Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Polisi Byd-Eang ar Ddefnydd o Ddata Personol

Polisi Byd-Eang ar Ddefnydd o Ddata Personol

DEFNYDD O DDATA PERSONOL

Mae cynnwys rhan fwyaf o’r wefan hon ar gael heb i rywun gofrestru a chyflwyno unrhyw wybodaeth atom. Ond, mae rhai gweithgareddau dim ond ar gael ar gyfer defnyddwyr cofrestredig, ar gyfer defnyddwyr sydd wedi cyflwyno ceisiadau, neu ar gyfer defnyddwyr lle mae’u data personol yn cael eu trosglwyddo ar jw.org gan gynulleidfa Tystion Jehofa. Proseswn eich data personol ar sail eich caniatâd. Mewn achosion penodol, os tynnwch eich caniatâd yn ôl, cawn sail gyfreithlon ddilys i brosesu eich data, a bod hynny o fewn gofynion cyfreithlon priodol.

Defnyddiwyd data personol rydych wedi eu cyflwyno ar y wefan dim ond ar gyfer pwrpasau a ddatgelwyd ichi ar adeg y cyflwynasoch y data. Mae’r pwrpasau hynny yn cynnwys y canlynol:

Cyfrifon. Defnyddir cyfeiriad e-bost y rhowch wrth greu cyfrif ar y wefan hon er mwyn cysylltu â chi ynglŷn â’ch cyfrif. Er enghraifft, os ydych yn anghofio’ch enw defnyddiwr neu eich cyfrinair ac yn gofyn am help i fewngofnodi, darperir cymorth drwy anfon neges at y cyfeiriad e-bost yn y proffil defnyddiwr.

Ceisiadau. Os ydych yn gymwys yn ôl daliadau a pholisïau Tystion Jehofa, cewch ddefnyddio’r wefan hon i greu eich cyfrif defnyddiwr, i gyflwyno cais, ac i’ch cynulleidfa ddefnyddio’r wefan hon i gyflwyno cais ar eich rhan ar gyfer gwasanaeth crefyddol ychwanegol. Gall gwybodaeth bersonol fod yn rhan o gais sy’n cynnwys data personol sydd wedi’u rhoi gennych chi, gan yr henuriaid lleol, neu gan arolygwr y gylchdaith lleol. Defnyddir y data dim ond i brosesu ac ystyried y cais ac ar gyfer pwrpasau gweinyddol perthnasol, gan gynnwys creu eich proffil fel rhan o broses gwneud cais. Os bydd rhaid prosesu eich cais, gall y data ar eich cais eu rhannu gyda changhennau eraill, gyda phencadlys Tystion Jehofa, neu gyfundrefnau cydweithredol tebyg a ddefnyddir gan Dystion Jehofa mewn sawl gwlad. Ym mhob achos, mae pob cais yn cael ei werthuso fesul un ac nid yw’r penderfyniadau yn cael eu gwneud mewn ffordd awtomatig.

Cyfraniadau. Os ydych yn cyfrannu’n ariannol ar-lein, rydym yn casglu eich enw a’ch gwybodaeth gyswllt. Er mwyn derbyn cyfraniadau cerdyn credyd, defnyddiwn wasanaethau prosesu talu ar-lein cydnabyddedig sy’n defnyddio diogelwch gorau’r byd a pholisïau preifatrwydd data. Gallwn dderbyn gwybodaeth ariannol, fel rhif cerdyn credyd neu rif cyfrifon ariannol angenrheidiol er mwyn prosesu eich cyfraniad, ac anfon y wybodaeth angenrheidiol i’r gwasanaethau prosesu. Proseswn eich cyfraniad yn ddiogel gan ddefnyddio safonau sy’n cydymffurfio â’r Payment Card Industry Data Security Standard (“PCI DSS”). Mae derbynnydd y cyfraniad yn cadw cofnodion o drafodion ariannol am o leiaf ddeng mlynedd. Mae hyn yn cynnwys cofnodion am ddyddiad y cyfraniad, faint a gyfrannwyd, a’r dull y cyfrannwyd. Bydd hyn yn ein galluogi i gwrdd â safonau cyfrifeg ac i ymateb i unrhyw gwestiwn ohonoch chi yn ystod y cyfnod hwnnw. Ni fyddwn ni’n cysylltu â chi yn gofyn am gyfraniadau ychwanegol.

Ceisiadau am Fwy o Wybodaeth neu am Astudiaeth Feiblaidd. Cewch ofyn am fwy o wybodaeth neu am astudiaeth Feiblaidd am ddim drwy ein gwefan. Defnyddiwn y data personol yr ydych yn eu cyflwyno yn eich cais dim ond i gyflawni eich cais penodol. Gallwn rannu’r data gyda changhennau eraill neu gyfundrefnau cydweithredol a ddefnyddir gan Dystion Jehofa er mwyn cyflawni eich cais.

Pwrpasau Eraill. Cewch gyflwyno data personol (fel eich enw, cyfeiriad post, a rhif ffôn) am bwrpasau yn wahanol i greu cyfrif, i gyflwyno cais, neu i gyfrannu. Ym mhob achos, mae’r pwrpas am gyflwyno gwybodaeth yn cael ei wneud yn glir. Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth am bwrpasau nad oedd yn eglur pan gyflwynasoch y data.

Rydym yn casglu, storio, ac yn defnyddio’r wybodaeth bersonol hon dros y rhesymau y cyflwynasoch chi honno, a hynny dim ond am yr amser angenrheidiol ar gyfer y pwrpasau hynny neu ar gyfer pwrpasau cyfreithlon eraill sy’n gymwys. Mewn sefyllfaoedd o’r fath, os ydych yn dewis gwrthod rhoi unrhyw ddata personol y gofynasom amdano, yna efallai ni fyddai’n bosib i chi gael mynediad i rannau o’r wefan neu inni ymateb i’ch cais.

Mae’r data a gyflwynwyd yn eich ceisiadau i’r wefan hon ar gael i brosesyddion sy’n ymwneud â chyflawni prosesu data ac/neu i arbenigwyr technegol sy’n cyflawni tasgau er mwyn i’r system dechnegol weithio ac iddi gael ei chynnal a chadw. Nid ydym yn rhoi eich data personol i unrhyw un arall oni bai (1) ei bod yn angenrheidiol er mwyn darparu’r gwasanaeth a ofynnwyd amdano gennych ac yr ydym wedi datgelu hyn yn llawn ichi; (2) ein bod yn credu’n ddidwyll y byddai datgelu’r fath wybodaeth yn rhesymol angenrheidiol i gydymffurfio â deddfau neu reoliadau perthnasol; (3) ein bod yn ymateb i gais gan awdurdodau gorfodi’r gyfraith; neu (4) ei bod yn angenrheidiol i ganfod ac atal twyll, yn ymwneud â diogelwch, neu faterion technegol. O ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno inni ddatgelu eich data personol i drydydd parti ar gyfer y pwrpasau hyn yn unig. Ni fydd unrhyw ddata personol a gyflwynir yn cael ei gwerthu, ei masnachu, na’i rhentu dan unrhyw amgylchiadau.

TROSGLWYDDO DATA DRAMOR

Mae’r gyfundrefn grefyddol yn gweithredu’n fyd-eang drwy sawl endid lleol. Mae rhai o’r gweinyddion sy’n gwesteia’r wefan yn Unol Daleithiau America. Efallai byddwn yn trosglwyddo data tu allan i’ch gwlad eich preswylfan, gan gynnwys gwledydd efallai sydd gyda deddfau gwahanol ynglŷn â lefelau gwarchod data nad yw’n cyfateb yn union i lefelau gwarchod data’r wlad yr ydych yn byw ynddi ar hyn o bryd. Wrth ddosbarthu a throsglwyddo data personol, cymerwn fesurau sydd wedi’u dylunio i warchod eich data. Disgwyliwn i bob cyfundrefn a ddefnyddiwyd gan ac sy’n cynnal gwaith Tystion Jehofa i ddilyn ein polisïau gwarchod data a’r deddfau effeithiol a’r rheolau ar ddata personol.

Trwy ddod i’r wefan hon a thrwy gyfathrebu â ni yn electronig, rydych yn rhoi caniatâd i’r trosglwyddiadau trawsffiniol hyn.

EICH HAWLIAU

Bob tro rydym yn prosesu data personol, cymerwn gamau rhesymol i sicrhau fod eich data personol yn gywir ac y mwyaf diweddar ar gyfer y pwrpasau y’i casglwyd. Efallai bydd yr hawliau canlynol yn berthnasol ichi ynglŷn â’ch data personol rydych wedi’u cyflwyno yn ôl y wlad yr ydych yn byw ynddi a’r deddfau lleol perthnasol o warchod data:

  • Cewch ofyn am wybodaeth am y casgliad a’r defnydd o’ch gwybodaeth bersonol yn ôl deddfau lleol perthnasol;

  • Cewch ofyn i agor, i gywiro, i ddileu, neu i rwystro eich gwybodaeth bersonol sy’n anghywir neu’n anghyflawn;

  • Lle mae gennych sail gyfreithlon i ofyn, cewch wrthod y prosesu o’ch gwybodaeth bersonol a gofyn inni beidio â phrosesu mwy o’ch data.

Os oes gan y wlad lle rydych yn byw ddeddfau gwarchod data perthnasol ac y dymunwch i agor, i gywiro, neu i ddileu eich data personol, cewch ddod o hyd i fanylion cyswllt ar dudalen Cysylltiadau Gwarchod Data.

O dderbyn eich cais ysgrifenedig, ac ar ôl ichi gyflwyno digon o dystiolaeth ynglŷn â’ch hunaniaeth a digon o wybodaeth i’n caniatáu ni i adnabod eich data personol, bydd y rheolwr data perthnasol yn ystyried caniatáu’r cais drwy bwyso a mesur lles yr unigolyn i agor y data neu i gywiro neu i ddileu data yn erbyn lles cyfreithlon y gyfundrefn, gan gynnwys y posibiliad o’r cais yn peryglu hawliau’r gyfundrefn mewn rhyddid crefyddol a gweithredoedd crefyddol. Rhoddwn wybod hefyd i unrhyw dderbynwyr trydydd parti o’r newidiadau angenrheidiol.

Dalier sylw, ni chaniatawyd i’ch data gael ei dileu os bydd gofynion i brosesu’r data yn ôl y gyfraith neu os bydd angen cadw’r data ar sail gyfreithlon arall. Er enghraifft, mae gan y gyfundrefn grefyddol ddiddordeb parhaol mewn cynnal data ynglŷn â statws pob unigolyn fel un o Dystion Jehofa. Bydd dileu gwybodaeth o’r fath yn tresmasu’n ormodol ar gredoau ac ar weithgareddau crefyddol y gyfundrefn. Ynglŷn â cheisiadau i ddileu data personol, rydym o dan reolaeth deddfau sy’n ymwneud ag adroddiadau cyfreithlon priodol neu ofynion cadw cofnodion. Cewch gofnodi cwyn gyda’ch awdurdod lleol gwarchod data am brosesu’r data yr ydych wedi rhoi trwy’r wefan hon.