Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 ERTHYGL ASTUDIO 24

Chwala Syniadau Sy’n Mynd yn Groes i Ddysgeidiaeth Duw!

Chwala Syniadau Sy’n Mynd yn Groes i Ddysgeidiaeth Duw!

“Dŷn ni’n chwalu dadleuon a’r syniadau balch sy’n rhwystro pobl rhag dod i nabod Duw.”—2 COR. 10:5.

CÂN 124 Bythol Ffyddlon

CIPOLWG *

1. Pa rybudd a roddodd Paul i Gristnogion eneiniog?

“STOPIO,” rhybuddiodd yr apostol Paul. Stopio beth? “Rhaid i chi stopio ymddwyn yr un fath â phobl sydd ddim yn credu.” (Rhuf. 12:2) Gwnaeth Paul ysgrifennu’r geiriau hynny at Gristnogion y ganrif gyntaf. Pam rhoddodd Paul rybudd mor gryf i ddynion a menywod a oedd wedi eu cysegru eu hunain i Dduw ac wedi eu heneinio â’r ysbryd glân?—Rhuf. 1:7.

2-3. Sut mae Satan yn ceisio gwneud inni gefnu ar Jehofa, ond sut gallwn ni gael gwared ar bethau sydd wedi ymwreiddio ynon ni?

2 Roedd Paul yn pryderu gan fod rhesymeg ac athrawiaeth niweidiol byd Satan yn dylanwadu ar rai Cristnogion. (Eff. 4:17-19) Gall hynny ddigwydd i bob un ohonon ni. Satan yw rheolwr y system hon, ac mae’n defnyddio amryw o dactegau i geisio gwneud inni gefnu ar Jehofa. Er enghraifft, os ydyn ni eisiau bod yn enwog neu’n bwysig, bydd yn defnyddio hynny i geisio ein troi oddi wrth Jehofa. Gallai hefyd ddefnyddio rhai agweddau ar ein cefndir, ein diwylliant, neu ein haddysg i wneud inni feddwl yn yr un ffordd ag ef.

3 Ydy hi’n bosib inni gael gwared ar bethau sydd wedi ymwreiddio ynon ni ac sydd fel “cestyll” yn ein meddwl? (2 Cor. 10:4) Sylwa sut mae Paul yn ateb: “Dŷn ni’n chwalu dadleuon a’r syniadau balch sy’n rhwystro pobl rhag dod i nabod Duw. Dŷn ni’n rhwymo’r syniadau hynny, ac yn  arwain pobl i fod yn ufudd i’r Meseia.” (2 Cor. 10:5) Yn wir, gyda help Jehofa gallwn ni gael gwared ar agweddau anghywir. Fel mae ffisig yn gallu dad-wneud effaith gwenwyn, mae Gair Duw yn gallu dad-wneud effaith wenwynig byd Satan.

“CHWYLDROI EICH FFORDD O FEDDWL”

4. Pa newidiadau roedd yn rhaid i lawer ohonon ni eu gwneud pan wnaethon ni dderbyn y gwirionedd?

4 Meddylia yn ôl at y newidiadau roedd yn rhaid iti eu gwneud pan wnest ti dderbyn gwirionedd Gair Duw a phenderfynu gwasanaethu Jehofa. I lawer ohonon ni, roedd hyn yn cynnwys stopio gwneud pethau anghywir. (1 Cor. 6:9-11) Rydyn ni mor ddiolchgar fod Jehofa wedi ein helpu i stopio gwneud y pethau drwg hyn!

5. Beth yw’r ddau beth mae angen inni eu gwneud yn ôl Rhufeiniaid 12:2?

5 Fodd bynnag, ddylen ni byth feddwl nad oes rhaid inni barhau i wneud newidiadau. Er ein bod ni wedi stopio pechu’n ddifrifol fel yr oedden ni cyn inni gael ein bedyddio, mae dal angen inni fod yn benderfynol o osgoi unrhyw beth a fyddai’n ein temtio i wneud yr un pethau eto. Sut gallwn ni wneud hynny? Mae Paul yn ateb: “Rhaid i chi stopio ymddwyn yr un fath â phobl sydd ddim yn credu. Gadewch i Dduw newid eich bywyd chi’n llwyr drwy chwyldroi eich ffordd o feddwl am bethau.” (Rhuf. 12:2) Felly, mae angen gwneud dau beth. Yn gyntaf, rydyn ni angen “stopio ymddwyn yr un fath” â’r byd hwn, sef stopio cael ein mowldio ganddo. Yn ail, rydyn ni angen “newid [ein] bywyd” drwy “chwyldroi [ein] ffordd o feddwl.”

6. Beth rydyn ni’n ei ddysgu o eiriau Iesu yn Mathew 12:43-45?

6 Mae’r newid, neu’r trawsnewid, roedd Paul yn sôn amdano yn cynnwys mwy na newid y ffordd rydyn ni’n edrych yn  unig. Mae’n effeithio ar bob rhan ohonon ni. (Gweler y blwch “ Trawsnewid neu Dwyllo?”) Rydyn ni angen newid ein meddwl yn gyfan gwbl—ein hagweddau, ein teimladau, a’n dymuniadau personol. Felly dylai pob un ohonon ni ofyn i ni’n hunain, ‘Ydy’r newidiadau rydw i’n eu gwneud i fod yn Gristion ar y wyneb yn unig, neu ydw i’n wir yn dod yn Gristion yn fy nghalon a’m meddwl?’ Mae’r gwahaniaeth yn bwysig. Yn ei eiriau yn Mathew 12:43-45, dangosodd Iesu beth sydd angen inni ei wneud. (Darllen.) Mae’r geiriau hynny’n dysgu gwers bwysig: Nid yw’n ddigon i gael gwared ar feddyliau anghywir; rydyn ni angen llenwi’r gwagle â meddyliau duwiol.

“RHAID I CHI FEITHRIN FFORDD NEWYDD O FEDDWL”

7. Sut gallwn ni newid pwy ydyn ni ar y tu mewn?

7 Ydy hi’n bosib newid pwy ydyn ni ar y tu mewn? Mae Gair Duw yn ateb: “Rhaid i chi feithrin ffordd newydd o feddwl. Mae fel gwisgo natur o fath newydd—natur sydd wedi’i fodelu ar gymeriad Duw ei hun, yn gyfiawn a glân.” (Eff. 4:23, 24) Felly, mae hi’n bosib newid pwy ydyn ni ar y tu mewn, ond nid yw’n hawdd gwneud hynny. Rhaid inni wneud mwy na gwrthod chwantau anghywir a stopio gwneud pethau anghywir yn unig. Rydyn ni angen meithrin “ffordd newydd o feddwl.” Mae hyn yn cynnwys newid ein dymuniadau, ein tueddiadau, a’n cymhellion. Mae’n gofyn am ymdrech barhaol.

8-9. Sut mae profiad un brawd yn dangos bod angen inni newid pwy ydyn ni ar y tu mewn?

8 Gad inni ystyried esiampl brawd a oedd yn berson treisgar yn y gorffennol. Ar ôl iddo stopio yfed ac ymladd, roedd yn gymwys i gael ei fedyddio, a gwnaeth hynny roi tystiolaeth dda yn y gymuned fach lle roedd yn byw. Ond un noson, yn fuan ar ôl ei fedydd, wynebodd brawf annisgwyl. Daeth dyn oedd wedi meddwi i’w dŷ ac roedd eisiau ymladd â’r brawd. Ar y dechrau gwnaeth ein brawd wrthsefyll ei chwant i ymladd. Ond pan ddechreuodd y dyn gablu enw Jehofa, roedd hi’n ormod i’r brawd newydd hwn. Aeth allan o’r tŷ a rhoi curfa i’r dyn. Beth oedd y broblem? Er i’w astudiaeth o’r Beibl ei helpu i wrthsefyll ei dueddiadau treisgar, doedd y brawd ddim wedi newid ei brif agwedd meddwl eto. Mewn geiriau eraill, doedd ef ddim wedi newid ar y tu mewn.

9 Sut bynnag, ni wnaeth y brawd roi’r gorau iddi. (Diar. 24:16) Gyda help yr henuriaid, parhaodd i wneud cynnydd da. Ymhen amser cafodd ei benodi’n henuriad. Yna un noson, y tu allan i Neuadd y Deyrnas, wynebodd brawf tebyg i’r un a wynebodd yn y gorffennol. Roedd dyn oedd wedi meddwi ar fin rhoi curfa i un o’r henuriaid eraill. Beth wnaeth ein brawd? Siaradodd â’r dyn mewn ffordd dawel a gostyngedig, helpodd ef i dawelu, a gwnaeth hyd yn oed ei helpu i fynd adref. Beth oedd wedi digwydd? Roedd ein brawd wedi newid ei brif agwedd meddwl. Roedd wedi trawsnewid i fod yn berson heddychlon a gostyngedig, a daeth hyn â chlod i Jehofa.

10. Beth sy’n rhaid inni ei wneud er mwyn gwneud y newidiadau hyn?

10 Nid yw’r newidiadau hyn yn digwydd dros nos; nac yn awtomatig. Efallai bydd angen inni “wneud popeth posib” drwy weithio’n galed am lawer o flynyddoedd. (2 Pedr 1:5) Dydy bod “yn y gwirionedd” am gyfnod hir ddim yn ddigon. Mae’n rhaid inni wneud ein gorau glas i newid pwy ydyn ni ar y tu mewn. Bydd  nifer o gamau sylfaenol yn ein helpu i wneud y newid hwn. Gad inni ystyried rhai ohonyn nhw.

SUT I NEWID EIN PRIF AGWEDD MEDDWL

11. Sut mae gweddi yn ein helpu i newid ein prif agwedd meddwl?

11 Gweddi yw’r cam pwysig cyntaf. Dylen ni weddïo fel gwnaeth y salmydd: “Crea galon lân yno i, O Dduw; a rhoi ysbryd penderfynol i mi unwaith eto.” (Salm 51:10) Mae’n bwysig inni gydnabod yr angen i newid ein prif agwedd meddwl a gofyn i Jehofa am help. Sut gallwn ni fod yn sicr y bydd Jehofa yn ein helpu i wneud y newidiadau? Gallwn gael ein calonogi gan addewid Jehofa ynglŷn â’r Israeliaid ystyfnig yn nyddiau Eseciel: “Bydda i’n rhoi calon newydd iddyn nhw, ac ysbryd newydd hefyd . . . ac yn rhoi calon dyner iddyn nhw,” sef calon sy’n fodlon dilyn arweiniad Duw. (Esec. 11:19) Roedd Jehofa yn fodlon helpu’r Israeliaid hynny i newid, ac mae’n fodlon ein helpu ninnau hefyd.

12-13. (a) Yn ôl Salm 119:59, ar beth rydyn ni angen ei fyfyrio? (b) Pa gwestiynau y dylet ti eu gofyn i ti dy hun?

12 Yr ail gam pwysig yw myfyrio. Wrth inni ddarllen Gair Duw yn ofalus bob dydd, rydyn ni angen cymryd amser i fyfyrio ar ba feddyliau a theimladau y mae’n rhaid inni eu newid. (Darllen Salm 119:59; Heb. 4:12; Iago 1:25) Mae’n rhaid inni nodi unrhyw dueddiadau sydd gennyn ni i gael ein denu gan athroniaethau dynol. Mae angen inni gyfaddef ein gwendidau ac yna gweithio’n galed i gael gwared arnyn nhw.

13 Er enghraifft, gofynna i ti dy hun: ‘Oes ’na hyd yn oed awgrym o genfigen yn fy nghalon?’ (1 Pedr 2:1) ‘Ydw i’n teimlo’n falch oherwydd fy nghefndir, fy addysg, neu fy statws ariannol?’ (Diar. 16:5) ‘Ydw i’n edrych i lawr ar bobl os nad oes ganddyn nhw’r un pethau â fi neu’r rhai sy’n dod o gefndir hiliol gwahanol?’ (Iago 2:2-4) ‘Ydw i’n hoffi’r pethau y mae byd Satan yn eu cynnig?’ (1 Ioan 2:15-17) ‘Ydw i’n mwynhau adloniant anfoesol neu dreisgar?’ (Salm 97:10; 101:3, BCND; Amos 5:15) Efallai bydd yr atebion i’r cwestiynau personol hyn yn dangos pa bethau rwyt ti angen gweithio arnyn nhw. Drwy goncro’r “cestyll” sydd yn ein calon, byddwn yn plesio ein Tad nefol.—Salm 19:14.

14. Pam mae hi mor bwysig i ddewis cwmni da?

14 Dewis cwmni da yw’r trydydd cam hanfodol. P’un a ydyn ni’n sylweddoli neu beidio, mae’r rhai rydyn ni’n cymdeithasu â nhw yn cael dylanwad mawr arnon ni. (Diar. 13:20) Yn y gwaith neu’r ysgol, mae’n debyg y byddwn ni’n cael ein hamgylchynu gan bobl sydd ddim yn ein helpu i ddatblygu meddyliau duwiol. Fodd bynnag, gallwn gael y cwmni gorau yn ein cyfarfodydd Cristnogol. Dyna lle gallwn gael ein hysgogi “i ddangos cariad a gwneud daioni.”—Heb. 10:24, 25.

BYDDA’N SEFYDLOG YN Y FFYDD

15-16. Sut mae Satan yn ceisio newid ein ffordd o feddwl?

15 Ond, cofia fod Satan yn benderfynol o newid y ffordd rydyn ni’n meddwl. Mae’n defnyddio pob math o dactegau i ddad-wneud yr effaith dda mae gwirionedd Gair Duw yn ei chael arnon ni.

16 Mae Satan yn parhau i ofyn yr un cwestiwn a ofynnodd i Efa yng ngardd Eden: “Ydy Duw wir wedi dweud . . . ?” (Gen. 3:1) Yn y byd o dan reolaeth Satan,  rydyn ni’n aml yn clywed cwestiynau heriol, fel: ‘Ydy Duw wir ddim yn cymeradwyo priodas un-rhyw? Ydy Duw wir ddim eisiau iti ddathlu’r Nadolig a phenblwyddi? Ydy Duw wir yn disgwyl iti wrthod trallwysiad gwaed? Ydy Duw cariadus wir yn disgwyl iti osgoi cymdeithasu â dy anwyliaid sydd wedi cael eu diarddel?’

17. Beth ddylen ni ei wneud pan fydd cwestiynau yn gwneud inni amau ein daliadau, a beth yw’r canlyniad posib yn ôl Colosiaid 2:6, 7?

17 Mae angen inni gael hyder yn ein daliadau. Os nad ydyn ni’n ateb cwestiynau heriol yn ein meddwl, gallwn ni ddechrau amau ein daliadau. Gall yr amheuon hyn ddechrau camliwio ein meddyliau a chwalu ein ffydd. Beth, felly, rydyn ni angen ei wneud? Mae Gair Duw yn dweud wrthon ni i drawsnewid ein meddwl, fel ein bod ni’n gallu profi i ni’n hunain fod ewyllys Duw yn “dda ac yn ei blesio fe, ac mai dyna’r peth iawn i’w wneud.” (Rhuf. 12:2) Drwy astudio’n rheolaidd, gallwn brofi gwirioneddau’r Beibl i ni’n hunain. Gallwn fod yn hollol hyderus mai safonau Jehofa sy’n gywir. Yna, fel coeden sydd â gwreiddiau cadarn, bydd ein ffydd ynddo “yn gadarn.”—Darllen Colosiaid 2:6, 7.

18. Beth fydd yn ein helpu i ddad-wneud effaith wenwynig byd Satan?

18 Ni all unrhyw un arall sefydlu dy ffydd drosot ti, felly parha i newid dy brif agwedd meddwl. Gweddïa’n aml; ymbil ar Jehofa am help ei ysbryd. Myfyria’n ddwfn; parha i roi sylw i dy feddyliau a dy gymhellion. Dewisa gwmni da; cymdeithasu â ffrindiau da a fydd yn dy helpu i drawsnewid y ffordd rwyt ti’n meddwl. Drwy wneud hyn oll, byddi di’n dad-wneud effaith wenwynig byd Satan a byddi di’n llwyddo i “chwalu dadleuon a’r syniadau balch sy’n rhwystro pobl rhag dod i nabod Duw.”—2 Cor. 10:5.

CÂN 50 Fy Ngweddi Wrth Ymgysegru

^ Par. 5 Er gwell neu er gwaeth, mae ein cefndir, ein diwylliant, neu ein haddysg yn dylanwadu ar y ffordd rydyn ni’n meddwl. Gallwn sylweddoli fod rhai agweddau anghywir wedi eu hen ymwreiddio yn ein personoliaeth. Bydd yr erthygl hon yn dangos sut gallwn ni ennill rheolaeth dros unrhyw dueddiadau anghywir sydd gennyn ni.