Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL OTTE

Hvad er Guds rige?

Hvad er Guds rige?
  • Hvad fortæller Bibelen os om Guds rige?

  • Hvad vil Guds rige udrette?

  • Hvornår vil Riget sørge for at Guds vilje sker på jorden?

1. Hvilken berømt bøn vil vi nu se nærmere på?

MILLIONER af mennesker over hele jorden kender den bøn som mange kalder fadervor. Udtrykket bruges om den berømte bøn Jesus brugte som et mønster for hvordan man kan bede til Gud. Det er en bemærkelsesværdig bøn, og en analyse af de tre første anmodninger i den kan øge din forståelse af hvad Bibelen virkelig lærer.

2. Nævn tre af de ting Jesus lærte sine disciple at bede om.

2 Som indledning til denne mønsterbøn sagde Jesus til sine tilhørere: „I skal derfor bede således: ’Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.’“ (Mattæus 6:9-13) Hvad betyder disse tre anmodninger?

3. Hvad har vi behov for at vide om Guds rige?

3 Vi har allerede lært en hel del om Guds navn, Jehova. Vi har også været lidt inde på hvad Guds vilje er — hvad han allerede har gjort og i fremtiden vil gøre for os mennesker. Men hvad var det Jesus mente da han sagde at vi skulle bede: „Lad dit rige komme“? Hvad er Guds rige? Hvordan vil dette riges komme medføre at Guds navn bliver helliget? Og hvordan er Rigets komme forbundet med at Guds vilje sker?

HVAD GUDS RIGE ER

4. Hvad er Guds rige, og hvem er dets konge?

4 Guds rige er et herredømme som Jehova Gud står bag, og som ledes af en konge udvalgt af ham. Hvem er kongen i Guds rige? Det er Jesus Kristus. Han er større end alle jordiske herskere og bliver kaldt „Kongen over dem der hersker som konger, og Herren over dem der hersker som herrer“. (1 Timoteus 6:15) Han har magt til at udrette langt mere godt end selv den bedste jordiske hersker.

5. Hvorfra udøver Guds rige sit herredømme, og hvad hersker det over?

5 Hvor vil Guds rige udøve sit herredømme fra? Ja, hvor befinder Jesus sig nu? Som bekendt blev han henrettet på en marterpæl og senere oprejst fra de døde. Men kort efter steg han op til himmelen. (Apostelgerninger 2:33) Og det er dér Guds rige er. Det er grunden til at Bibelen kalder det et ’himmelsk rige’. (2 Timoteus 4:18) Men selvom Guds rige befinder sig i himmelen, er det jorden det skal herske over. — Åbenbaringen 11:15.

6, 7. Hvad gør Jesus til en enestående konge?

6 Hvad er det der gør Jesus til en enestående konge? For det første vil han aldrig dø. Bibelen siger at Jesus i sammenligning med jordiske konger er „den eneste der har udødelighed, som bor i et utilgængeligt lys“. (1 Timoteus 6:16) Det betyder at alle de positive ting Jesus gennemfører, vil være varige goder, og han vil gøre store og vidunderlige ting.

7 Det fremgår for eksempel af følgende profeti om Jesus: „Over ham skal Jehovas ånd hvile, visdoms og forstands ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og Jehovas frygts ånd; og han har sin glæde i frygten for Jehova. Og han dømmer ikke blot efter hvad hans øjne ser, og retleder ikke blot efter hvad hans ører hører. Men med retfærdighed dømmer han de ringe, og med retskaffenhed retleder han til gavn for de sagtmodige på jorden.“ (Esajas 11:2-4) Disse ord viser at Jesus vil blive en retfærdig og medfølende konge over jordens beboere. Kunne du tænke dig at være underlagt sådan en hersker?

8. Hvem skal herske sammen med Jesus?

8 Men Jesus vil ikke være den eneste hersker i Guds rige. Han vil have nogle medregenter. Apostelen Paulus sagde for eksempel til Timoteus: „Hvis vi holder ud, skal vi også herske som konger sammen med ham.“ (2 Timoteus 2:12) Ja, Paulus, Timoteus og andre trofaste kristne er af Gud blevet udvalgt til at herske sammen med Jesus i det himmelske rige. Hvor mange vil få del i dette enestående privilegium?

9. Hvor mange skal herske sammen med Jesus, og hvornår begyndte Gud at udvælge dem?

9 Som nævnt i kapitel 7 i denne bog fik apostelen Johannes et syn. Om dette syn skriver han blandt andet: „Og jeg så, og se! Lammet [Jesus Kristus] stod på Zions Bjerg [hans kongelige regeringssæde i himmelen], og sammen med det et hundrede og fireogfyrre tusind, som havde dets navn og dets Faders navn skrevet på deres pander.“ Hvem er disse 144.000? Johannes besvarer selv spørgsmålet: „Det er dem der bliver ved med at følge Lammet hvor det end går hen. Disse er blevet købt fra menneskeslægten som en førstegrøde for Gud og for Lammet.“ (Åbenbaringen 14:1, 4) Det drejer sig altså om trofaste disciple af Jesus Kristus som er særligt udvalgt til at herske i himmelen sammen med ham. Efter at de er blevet oprejst til liv i himmelen, „skal [de] herske som konger over jorden“ sammen med Jesus. (Åbenbaringen 5:10) Lige siden apostlenes dage har Gud udvalgt trofaste kristne for at nå op på det fulde antal, 144.000.

10. Hvorfor er det kærligt at lade Jesus og de 144.000 herske over menneskeheden?

10 Det er kærligt af Gud at lade Jesus og de 144.000 være dem der skal herske over menneskeheden. Jesus har selv prøvet at være menneske og véd hvad det vil sige at lide ondt. Jesus er ikke „en ypperstepræst som ikke kan føle med vore svagheder, men en som er blevet prøvet i alle henseender ligesom vi, men uden synd“. Sådan skrev apostelen Paulus. (Hebræerne 4:15; 5:8) Jesu medregenter har også udholdt lidelser her på jorden. Derudover har de måttet kæmpe med deres ufuldkommenhed og udholde alle mulige former for sygdom. De vil uden tvivl have stor forståelse for de problemer vi mennesker bliver konfronteret med.

HVAD VIL GUDS RIGE UDRETTE?

11. Hvorfor sagde Jesus at hans disciple skulle bede om at Guds vilje måtte ske i himmelen?

11 Da Jesus sagde at hans disciple skulle bede om at Guds rige måtte komme, sagde han også at de skulle bede om at Guds vilje måtte ske „som i himmelen, således også på jorden“. I himmelen hvor Gud befinder sig, har de trofaste engle altid gjort hans vilje. Men i kapitel 3 lærte vi at en ond engel holdt op med at gøre Guds vilje og fik Adam og Eva til at synde. I kapitel 10 kommer vi mere ind på hvad Bibelen siger om denne engel, som kaldes Satan Djævelen, og de engle der valgte at følge ham. Satan og hans engle — dæmonerne — fik lov til at blive i himmelen et stykke tid. I den periode var det altså ikke alle i himmelen som gjorde Guds vilje. Men det skulle ændre sig når Guds rige begyndte at herske. Den nyindsatte konge, Jesus Kristus, ville føre krig mod Satan. — Åbenbaringen 12:7-9.

12. Hvilke to vigtige begivenheder bliver beskrevet i Åbenbaringen 12:10?

12 Følgende profetiske ord beskriver hvad der ville ske: „Jeg hørte en høj røst i himmelen sige: ’Nu er frelsen og magten og riget som tilhører vor Gud, og myndigheden som tilhører hans Messias, blevet til virkelighed; for vore brødres anklager [Satan], som anklager dem dag og nat for vor Gud, er kastet ned!’“ (Åbenbaringen 12:10) Lagde du mærke til de to vigtige begivenheder der blev beskrevet i dette bibelvers? Den første var at Guds rige med Jesus Kristus som konge ville begynde at herske. Den anden var at Satan ville blive kastet ud af himmelen og ned til jorden.

13. Hvad har det medført at Satan er blevet kastet ud af himmelen?

13 Hvad har disse to begivenheder medført? Om det der skete i himmelen, læser vi: „Derfor, glæd jer, I himle og I som bor i dem!“ (Åbenbaringen 12:12) De trofaste engle i himmelen glæder sig over at Satan og dæmonerne er fjernet, og at alle i himmelen nu er trofaste over for Jehova Gud. Der er fuldkommen fred og harmoni. Nu sker Guds vilje i himmelen.

Da Satan og dæmonerne blev kastet ud af himmelen, medførte det veer på jorden. Disse trængsler vil snart få en ende

14. Hvad er der sket på jorden som følge af at Satan er blevet kastet ned til den?

14 Men hvad med jorden? Bibelen siger: „Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer og har stor harme, da han ved at han kun har en kort tidsperiode.“ (Åbenbaringen 12:12) Satan er vred fordi han er blevet kastet ud af himmelen, og fordi han kun har en kort tidsperiode. Hans vrede får ham til at volde skade, eller forårsage ’veer’, på jorden. Det vil vi se nærmere på i det følgende kapitel. Men hvordan kan Riget så sørge for at Guds vilje kommer til at ske på jorden?

15. Hvad er Guds vilje med jorden?

15 Hvad er Guds vilje med jorden? Det blev forklaret i kapitel 3. I Edens Have viste Gud at det var hans vilje at jorden skulle blive et paradis fyldt med retfærdige mennesker som aldrig ville dø. Satan fik Adam og Eva til at synde mod Gud, og det fik indflydelse på opfyldelsen af Guds hensigt med jorden. Men det ændrede ikke på den. Det er stadig Guds hensigt at ’de retfærdige skal tage jorden i besiddelse og bo for evigt på den’. (Salme 37:29) Og Guds rige vil sørge for at denne hensigt bliver gennemført. Hvordan?

16, 17. Hvad fortæller Daniel 2:44 os om Guds rige?

16 Lad os se på profetien i Daniel 2:44. Vi læser: „I de kongers dage vil himmelens Gud oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt. Og riget vil ikke blive overdraget til noget andet folk. Det vil knuse og gøre ende på alle disse riger, men selv bestå evindelig.“ Hvad fortæller dette vers os om Guds rige?

17 For det første får vi at vide at Guds rige skulle oprettes „i de kongers dage“, det vil sige mens der stadig fandtes andre riger på jorden. For det andet lærer vi at Riget vil bestå for evigt. Det vil ikke blive besejret eller erstattet af noget andet herredømme. For det tredje viser profetien at der vil blive krig mellem Guds rige og denne verdens riger. Og Guds rige vil sejre. Til sidst vil det være det eneste der er tilbage. Til den tid vil menneskene kunne glæde sig over et herredømme der er bedre end alle dem de hidtil har kendt.

18. Hvad kaldes den endelige krig mellem Guds rige og denne verdens riger?

18 Bibelen fortæller meget om denne endelige krig mellem Guds rige og denne verdens riger. Den fortæller for eksempel at onde ånder, efterhånden som denne krig nærmer sig, vil udbrede løgne for at bedrage „kongerne på hele den beboede jord“. Med hvilket formål? „For at samle dem [kongerne] til krigen på Guds, den Almægtiges, store dag.“ Jordens konger vil blive samlet „på det sted der på hebraisk kaldes Har-Magedon“. (Åbenbaringen 16:14, 16) På grund af det der siges i disse to vers, bliver den endelige kamp mellem de jordiske regeringer og Guds rige kaldt slaget ved Harmagedon.

19, 20. Hvad forhindrer at Guds vilje kan ske på jorden på nuværende tidspunkt?

19 Hvad vil Guds rige udrette ved at sejre i slaget ved Harmagedon? Tænk igen på hvad der var Guds vilje med jorden. Det var hans hensigt at jorden skulle blive et paradis fyldt med retfærdige, fuldkomne mennesker som tjente ham. Hvorfor kan det mål ikke nås på nuværende tidspunkt? For det første fordi vi er syndige. Vi bliver syge og dør. Men i kapitel 5 lærte vi at vi har mulighed for at komme til at leve evigt fordi Jesus døde for os. I Johannesevangeliet står der: „Gud elskede verden så meget at han gav sin enestefødte søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men have evigt liv.“ — Johannes 3:16.

20 En anden hindring består i at mange mennesker gør det der er ondt. De lyver, snyder og bedrager og lever umoralsk. De ønsker ikke at gøre Guds vilje. De onde vil imidlertid blive udslettet i Guds krig ved Harmagedon. (Salme 37:10) Endnu en grund til at Guds vilje ikke sker her på jorden, er at de jordiske regeringer ikke opfordrer folk til at gøre Guds vilje. Mange regeringer har været svage, grusomme eller korrupte. Bibelen siger ligeud: „Det ene menneske har udøvet myndighed over det andet til skade for det.“ — Prædikeren 8:9.

21. Hvordan vil Riget sørge for at Guds vilje sker på jorden?

21 Efter slaget ved Harmagedon vil menneskeheden kun være underlagt ét herredømme, Guds rige. Dette rige vil gennemføre Guds vilje og åbne storslåede fremtidsperspektiver for jordens beboere. Det vil fjerne Satan og hans dæmoner. (Åbenbaringen 20:1-3) Den kraft der ligger i Jesu offer, vil blive brugt til gavn for alle de trofaste så de ikke længere vil blive syge og dø. Under Guds riges herredømme vil de kunne leve evigt. (Åbenbaringen 22:1-3) Jorden vil blive omdannet til et paradis. På den måde vil Riget sørge for at Guds vilje sker på jorden, og at hans navn bliver helliget. Til sidst vil alle som lever under Guds riges herredømme, ære Jehovas navn.

HVORNÅR GRIBER GUDS RIGE IND?

22. Hvorfor kan vi være sikre på at Guds rige ikke kom mens Jesus var på jorden, eller lige efter hans opstandelse?

22 Det siger sig selv at Guds rige endnu ikke var kommet da Jesus lærte sine disciple at bede „lad dit rige komme“. Kom det da Jesus steg op til himmelen? Det kan heller ikke være tilfældet. Både Peter og Paulus sagde nemlig at følgende profeti i Salme 110:1 blev opfyldt på Jesus efter hans opstandelse: „Jehovas udsagn til min Herre lyder: ’Sæt dig ved min højre hånd indtil jeg lægger dine fjender som en skammel for dine fødder.’“ (Apostelgerninger 2:32-34; Hebræerne 10:12, 13) Jesus måtte altså vente et stykke tid.

Under Guds riges herredømme vil Guds vilje ske på jorden som den sker i himmelen

23. (a) Hvornår begyndte Guds rige at herske? (b) Hvad handler det næste kapitel om?

23 Men hvor lang tid skulle der gå? I løbet af det 19. og 20. århundrede fik nogle seriøse bibelstudenter gradvis en forståelse af at denne periode ville udløbe i året 1914. (Se side 215-18 i tillægget). De verdensbegivenheder som fandt sted i 1914 og tiden derefter, bekræfter at disse bibelstudenters forståelse var korrekt. Opfyldelsen af Bibelens profetier viser at Kristus begyndte at herske som konge i 1914, da Guds himmelske rige blev oprettet. Det betyder at vi lever i den ’korte tidsperiode’ Satan har tilbage. (Åbenbaringen 12:12; Salme 110:2) Det betyder også at vi med sikkerhed kan sige at Riget snart vil gribe ind og sørge for at Guds vilje sker her på jorden. Synes du ikke det er en god nyhed? Tror du det vil gå sådan? Det næste kapitel vil hjælpe dig til at forstå at det netop er hvad Bibelen lærer.