Storïau o’r Beibl

Mwynhewch 116 o storïau o’r Beibl. Maen nhw’n hawdd eu deall, yn gywir, ac wedi eu darlunio’n hardd.

Cyflwyniad

Storïau gwir o’r llyfr mwyaf arbennig erioed, y Beibl, sy’n cyflwyno hanes y byd o’r creu ymlaen.

STORI 1

Duw yn Dechrau Creu

Mae hanes Genesis am y Creu yn ddealladwy ac yn hynod o ddiddorol​—hyd yn oed i blant bach.

STORI 2

Gardd Brydferth

Yn ôl Genesis, creodd Duw ardd arbennig o’r enw Eden. Mae Duw eisiau i’r holl ddeaer fod yn union debyg i’r ardd brydferth honno.

STORI 3

Y Bobl Gyntaf

Creuodd Duw Adda ac Efa a’u gosod yng ngardd Eden. Y nhw oedd y cwpl priod cyntaf.

STORI 4

Gadael Gardd Eden

Mae llyfr Genesis yn y Beibl yn egluro sut y collwyd y baradwys wreiddiol.

STORI 5

Bywyd yn Troi’n Anodd

Y tu allan i ardd Eden, wynebodd Adda ac Efa lawer o broblemau. Petai Adda ac Efa wedi aros yn ufudd i Dduw, byddai bywyd wedi bod yn hapus iddyn nhw ac i’w plant.

STORI 6

Mab Da a Mab Drwg

Mae stori Cain ac Abel, sydd i’w chael yn Genesis, yn dangos sut fath o bobl y dylen ni fod​—a pha agweddau sydd angen eu newid cyn iddi fod yn rhy hwyr.

STORI 7

Dyn Dewr

Mae esiampl Enoch yn dangos dy fod ti’n gallu gwneud yr hyn sy’n iawn, hyd yn oed os yw pawb arall yn gwneud pethau drwg.

STORI 8

Cewri ar y Ddaear

Mae Genesis 6 yn adrodd yr hanes am gewri yn brifo pobl. Plant oedd y Neffilimen i’r angylion drwg a adawodd y nefoedd a dod i fyw ar ddaear fel dynion.

STORI 9

Noa yn Adeiladu Arch

Goroesodd Noa a’i deulu y Dilyw oherwydd iddyn nhw wrando ar Dduw er bod eraill yn gwrthod gwrando.

STORI 10

Y Dilyw

Roedd pobl yn chwerthin ar rybuddion Noa. Ond, doedden nhw ddim yn chwerthin pan ddechreuodd hi fwrw glaw. Dysgwch sut gwnaeth arch Noa ei achud ef, ei deulu, a llawer o anifeiliaid.

STORI 11

Yr Enfys Gyntaf

Bob tro rwyt ti’n gweld enfys, o beth y dylai hynny dy atgoffa?

STORI 12

Codi Tŵr Mawr

Doedd Duw ddim yn hapus, ac mae’r gosb yn effeithio ar bobl hyd heddiw.

STORI 13

Abraham​—Ffrind i Dduw

Pam gwnaeth Abraham adael ei gartref cyffyrddus i fyw mewn pebyll am weddill ei oes?

STORI 14

Profi Ffydd Abraham

Pam gofynnodd Duw i Abraham offrymu ei fab?

STORI 15

Gwraig Lot

Mae gwers i ni yn yr hyn a wnaeth gwraig Lot.

STORI 16

Gwraig Dda i Isaac

Oedd Rebeca yn wraig dda oherwydd ei bod hi’n brydferth neu a oedd rheswm arall?

STORI 17

Jacob ac Esau

Roedd Isaac yn caru Esau, ond cannwyll llygad Rebeca oedd Jacob.

STORI 18

Jacob yn Mynd i Haran

Priododd Jacob â Lea yn gyntaf er ei fod mewn cariad â Rachel.

STORI 19

Teulu Mawr Jacob

A gafodd 12 llwyth Israel ei henwi ar ôl 12 mab Jacob?

STORI 20

Dina yn Mynd i Helynt

Dechrau y cyfan oedd ffrindiau drwg.

STORI 21

Brodyr Cas Joseff

Pam fyddai rhai eisiau lladd eu brawd?

STORI 22

Joseff yn y Carchar

Aeth i’r carchar nid oherwydd iddo dorri’r gyfraith, ond oherwydd iddo wneud yr hyn sy’n iawn.

STORI 23

Breuddwydion Pharo

Mae gan y saith o wartheg a’r saith dywysen rhywbeth yng nghyffredin.

STORI 24

Rhoi Prawf ar y Brodyr

Sut gall Joseff wybod a yw ei frodyr wedi newid ers iddyn nhw ei werthu fel caethwas?

STORI 25

Symud i’r Aifft

Pam y gelwir teulu Jacob yn Israeliaid yn hytrach na Jacobiaid?

STORI 26

Ffyddlondeb Job

Collodd Job ei gyfoeth, ei iechyd, a’i blant i gyd. A oedd Duw yn ei gosbi?

STORY 27

Brenin Drwg yn yr Aifft

Pam gorchmynnodd Pharo i bob bachgen oedd yn cael ei eni i’r Israeliaid gael ei ladd?

STORI 28

Babi yn Cael ei Achub

Mae Pharo yn gorchymyn i fechgyn yr Israeliaid gael eu lladd, ond mae mam Moses yn gweld ffordd o achub ei mab.

STORI 29

Moses yn Ffoi

Roedd Moses yn meddwl ei fod yn barod i achub yr Israeliaid pan oedd yn 40 mlwydd oed, ond roedd yn anghywir

STORI 30

Perth yn Llosgi

Gyda chyfres o wyrthiau mae Duw yn dweud wrth Moses bod yr amser wedi dod iddo arwain yr Israeliaid allan o’r Aifft.

STORI 31

Gerbron Pharo

Pam nad yw Pharo’n gwrando ar Moses a gadael i’r Israeliaid fynd?

STORI 32

Y Deg Pla

Anfonodd Duw y deg pla ar yr Aifft oherwydd ystyfnigrwydd Pharo yn gwrthod gadael i’r Israeliaid fynd.

STORI 33

Croesi’r Môr Coch

Moses yn gwahanu’r Môr Coch trwy ddefnyddio grym Dduw ac mae’r Israeliaid yn croesi ar dir sych.

STORI 34

Math Newydd o Fwyd

Mae’r bwyd arbennig yma yn disgyn o’r nef oddi wrth Dduw.

STORI 35

Jehofa yn Rhoi’r Gyfraith

Mae ddwy gyfraith yn pwysicach na’r Deg Gorchymyn i gyd, ond pa rhai?

STORI 36

Y Llo Aur

Pam a fuasai pobl yn addoli cerflun sydd wedi ei wneud o fetel?

STORI 37

Pabell i Addoli Duw

Roedd ei ystafell mewnol yn cynnwys arch y cyfamod.

STORI 38

Y Deuddeg Ysbïwr

Mae deg o’r ysbïwyr yn dweud un peth, ond mae’r ddau arall yn dweud rhywbeth gwahanol. Pwy ydy’r Israeliaid yn credu?

STORI 39

Ffon Aaron yn Blodeuo

Sut gallai darn o bren tyfu blodau a ffrwyth da dros nos?

STORI 40

Moses yn Taro’r Graig

Cafodd Moses y dŵr, ond roedd Jehofa yn ddig gyda fe.

STORI 41

Y Sarff Bres

Pam buasai Duw yn anfon nadroedd gwenwynig i frathu’r Israeliaid?

STORI 42

Asen Sy’n Siarad

Mae’r asen yn gweld rhywbeth ar y ffordd ni allai Balaam ei weld.

STORI 43

Arweinydd Newydd

Mae Moses dal yn gryf, felly pam y mae Josua yn cymryd ei le?

STORI 44

Rahab yn Cuddio’r Ysbïwyr

Sut ydy Rahab yn helpu’r ddau ddyn a pha cymwynas ydy hi’n gofyn?

STORI 45

Croesi’r Iorddonen

Mae yna gwyrth pan mae’r offeiriaid yn cerdded i mewn i’r dŵr.

STORI 46

Muriau Jericho

Sut gall edau coch atal mur rhag disgyn i lawr?

STORI 47

Lleidr yn Israel

Ydy un dyn drwg yn medru achosi trafferth i genedl gyfan?

STORI 48

Trigolion Doeth Gibeon

Maen nhw’n twyllo Josua a’r Israeliaid i wneud addewid, ond mae’r Israeliaid yn cadw eu haddewid.

STORI 49

Achub Pobl Gibeon

Mae Jehofa yn wneud rhywbeth ar gyfer Josua sydd erioed wedi cael ei ailadrodd.

STORI 50

Dwy Ddynes Ddewr

Mae Barac yn arwain byddin Israel i ryfel, ond pam ydy Jael yn haeddu clod?

STORI 51

Ruth a Naomi

Ruth yn gadael ei chartref i aros gyda Naomi ac addoli Jehofa.

STORI 52

Gideon a’i Fyddin Fechan

Dewisiodd Duw y milwyr ar gyfer y fyddin fechan yma trwy brawf anarferol iawn.

STORI 53

Addewid Jefftha

Mae addewid Jefftha yn achosi canlyniadau iddo fo a’i ferch hefyd.

STORI 54

Y Dyn Cryfaf Erioed

Sut wnaeth Delila darganfod cyfrinach nerth Samson?

STORI 55

Samuel yn Was i Dduw

Mae Duw yn defnyddio Samuel ifanc i anfon neges cryf at archoffeiriad Eli.

STORI 56

Saul​—Brenin Cyntaf Israel

Ennillodd ac wedyn collodd Saul ffafr Duw. Gallen ni dysgu gwers bwysig gan ei hanes ef.

STORI 57

Duw yn Dewis Dafydd

Pa rhinwedd sydd gan Dafydd ydy Duw yn hoffi, er nad yw Samuel yn medru ei weld?

STORI 58

Dafydd a Goliath

Ymladdod Dafydd yn erbyn Goliath gyda dim ond ei ffon dafl, ond rhywbeth llawer mwy pwerus.

STORI 59

Dafydd yn Gorfod Ffoi

Yn gyntaf roedd Saul yn hapus gyda Dafydd, ond ymhen amser yn dod i’w gasáu. Pam?

STORI 60

Abigail a Dafydd

Mae Abigail yn galw ei gŵr yn ffŵl, ond mae hynny yn achub ei fywyd—am sbel.

STORI 61

Dafydd yn Frenin

Mae Dafydd yn profi trwy ei ddewisiadau y fod ef yn gymwys i reoli Israel.

STORY 62

Helynt yn Nheulu Dafydd

Gyda un camgymeiriad enfawr, mae Dafydd yn achosi helynt ar ei ben ei hun ac ar ei deulu am flynyddoedd i ddod.

STORI 63

Doethineb Solomon

Ydy Solomon wir yn mynd i dorri baban yn ei hanner?

STORI 64

Adeiladu’r Deml

Er bod Solomon yn dyn doeth iawn, mae o’n cael ei berswadio i wneud rhywbeth sy’n gwirion ac anghywir.

STORI 65

Rhannu’r Deyrnas

Roedd Jeroboam yn arwain y pobl i dorri cyfraith Duw yn fuan iawn ar ôl iddo dechrau rheoli.

STORI 66

Jesebel​—Y Frenhines Ddrwg

Nid ydy hi yn gadael i unrhywun sefyll yn ei ffordd.

STORI 67

Ymddiried yn Jehofa

Pam fuasai byddin yn mynd i ymladd gyda cantorion di-arf yn ei blaen?

STORI 68

Atgyfodi Dau Fachgen

Gall rhywun sydd wedi marw dod yn ôl yn fyw? Mae’r gwyrth wedi digwydd o’r blaen!

STORI 69

Helpu Dyn Pwysig

Roedd ganddi y dewrder i siarad i’r dyn pwysig iawn, ac o ganlyniad roedd gwyrth yn Israel.

STORI 70

Jona a’r Pysgodyn Mawr

Dysgodd Jona wers bwysig am wneud beth mae Jehofa yn gofyn.

STORI 71

Duw yn Addo Paradwys

Roedd y baradwys cyntaf yn fach; fydd yr un yma yn llenwi’r ddaear.

STORI 72

Duw yn Helpu Heseceia

Mewn un noson, mae angel yn lladd 185,000 Milwyr o Asyria.

STORI 73

Y Brenin Da Olaf

Tra roedd yn ei arddegau, cymerodd Joseia cam enfawr.

STORI 74

Dyn Nad Oedd Ofn Arno

Roedd Jeremeia’n coelio ei fod yn rhi ifanc, ond roedd Duw yn gwybod yn well.

STORI 75

Pedwar Bachgen Ffyddlon

Er eu bod nhw’n pell o’u teuluoedd, roedd y pedwar bachgen ifanc yn llwyddo.

STORI 76

Dinistrio Jerwsalem

Pam mae Duw yn gadael i elynion Israel, sef y Babiloniaid, dinistrio Jerwsalem?

STORI 77

Gwrthod Addoli Delw

A fydd Duw yn achub y tri bechgyn fyddlon o’r ffwrnais tanllyd?

STORI 78

Yr Ysgrifen ar y Wal

Mae’r proffwyd Daniel yn dehongli’r pedwair gair.

STORI 79

Daniel yn Ffau’r Llewod

Cafodd Daniel cosb o farwolaeth, a oedd modd iddo’i osgoi yn y lle cyntaf?

STORI 80

Pobl Duw yn Gadael Babilon

Cyflawnwyd un broffwydoliaeth wrth i Frenin Cyrus o Bersia cipio Babilon, nawr mae’r Brenin yn cyflawni un arall.

STORI 81

Ymddiried yn Nuw

Er mwyn addoli Duw, mae’r Israeliaid yn torri cyfraith dynion. A fydd Duw yn eu bendithio?

STORI 82

Mordecai ac Esther

Roedd y Frenhines Fasti yn brydferth iawn, ond er hyn fe roddwyd Esther yn Frenhines yn ei lle. Pam?

STORI 83

Muriau Jerwsalem

Wrth ailadeiladu’r mur, rhaid i’r gweithwyr cadw eu cleddyfau a gwaywffyn yn agos trwy’r dydd a’r nos.

STORI 84

Angel yn Dod at Mair

Y mae’n dod â neges at Mair oddi wrth Dduw: Mae hi’n mynd i gael baban a fyddai’n frenin am byth.

STORI 85

Genedigaeth Iesu

Pam buasai brenin yn cael ei eni lle mae anifeiliaid yn cael eu bwydo?

STORI 86

Dilyn Seren

Pwy a arweiniodd y dynion o’r dwyrain at Iesu? Efallai bydd yr ateb yn eich synnu.

STORI 87

Iesu Ifanc yn y Deml

Mae rhywbeth am y bachgen ifanc sy’n synnu henuriaid y deml.

STORI 88

Ioan yn Bedyddio Iesu

Mae Ioan Fedyddiwr wedi bod yn bedyddio pechaduriaid. Gan nad yw Iesu yn bechadur, pam mae Ioan yn bedyddio Iesu?

STORI 89

Glanhau’r Deml

Gan fod Iesu yn caru Duw mae’n ddig o’r hyn sy’n digwydd yn y deml.

STORI 90

Y Wraig Wrth y Ffynnon

Sut gallai’r dŵr y mae Iesu’n cynnig stopio’r wraig rhag sychedu byth eto?

STORI 91

Y Bregeth ar y Mynydd

Dysgwch am ddoethineb bythgofiadwy Iesu o’i Bregeth ar y Mynydd.

STORI 92

Iesu yn Atgyfodi’r Meirw

Gan ddefnyddio pŵer Duw, dywedodd Iesu dau air syml ac atgyfododd merch Jairus.

STORI 93

Iesu yn Bwydo’r Bobl

Wrth fwydo miloedd, pa bwynt bwysig profodd Iesu?

STORI 94

Mae Iesu yn Caru Plant

Mae Iesu’n dysgu ei apostolion i fod yn garedig i blant, a hefyd bod gan blant bach lawer o rinweddau gwerthfawr.

STORI 95

Iesu yn Adrodd Stori

Mae dameg Iesu am y Samariad da yn enghraifft o’r modd o ddysgu roedd Iesu’n defnyddio’n aml iawn.

STORI 96

Iesu yn Gwella Pobl

Beth mae Iesu yn llwyddo i wneud trwy ei wyrthiau lawer?

STORI 97

Gorymdaith Frenhinol

Mae dyrfaoedd fawr yn ei groesawu, ond nid yw pawb yn hapus.

STORI 98

Ar Fynydd yr Olewydd

Iesu yn siarad gyda phedwar o’i apostolion am bethau sy’n digwydd yn ein hoes ni.

STORI 99

Mewn Ystafell ar y Llawr Uchaf

Pam mae Iesu’n gorchymyn i’w disgyblion cynnal y swper arbennig yma pob flwyddyn?

STORI 100

Yng Ngardd Gethsemane

Pam bradychodd Jwdas Iesu gyda chusan?

STORI 101

Iesu yn Cael ei Ladd

Pan fu farw ar y stanc, addawodd Iesu am y baradwys.

STORI 102

Mae Iesu yn Fyw

Wedi i’r angel rolio’r garreg oddi ar fedd Iesu, mae’r milwyr sy’n gwarchod y bedd yn syfrdan ar beth a welsant tu mewn.

STORI 103

Ymddangos i’r Disgyblion

Pam nad ydy disgyblion Iesu yn ei adnabod ar ôl iddo gael ei atgyfodi?

STORI 104

Yn ôl i’r Nefoedd

Cyn i Iesu esgyn i’r awyr, mae ef yn rhoi gorchymyn olaf i’w ddisgyblion.

STORI 105

Aros yn Jerwsalem

Pam tywalltwyd Iesu ysbryd glân ar ei ddisgyblion ym Mhentecost?

STORI 106

Rhyddhau’r Apostolion

Mae’r arweinwyr crefyddol Iddewig yn carcharu’r apostolion er mwyn stopio’u gwaith pregethu, ond mae gan Dduw gynllun gwahanol.

STORI 107

Steffan yn Cael ei Ladd

Wrth iddo gael ei ladd, mae Steffan yn dweud gweddi fendigedig.

STORI 108

Ar y Ffordd i Ddamascus

Mae golau llachar a llais o’r nefoedd yn newid bywyd Saul.

STORI 109

Pedr a Cornelius

Ydy Duw yn meddwl mae pobl o’r un hil neu wlad yn well na rhai o hil neu wlad arall?

STORI 110

Timotheus yn Helpu Paul

Aeth Timotheus gyda Paul ar daith bregethu gyffrous.

STORI 111

Bachgen a Aeth i Gysgu

Wnaeth Eutychus disgyn i gysgu yn ystod anerchiad cyntaf Paul, ond nid yn ystod ei ail anerchiad. Roedd yr hyn a digwyddodd rhwng y ddau anerchiad yn wyrthiol.

STORI 112

Llongddrylliad

Wrth i’r bobl colli pob gobaith, mae Paul yn derbyn neges oddi wrth Dduw sy’n codi ei galon.

STORI 113

Paul yn Rhufain

Sut gallai Paul gwneud ei waith fel apostol tra ei bod yn y carchar?

STORI 114

Diwedd Pob Drygioni

Pam y mae Duw yn anfon ei fyddin, gyda Iesu yn eu harwain, i fewn i brwydr Armagedon?

STORI 115

Paradwys Newydd ar y Ddaear

Ar un adeg roedd pobl yn byw ym Mharadwys ar y ddaear, a fe ddigwyddith eto yn y dyfodol.WEB:OnSiteAdTitleParadwys Newydd ar y Ddaear

STORI 116

Byw am Byth

Ydy dysgu am Jehofa Dduw ac Iesu Grist yn ddigon? Os ‘na’ yw’r ateb, beth arall sydd rhaid inni wneud?

Cwestiynau ar Gyfer Astudio Storïau o’r Beibl

Adnodau a chwestiynau astudio sydd wedi eu dylunio er mwyn i bobl ifainc elwa’n llawn ar Storïau o’r Beibl.