Cynnal a chadw Neuadd y Deyrnas yn y Swistir

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Mai 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol ar gyfer y Watchtower ac i ddysgu’r gwirionedd am y dyfodol. Defnyddia’r syniadau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Arwydd y Byddai Israel yn Cael ei Hadfer

Beth gwnaeth Jehofa Dduw ei addo pan orchmynnodd y proffwyd Jeremeia i brynu tir? Sut dangosodd Jehofa ei ddaioni?

TRYSORAU O AIR DUW

Ebed-melech—Esiampl o Ddewrder a Charedigrwydd

Roedd Ebed-melech yn ddewr ac yn benderfynol wrth ddod o flaen Brenin Sedeceia, a dangosodd caredigrwydd personol tuag at Jeremeia proffwyd Duw.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Gofalu am Ein Haddoldai

Mae ein haddoldai yn dwyn enw sanctaidd Duw, felly mae’n bwysig i’w cadw’n lân ac mewn cyflwr da. Sut gall pob un ohonon ni gyfrannu at y gwaith o gynnal a chadw ein Neuadd y Deyrnas?

TRYSORAU O AIR DUW

Bydd Jehofa yn Talu Inni yn ôl Ein Haeddiant

Roedd y proffwyd Jeremeia a’r Brenin Sedeceia ill dau yn gysylltiedig â dinistr Jerwsalem, ond roedd eu storïau mor wahanol.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Nid Yw Jehofa’n Anghofio Dy Gariad

Beth yw teimladau Jehofa am ei weision sydd bellach yn hŷn, a’u gweinidogaeth nawr wedi ei lleihau?

TRYSORAU O AIR DUW

Paid â “Disgwyl Pethau Mawr i Ti Dy Hun”

Er i Barŵch addoli Jehofa a helpu Jeremeia yn ffyddlon, ar un adeg fe gollodd ei gydbwysedd. Beth oedd rhaid i Barŵch ei wneud er mwyn goroesi dinistr Jerwsalem?

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Jehofa yn Bendithio Gostyngeiddrwydd ac yn Cosbi Balchder

Roedd Babilon falch yn greulon tuag at bobl Jehofa. Cafodd yr Israeliaid edifeiriol eu rhyddhau o gaethiwed, ond beth ddigwyddodd i Fabilon?