Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Wedi Ein Trefnu yn Unol â Gair Duw

Wedi Ein Trefnu yn Unol â Gair Duw

“Doethineb yr ARGLWYDD osododd sylfeini’r ddaear; a’i ddeall e wnaeth drefnu’r bydysawd.”—DIAR. 3:19.

CANEUON: 105, 107

1, 2. (a) Sut mae rhai’n ymateb i’r syniad fod gan Dduw gyfundrefn? (b) Beth byddwn ni’n ei drafod yn yr erthygl hon?

A OES gan Dduw gyfundrefn? “Does dim rhaid iti gael cyfundrefn yn dy arwain di,” meddai rhai. “Yr unig beth sydd ei angen arnat ti ydy perthynas bersonol â Duw.” Ond ydy’r farn honno’n gywir? Beth mae’r ffeithiau yn ei awgrymu?

2 Yn yr erthygl hon, byddwn ni’n trafod y dystiolaeth sy’n dangos bod Jehofa yn Drefnwr heb ei ail. Byddwn hefyd yn ystyried sut dylen ni ymateb i gyfarwyddyd rydyn ni yn ei dderbyn gan gyfundrefn Jehofa. (1 Cor. 14:33, 40) Yn y ganrif gyntaf, a heddiw, mae’r Ysgrythurau wedi helpu’r rhan ddaearol o gyfundrefn Jehofa i bregethu’r newyddion da ym mhob cwr o’r byd. Oherwydd ein bod ni’n glynu wrth y Beibl ac yn ufudd i gyfarwyddiadau’r gyfundrefn, rydyn ni’n hyrwyddo glendid, heddwch, ac undod yn y gynulleidfa gyfan.

JEHOFA, Y TREFNWR HEB EI AIL

3. Beth sy’n gwneud iti feddwl bod Jehofa yn Drefnwr heb ei ail?

3 Mae’r greadigaeth yn profi bod Duw yn Drefnwr digymar. “Doethineb yr ARGLWYDD osododd sylfeini’r ddaear,” meddai’r Beibl, “a’i ddeall e wnaeth drefnu’r bydysawd.”  (Diar. 3:19) “A dydy hyn prin yn cyffwrdd ei allu!” ac mae “fel rhyw sibrydiad bach tawel.” (Job 26:14) Ond eto, mae’r ychydig rydyn ni yn ei wybod am y planedau, y sêr, a’r galaethau yn gwneud inni gydnabod bod y gwrthrychau nefol hyn wedi eu trefnu mewn ffordd ryfeddol. (Salm 8:3, 4) Mae galaethau yn cynnwys miliynau o sêr, pob un yn symud yn y gofod mewn ffordd drefnus. Yn wir, mae planedau yng nghysawd yr haul yn teithio mewn orbit o gwmpas yr haul fel petaen nhw’n ufuddhau i ddeddfau traffig! Onid yw trefn syfrdanol y bydysawd yn ein helpu ni i weld bod Jehofa, yr un sydd wedi creu’r nefoedd a’r ddaear drwy ei allu mawr, yn haeddu ein moliant a’n haddoliad?—Salm 136:1, 5-9.

4. Pam mae gwyddoniaeth wedi methu ateb llawer o gwestiynau?

4 Mae gwyddoniaeth wedi datgelu cymaint am y bydysawd a’r ddaear, ac mae wedi dod â llawer o fanteision inni. Ond mae yna lawer o gwestiynau nad yw gwyddoniaeth wedi gallu eu hateb. Er enghraifft, ni all seryddwyr ddweud yn union sut y daeth y bydysawd i fodolaeth na pham rydyn ni yma ar y Ddaear sydd â chymaint o fywyd arni. Hefyd, ni all pobl yn gyffredinol esbonio’r awydd cryf sydd gan fodau dynol i fyw am byth. (Preg. 3:11, BCND.) Pam mae cymaint o gwestiynau pwysig heb eu hateb? Yn rhannol oherwydd bod cynifer o wyddonwyr ac eraill yn tueddu i hyrwyddo syniadau annuwiol ac yn cefnogi esblygiad. Ond, yn ei Air, mae Jehofa yn ateb y cwestiynau hynny sy’n pwyso ar feddyliau pobl ym mhobman.

5. Ym mha ffordd rydyn ni’n ddibynnol ar ddeddfau natur?

5 Rydyn ni’n ddibynnol ar ddeddfau cyson natur a sefydlwyd gan Jehofa. Mae trydanwyr, plymwyr, peirianwyr, peilotiaid, a llawfeddygon i gyd yn dibynnu ar y deddfau hyn i wneud eu gwaith. Er enghraifft, gall llawfeddygon ddibynnu ar y ffaith fod anatomi’r corff fwy neu lai yn gyson. Felly, does dim rhaid i lawfeddyg orfod chwilio am galon y claf. Ac mae pob un ohonon ni’n parchu deddfau natur. Gall mynd yn erbyn deddf disgyrchiant gostio ein bywyd inni!

WEDI EIN TREFNU GAN DDUW

6. Pam dylen ni ddisgwyl i bobl Jehofa fod yn drefnus?

6 Yn wir, mae’r bydysawd yn rhyfeddol o ran trefn. Oni ddylen ni ddisgwyl, felly, fod Jehofa yn dymuno i’w addolwyr fod yn drefnus? I’r diben hwnnw, mae Duw wedi rhoi arweiniad inni drwy gyfrwng y Beibl. Byddai byw heb help cyfundrefn Duw a’i safonau yn dod â thristwch a dioddefaint.

7. Beth sy’n dangos bod trefn yn perthyn i’r Beibl?

7 Nid casgliad yw’r Beibl o lyfrau Iddewig a Christnogol sydd heb unrhyw gysylltiad. Yn hytrach, llyfr a threfn iddo yw’r Beibl, sy’n gampwaith ysbrydoledig. Mae llyfrau unigol y Beibl yn cydgysylltu. Wedi ei phlethu o Genesis i Datguddiad yw thema ganolog y Beibl, sef cyfiawnhau awdurdod brenhinol Jehofa, a chyflawni ei fwriad ar gyfer y ddaear drwy gyfrwng y Deyrnas o dan Grist, yr “had” addawedig.—Darllen Genesis 3:15; Mathew 6:10; Datguddiad 11:15.

8. Pam y gallwn ddweud fod yr Israeliaid yn drefnus?

8 Roedd yr Israeliaid gynt yn esiamplau da o ran trefn. O dan Gyfraith Moses, er enghraifft, roedd gwragedd “yn gwasanaethu wrth y fynedfa i babell presenoldeb Duw.” (Ex. 38:8) Roedd symud gwersyll yr Israeliaid ynghyd â’r tabernacl yn digwydd mewn ffordd drefnus. Yn ddiweddarach,  gwnaeth y Brenin Dafydd rannu’r Lefiaid yn grwpiau. (1 Cron. 23:1-6; 24:1-3) A phan oedden nhw’n ufudd i Jehofa, fe’u bendithiwyd â threfn, heddwch, ac undod.—Deut. 11:26, 27; 28:1-14.

9. Beth sy’n dangos bod trefn yn perthyn i gynulleidfa Gristnogol y ganrif gyntaf?

9 Roedd trefn yn perthyn hefyd i gynulleidfa Gristnogol y ganrif gyntaf, ac roedd y gynulleidfa’n elwa ar gyfarwyddyd y corff llywodraethol, a oedd ar y cychwyn yn cynnwys yr apostolion. (Act. 6:1-6) Yn ddiweddarach, ychwanegwyd brodyr eraill i’r corff llywodraethol. (Act. 15:6) Rhoddwyd cyngor a chyfarwyddiadau drwy gyfrwng llythyrau ysbrydoledig a ysgrifennwyd gan ddynion a oedd yn aelodau o’r corff llywodraethol neu’n gweithio’n agos â’r corff hwnnw. (1 Tim. 3:1-13; Titus 1:5-9) Sut roedd y cynulleidfaoedd yn elwa ar ddilyn cyfarwyddiadau’r corff llywodraethol?

10. Beth ddigwyddodd pan oedd y cynulleidfaoedd cynnar yn ufudd i benderfyniadau’r corff llywodraethol? (Gweler y llun agoriadol.)

10 Darllen Actau 16:4, 5Roedd brodyr a oedd yn teithio ar ran y corff llywodraethol yn “dweud beth oedd yr apostolion a’r arweinwyr eraill yn Jerwsalem wedi penderfynu ei ofyn.” Fel yr oedd y cynulleidfaoedd yn gwrando ar y penderfyniadau hynny, roedden nhw’n “cryfhau a nifer y bobl ynddyn nhw’n tyfu bob dydd.” A yw’r hanes hwn yn cynnwys gwers y dylen ni ei chymhwyso o fewn cyfundrefn Duw heddiw?

A WYT TI’N DILYN CYFARWYDDIADAU?

11. Sut dylai dynion penodedig ymateb i gyfarwyddyd sy’n dod o gyfundrefn Duw?

11 Beth dylai aelodau Pwyllgorau Cangen, aelodau Pwyllgorau Gwlad, arolygwyr cylchdaith, a henuriaid yn y gynulleidfa ei wneud pan fyddan nhw’n derbyn cyfarwyddyd gan gyfundrefn Duw heddiw? Mae Gair Duw yn dweud wrth bob un ohonon ni i fod yn ufudd. (Deut. 30:16; Heb. 13:7, 17) Does dim lle i ysbryd beirniadol a gwrthryfelgar yng nghyfundrefn Duw, oherwydd y gall agwedd o’r fath chwalu cariad, heddwch, ac undod ein cynulleidfaoedd. Wrth gwrs, ni fyddai Cristion ffyddlon eisiau dangos yr un ysbryd amharchus ac anffyddlon â Diotreffes. (Darllen 3 Ioan 9, 10.) Cwestiwn da i’w ofyn yw: ‘Ydw i’n cyfrannu at ysbrydolrwydd fy mrodyr? A ydw i’n gyflym i dderbyn a chefnogi’r cyfarwyddyd sy’n cael ei roi gan y brodyr sy’n arwain yn y gynulleidfa?’

12. Pa addasiad sydd wedi ei wneud yn y ffordd y mae henuriaid a gweision gweinidogaethol yn cael eu penodi?

12 Rho sylw i benderfyniad diweddar a wnaethpwyd gan y Corff Llywodraethol. Roedd “Cwestiynau Ein Darllenwyr” yn y Tŵr Gwylio Saesneg, rhifyn 15 Tachwedd 2014, yn dweud bod y ffordd y mae henuriaid a gweision gweinidogaethol yn cael eu penodi wedi ei haddasu. Roedd yr erthygl yn trafod sut roedd corff llywodraethol y ganrif gyntaf wedi awdurdodi arolygwyr teithiol i benodi brodyr. Yn unol â’r patrwm hwn, er 1 Medi 2014, arolygwyr cylchdaith sydd wedi bod yn penodi henuriaid a gweision gweinidogaethol. Mae arolygwr y gylchdaith yn ceisio dod i adnabod y dynion sydd wedi cael eu hargymell, a gweithio gyda nhw yn y weinidogaeth os yw hynny’n bosibl. Mae’r arolygwr hefyd yn edrych ar deulu’r brawd a argymhellwyd. (1 Tim. 3:4, 5) Mae’r corff henuriaid ac arolygwr y gylchdaith yn ystyried yn ofalus y cymwysterau Ysgrythurol ar gyfer gweision  gweinidogaethol a henuriaid.—1 Tim. 3:1-10, 12, 13; 1 Pedr 5:1-3.

13. Sut gallwn ni gefnogi arweiniad yr henuriaid?

13 Mae’n rhaid inni ddilyn cyfarwyddiadau sy’n seiliedig ar y Beibl a roddir inni gan yr henuriaid. Mae’r bugeiliaid ffyddlon hyn yng nghyfundrefn Duw yn cael eu harwain gan eiriau “iachusol” Gair Duw. (1 Tim. 6:3, BCND) Cofia’r cyngor a roddwyd gan Paul oherwydd rhai afreolus yn y gynulleidfa. Roedd rhai “pobl yn treulio’u hamser yn busnesa yn lle gweithio.” Cawson nhw eu rhybuddio gan yr henuriaid, ond roedden nhw’n parhau i ddiystyru’r cyngor. Sut roedd y gynulleidfa am ddelio gydag unigolion o’r fath? Dywedodd Paul: “Cadwch lygad ar unrhyw un sy’n gwrthod gwneud beth dyn ni’n ei ddweud. . . . Cadwch draw oddi wrtho.” Ond dywedodd Paul hefyd inni beidio â thrin y person hwnnw fel gelyn. (2 Thes. 3:11-15) Heddiw, gall henuriaid roi anerchiad rhybuddiol petai rhywun yn parhau i ymddwyn mewn ffordd sy’n adlewyrchu’n wael ar y gynulleidfa, fel, er enghraifft, canlyn anghrediniwr. (1 Cor. 7:39) Sut rwyt ti’n ymateb pan fydd yr henuriaid yn gorfod rhoi anerchiad o’r fath? Os wyt ti’n ymwybodol o’r sefyllfa a ddisgrifir yn yr anerchiad, a fyddi di’n ofalus i beidio â chymdeithasu â’r unigolyn? Gall dy gariad a’th ufudd-dod annog y person i gefnu ar ei ymddygiad afreolus. [1]

CADW GLENDID, HEDDWCH, AC UNDOD

14. Sut gallwn ni gyfrannu at lendid y gynulleidfa?

14 Gallwn ni gyfrannu at lendid ysbrydol y gynulleidfa drwy ddilyn y cyfarwyddyd sydd yng Ngair Duw. Ystyria’r sefyllfa yng Nghorinth gynt. Roedd Paul wedi tywallt ei fywyd mewn aberth drwy bregethu yn y ddinas honno, ac roedd yn caru’r “bobl sanctaidd” yno. (1 Cor. 1:1, 2) Ond roedd anfoesoldeb rhywiol yn cael ei ganiatáu yn y gynulleidfa honno ac roedd Paul yn gorfod delio gyda hyn er mawr ofid iddo! Dywedodd Paul wrth yr henuriad fod rhaid rhoi’r dyn “yn nwylo Satan”—hynny yw, ei ddiarddel. Er mwyn cadw’r gynulleidfa’n bur, roedd yn rhaid i’r henuriaid gael gwared ar y burum. (1 Cor. 5:1, 5, 6, 12) Pan ydyn ni’n cefnogi penderfyniad yr henuriaid i ddiarddel drwgweithredwr diedifar, rydyn ni’n helpu i gadw’r gynulleidfa’n lân ac efallai i annog yr unigolyn i edifarhau a cheisio maddeuant Jehofa.

15. Sut gallwn ni gadw heddwch yn y gynulleidfa?

15 Roedd rhaid delio gyda phroblem arall yng Nghorinth. Roedd rhai brodyr yn mynd â’u cyd-frodyr i’r llys. Dywedodd Paul wrthyn nhw: “Byddai’n well petaech chi’n diodde’r cam”! (1 Cor. 6:1-8) Mae sefyllfaoedd tebyg wedi codi heddiw. Ar adegau, mae’r heddwch rhwng brodyr ysbrydol wedi ei chwalu oherwydd bod menter fusnes wedi methu ac wedi arwain at golledion ariannol a chyhuddiadau o dwyll. Mae rhai wedi mynd â’u brodyr i’r llys, ond mae Gair Duw yn ein helpu ni i weld ei bod hi’n well inni ddioddef colled na dod â chywilydd ar enw Duw neu chwalu heddwch y gynulleidfa. [2] Er mwyn datrys problemau ac anghytundebau, dylen ni roi cyngor Iesu Grist ar waith. (Darllen Mathew 5:23, 24; 18:15-17.) O wneud hynny, byddwn ni’n hyrwyddo undod yn nheulu’r ffydd.

16. Pam dylen ni ddisgwyl bod pobl Dduw yn gytûn?

16 Mae Gair Duw yn dangos pam y dylen ni fod yn unedig. “Mor dda, ac mor  ddymunol yw i bobl fyw’n gytûn,” canodd y salmydd. (Salm 133:1, BCND) Pan oedden nhw’n ufudd i Jehofa, roedd yr Israeliaid yn drefnus ac yn unol. Ynglŷn â chyflwr ei bobl yn y dyfodol, dywedodd Duw: “Bydda i’n galw pawb sydd ar ôl yn Israel at ei gilydd fel defaid mewn corlan.” (Mich. 2:12) Ar ben hynny, drwy’r proffwyd Seffaneia, rhagfynegodd Jehofa: “Yna bydda i’n rhoi geiriau glân [o wirionedd Ysgrythurol] i’r holl bobloedd, iddyn nhw i gyd addoli’r Arglwydd. A byddan nhw i gyd yn ufudd gyda’i gilydd.” (Seff. 3:9) Mor ddiolchgar ydyn ni i gael y fraint o addoli Jehofa yn gytûn!

Henuriaid yn ceisio helpu rhywun sydd wedi mynd ar gyfeiliorn yn ysbrydol (Gweler paragraff 17)

17. Er mwyn cadw’r gynulleidfa’n unedig ac yn lân, sut dylai henuriaid ddelio gydag achosion o ddrwgweithredu?

17 Er mwyn cadw glendid ac undod y gynulleidfa, mae’n rhaid i’r henuriaid ofalu am faterion barnwrol yn brydlon ac mewn ffordd gariadus. Roedd Paul yn gwybod nad emosiwn yn unig sydd y tu ôl i gariad Duw, ac nid yw Duw yn cau llygad ar ddrwgweithredu. (Diar. 15:3) Felly, ni ddaliodd Paul yn ôl rhag ysgrifennu ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid, llythyr cryf ond cariadus. Roedd ei ail lythyr at y Corinthiaid, a ysgrifennwyd rai misoedd wedyn, yn dangos cynnydd y gynulleidfa oherwydd bod yr henuriaid wedi rhoi cyfarwyddyd yr apostolion ar waith. Os yw Cristion yn mynd ar gyfeiliorn heb iddo sylweddoli, dylai dynion cymwys geisio ei “helpu i droi’n ôl” mewn ffordd addfwyn.—Gal. 6:1.

18. (a) Ym mha ffyrdd y gwnaeth cyngor o Air Duw helpu cynulleidfaoedd y ganrif gyntaf? (b) Beth bydd yn cael ei drafod yn yr erthygl nesaf?

18 Mae’n amlwg mai cyngor Gair Duw a oedd yn helpu Cristnogion y ganrif gyntaf yng Nghorinth ac mewn llefydd eraill i gadw eu cynulleidfaoedd yn lân, yn heddychlon, ac yn unedig. (1 Cor. 1:10; Eff. 4:11-13; 1 Pedr 3:8) O ganlyniad, roedd ein brodyr bryd hynny yn gwneud gwaith da yn y weinidogaeth. Yn wir, gallai Paul ddweud bod y newydd da “wedi ei gyhoeddi drwy’r byd i gyd.” (Col. 1:23) Heddiw, mae’r wybodaeth am fwriad hyfryd Duw yn cael ei lledaenu drwy’r ddaear gyfan oherwydd bod cyfundrefn Duw yn unedig. Bydd yr erthygl nesaf yn rhoi tystiolaeth bellach fod y rhai sy’n parchu Gair Duw yn benderfynol o anrhydeddu ein Harglwydd Frenin Jehofa.—Salm 71:15, 16.

^ [1] (paragraff 13) Gweler y llyfr Organized to Do Jehovah’s Will, tt. 134-136.

^ [2] (paragraff 15) Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sefyllfaoedd lle gall un Cristion benderfynu mynd â Christion arall i gyfraith, gweler “Cadwch Eich Hunain yng Nghariad Duw,” t. 223, tdn.