Skip to content

Pachia penaw cipaw tuh paw mou?

Pachia penaw cipaw tuh paw mou?

Nang pawtemou natua?

 • Nalungkhu e hangkhahkheih tou?

 • Tousenaw ccangkhahkheih tou?

 • Vawlang e uhkunaw accozah tou?

 BAEBU NYNHTUH

‘Vawlangkhua ungpaw Pachia nynh mahzi aroh leilangpaw a ccozah ccangkheihkhah solei ynthahdang sacih.’ —Dania 2:44, NW.

‘Aening hanglang ccahpaw lukheih ynpya. Amawtuh uhnaw kaw aanaa solei yn mue cih.’—Isaiah 9:6, NW.

AVAWLANG E BAEBU LIATE SOLEI NAMUELANGPAW HYTHUANAW HAE.

 • Adingpaw uhkunaw liate hythuanaw namuekho.—Isaiah48:17, 18.

 • Ynthua cihpaw Laephi thawpaw kya tuh accingpaw ngedang naw te Lungpaw nawkhah solei mue langvae.—Biathlam 21:3, 4.

 BAEBU BYAHYNH ZYN NGANG UNGCIH TOU?

Zyn ngang naw akong azyahua ccang (2) a ung:

 • Pachia Penaw Nynh Yn Raepyalang Paw Hae Khah Zisu Nynh Alah Lang Sah. Zisu nynh azuitu haekhah Pachia penaw ynthuanaw langpaw te arynaw

  laephivaw ynccingnawlang saw lah sang oh cite alah ccang pyahae. (Matu 6:9,10) Tuh e sawsang nawkhah pawte nynh ynccingngaw cipaw khah mah alah lang sah.

  Zisu laevaw unglyaze a vuelawpaw loh adang hae, adangleipaw adangsah, michi athosathui. (Matu 15:29-38, Zan 11:38-44) Pachia penaw kya siangpharang Lang yntangcihpaw Zisu nynh yncipyalangpaw haekhah zynkhonawlang yncipyalo Paw nynh thua.—Biathlam11:15.

 • Laephi Ungtu Zianynh Aromawze Pachia Penaw Ynthuavaecih Cipaw Alangsah. Pachia penaw ynthua dyngtuh Rawtuh kunaw, Ccahkangnaw, Innry suekunaw yn ungtycih cite ala hoty vae.—Matu 24:3, 7.

  Atuccyhlya ahotypaw bya khah phe amuih vae oh.Tuhkeiccuze, aromawze Pachia penaw nynh laevaw piahccanaa miakaw balynghynh ynropahvaecih cite azyn ngang kho oh.

 TUATUA

Pachia penaw uhkunaw kya pawcih te mou hinglang?

Baebuccaw nynh Sam 37:29 te Isaiah 65:21-23 Kya a phi ynho pya.