Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Warwick—Oriel Luniau 1 (Rhwng Mai ac Awst 2014)

Warwick—Oriel Luniau 1 (Rhwng Mai ac Awst 2014)

Mae Tystion Jehofa yn adeiladu pencadlys newydd yn Warwick, Efrog Newydd. Yn y cyfnod rhwng mis Mai a mis Awst 2014, symudodd y gwaith yn ei flaen yn dda ar yr Adeilad Trwsio Cerbydau, y Swyddfeydd ac ar neuaddau preswyl C a D. Yn y lluniau isod, fe welwch rywfaint o’r gwaith a wnaed yn ystod y misoedd hynny.

Model cyfrifiadurol o ganolfan Warwick. Yn glocwedd o’r gornel chwith uchaf:

  1. Adeilad Trwsio Cerbydau

  2. Parcio i Ymwelwyr

  3. Adeilad Cynnal a Chadw/Parcio i Breswylwyr

  4. Neuadd Breswyl B

  5. Neuadd Breswyl D

  6. Neuadd Breswyl C

  7. Neuadd Breswyl A

  8. Swyddfeydd

1 Mai 2014—Safle Warwick

Golygfa o’r de-orllewin, yn edrych tua’r gogledd dros Lyn Sterling Forest (Blue Lake). Yn y tu blaen, gwelir y gwaith ar lawr isaf neuadd breswyl D. Yn nes at y llyn, gwneir paneli concrit ar gyfer neuadd breswyl C.

14 Mai 2014—Man paratoi deunyddiau oddi ar y safle

Gweithwyr yn rhoi ystafelloedd ymolchi at ei gilydd yn barod i’w ffitio fel uned neu “pod.” Mae’r pod yn cynnwys y ffrâm, y plastrfwrdd, rhyw faint o waith plymio a thrydan, offer awyru, a lle ar gyfer y bath. Bydd yr ystafell ymolchi yn cael ei gorffen ar ôl gosod y pod yn yr adeilad.

22 Mai 2014—Adeilad Trwsio Cerbydau

Plymwyr yn gweithio ar y llawr isaf. Yn ystod y prosiect defnyddir yr ardal hon fel ffreutur ar gyfer 500 o weithwyr, a bydd byrddau ar gyfer 300 o bobl ychwanegol mewn ardaloedd eraill yn yr adeilad. Wrth i’r prosiect ddod i ben, bydd y ffreuturau dros dro yn cael eu symud, a bydd yr adeilad yn cael ei gwblhau i fod yn garej.

2 Mehefin 2014—Adeilad Trwsio Cerbydau

Criw yn gwasgaru pridd arbennig er mwyn creu to gwyrdd. Mae’r planhigion sy’n tyfu ar doeau gwyrdd yn gwella’r amgylchedd drwy leihau gofynion ynni, arafu llif dŵr glaw, a hidlo llygryddion o’r glaw.

5 Mehefin 2014—Swyddfeydd

Bydd 42,000 metr sgwâr (450,000 troedfedd sgwâr) o le ar gyfer swyddfeydd mewn tri adeilad cysylltiedig. Yma mae contractwyr allanol yn gosod bariau dur i atgyfnerthu’r colofnau.

18 Mehefin 2014—Adeilad Trwsio Cerbydau

Gweithwyr yn defnyddio tortsh propan i osod to asffalt. Maen nhw’n gwisgo harneisiau diogelwch rhag iddyn nhw ddisgyn.

24 Mehefin 2014—Neuadd Breswyl C

Gosod peipiau parod ac offer HVAC. Merched yw tua 35 y cant o’r Tystion sy’n gweithio ar y prosiect.

11 Gorffennaf 2014—Montgomery, Efrog Newydd

Prynwyd y safle hwn ym mis Chwefror 2014, i fod yn stordy ac yn fan paratoi deunyddiau ar gyfer prosiect Warwick. Yma, mae 20,000 metr sgwâr (220,000 troedfedd sgwâr) dan do. Yng nghornel dde uchaf y llun, gwelir nifer o ystafelloedd ymolchi gwyn yn barod i fynd.

24 Gorffennaf 2014—Neuadd Breswyl C

Gwelir yma gornel ogledd-ddwyreiniol yr adeilad. Bydd yr adeilad hwn yn gartref i tua 200 aelod o staff y pencadlys. Bydd y rhan fwyaf o’r fflatiau unigol rhwng 30 a 55 metr sgwâr (350 a 600 troedfedd sgwâr) ac yn cynnwys cegin fach, ystafell ymolchi, a balconi bach.

25 Gorffennaf 2014—Adeilad Cynnal a Chadw/Parcio i Breswylwyr

Paratoi’r safle ar gyfer adeiladu. Yng nghornel dde uchaf y llun, gwelir peiriant malu cerrig yn trin deunydd a gloddiwyd a’i baratoi i’w ddefnyddio’n nes ymlaen. Erbyn diwedd y prosiect, bydd tua 260,000 metr ciwbig (340,000 llathen giwbig) o bridd wedi cael eu symud o safle Warwick. Ar gyfartaledd mae 23 o lorïau dadlwytho yn gweithio bob dydd.

30 Gorffennaf 2014—Adeilad Trwsio Cerbydau

Gosod planhigion ar y to.

8 Awst 2014—Safle Warwick

Golygfa tua’r de-orllewin o ben draw braich craen mawr uwchben y swyddfeydd. Yn y gornel chwith isaf, gwelir yr Adeilad Parcio i Ymwelwyr sy’n llawn dop bob dydd â cheir y gweithwyr. Mae rhai Tystion wedi gyrru hyd at 12 awr er mwyn cyrraedd y safle a gwirfoddoli am dri neu bedwar diwrnod.

13 Awst 2014—Adeilad Trwsio Cerbydau

Gorffen y gwaith i baratoi ffreutur dros dro. Bydd sgriniau fideo yn cael eu gosod ynghyd a seinyddion yn y nenfwd. Bydd hyn yn cysylltu’r gweithwyr â changen yr Unol Daleithiau ar gyfer addoliad y bore a rhaglenni ysbrydol eraill.

14 Awst 2014—Swyddfeydd

Tywallt y llawr concrit ar y llawr gwaelod. Ar y dde, mae gweithiwr yn defnyddio peiriant sy’n cael gwared ar swigod yn y concrit ac yn sicrhau ei fod wedi setlo yn iawn.

14 Awst 2014—Swyddfeydd

Sianeli ceblau yng nghanol yr adeilad yn barod i’w claddu dan y llawr.

14 Awst 2014—Swyddfeydd

Cwblhau gwaith ar lawr concrit y llawr gwaelod. Hwn oedd y darn mwyaf o goncrit i gael ei dywallt hyd yn hyn, sef 540 metr ciwbig (700 llathen giwbig). Paratowyd y concrit mewn uned arbennig ar y safle, a’i symud gan ddefnyddio wyth lori sment a dau bwmp concrit. Cymerodd tua 5 awr a hanner i’w dywallt. Bydd grisiau yn cael eu gosod yn y tŵr a welir yng nghanol y llun.

14 Awst 2014—Neuadd Breswyl C

Adeiladu wal diogelwch o gwmpas y to. Yn y cefndir mae gwaith yn mynd yn ei flaen ar lawr isaf neuadd breswyl A.

15 Awst 2014—Neuadd Breswyl C

Ystafell ymolchi gyfan yn cael ei chodi i’r ail lawr. Gwneir cymaint â phosibl o flaen llaw er mwyn lleihau tagfeydd ar y safle a hwyluso’r gwaith.

20 Awst 2014—Neuadd Breswyl C

Contractwyr yn gosod paneli parod i greu waliau concrit sy’n effeithlon o ran ynni. Mae’r concrit wedi ei liwio yn barod, fel nad oes angen peintio’r paneli ac nid oes llawer o waith cynnal a chadw. Gellir eu codi’n gyflym, sydd yn helpu cadw at amserlen y prosiect.

31 Awst 2014—Safle Warwick

Golygfa o dde-orllewin y safle. Yn y tu blaen, gwelir fframiau yn cael eu gosod ar neuadd breswyl D, yn barod ar gyfer llawr nesaf yr adeilad. Y tu ôl i hwnnw, mae’r gwaith ar neuadd breswyl C yn dod yn ei flaen.