Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Polisi Gwarchod Data

Polisi Gwarchod Data

Mae cyfundrefn Tystion Jehofa yn parchu hawliau preifatrwydd unigolion, a hynny yn seiliedig ar egwyddorion y Beibl. Mae’r gyfundrefn yn cydnabod bod angen cyfathrebu’n agored ac yn onest, a bod angen casglu data personol a thringar er mwyn gofalu am anghenion Tystion Jehofa ac i gyflawni ei gwaith crefyddol ac elusennol, ac ar ben hynny, i gynnal cyfrinachedd a gwarchod gwybodaeth yn gadarn. (Diarhebion 15:22; 25:9) Gwerthfawrogwyd cyfrinachedd.​—Diarhebion 20:19.

Mae sawl gwlad wedi creu deddfau gwarchod data er mwyn diogelu hawliau preifatrwydd unigolion. Mae gan gyfundrefn Tystion Jehofa hanes hir o barchu hawliau preifatrwydd a chynnal cyfrinachedd, hyd yn oed cyn i ddeddfau gwarchod data gael eu creu. Bydd cyfundrefn Tystion Jehofa yn dal ati i warchod gwybodaeth sy’n cael ei datgelu iddi fel y mae wedi ei wneud ers amser maith, fel y cofnodwyd yn y polisi hwn.

Cwmpas y Cais

Mae’r polisi hwn ar waith yng nghyfundrefn gyfan Tystion Jehofa, fel y cynrychiolwyd yn swyddfeydd cangen ledled y byd.

Gwarchod Data

Mae cyfundrefn Tystion Jehofa yn gofalu am holl ddata personol yn unol â’r egwyddorion canlynol:

 1. Prosesir data personol mewn modd teg a chyfreithiol.

 2. Cesglir, prosesir, a defnyddir data personol dim ond i’r graddau angenrheidiol i gyflawni bwriadau crefyddol ac elusennol Tystion Jehofa.

 3. Diweddarir data personol a chedwir yn gywir. Unwaith i unrhyw gamgymeriad ddod i sylw y gyfundrefn, bydd yn cael ei gywiro cyn gynted ag sy’n bosibl.

 4. Cedwir data personol dim ond am yr amser y mae angen eu cadw ar gyfer pwrpas(au) cyfreithiol y gyfundrefn.

 5. Rhoddir ystyriaeth briodol i barchu hawliau data unigolion.

 6. Cymerir camau priodol technegol a chyfundrefnol i rwystro datgeliad anghyfreithlon neu anawdurdodedig o ddata personol. Cedwir data personol cyfrifiadurol ar gyfrifiaduron sydd wedi eu diogelu gan gyfrinair a’r defnyddwyr awdurdodedig yn unig sydd gyda’r cyfrineiriau. Mae pob swyddfa yn cael ei chloi ar ôl oriau’r swyddfa a dim ond staff awdurdodedig gall fynd i mewn.

 7. Ni throsglwyddir data personol rhwng swyddfeydd cangen heblaw bod angen gwneud hynny er mwyn cyflawni pwrpasau crefyddol ac elusennol cyfundrefn Tystion Jehofa, fel y mae pob un o Dystion Jehofa eisoes wedi cytuno i’w wneud drwy eu penderfyniad gwirfoddol a rhydd i’w huniaethu eu hunain â Thystion Jehofa.

Hawliau Unigolyn y Data

 1. Mae hawliau unigolyn y data i ddiogelu data personol a thringar ac i gywiro neu i ddileu data personol a thringar i’w rhoi iddo yn ôl arfer Tystion Jehofa yn y polisi hwn.

 2. Mae’n rhaid i’r unigolyn sy’n cyflwyno cais wneud hynny yn ôl yr adran hon a rhoi digon o dystiolaeth ynglŷn â’i hunaniaeth.

 3. Os yw unigolyn y data yn gofyn am hawl i weld, i gywiro, neu i ddileu data personol neu dringar amdano ef ei hun, bydd y gyfundrefn yn ystyried hynny yn deg ac yn gytbwys drwy bwyso buddiannau’r unigolyn o gael yr hawl i weld neu i gywiro neu i ddileu data yn erbyn buddiannau cyfreithiol crefyddol y gyfundrefn, gan gynnwys ystyried os bydd rhoi’r hawl i weld yn peryglu hawliau rhyddid ac ymarfer crefyddol y gyfundrefn.

 4. Mae gan y gyfundrefn ddiddordeb parhaol mewn cynnal data ynglŷn â statws pob unigolyn fel un o Dystion Jehofa. Bydd dileu gwybodaeth o’r fath yn troseddu’n ormodol ar gredoau ac ar weithgareddau crefyddol y gyfundrefn.

Hawl i Apelio

Os yw rhywun yn credu y troseddwyd ar ei hawliau, y mae’n gallu apelio at Bwyllgor y Gangen drwy ysgrifennu llythyr personol. Mae’n rhaid anfon y llythyr o fewn dwy wythnos o’r weithred sy’n sail i’r apêl.