Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

PWYSIG: WRTH DDEFNYDDIO EIN GWEFAN A/NEU DRWY GYFLWYNO DATA PERSONOL INNI, RYDYCH YN RHOI EICH CANIATÂD PENODOL INNI BROSESU’R HYN RYDYCH YN EI GYFLWYNO YN Y FFORDD AC AR GYFER Y PWRPASAU A DDISGRIFIWYD YN Y POLISI PREIFATRWYDD CANLYNOL AC YN UNOL Â’R DEDDFAU A RHEOLAU EFFEITHIOL YN YMWNEUD Â DATA PERSONOL.

 PARCHU EICH PREIFATRWYDD

Rydym yn ymrwymedig i warchod a pharchu eich preifatrwydd. Mae’r Polisi hwn yn gosod y sail lle gall unrhyw ddata personol y casglwn oddi wrthych neu rydych yn eu cyflwyno inni yn cael eu prosesu ar ein gwefan. Cadwn fanylion sylfaenol penodol pan ydych yn ymweld â’n gwefan ac yn cydnabod pwysigrwydd cadw’r wybodaeth honno yn ddiogel a phwysigrwydd rhoi gwybod ichi beth byddwn yn ei wneud gyda’r wybodaeth. Cewch ddewis rhoi gwybodaeth inni sy’n cael ei hystyried yn ddata personol. Yn y Polisi hwn, defnyddir y term “data personol” i gyfeirio at fanylion fel eich enw, eich cyfeiriad e-bost neu gartref, rhif ffôn, neu unrhyw ddata eraill sy’n galluogi rhywun i’ch adnabod. Nid oes angen ichi gyflwyno unrhyw wybodaeth bersonol er mwyn pori adrannau cyhoeddus ein gwefan. Mae’r term “gwefan” yn cynnwys y wefan hon a’n gwefannau perthnasol, fel yr apiau jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org,a wol.jw.org.

 GWYBODAETH RHEOLWR DATA

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), corfforaeth ddim ar elw yn Efrog Newydd sy’n cynnal gweithgareddau Tystion Jehofa ac addysg am y Beibl, biau’r wefan hon. Os ydych yn penderfynu o’ch gwirfodd i agor cyfrif, gwneud cyfraniad, gofyn am astudiaeth Feiblaidd am ddim, neu mewn unrhyw ffordd arall sy’n cynnwys data personol, rydych yn caniatáu i’r Polisi hwn, a hefyd yn caniatáu inni storio data mewn gweinyddion yn Unol Daleithiau America ac inni gasglu, prosesu, trosglwyddo, a storio eich data personol gan Watchtower a’r cyfundrefnau cydweithredol sy’n cynnal Tystion Jehofa mewn gwledydd gwahanol fel bod angen er mwyn prosesu’r weithred y gofynnoch amdani. Mae’r gyfundrefn grefyddol yn gweithredu’n fyd-eang drwy sawl endid lleol. Ar gyfer pwrpasau gwarchod data, gall y rhain cynnwys cynulleidfaoedd lleol, swyddfeydd cangen, a chyfundrefnau cydweithredol tebyg eraill Tystion Jehofa.

Amrywir y rheolwr data gan ddibynnu ar sut rydych yn rhyngweithio â’r wefan. Er enghraifft, os ydych yn gwneud cyfraniad i endid cyfreithiol mewn gwlad benodol, bydd eich enw a manylion cyswllt ar gael i’r endid cyfreithiol hwnnw fel yr amlygwyd ichi yn ystod y broses o gyfrannu. Dyma enghraifft arall, os ydych yn gofyn am astudiaeth Feiblaidd, yna, cyflwynir eich enw a’ch manylion cyswllt i swyddfa gangen ac i gynulleidfa Tystion Jehofa er mwyn cyflawni eich cais.

I’ch helpu, os oes gan y wlad lle rydych yn byw ynddi ddeddfau gwarchod data gweithredol, cewch ddod o hyd i fanylion cyswllt y wlad lle rydych yn byw ynddi ar dudalen Cysylltiadau Gwarchod Data.

 DIOGELWCH A CHYFRINACHEDD DATA

Cymerwn ddiogelwch a chyfrinachedd eich data personol o ddifri. Defnyddiwn storfeydd data diweddaraf a thechnegau diogelwch er mwyn gwarchod eich gwybodaeth bersonol er mwyn rhwystro datgeliad anghyfreithlon neu anawdurdodedig o ddata personol, addasiad anawrdudodedig, dinistr anghyfreithlon, neu golled ddamweiniol. Mae pob prosesydd data personol ac unrhyw drydydd parti y defnyddiwn o dan orfodaeth i barchu cyfrinachedd eich gwybodaeth wrth brosesu eich gwybodaeth bersonol. Cadwn eich data personol dim ond cyhyd bod angen rhesymol ar gyfer y pwrpasau y’i casglwyd neu i gydymffurfio ag adroddiad cyfreithlon neu ofynion cadw dogfennau.

Diogelwn eich data personol yn ystod eu taith gan eu hamgryptio fel Diogelwch Haen Cludo (TLS). Defnyddiwn systemau cyfrifiadurol gyda mynediad cyfyngedig o fewn cyfleusterau sy’n defnyddio diogelwch corfforol, electronig, a gweithredol er mwyn diogelu cyfrinachedd a diogelwch gwybodaeth a drosglwyddwyd i ni. Cadwn safonau diogelwch caeth i rwystro mynediad anawrdudodedig.

 PLANT DAN OED

Os ydych yn blentyn dan oed yn y wlad lle rydych yn byw ynddi ac yn mynd ar ein gwefan, cewch gyflwyno eich data personol ar y wefan hon dim ond gyda’ch rhiant, rhieni, neu eich gwarcheidwad. Os ydych yn rhiant, rhieni, neu warcheidwad, ac yn caniatáu i blentyn dan oed gyflwyno data personol ar y wefan hon, rydych yn cytuno gyda’r Polisi hwn ynghlwm â’r plentyn dan oed yn mynd ar y wefan.

 GWERTHWYR TRYDYDD PARTI

Ar adegau, bydd y wefan hon yn cynnwys dolenni at wefannau gwerthwyr trydydd parti er mwyn cyflawni gwasanaeth drosom (er enghraifft, llenwi ffurflenni ar-lein). Byddwch yn gwybod eich bod ar wefan gwerthwr trydydd parti gan fod ei golwg yn wahanol a bydd bar cyfeiriad eich porwr wedi newid. Wrth inni ddewis gwerthwyr trydydd parti, ac yn rheolaidd wedi hynny, rydym yn arolygu eu polisïau preifatrwydd a gwarchod data i sicrhau eu bod nhw’n cyrraedd yr un safonau a ddefnyddiwn yn ein polisïau ni. Os oes gennych gwestiwn am bolisïau gwerthwyr trydydd parti, ewch at restr eu polisïau nhw o fewn rhestr oddi ar eu gwefan nhw.

 HYSBYSIAD AM NEWIDIADAU I’R POLISI HWN

Rydym yn gwella’r wefan hon o hyd gan ychwanegu swyddogaethau a nodweddion newydd a hefyd yn gwella ac yn ychwanegu pethau i’r gwasanaethau sy’n bodoli. O ganlyniad i’r newidiadau hyn, yn ogystal â newidiadau yn y gyfraith a natur technoleg, bydd ein harferion data yn newid o bryd i’w gilydd. Pan fo angen newid ein Polisi, bydden ni’n postio’r newidiadau hynny ar y dudalen hon fel y byddwch bob amser yn gwybod pa wybodaeth rydyn ni yn ei chasglu a sut rydyn ni yn ei defnyddio.

 SGRIPTIO GWEITHREDOL NEU JAVASCRIPT

Mae sgriptio yn cael ei ddefnyddio er mwyn gwella swyddogaethau ein gwefan. Mae’r defnydd o dechnoleg sgriptio yn caniatáu i’r wefan ddychwelyd gwybodaeth i’r defnyddiwr yn gyflymach. Nid yw sgriptio byth yn cael ei ddefnyddio gan y wefan hon i osod meddalwedd ar eich cyfrifiadur nag i gasglu gwybodaeth anawdurdodedig gennych.

Mae’n rhaid galluogi Sgriptio Gweithredol neu JavaScript yn y porwr er mwyn i rai rhannau o’r wefan hon weithio’n gywir. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu’r nodwedd hon i gael ei galluogi neu ei hanalluogi ar gyfer gwefannau penodol. Darllenwch gyfarwyddiadau cymorth y porwr i ddysgu sut i alluogi sgriptio ar gyfer gwefannau penodol.