Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Polisi Byd-Eang Tystion Jehofa ar Warchod Data

Polisi Byd-Eang Tystion Jehofa ar Warchod Data

Mae cyfundrefn grefyddol fyd-eang Tystion Jehofa (“cyfundrefn grefyddol”) yn parchu hawliau preifatrwydd unigolion a gwarchod data personol. Mae’r gyfundrefn grefyddol yn cydnabod yr angen am gyfathrebu agored ac onest a’r angen i gasglu data personol a sensitif er mwyn cyflawni anghenion Tystion Jehofa unigol ac i gyflawni ei gwaith crefyddol ac elusennol, yn ogystal â’r angen cyfatebol i gynnal cyfrinachedd ac i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei gwarchod yn gadarn. (Diarhebion 15:22; 25:9) Gwerthfawrogwn gyfrinachedd yn fawr.—Diarhebion 20:19.

Mae sawl gwlad wedi creu deddfau gwarchod data er mwyn diogelu hawliau preifatrwydd unigolion. Mae gan y gyfundrefn grefyddol, gan gynnwys eu swyddfeydd cangen lleol, hanes hir o barchu hawliau preifatrwydd ac o gynnal cyfrinachedd, hyd yn oed cyn i ddeddfau gwarchod data gael eu creu. Bydd y gyfundrefn grefyddol yn dal ati i warchod gwybodaeth sy’n cael ei datgelu iddi fel y mae wedi ei gwneud ers amser maith.

Egwyddorion Gwarchod Data: Mae’r gyfundrefn grefyddol yn gofalu am holl ddata personol yn unol â’r egwyddorion canlynol:

  1. Prosesir data personol mewn modd teg a chyfreithiol.

  2. Cesglir, prosesir, a defnyddir data personol dim ond i’r graddau angenrheidiol i gyflawni bwriadau crefyddol ac elusennol y gyfundrefn grefyddol.

  3. Diweddarir data personol a chedwir yn gywir. Unwaith i unrhyw gamgymeriad ddod i sylw’r gyfundrefn grefyddol bydd yn cael ei gywiro cyn gynted ag sy’n bosib.

  4. Cedwir data personol dim ond am yr amser y mae angen eu cadw ar gyfer pwrpas(au) cyfreithlon y gyfundrefn grefyddol.

  5. Rhoddir ystyriaeth briodol i barchu hawliau data unigolion.

  6. Cymerir camau priodol technegol a chyfundrefnol i rwystro datgeliad anghyfreithlon neu anawdurdodedig o ddata personol. Cedwir data personol cyfrifiadurol ar gyfrifiaduron sydd wedi eu diogelu gan gyfrinair a’r defnyddwyr awdurdodedig yn unig sydd gyda’r cyfrineiriau. Mae pob swyddfa yn cael ei chloi ar ôl oriau’r swyddfa a dim ond staff awdurdodedig all fynd i mewn.

  7. Ni throsglwyddir data personol rhwng swyddfeydd cangen heblaw bod angen gwneud hynny er mwyn cyflawni pwrpasau crefyddol ac elusennol y gyfundrefn grefyddol. Mae pob un o Dystion Jehofa eisoes wedi cytuno i’w wneud drwy eu penderfyniad gwirfoddol a rhydd i’w huniaethu eu hunain â Thystion Jehofa.

Mae’r egwyddorion gwarchod data hyn yn rheoli’r defnydd o ddata personol fel yr amlinellwyd yn y llyfr Organized to Do Jehovah’s Will, a roddwyd i bob un o Dystion Jehofa wrth iddyn nhw ddod yn gyhoeddwyr. Am fwy o wybodaeth, gweler Organized to Do Jehovah’s Will.

Rhoddir hawliau unigolyn i warchod data personol a data personol sensitif ac i gywiro neu i ddileu data personol a data personol sensitif yn ôl arfer Tystion Jehofa yn y Polisi Byd-Eang ar Ddefnydd o Ddata Personol o dan y pennawd Eich Hawliau.

Mae’r Polisi Byd-Eang Gwarchod Data Tystion Jehofa yn amlinellu’r sail ar sut mae Tystion Jehofa yn defnyddio data personol.