Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL FEMTEN

Den form for tilbedelse Gud godkender

Den form for tilbedelse Gud godkender
  • Ser Gud med velvilje på al religion?

  • Hvordan finder man frem til den sande tro?

  • Hvem er Guds sande tilbedere i vor tid?

1. Hvordan vil vi få gavn af at tilbede Gud på den rigtige måde?

JEHOVA GUD har stor omsorg for os mennesker og ønsker at vi skal få gavn af hans kærlige vejledning. Hvis vi tilbeder ham på den rigtige måde, vil vi få et lykkeligt liv og blive forskånet for mange problemer. Vi vil også opnå Guds velsignelse og få hans hjælp. (Esajas 48:17) Der findes imidlertid i hundredvis af religioner og trossamfund som alle hævder at deres lære om Gud er den sande. Ikke desto mindre er der stor forskel på deres lære om hvem Gud er, og hvilke forventninger han har til os.

2. Hvordan kan vi finde ud af hvilken form for tilbedelse der er den rigtige, og hvilken illustration kan hjælpe os til at forstå at det er den bedste måde at gøre det på?

2 Hvordan kan man afgøre hvilken form for tilbedelse af Gud der er den rigtige? Det er ikke nødvendigt at undersøge og sammenligne alle de mange religioners lærepunkter. I realiteten er det tilstrækkeligt at lære hvad Bibelen siger om sand tilbedelse. Man kan illustrere det på følgende måde: I mange lande er falske penge et problem. Hvis du nu fik til opgave at identificere og indsamle falske pengesedler, hvordan ville du så bære dig ad? Ville du sætte dig grundigt ind i alle de forskellige måder man kan forfalske penge på? Formentlig ikke. Det er langt hurtigere og mere sikkert at bruge tiden på at undersøge hvordan de ægte pengesedler ser ud. Når du har fundet ud af det, vil du have let ved at kende de falske. Når man har lært hvad der kendetegner den sande religion, vil man på samme måde kunne afsløre de falske religioner.

3. Hvad må vi ifølge Jesus gøre for at få Guds godkendelse?

3 Det er vigtigt at vi tilbeder Jehova på den måde han godkender. Mange tror at Gud ser med velvilje på al religion, men det stemmer ikke med hvad Bibelen siger. Det er ikke nok at påstå at man er kristen. Jesus sagde: „Ikke enhver som siger til mig: ’Herre, Herre,’ vil komme ind i himlenes rige, men kun den der gør min himmelske Faders vilje.“ For at opnå Guds godkendelse må vi altså lære hvad Gud kræver af os, og så handle efter det. Jesus sagde at de der ikke gør Guds vilje, „øver lovløshed“. (Mattæus 7:21-23) Falsk religion er lige så værdiløs som falske penge. Ja, i virkeligheden er en sådan religion direkte skadelig.

4. Hvad betyder Jesu ord om de to veje, og hvor fører vejene hen?

4 Jehova giver alle mennesker mulighed for at få evigt liv. Men for at opnå det evige liv i Paradiset må vi tilbede Gud på den rigtige måde og leve et liv som er acceptabelt i hans øjne. Det er der sørgeligt nok mange der ikke vil. Jesus sagde: „Gå ind ad den snævre port, for bred og rummelig er den vej der fører til undergangen, og det er mange der går ind ad den; men snæver er den port og trang den vej som fører til livet, og det er få der finder den.“ (Mattæus 7:13, 14) Den sande tro fører til evigt liv. Falsk religion fører til undergang. Jehova ønsker ikke at et eneste menneske skal gå til grunde. Derfor giver han folk overalt på jorden mulighed for at lære ham at kende. (2 Peter 3:9) Den måde vi tilbeder Gud på, betyder altså enten liv eller død for os.

HVORDAN FINDER MAN FREM TIL DEN SANDE TRO?

5. Hvordan kan man kende dem der praktiserer den sande tro?

5 Hvordan kan man finde „den vej som fører til livet“? Jesus sagde at man kunne finde frem til den sande tro ved at betragte dens tilhængeres livsførelse. „I kan kende dem på deres frugter,“ sagde han. „Ethvert godt træ [frembringer] gode frugter.“ (Mattæus 7:16, 17) De der praktiserer den sande tro, vil med andre ord kunne kendes på deres lære og deres adfærd. Selvom de er ufuldkomne og begår fejl, søger de som gruppe betragtet at gøre Guds vilje. Lad os se på seks kendetegn for dem der praktiserer den sande tro.

6, 7. Hvilket syn har Guds folk på Bibelen, og hvordan var Jesus et godt eksempel i den henseende?

6 Guds sande tjenere baserer deres lære på Bibelen. Bibelen siger: „Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed, så Guds-mennesket kan være fuldt ud dygtigt, fuldt udrustet til enhver god gerning.“ (2 Timoteus 3:16, 17) Apostelen Paulus skrev til sine kristne trosfæller: „Da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskers ord, men, sådan som det i sandhed er, som Guds ord.“ (1 Thessaloniker 2:13) Helt i overensstemmelse med dette er den lære og den gudsdyrkelse der knytter sig til den sande tro, ikke baseret på menneskers synspunkter og traditioner, men på Bibelen, Guds inspirerede ord.

7 Jesus Kristus viste det rette eksempel ved at basere sin lære på Guds ord. I en bøn til sin himmelske Far sagde han: „Dit ord er sandhed.“ (Johannes 17:17) Jesus stolede på Guds ord, og alt hvad han lærte andre, var i harmoni med De Hellige Skrifter. „Der står skrevet,“ sagde han ofte. (Mattæus 4:4, 7, 10) Og derefter citerede han et skriftsted. Det Guds folk i dag lærer andre, stammer heller ikke fra dem selv. De tror at Bibelen er Guds ord, og deres undervisning er solidt funderet på hvad den siger.

8. Hvad indbefatter tilbedelsen af Jehova?

8 De der praktiserer den sande tro, tilbeder udelukkende Jehova, og de gør hans navn kendt. Jesus sagde: „Det er Jehova din Gud du skal tilbede, og det er ham alene du skal yde hellig tjeneste.“ (Mattæus 4:10) Guds tjenere tilbeder altså ingen andre end Jehova. Denne tilbedelse indbefatter også at de fortæller andre hvad Guds navn er, og hvordan han er som person. I Salme 83:18 står der: „Du, hvis navn er Jehova, du alene er den Højeste over hele jorden.“ Jesus har givet os et forbillede når det gælder om at hjælpe andre til at lære Gud at kende. Han sagde i en bøn: „Jeg har gjort dit navn kendt for de mennesker du gav mig ud af verden.“ (Johannes 17:6) På lignende måde underviser nutidens sande tilbedere andre så de lærer Guds navn, hans hensigter og hans egenskaber at kende.

9, 10. På hvilke måder viser sande kristne deres kærlighed til hinanden?

9 De der tilhører Guds folk, viser hinanden ægte, uselvisk kærlighed. Jesus sagde: „På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.“ (Johannes 13:35) De første kristne nærede en sådan kærlighed til hinanden — en broderkærlighed der overvinder racemæssige, etniske, nationale og sociale barrierer og knytter folk sammen i et ægte, ubrydeligt fællesskab. (Kolossenserne 3:14) Inden for falsk religion findes der ikke noget trossamfund med en sådan broderkærlighed. Hvordan kan vi påstå det? Fordi man slår hinanden ihjel på grund af nationale eller etniske forskelle. Sande kristne griber ikke til våben for at dræbe deres trosfæller eller nogen som helst andre. Bibelen siger: „Guds børn og Djævelens børn kendes på dette: Enhver som ikke øver retfærdighed er ikke af Gud, og det er den som ikke elsker sin broder heller ikke. . . . Vi skal elske hinanden, og ikke være som Kain, der var af den onde og slog sin broder ihjel.“ — 1 Johannes 3:10-12; 4:20, 21.

10 Ægte kærlighed til andre indebærer selvfølgelig mere end at man lader være med at slå dem ihjel. Sande kristne bruger uselvisk deres tid, kræfter og midler til at hjælpe og opmuntre hinanden. (Hebræerne 10:24, 25) De yder hinanden hjælp i vanskelige tider, og de er ærlige over for andre. I hele deres liv følger de det bibelske råd om at „gøre det der er godt mod alle“. — Galaterne 6:10.

11. Hvorfor er det vigtigt at anerkende Jesus Kristus som Guds frelsesmiddel?

11 Sande kristne anerkender Jesus Kristus som det middel hvorigennem Gud vil give os frelse. Bibelen siger: „Der er ikke frelse i nogen anden, for der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn hvorved vi skal frelses.“ (Apostelgerninger 4:12) Som det fremgik af kapitel 5, gav Jesus sit liv som en løsesum for mennesker der er villige til at adlyde Gud. (Mattæus 20:28) Desuden er Jesus den som Gud har udnævnt til at være konge i det himmelske rige der skal regere over hele jorden. For at opnå evigt liv må vi adlyde Jesus og følge hans lære. Bibelen siger: „Den der tror på Sønnen har evigt liv; den der ikke adlyder Sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede forbliver over ham.“ — Johannes 3:36.

12. Hvad vil det sige ikke at være en del af verden?

12 Guds sande tilbedere er ikke en del af verden. Da Jesus blev forhørt af den romerske landshøvding Pilatus, sagde han: „Mit rige er ikke en del af denne verden.“ (Johannes 18:36) Uanset hvilket land Jesu sande disciple bor i, er de undersåtter i hans himmelske rige. De forholder sig derfor strengt neutrale i denne verdens politiske anliggender og deltager ikke i dens konflikter. De blander sig dog ikke i hvad andre vælger at gøre — om de vil stemme ved et valg, melde sig ind i et politisk parti eller stille op som politiske kandidater. Samtidig med at Guds sande tilbedere er politisk neutrale, er de lovlydige borgere. Guds ord befaler dem nemlig at „underordne sig de højere myndigheder“, det vil sige regeringerne i de enkelte lande. (Romerne 13:1) I tilfælde hvor de politiske myndigheder stiller krav som er i modstrid med det Gud kræver, følger de sande tilbedere apostlenes eksempel. De sagde ved en sådan lejlighed: „Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end mennesker.“ — Apostelgerninger 5:29; Markus 12:17.

13. Hvordan betragter Jesu sande disciple Guds rige, og hvad er de derfor travlt optaget af?

13 Jesu sande disciple forkynder at Guds rige er menneskehedens eneste håb. Jesus kom med denne forudsigelse: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ (Mattæus 24:14) I stedet for at tilskynde folk til at sætte deres lid til at jordiske herskere kan løse problemerne, forkynder Jesu Kristi sande disciple at Guds himmelske rige er menneskehedens eneste håb. (Salme 146:3) Jesus lærte os at bede om at dette fuldkomne styre skulle overtage magten da han sagde: „Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Mattæus 6:10) Guds ord har forudsagt at dette himmelske rige „vil knuse og gøre ende på alle disse [nuværende] riger, men selv bestå evindelig“. — Daniel 2:44.

14. Hvilket religiøst samfund mener du lever op til de krav der stilles til den sande tro og tilbedelse?

14 Hvad ville du svare hvis du på baggrund af det vi her har gennemgået, blev stillet følgende spørgsmål: ’Hvilken trosretning baserer alle sine lærepunkter på Bibelen og gør Jehovas navn kendt? Om hvilket trossamfund kan man sige at dets medlemmer i gerning viser at de tror på Jesus Kristus, at de viser hinanden ægte kærlighed, at de ikke er en del af verden, og at de forkynder Guds rige som menneskehedens eneste virkelige håb? Hvilket af alle de religiøse samfund der findes i verden, lever op til hvert eneste af disse krav?’ Kendsgerningerne peger tydeligt på Jehovas Vidner. — Esajas 43:10-12.

HVAD VIL DU GØRE?

15. Hvad kræver Gud af os ud over at vi tror på hans eksistens?

15 At tro på Gud er altså ikke nok til at få hans godkendelse. Selv dæmonerne tror ifølge Bibelen på Guds eksistens. (Jakob 2:19) Men det siger sig selv at de ikke gør Guds vilje og ikke har hans godkendelse. Hvis vi vil opnå den, må vi ikke blot tro at Gud er til, men også gøre hans vilje. Desuden må vi gøre os fri af falsk religion og deltage helhjertet i den sande tilbedelse.

16. Hvilken holdning må vi have til falsk religion?

16 Apostelen Paulus gjorde det klart at vi ikke må tage del i falsk tilbedelse. Han skrev: „’Gå ud fra dem, og skil jer ud,’ siger Jehova, ’og hold op med at røre det urene’“; „’og jeg vil tage imod jer.’“ (2 Korinther 6:17; Esajas 52:11) Sande kristne undgår derfor alt hvad der har forbindelse med falsk religion.

17, 18. Hvad er „Babylon den Store“, og hvorfor er det vigtigt at „gå ud fra hende“?

17 Bibelen viser at de mange forskellige falske religioner er en del af „Babylon den Store“. * (Åbenbaringen 17:5) Dette navn minder os om oldtidsbyen Babylon, hvor falsk religion opstod efter vandfloden på Noas tid. Mange lærepunkter, traditioner og skikke som er almindelige i nutidens falske religioner, stammer fra oldtidens Babylon. Babylonierne tilbad for eksempel treheder, eller triader, af guder. I dag er treenighedslæren det centrale lærepunkt i kristenhedens trossamfund. Men Bibelen siger klart at der kun er én sand Gud, Jehova, og at Jesus Kristus er hans søn. (Johannes 17:3) Babylonierne troede også at mennesket har en udødelig sjæl som lever videre når legemet dør, og som kan føle smerte i et pinested. Læren om en udødelig sjæl eller ånd der kan straffes i helvedes ild, findes i de fleste trossamfund i dag.

18 Eftersom falsk religion fra oldtidens Babylon har bredt sig til hele jorden, kan nutidens Babylon den Store — i Bibelen omtalt som en skøge — passende kaldes den falske religions verdensimperium. Og Gud har forudsagt at dette verdensimperium vil få en brat afslutning. (Åbenbaringen 18:8) Forstår du hvorfor du må holde dig adskilt fra alt hvad der har med Babylon den Store at gøre, og at det er livsvigtigt for dig at gøre det? Jehova Gud ønsker at du skal „gå ud fra hende“ hurtigst muligt, mens der endnu er tid. — Åbenbaringen 18:4.

Ved at tjene Jehova sammen med hans folk vil du få langt mere end du nogen sinde vil kunne miste

19. Hvad vil du opnå ved at tjene Jehova?

19 Det er muligt at din beslutning om at forlade falsk religion vil medføre at nogle i din familie eller nogle af dine venner ikke længere ønsker at komme sammen med dig. Ved at tjene Jehova i fællesskab med hans folk vil du imidlertid få langt mere end du nogen sinde vil kunne miste. Ligesom Jesu første disciple der forlod alt for at følge ham, vil du efterhånden få mange åndelige brødre og søstre. Du vil blive en del af en stor, verdensomspændende familie bestående af millioner af sande kristne som vil vise dig ægte kærlighed. Og du vil få del i det vidunderlige håb om evigt liv i „den kommende tingenes ordning“. (Markus 10:28-30) Med tiden vil nogle af dem der afskar forbindelsen med dig på grund af din tro, måske undersøge hvad Bibelen lærer, og selv begynde at tilbede Jehova.

20. Hvilken fremtid venter der dem der praktiserer den sande tro?

20 Bibelen lærer at Gud snart vil sætte en stopper for denne onde tingenes ordning og erstatte den med en retfærdig ny verden under Guds riges herredømme. (2 Peter 3:9, 13) Det vil blive en vidunderlig verden at leve i! Og i denne retfærdige nye tingenes ordning vil der kun findes én religion, én sand tilbedelsesform. Det vil være klogt af dig allerede nu at tage de skridt der er nødvendige for at du kan slutte dig til de sande tilbedere.

^ par. 17 Yderligere oplysninger om hvorfor „Babylon den Store“ må være et symbol på den falske religions verdensimperium, findes på side 219-20 i tillægget.