Neidio i'r cynnwys

Defnydd o Ddata Personol​—Lwcsembwrg

Defnydd o Ddata Personol​—Lwcsembwrg

Unwaith i rywun ddod yn gyhoeddwr, mae’n cydnabod bod cyfundrefn grefyddol fyd-eang Tystion Jehofa—gan gynnwys y gynulleidfa leol Tystion Jehofa, swyddfa gangen leol, a chyfundrefnau cydweithredol tebyg Tystion Jehofa—yn defnyddio data personol yn gyfreithlon yn unol â’i diddordebau crefyddol cyfreithlon. O’u gwirfodd, mae cyhoeddwyr yn rhoi data personol i’w cynulleidfa fel yr amlygir yn y llyfr Organized to Do Jehovah’s Will fel eu bod yn medru cyfrannu yng ngweithgareddau crefyddol yn ymwneud â’u haddoliad ac fel eu bod yn gallu derbyn cefnogaeth ysbrydol.—1 Pedr 5:2.

Gall cyhoeddwyr gyflwyno data personol ychwanegol at Dystion Jehofa wrth iddyn nhw wneud gweithgareddau crefyddol eraill. Gall data personol gynnwys enw, dyddiad geni, rhyw, dyddiad bedydd, manylion cyswllt, neu wybodaeth sy’n gysylltiedig â chyflwr ysbrydol, gweithgaredd yn y weinidogaeth, neu unrhyw gyfrifoldebau ymysg Tystion Jehofa. Mae’r data yn cynnwys gwybodaeth a fyddai’n datgelu credoau crefyddol y cyhoeddwr ac efallai yn cynnwys data personol sensitif eraill. Gall defnyddio data personol gynnwys casglu, recordio, trefnu, strwythuro, a storio data, yn ogystal â gweithrediadau tebyg ar y data hwnnw.

Deddf Gwarchod Data y wlad hon yw:

General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

O dan y Ddeddf Gwarchod Data hon, mae cyhoeddwyr yn caniatáu i Dystion Jehofa ddefnyddio eu data personol ar gyfer pwrpasau crefyddol, gan gynnwys y canlynol:

  • cael rhan mewn unrhyw gyfarfod y gynulleidfa leol Tystion Jehofa ac i wirfoddoli mewn unrhyw weithgaredd a phrosiect;

  • dewis i gael rhan mewn cyfarfod, cynulliad, neu gynhadledd sy’n cael ei recordio a’i ddarlledu ar gyfer addysg grefyddol Tystion Jehofa ar draws y byd;

  • cyflawni unrhyw aseiniad neu unrhyw rôl arall mewn cynulleidfa, gan gynnwys enw’r cyhoeddwr a phostio’r aseiniad ar hysbysfwrdd Neuadd y Deyrnas Tystion Jehofa;

  • cadw cardiau Cofnod Cyhoeddwr y Gynulleidfa;

  • bugeilio a gofal henuriaid Tystion Jehofa (Actau 20:28; Iago 5:14, 15);

  • cadw cofnod o fanylion cyswllt mewn argyfwng i’w defnyddio mewn achos brys.

Cedwir data personol am gyfnod amhenodol fel yr angen ar gyfer pwrpasau a amlygwyd uchod ac am bwrpasau cyfreithlon eraill. Os dewisir cyhoeddwr i beidio â llofnodi’r ffurflen Notice and Consent for Use of Personal Data, ni all Tystion Jehofa werthuso cymhwyster cyhoeddwr i gyflawni rôl yn y gynulleidfa neu i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefyddol penodol.

Gall data personol gael eu hanfon, pan fo’n angenrheidiol ac yn briodol, i unrhyw gyfundrefn gydweithredol Tystion Jehofa. Deellir cyhoeddwyr bod rhai o gyfundrefnau cydweithredol Tystion Jehofa mewn gwledydd lle mae safonau gwarchod data yn wahanol ac nad ydyn nhw bob amser yn cyfateb yn union i safonau gwarchod data y wlad y’i hanfonwyd. Sut bynnag, deellir cyhoeddwyr gall unrhyw dderbynnydd data personol, a all gynnwys cyfundrefnau cydweithredol ym mhencadlys Tystion Jehofa yn yr Unol Daleithiau, ddefnyddio’r data hyn dim ond yn unol â’r Polisi Byd-Eang Tystion Jehofa ar Warchod Data.

Mae gan gyhoeddwyr yr hawl i weld ac i ofyn am ddileu neu gyfyngu prosesu a chywiro unrhyw wall ynglŷn â’u data personol sydd gan Dystion Jehofa. Gall cyhoeddwyr ddirymu eu caniatâd ynglŷn â defnydd dyfodol penodol eu data personol. Os yw cyhoeddwr yn tynnu ei ganiatâd yn ôl o ddefnydd ei ddata personol, gall yr hawl i Dystion Jehofa barhau i ddefnyddio rhai data personol heb y caniatâd, a hyn ar sail pwrpasau crefyddol cyfreithlon er mwyn cynnal a gweinyddu gwybodaeth am aelodau Tystion Jehofa ar draws y byd neu ar sail gyfreithlon arall yn y Ddeddf Gwarchod Data. Mae cyhoeddwyr yn ymwybodol o’u hawl i wneud cwyn trwy gysylltu â’r awdurdod goruchwylio gwarchod yn y wlad lle maent yn byw ar hyn o bryd.

Mae Tystion Jehofa wedi mabwysiadu sawl ffordd dechnegol a gweithredol yn unol â’r Ddeddf Gwarchod Data er mwyn diogelu data personol. Mae cyhoeddwyr yn deall bydd dim ond nifer cyfyngedig o bobl awdurdodedig yn cael mynediad i’r data a hynny er mwyn cyflawni’r pwrpasau a amlinellir uchod.

Ceir anfon holiadau i’r swyddog priodol gwarchod data mewn e-bost at:

DataProtectionOfficer.LU@jw.org.

Mae cyhoeddwyr yn deall bod hunaniaeth a manylion cyswllt rheolwr data y wlad lle maent yn byw, a lle mae’n berthnasol, cynrychiolydd a’i swyddog gwarchod data, i’w gweld ar dudalen Cysylltiadau Gwarchod Data jw.org.

O bryd i’w gilydd efallai bydd arferion data yn newid o ganlyniad i newidiadau yn ein gweithgareddau crefyddol, y gyfraith, neu natur y dechnoleg. Pe bai angen rywbryd i newid ein tudalen Defnydd o Ddata Personol, bydden ni’n postio’r newidiadau hynny ar y dudalen hon fel y cyhoeddwyr bob amser yn gwybod pa wybodaeth rydyn ni yn ei chasglu a sut rydyn ni yn ei defnyddio. Tarwch olwg, os gwelwch yn dda, o bryd i’w gilydd i weld newidiadau ar y dudalen hon.