Gwahodd pobl i’r cyfarfodydd yn Ynysoedd Cook

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Medi 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol ar gyfer Y Tŵr Gwylio ac ar gyfer dysgu’r gwirionedd am y Beibl a gwyddoniaeth. Defnyddia’r syniadau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Adfer Addoliad Pur!

Gwnaeth gweledigaeth Eseciel o’r deml sicrhau’r Iddewon alltud ym Mabilon y byddai addoliad pur yn cael ei adfer.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Pam Rwyt Ti’n Trysori Addoliad Pur?

Mae addoliad pur wedi ei sefydlu’n gadarn. A wyt ti’n myfyrio’n rheolaidd ar dy fraint o adnabod Jehofa Dduw a’i wasanaethu?

TRYSORAU O AIR DUW

Wedi Adfer Israel—Y Bendithion

Roedd gweledigaeth Eseciel o’r deml yn addo adfer addoliad pur yn ogystal â’r bendithion o drefn, cydweithio, a diogelwch.

TRYSORAU O AIR DUW

Ffyddlondeb i Jehofa Sy’n Arwain at Fendithion

Gall hanes y tri Hebread gryfhau ein penderfyniad i fod yn ffyddlon i Jehofa Dduw.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Bydda’n Ffyddlon Wrth Wynebu Temtasiwn

Arhosodd Iesu Grist yn ffyddlon i Dduw pan gafodd ei demtio. Ydy’n bosib i bobl amherffaith aros yn ffyddlon o dan bwysau i fod yn anffyddlon i Dduw?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Bydda’n Ffyddlon Pan Fo Perthynas yn Cael ei Ddiarddel

Pan fo perthynas yn cael ei ddiarddel, mae’n rhoi ein ffyddlondeb i Jehofa Dduw dan brawf. Beth allai ein helpu i aros yn ffyddlon?

TRYSORAU O AIR DUW

Wyt Ti’n Gwasanaethu Jehofa’n Barhaus?

Gwasanaethodd Daniel Jehofa yn barhaus. Ni adawodd unrhyw beth i amharu ar ei arferiad ysbrydol.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hyffordda Rai Newydd i Wasanaethu’n Barhaus

Hyffordda rai newydd o’r cychwyn cyntaf i gael rhan selog a rheolaidd yn y weinidogaeth. Helpa dy fyfyriwr i ddod yn gyhoeddwr effeithiol.