Mae Tystion Jehofa yn adnabyddus am eu gwaith cyfieithu, ac erbyn Tachwedd 2014 roedden ni wedi cyfieithu’r Beibl i 125 o ieithoedd, a llenyddiaeth Feiblaidd i 742 o ieithoedd. Mae’n gwaith cyfieithu yn cynnwys fideos hefyd. Er Ionawr 2015 mae’r fideo Beth Sy’n Digwydd yn Neuadd y Deyrnas? ar gael mewn 398 o ieithoedd, a’r fideo Pam Astudio’r Beibl? mewn 569 o ieithoedd. Pam a sut y cyflawnwyd hyn?

Ym Mawrth 2014, aeth neges Corff Llywodraethol Tystion Jehofa allan i swyddfeydd cangen ledled y byd, i’w cyfarwyddo i baratoi cynnwys sain ar gyfer fideos mewn cynifer o ieithoedd ag sy’n bosibl, i hyrwyddo astudiaeth o’r Beibl.

Mae sawl cam i gyfieithu fideo. Yn gyntaf, mae’r tîm cyfieithu lleol yn trosi’r sgript. Nesaf, mae dewis siaradwr brodorol at bob llais yn y fideo. Wedyn mae’r tîm sain a fideo yn recordio’r siaradwyr brodorol, yn golygu’r recordiad, ac yn prosesu unrhyw destun ar-sgrin. Yn olaf mae cyfuno’r sain, y testun, a’r fideo i gynhyrchu ffeil orffenedig y gall ei hychwanegu i’r wefan.

Mae rhai o’r canghennau â stiwdio recordio, ynghyd â phobl medrus i’w rhedeg. Ond, beth am ieithoedd yr ardaloedd anghysbell a’u cyfieithu nhw?

Ledled y byd, dyma dechnegwyr sain yn mynd ati ag offer recordio symudol. Gyda’i meicroffon, a gliniadur ag iddo feddalwedd recordio sain, mae’r technegydd yn sefydlu stiwdio recordio dros dro mewn swyddfa, Neuadd y Deyrnas, neu dŷ preifat. Pobl sy’n frodorion yn yr iaith yw’r darllenwyr, hyfforddwyr, a’r arolygwyr. Unwaith mae’r recordiad wedi ei orffen a’i gymeradwyo, mae’r technegydd sain yn pacio’i offer ac yn symud ymlaen i’r man nesaf.

O’i gymharu â’r hen ddull, dyma fodd sydd wedi treblu nifer yr ieithoedd y mae’r fideos ar gael ynddyn nhw.

Mae’r ymateb i’r fideos yn ardderchog. I nifer o’r bobl, ein fideos yw’r cyntaf maen nhw wedi’u gweld yn eu hiaith eu hunain.

Un o’r ieithoedd y’u recordiwyd oedd Pijanjajara, iaith o Awstralia ag iddi dros 2,500 o siaradwyr. Fe’i recordiwyd hi yn Alice Springs, yng nghanol anial Awstralia. Meddai Callan Thomas, un a helpodd gynhyrchu’r recordiadau sain: “Roedd croeso mawr i’r fideos, fel bod y bobl leol yn rhwym yn eu gwylio, ac yn holi a holi sut y gallen nhw gael gafael ar fwy o’r fideos. Mae llenyddiaeth yn yr iaith hon yn brin. Pan maen nhw’n ei chlywed—ac yn enwedig yn ei gweld hi—maen nhw’n rhyfeddu.”

Roedd dau Dyst yn padlo’u canŵ i fyny afon yn y Camerŵn. Wedi cyrraedd pentref o Bigmïaid, fe siaradon nhw â’r pennaeth, a oedd yn athro mewn ysgol leol. Wedi i’r brodyr ddeall bod pennaeth y pentref yn siarad Basa, fe ddefnyddion nhw dabled i chwarae’r fideo Pam Astudio’r Beibl? iddo yn ei famiaith. Fe gafodd argraff fawr ar y pennaeth ac fe ofynnodd am lenyddiaeth brintiedig.

Mae pentref yn Indonesia ag arweinydd crefyddol sy’n gwrthwynebu Tystion Jehofa, ac fe losgodd y cwbl o’r llenyddiaeth roedden nhw wedi’i dosbarthu yn yr ardal. Roedd eraill yn y pentref yn bygwth llosgi Neuadd y Deyrnas. Nesaf, fe aeth bedwar plismon i groesholi un o’r Tystion, hi a’i theulu, yn eu tŷ. Roedden nhw’n mynnu gwybod beth sy’n digwydd o fewn Neuadd y Deyrnas leol, felly fe ddangosodd hi’r fideo Beth Sy’n Digwydd yn Neuadd y Deyrnas? iddyn nhw, a hwnnw’n Indoneseg.

Wedi gwylio’r fideo, meddai un o’r plismyn: “Nawr mae’n glir bod y bobl yn eich camgymryd ac â diffyg gwybodaeth amdanoch chi.” Gofynnodd plismon arall: “A chaf fi’r fideo yma fel y gallaf ei ddangos i eraill? Mae’n cynnwys gwybodaeth gywir amdanoch chi.” Erbyn hyn mae gan yr heddlu agwedd dda at y Tystion ac felly maen nhw’n eu gwarchod.

Heb weld y fideos hyn eto? Beth am eu gwylio nhw’n eich mamiaith?