Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Rhodd Duw o’r pridwerth, sy’n gwneud bywyd tragwyddol yn bosib, yw’r anrheg orau oll

 AR Y CLAWR | BETH YW’R ANRHEG ORAU OLL?

Beth Yw’r Anrheg Orau Oll?

Beth Yw’r Anrheg Orau Oll?

“Mae pob rhoi, a phob haelioni yn dod oddi wrth Dduw yn y nefoedd uchod.” (Iago 1:17) Mae’r adnod honno, wrth gwrs, yn cyfeirio at haelioni ein Tad nefol, Jehofa Dduw. Ond eto, o’r holl roddion y mae Duw wedi eu rhoi i ddynolryw, mae ’na un sy’n fwy na’r lleill i gyd. Beth yw’r anrheg honno? Mae geiriau adnabyddus Iesu, a gofnodwyd yn Ioan 3:16, yn dweud: “Mae Duw wedi caru’r byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.”

Yn sicr, y rhodd fwyaf mae Duw wedi ei rhoi i bob un ohonon ni ydy ei unig-anedig Fab, a hynny oherwydd ein bod ni’n cael ein rhyddhau o grafangau pechod, henaint, a marwolaeth. (Salm 51:5; Ioan 8:34) Hyd yn oed os byddwn ni’n gwneud ein gorau glas, ni allwn ni wneud unrhyw beth i’n rhyddhau ein hunain rhag gafael pechod. Fodd bynnag, yn ei gariad mawr, mae Duw wedi darparu’r hyn sydd ei angen er mwyn achub pobl. Trwy roi ei unig-anedig Fab, Iesu Grist, yn bridwerth, mae Jehofa Dduw wedi rhoi’r cyfle i ddynolryw i gael bywyd tragwyddol. Ond beth yn union ydy’r pridwerth? Pam mae’n angenrheidiol? A sut gallwn ni elwa arno?

Pris yw pridwerth sy’n cael ei dalu i brynu rhywbeth yn ôl wedi iddo gael ei golli neu i sicrhau bod rhywun sy’n gaeth yn cael ei ryddhau. Mae’r Beibl yn esbonio bod ein rhieni cyntaf, Adda ac Efa, wedi eu creu heb bechod, ac roedd ganddyn nhw’r gobaith o fyw am byth mewn byd o baradwys ynghyd â’u disgynyddion. (Genesis 1:26-28) Yn anffodus, gwnaethon nhw golli’r cwbl oherwydd eu dewis i fod yn anufudd i Dduw—a dod, felly, yn bechaduriaid. Beth oedd y canlyniad? Mae’r Beibl yn ateb: “Daeth pechod i’r byd drwy un dyn, a marwolaeth o ganlyniad i hynny. Ac mae pawb yn marw, am fod pawb wedi pechu.” (Rhufeiniaid 5:12) Yn hytrach na throsglwyddo bywyd perffaith i’w ddisgynyddion, yr hyn a drosglwyddodd Adda oedd pechod a marwolaeth.

Yn achos y pridwerth, mae’n rhaid i’r hyn sy’n cael ei dalu gyfateb yn union i’r hyn a gollwyd. Pan wnaeth Adda anufuddhau i Dduw yn fwriadol, gwnaeth bechu a’r canlyniad oedd colli bywyd dynol perffaith—bywyd Adda. Yn ôl y Beibl, achosodd hynny i ddisgynyddion Adda gael eu caethiwo. Felly, roedd yn rhaid i fywyd dynol perffaith arall—bywyd Iesu—gael ei roi yn aberth i ryddhau dynolryw rhag pechod. (Rhufeiniaid 5:19; Effesiaid 1:7) Oherwydd bod Duw, yn ei gariad, wedi talu’r pris, neu’r pridwerth hwn, mae gan ddynolryw y gobaith o adennill yr hyn a wnaeth Adda ac Efa ei golli—bywyd tragwyddol mewn paradwys ar y ddaear.—Datguddiad 21:3-5.

Oherwydd yr hyn y mae’r pridwerth yn ei gyflawni, sef gwneud bywyd tragwyddol yn bosib, rhodd Duw o’r pridwerth yw’r anrheg fwyaf oll. Er mwyn gweld pa mor berffaith yw’r rhodd hon o’r pridwerth, gadewch inni weld sut mae’n cwrdd â’r gofynion a drafodwyd yn yr erthygl flaenorol sy’n ein helpu i roi anrhegion gwerth chweil.

Yn bodloni dymuniadau. Mae gan bobl awydd cryf i barhau i fyw. (Pregethwr 3:11) Er na allwn ni fodloni’r dyhead hwnnw ar ein pennau ein hunain, mae’r pridwerth yn ei gwneud hi’n bosib inni  wneud hynny. Mae’r Beibl yn dweud: “Marwolaeth ydy’r cyflog mae pechod yn ei dalu, ond mae Duw yn rhoi bywyd tragwyddol yn rhad ac am ddim i chi, o achos beth wnaeth ein Harglwydd ni, Iesu y Meseia.”—Rhufeiniaid 6:23.

Yn cwrdd â’n hanghenion. Ni all bodau dynol ddarparu’r pridwerth. Mae’r Beibl yn dweud: “Mae pris bywyd yn rhy uchel; waeth iddo adael y mater am byth!” (Salm 49:8) Felly, heb help Duw, ni fyddai hi wedi bod yn bosib inni gael ein rhyddhau rhag pechod a marwolaeth. Ond, fel y mae’r Beibl yn esbonio: “Dyma ydy rhodd Duw i ni am fod y Meseia Iesu wedi gwneud popeth oedd ei angen i’n gollwng ni’n rhydd.”—Rhufeiniaid 3:23, 24.

Wedi ei hamseru’n berffaith. Dywed y Beibl: “Dangosodd Duw i ni gymaint mae’n ein caru ni drwy i’r Meseia farw droson ni pan roedden ni’n dal i bechu yn ei erbyn!” (Rhufeiniaid 5:8) Oherwydd bod Duw wedi talu’r pris tra oedden “ni’n dal i bechu yn ei erbyn,” mae’r pridwerth yn dangos cymaint y mae Duw yn ein caru ni er gwaethaf ein cyflwr pechadurus. Ac mae’n rhoi cymaint inni edrych ymlaen ato, er ein bod ni’n gorfod dyfalbarhau dan orthrwm pechod.

Yn amlygu rheswm dilys dros roi. Mae’r Beibl yn tynnu sylw at yr hyn a ysgogodd Jehofa i gynnig ei Fab yn bridwerth: “Dyma sut wnaeth Duw ddangos ei gariad aton ni: anfonodd ei unig Fab i’r byd, er mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Dyma beth ydy cariad: dim y ffaith ein bod ni’n caru Duw, ond y ffaith ei fod e wedi’n caru ni.”—1 Ioan 4:9, 10.

Sut gallwch chi ddangos eich bod chi’n gwerthfawrogi’r anrheg fwyaf oll? Cofiwch fod Iesu wedi dweud yn Ioan 3:16 mai dim ond y rhai “sy’n credu ynddo” fydd yn cael eu hachub. Yn ôl y Beibl: “Ffydd ydy’r sicrwydd fod beth dyn ni’n gobeithio amdano yn mynd i ddigwydd.” (Hebreaid 11:1) Er mwyn cael yr hyder hwnnw, mae’n rhaid cael gwybodaeth gywir. Am y rheswm hwn, rydyn ni’n eich annog chi i gymryd yr amser i ddysgu am Jehofa Dduw, yr un a roddodd yr anrheg orau oll, ac i ddysgu am yr hyn rydych chi’n gorfod ei wneud i gael y bywyd tragwyddol y mae aberth pridwerthol Iesu wedi ei wneud yn bosib ichi.

Gallwch chi ddysgu hyn i gyd drwy ddarllen y wybodaeth ar www.jw.org. Bydd Tystion Jehofa yn hapus i’ch helpu i ddysgu mwy. Rydyn ni’n gwbl hyderus y byddwch chi, wrth ddod i wybod mwy am y rhodd fwyaf hon ac elwa arni, yn datgan: “Duw, diolch iddo!—o achos beth wnaeth ein Harglwydd ni, Iesu y Meseia.”—Rhufeiniaid 7:25.