrahams sønner var Isak+ og Ismael.+ 29  Dette er deres efterkommere: Nebajot,+ Ismaels førstefødte, derefter Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 30  Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31  Jetur, Nafish og Kedma. Det var Ismaels sønner. 32  De sønner Abrahams medhustru Ketura+ fødte, var Zimran, Jokshan, Medan, Midjan,+ Jishbak og Shua.+ Jokshans sønner var Saba og Dedan.+ 33  Midjans sønner var Efa,+ Efer, Enok, Abida og Eldaa. Det var alle Keturas sønner. 34  Abraham blev far til Isak.+ Isaks sønner var Esau+ og Israel.+ 35  Esaus sønner var Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora.+ 36  Elifaz’ sønner var Teman,+ Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna og Amalek.+ 37  Reuels sønner var Nahat, Zera, Shamma og Mizza.+ 38  Seirs+ sønner var Lotan, Shobal, Sibon, Ana, Dishon, Eser og Dishan.+ 39  Lotans sønner var Hori og Homam. Lotans søster var Timna.+ 40  Shobals sønner var Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Sibons sønner var Ajja og Ana.+ 41  Anas søn* var Dishon. Dishons sønner var Hemdan, Eshban, Jitran og Keran.+ 42  Esers+ sønner var Bilhan, Zaavan og Akan. Dishans sønner var Us og Aran.+ 43  Dette er de konger der regerede i Edom+ før israelitterne*+ fik en konge: Bela, Beors søn. Hans by hed Dinhaba. 44  Da Bela døde, begyndte Jobab, søn af Zera fra Bosra,+ at regere. 45  Da Jobab døde, begyndte Husham fra temanitternes land at regere. 46  Da Husham døde, begyndte Hadad, Bedads søn, som besejrede Midjan i Moabs område,* at regere. Hans by hed Avit. 47  Da Hadad døde, begyndte Samla fra Masreka at regere. 48  Da Samla døde, begyndte Saul fra Rehobot ved Floden at regere. 49  Da Saul døde, begyndte Baal-Hanan, Akbors søn, at regere. 50  Da Baal-Hanan døde, begyndte Hadad at regere. Hans by hed Pau, og hans hustru hed Mehetabel. Hun var datter af Matred, som var datter af Mezahab. 51  Så døde Hadad. Edoms sheiker* var sheik Timna, sheik Alva, sheik Jetet,+ 52  sheik Oholibama, sheik Ela, sheik Pinon, 53  sheik Kenaz, sheik Teman, sheik Mibsar, 54  sheik Magdiel og sheik Iram. Det var Edoms sheiker.

Fodnoter

Eller “vældig hersker”.
De fire sidstnævnte er Arams sønner. Se 1Mo 10:23.
Betyder “splittelse”.
Bogst.: “jorden”.
Bogst.: “sønner”.
Bogst.: “Israels sønner”.
Bogst.: “på Moabs mark”.
En sheik var en stammehøvding.

Studienoter

Medieindhold