Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 KAPITEL 11

„Alle hans veje er rette“

„Alle hans veje er rette“

1, 2. (a) Hvordan havde Josef oplevet noget som var groft uretfærdigt? (b) Hvordan rådede Jehova bod på den uret der var overgået ham?

DET var groft uretfærdigt. Den kønne unge mand havde ikke begået nogen forbrydelse, og alligevel var han blevet sat i fængsel, anklaget for voldtægtsforsøg. Men det var ikke første gang han blev udsat for at lide uretfærdigt. Nogle år tidligere, da han var 17, var den unge mand, der hed Josef, blevet forrådt af sine egne brødre, som havde været lige ved at slå ham ihjel. Men i stedet var han blevet solgt som træl og ført til et fremmed land. Dér havde han afvist sin herres hustrus tilnærmelser, og den forsmåede kvindes falske anklage havde bragt ham i fængsel. Desværre lod det ikke til at der var nogen som kunne gå i forbøn for ham.

Josef led uretfærdigt i „fangehullet“

Men den Gud som „elsker retfærdighed og ret“, var ikke uvidende om det der var sket. (Salme 33:5) Han greb ind for at råde bod på den uret der var overgået Josef. Han lod forskellige ting ske som førte til at Josef til sidst blev løsladt. Ja, mere end det. Josef — den mand som havde været anbragt i „fangehullet“ — fik en højt betroet og ærefuld stilling. (1 Mosebog 40:15; 41:41-43; Salme 105:17, 18) Han blev renset for alle anklager og brugte sin ophøjede stilling til at fremme Guds hensigt. — 1 Mosebog 45:5-8.

3. Hvorfor er det ikke så mærkeligt at vi alle gerne vil behandles retfærdigt?

En beretning som den ovennævnte taler til vore hjerter. Hvem har ikke set uretfærdighed eller selv været offer for uretfærdighed? Vi længes alle efter at blive behandlet retfærdigt, upartisk, for Jehova har skabt os med egenskaber der genspejler hans egen personlighed, og retfærdighed er en af hans hovedegenskaber. (1 Mosebog 1:27) For at kende  Jehova godt må vi kende og forstå hans retfærdighedssans. På den måde vil vi i højere grad komme til at værdsætte hans storslåede gerninger og føle os tilskyndet til at få et nærmere forhold til ham.

Hvad er retfærdighed?

4. Hvad er „retfærdighed“ ofte, set med menneskers øjne?

For mange mennesker er „retfærdighed“ ofte et begreb der bruges i forbindelse med en handlemåde eller afgørelse som er i overensstemmelse med lov og ret. Bogen Right and Reason — Ethics in Theory and Practice siger således at „retfærdighed er forbundet med lov, forpligtelse, rettigheder og pligter, og [at] den udmåler en upartisk dom efter fortjeneste“. Jehovas retfærdighed rækker dog langt videre end til en blot og bar mekanisk anvendelse af lovens bud på grundlag af hvad man er forpligtet til.

5, 6. (a) Hvad betyder ordene for „ret“ og „retfærdighed“ på Bibelens grundsprog? (b) Hvad vil det sige at Gud er retfærdig?

Den bedste fornemmelse af hele bredden og dybden af Jehovas retfærdighed får man ved at betragte de ord der bruges i Bibelens grundtekst for begrebet retfærdighed. I De Hebraiske Skrifter er der tre hovedord. Det hyppigst forekommende er i Ny Verden-Oversættelsen gengivet med navneordet „ret“. (1 Mosebog 18:25) Men det gengives også på andre måder, alt efter sammenhængen. * Det har juridiske associationer. De to andre ord gengives hovedsagelig med „retfærdighed“ og lægger vægten på det som er moralsk retskaffent. I De Kristne Græske Skrifter kan det ord som er oversat med „retfærdighed“, defineres som „den egenskab at noget er ret eller retfærdigt“. Ifølge denne definition er der altså i realiteten ingen forskel på ret og retfærdighed. — Amos 5:24.

 Heraf følger at når Bibelen siger at Gud er retfærdig, oplyser den os om at han gør det der er ret og rigtigt, og at han gør det konsekvent, uden at vise partiskhed. (Romerne 2:11) I virkeligheden er det utænkeligt at han skulle handle anderledes. Den trofaste Elihu sagde: „Det være fjernt fra den sande Gud at handle ondt, og fra den Almægtige at handle uret!“ (Job 34:10) Ja, det er umuligt for Gud „at handle uret“. Det er der to vigtige grunde til.

7, 8. (a) Hvorfor er det umuligt for Jehova at handle uretfærdigt? (b) Hvad får Jehova til at handle retfærdigt?

For det første er han hellig. Som vi blev gjort opmærksomme på i kapitel 3, er Jehova helt igennem ren og retskaffen. Derfor er det umuligt for ham at handle uretfærdigt. Tænk over hvad det betyder! Vor himmelske Faders hellighed giver os al mulig grund til at stole på at han aldrig vil behandle sine børn dårligt. Den tillid havde Jesus. Den sidste aften før han døde som menneske, bad han: „Hellige Fader, våg over dem [disciplene] for dit eget navns skyld.“ (Johannes 17:11) „Hellige Fader“ — denne tiltaleform bruges i Bibelen kun om Jehova. Det er i høj grad på sin plads, for ingen jordisk far kan sidestilles med ham i hellighed. Jesus nærede fuldstændig tillid til at hans disciple var i gode hænder hos Faderen, som er fuldstændig ren og adskilt fra synd. — Mattæus 23:9.

For det andet er selve Guds natur uløseligt forbundet med uselvisk kærlighed. Denne kærlighed får ham til at handle retfærdigt i alle ting. Men uretfærdighed i dens mange afskygninger — som for eksempel racefordom, diskriminering og partiskhed — udspringer ofte af begærlighed og selviskhed, lige det modsatte af kærlighed. Om Gud giver Bibelen følgende forsikring: „Jehova er retfærdig; han elsker retfærdsgerninger.“ (Salme 11:7) Om sig selv siger  han: „Jeg, Jehova, elsker ret.“ (Esajas 61:8) Er det ikke betryggende at vide at det behager Jehova at øve ret? — Jeremias 9:24.

Jehovas barmhjertighed og fuldkomne retfærdighed

9-11. (a) Hvordan er Jehovas retfærdighed forbundet med hans barmhjertighed? (b) Hvordan ses Jehovas retfærdighed såvel som hans barmhjertighed i det han har gjort for syndige mennesker?

Jehovas retfærdighed er fuldkommen — som enhver anden side af hans uforlignelige personlighed. Der mangler intet ved den. Moses lovpriste Jehova med ordene: „Klippen, fuldkomment er hans værk, for alle hans veje er rette. En trofast Gud, hos hvem der ikke er uret; retfærdig og redelig er han.“ (5 Mosebog 32:3, 4) Jehovas retfærdighed er altid fejlfri — aldrig for lemfældig, aldrig for streng.

10 Jehovas retfærdighed er nært forbundet med hans barmhjertighed. Der siges i Salme 116:5: „Jehova er nådig og retfærdig; ja, vor Gud er barmhjertig.“ Jehova er altså både retfærdig og barmhjertig. De to egenskaber er ikke i modstrid med hinanden. Hans barmhjertighed udvander ikke hans retfærdighed, som om hans retfærdighed ellers ville være for streng. Tværtimod kommer de to egenskaber ofte til udtryk samtidig, i den samme handling. Her er et eksempel:

11 Alle mennesker har arvet synden; de er syndige og fortjener derfor syndens straf, døden. (Romerne 5:12) Men Jehova finder ikke behag i synderes død. Han er „en tilgivende Gud, nådig og barmhjertig“. (Nehemias 9:17) Alligevel kan han, fordi han er hellig, ikke se gennem fingre med uretfærdighed. Hvordan kan han da vise barmhjertighed mod mennesker som af natur er syndige? Svaret findes i en af de mest dyrebare sandheder i Guds ord: at Jehova har sørget for en genløsning til menneskenes frelse. I kapitel  14 vil vi komme nærmere ind på denne kærlige foranstaltning. Den er på én gang helt igennem retfærdig og i allerhøjeste grad barmhjertig. Ved hjælp af den kan Jehova vise barmhjertighed mod angrende syndere samtidig med at han overholder sin fuldkomne norm for retfærdighed. — Romerne 3:21-26.

Jehovas retfærdighed varmer en om hjertet

12, 13. (a) Hvorfor drager Jehovas retfærdighed os til ham? (b) Hvilken slutning nåede David til angående Jehovas retfærdighed, og hvad fortæller det os?

12 Jehovas retfærdighed er ikke kold og ufølsom. Det er ikke en egenskab som frastøder, men en egenskab som varmer en om hjertet og drager os nærmere til ham. Af Bibelens beskrivelse af Jehovas retfærdighed ses det tydeligt at den er medfølende. Lad os se eksempler på dette i nogle af de måder Jehova udøver sin retfærdighed på.

13 Jehovas fuldkomne retfærdighed bevirker at han er trofast og loyal over for sine tjenere. Salmisten David lærte denne side af Jehovas retfærdighed at kende og kom til at værdsætte den. Hvilken slutning nåede han til på grundlag af det han selv havde erfaret, og af Guds gerninger i øvrigt? Han siger: „Jehova elsker ret, og han forlader ikke sine loyale. Til fjerne tider skal de bevares.“ (Salme 37:28) Hvilke trøsterige og beroligende ord! Gud vil aldrig nogen sinde forlade dem der er loyale over for ham. Vi kan derfor regne med at han vil være os nær og tage sig af os. Det er hans retfærdighed en garanti for! — Ordsprogene 2:7, 8.

14. Hvoraf ses det i loven til Israels folk at Jehova havde omsorg for de dårligt stillede i samfundet?

14 Jehovas retfærdighedssans gør ham vågen for de nødstedtes behov. Hans omsorg for de dårligt stillede i samfundet ses i den lov han gav Israels folk. Den sikrede for eksempel at der blev sørget for faderløse og enker. (5 Mosebog 24:17-21) Han forstod hvor svært det kan være for sådanne  familier, og derfor blev han deres faderlige Dommer og Beskytter, den som „skaffer den faderløse og enken ret“. * (5 Mosebog 10:18; Salme 68:5) Han advarede israelitterne om at hvis man undertrykte forsvarsløse kvinder og børn, ville han høre deres råb. Og han sagde: „Min vrede vil blusse op.“ (2 Mosebog 22:22-24) Selv om vrede ikke er en af Jehovas mest fremtrædende egenskaber, vækkes hans retfærdige harme af åbenlys uretfærdighed, især hvis ofrene er de hjælpeløse og dårligt stillede. — Salme 103:6.

15, 16. Hvad vidner i særlig grad om at Jehova er upartisk og fordomsfri?

15 Jehova forsikrer os også om at han „ikke behandler nogen med partiskhed eller tager imod bestikkelse“. (5 Mosebog 10:17) Til forskel fra mange jordiske ledere der har magt og indflydelse, lader Jehova sig ikke påvirke af rigdom eller anseelse. Han er fuldstændig upartisk og fordomsfri. Et fremtrædende eksempel herpå er at det ikke er forbeholdt nogle få udvalgte at komme til at tjene og tilbede ham og få udsigt til evigt liv. Nej, „i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham“. (Apostelgerninger 10:34, 35) Alle uanset social status, hudfarve eller nationalitet har mulighed for at få del i dette storslåede løfte. Kan man ikke sige at det er retfærdighed i højeste potens?

16 Der findes endnu en side af Jehovas fuldkomne retfærdighed der fortjener vores opmærksomhed og respekt — nemlig den måde hvorpå han behandler dem der overtræder hans retfærdige normer.

 Ingen fritagelse for straf

17. Forklar hvorfor uretfærdigheden i denne verden ikke er i strid med Jehovas retfærdighed.

17 Nogle vil sikkert spørge: ’Når Jehova ikke ser gennem fingre med uretfærdighed, hvordan kan man så forklare at der i vore dages verden findes så megen korruption og så mange der lider uretfærdigt?’ Denne uretfærdighed er på ingen måde i strid med Jehovas retfærdighed. De mange uretfærdige forhold i verden er en følge af den synd menneskene har arvet fra Adam. I denne verden, hvor ufuldkomne mennesker har valgt deres egne syndige veje, er der masser af uretfærdighed — men det vil ikke få lov at fortsætte i det uendelige. — 5 Mosebog 32:5.

18, 19. Hvad viser at Jehova ikke for evigt vil tolerere dem der med vidende og vilje overtræder hans retfærdige love?

18 Selv om Jehova har stor barmhjertighed med dem der oprigtigt søger ham, vil han ikke i længden tolerere en situation der bringer forsmædelse over hans navn. (Salme 74:10, 22, 23) Retfærdighedens Gud kan man ikke narre; han vil ikke lade forsætlige syndere slippe for den dom de fortjener. Jehova er „en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på loyal hengivenhed og sandhed“. Men han er også en Gud som „på ingen måde fritager for straf“. (2 Mosebog 34:6, 7) I overensstemmelse med disse ord har han undertiden fundet det nødvendigt at eksekvere sin dom over dem som med vilje overtræder hans retfærdige love.

19 Som eksempel kan vi se hvordan han handlede over for israelitterne i fortiden. De viste sig gang på gang at være utro, også efter at de havde bosat sig i det forjættede land. Det „sårede“ Jehova, men han forkastede dem ikke straks. (Salme 78:38-41) Barmhjertigt gav han dem mulighed for at vende om. Han sagde til dem: „Jeg finder ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin vej og bliver i live. Vend om, vend om fra jeres onde  veje, for hvorfor vil I dø, Israels hus?“ (Ezekiel 33:11) Da livet er dyrebart i Jehovas øjne, sendte han atter og atter sine profeter til israelitterne for at få dem til at vende om fra deres onde veje. Men i det store og hele var de genstridige og fulgte ikke Jehovas opfordring. Til sidst overgav Jehova dem i deres fjenders hånd på grund af sit hellige navn og alt hvad det står for. — Nehemias 9:26-30.

20. (a) Hvad lærer vi om Jehova, som det fremgår af Israels historie? (b) Hvorfor er løven et passende symbol på Jehovas retfærdighed?

20 Vi kan lære meget heraf. For det første at intet undgår hans skarpe blik. Han lægger mærke til al uretfærdighed og bliver berørt af alt hvad han ser. (Ordsprogene 15:3) Desuden lærer vi at han søger at vise barmhjertighed hvor der er grundlag for det. Og endelig ser vi at Jehovas retfærdighed ikke udøves overilet. På grund af Jehovas langmodighed drager mange imidlertid den forhastede slutning at han aldrig vil eksekvere dommen over de onde og ugudelige. Men det er ikke sandt, for af Israels historie fremgår det at der er grænser for Guds tålmodighed. Jehova holder fast ved sin retfærdighed. Til forskel fra mennesker, der ofte viger tilbage for at opfylde retfærdighedens krav, mangler han ikke mod til at stå op for det der er ret. Det er derfor at løven som symbol  på modig retfærdighed sættes i forbindelse med Guds nærhed og trone. * (Ezekiel 1:10; Åbenbaringen 4:7) Vi kan derfor være sikre på at han vil opfylde sit løfte om at befri jorden for al uretfærdighed. Ja, hans måde at dømme på kan sammenfattes i ordene: fasthed hvor det er nødvendigt; barmhjertighed hvor det er muligt. — 2 Peter 3:9.

Kom nær til retfærdighedens Gud

21. Hvordan skal vi forestille os Jehova når vi tænker på den måde han udøver sin retfærdighed på, og hvorfor?

21 Når vi gør os tanker om den måde Jehova udøver sin retfærdighed på, skal vi ikke forestille os ham som en følelseskold og streng dommer der kun interesserer sig for at dømme lovovertrædere. Nej, vi skal forestille os ham som en kærlig, men principfast far der altid gør det der tjener hans børn bedst. En sådan Fader er Jehova. Han afvejer fasthed med hensyn til det der er ret, med kærlig medfølelse for sine jordiske børn, som har brug for hans hjælp og tilgivelse. — Salme 103:10, 13.

22. Hvilket fremtidshåb har Jehova gjort det muligt for os at have som følge af hans retfærdighed, og hvorfor handler Jehova sådan?

22 Vi kan være taknemmelige for at Guds retfærdighed indbefatter langt mere end dét at afsige dom over lovovertrædere. Ledet af sin retfærdighed har Jehova gjort det muligt for os at have et storslået fremtidshåb — håbet om evigt liv i fuldkommenhed på en jord hvor „retfærdighed skal bo“. (2 Peter 3:13) Sådan handler Gud fordi hans retfærdighed tilskynder ham til at frelse og ikke til at fordømme. Må man ikke sige at en bedre forståelse af alt hvad Jehovas retfærdighed indbefatter, drager os til ham? I de næste kapitler vil vi se nærmere på hvordan denne ypperlige egenskab kommer til udtryk hos Jehova.

^ par. 5 I overskriften til dette kapitel, som er et citat fra Femte Mosebog 32:4, er det gengivet med tillægsordet „rette“.

^ par. 14 Selv om det hebraiske ord for „den faderløse“ står i hankøn, er der på ingen måde tale om manglende omsorg for piger. Jehova medtog i Loven en beretning der resulterede i en retsbestemmelse som sikrede Zelofhads faderløse døtre en arvelod. Denne bestemmelse kom til at danne præcedens for lignende sager og stadfæstede således faderløse pigers arveret. — 4 Mosebog 27:1-8.

^ par. 20 Det er værd at bemærke at Jehova sammenligner sig selv med en løve i forbindelse med eksekveringen af sin dom over det utro Israel. — Jeremias 25:38; Hoseas 5:14.