Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

“Haleliwia!”—Pam Clodfori Jehofa?

“Haleliwia!”—Pam Clodfori Jehofa?

“Haleliwia! . . . Mae’n beth hyfryd rhoi iddo’r mawl mae’n ei haeddu.”—SALM 147:1.

CANEUON: 59, 3

1-3. (a) Yn ôl pob tebyg, pryd cafodd Salm 147 ei hysgrifennu? (b) Beth gallwn ni ei ddysgu o astudio Salm 147?

FEL arfer, rydyn ni’n canmol pobl pan ydyn ni’n edmygu rhywbeth maen nhw wedi ei ddweud neu ei wneud. Mae hynny’n wir yn enwedig pan ydyn ni’n clodfori Jehofa Dduw! Rydyn ni’n edmygu ei nerth aruthrol, sydd i’w weld yn y greadigaeth, ac rydyn ni’n ei glodfori oherwydd ei gariad mawr tuag aton ni, sydd yn amlwg oherwydd iddo aberthu ei Fab fel pridwerth.

2 Wrth inni ddarllen Salm 147, mae’n amlwg fod gan yr ysgrifennwr awydd cryf i glodfori Jehofa. Fe wnaeth hefyd annog eraill i glodfori Duw gydag ef.—Darllen Salm 147:1, 7, 12.

3 Dydyn ni ddim yn gwybod pwy ysgrifennodd Salm 147. Ond mae’n debyg iddo fyw yn ystod y cyfnod pan ddychwelodd yr Israeliaid i Jerwsalem ar ôl i Jehofa eu rhyddhau o’u caethglud ym Mabilon. (Salm 147:2) Rhoddodd y salmydd glod i Jehofa oherwydd bod pobl Dduw yn gallu addoli yn eu  gwlad eu hunain unwaith eto. Wedyn, rhoddodd y salmydd resymau eraill dros glodfori Jehofa. Beth oedden nhw? A pha resymau sydd gennyt tithau dros weiddi “Haleliwia!”?—Salm 147:1.

JEHOFA YN CODI CALON

4. Pan wnaeth y Brenin Cyrus ryddhau’r Israeliaid, sut roedden nhw’n teimlo, a pham?

4 Dychmyga sut roedd yr Israeliaid yn teimlo pan oedden nhw’n gaeth ym Mabilon. Roedd y rhai a oedd wedi mynd â nhw yno yn gwneud hwyl am eu pennau gan ddweud: “Canwch un o ganeuon Seion i ni!” Ond doedd yr Iddewon ddim yn teimlo fel canu. Erbyn hynny, roedd Jerwsalem, a oedd yn achos llawenydd mawr iddyn nhw, wedi cael ei dinistrio. (Salm 137:1-3, 6) Roedden nhw’n dorcalonnus, ac roedd angen cysur arnyn nhw. Ond, yn union fel roedd Gair Duw wedi proffwydo, helpodd Jehofa ei bobl. Sut? Gwnaeth Cyrus, brenin Persia, goncro Babilon a dywedodd hyn am Jehofa: “Mae’r ARGLWYDD . . . wedi gorchymyn i mi adeiladu teml iddo yn Jerwsalem yn Jwda.” Hefyd, dywedodd Cyrus wrth yr Israeliaid: “Pwy ohonoch chi sy’n perthyn i’w bobl? Boed i’r ARGLWYDD eich Duw fynd gyda chi yn ôl i Jerwsalem!” (2 Cron. 36:23) Byddai’r geiriau hynny’n sicr o gysuro’r Israeliaid ym Mabilon!

5. Beth ddywedodd y salmydd am allu Jehofa i’n hiacháu?

5 Cysurodd Jehofa genedl Israel yn ogystal â phob unigolyn ynddi. Mae Jehofa’n gwneud yr un peth i ni heddiw. Dywedodd y salmydd fod Duw yn “iacháu y rhai sydd wedi torri eu calonnau, ac yn rhwymo eu briwiau.” (Salm 147:3) Pan ydyn ni’n sâl neu’n isel ein hysbryd, gallwn fod yn sicr bydd Jehofa yn gofalu amdanon ni. Mae Jehofa’n awyddus i’n cysuro ni ac i leddfu ein briwiau emosiynol. (Salm 34:18; Esei. 57:15) Mae’n rhoi doethineb a nerth inni er mwyn inni ymdopi ag unrhyw broblem sydd gennyn ni.—Iago 1:5.

6. Sut mae geiriau Salm 147:4 yn ein helpu ni? (Gweler y llun agoriadol.)

6 Nesaf, edrychodd y salmydd i fyny i’r awyr a dweud bod Jehofa yn “cyfri’r sêr i gyd,” ac yn “rhoi enw i bob un ohonyn nhw.” (Salm 147:4) Gallai’r salmydd weld y sêr, ond doedd ganddo ddim syniad faint ohonyn nhw sy’n bodoli. Heddiw, mae gwyddonwyr yn gwybod bod biliynau o sêr yn ein galaeth ni. Ac mae’n bosibl fod triliynau o alaethau yn y bydysawd! Dydy pobl ddim yn gallu cyfri’r holl sêr, ond mae’r Creawdwr yn gallu gwneud hynny. Ar ben hynny, mae’n gallu rhoi enw ar bob un seren oherwydd ei fod yn eu hadnabod mor dda. (1 Cor. 15:41) Mae’r Duw sy’n adnabod pob seren hefyd yn dy adnabod di. Mae’n wastad yn gwybod yn union lle rwyt ti, sut rwyt ti’n teimlo, a’r hyn rwyt ti’n ei angen!

7, 8. (a) Beth mae Jehofa yn ei ddeall amdanon ni? (b) Rho esiampl sy’n dangos tosturi Jehofa.

7 Mae Jehofa yn deall y problemau rwyt ti’n eu hwynebu, ac mae ganddo’r nerth i dy helpu di. (Darllen Salm 147:5.) Efallai dy fod ti’n teimlo bod dy sefyllfa’n rhy anodd iti. Mae Duw yn deall ein cyfyngiadau, ac “mae’n cofio mai dim ond pridd ydyn ni.” (Salm 103:14) Rydyn ni’n amherffaith, felly rydyn ni’n gwneud yr un camgymeriadau dro ar ôl tro, ac mae hynny’n gallu ein digalonni. Rydyn ni’n difaru rhai o’r pethau rydyn ni wedi eu dweud, ein chwantau drwg, neu’r tueddiad i deimlo’n genfigennus. Does gan Jehofa  ddim gwendidau, ond mae’n deall ein teimladau i’r dim.—Esei. 40:28.

8 Wyt ti wedi teimlo llaw nerthol Jehofa yn dy helpu i ddod atat ti dy hun ar ôl treialon? (Esei. 41:10, 13) Digwyddodd hynny i arloeswraig o’r enw Kyoko. Ar ôl iddi symud i’w haseiniad newydd, roedd hi’n teimlo’n ddigalon. Ond sut roedd hi’n gwybod bod Jehofa’n deall ei phroblemau? Yn ei chynulleidfa newydd, roedd yna lawer o bobl a oedd yn gallu deall ei theimladau. Roedd hi’n teimlo fel petai Jehofa yn dweud wrthi: “Dw i’n dy garu di, nid yn unig oherwydd dy fod ti’n arloesi, ond oherwydd dy fod ti’n ferch imi a dy fod ti wedi dy gysegru dy hun imi. Dw i eisiau iti fwynhau bod yn Dyst imi!” Sut mae Jehofa wedi dangos i ti fod “ei ddeall yn ddi-ben-draw”?

JEHOFA YN RHOI’R HYN SYDD EI ANGEN

9, 10. Beth yw’r ffordd bwysicaf y mae Jehofa yn ein helpu? Rho esiampl.

9 Mae angen pethau fel bwyd, dillad, a lloches ar bob un ohonon ni. Efallai dy fod ti’n poeni na fydd gennyt ti ddigon i’w fwyta. Ond, creodd Jehofa’r ddaear i gynhyrchu digon o fwyd i bawb, hyd yn oed “i gywion y gigfran pan maen nhw’n galw.” (Darllen Salm 147:8, 9.) Os yw’n parhau i fwydo’r gigfran, gelli di drystio Jehofa i ddarparu pethau angenrheidiol i tithau hefyd.—Salm 37:25.

10 Yn bwysicach byth, mae Jehofa yn rhoi’r hyn sydd ei angen er mwyn cryfhau ein ffydd, ac mae’n rhoi “heddwch perffaith” inni “sydd tu hwnt i bob dychymyg.” (Phil. 4:6, 7) Gwelodd Mutsuo a’i wraig sut gwnaeth Jehofa eu helpu nhw. Pan wnaeth tswnami daro Japan yn 2011, llwyddon nhw i osgoi marw drwy ddringo ar ben to eu tŷ. Y diwrnod hwnnw, collon nhw bron popeth oedd ganddyn nhw. Treulion nhw’r noson mewn ystafell oer a thywyll ar ail lawr y tŷ. Yn y bore, edrychon nhw am rywbeth i’w calonogi. Yr unig beth wnaethon nhw ei ffeindio oedd y 2006 Yearbook of Jehovah’s Witnesses. Wrth i Mutsuo droi’r tudalennau, gwelodd y teitl “The Deadliest Tsunamis Ever Recorded.” Roedd y rhan honno o’r llyfr yn trafod daeargryn a ddigwyddodd yn Swmatra yn 2004 a achosodd y tswnami mwyaf dinistriol a gofnodwyd erioed. Dechreuodd Mutsuo a’i wraig grio wrth iddyn nhw ddarllen profiadau eu brodyr a’u chwiorydd. Roedden nhw’n teimlo bod Jehofa’n rhoi’r union gysur roedden nhw’n ei angen. Gofalodd Jehofa amdanyn nhw mewn ffyrdd eraill hefyd. Rhoddodd eu brodyr mewn ardaloedd eraill o Japan fwyd a dillad iddyn nhw. Ond y peth a wnaeth eu calonogi fwyaf oedd ymweliadau gan frodyr a oedd wedi eu hanfon gan gyfundrefn Duw i’r gynulleidfa. Dywed Mutsuo: “Roeddwn i’n teimlo fel petasai Jehofa wrth ochr pob un ohonon ni yn gofalu amdanon ni. Roedd hynny’n gysur mawr!” Yn gyntaf, mae Jehofa yn darparu’r hyn sydd ei angen i gadw ein ffydd yn gryf, ac wedyn mae’n gofalu am ein hanghenion materol.

DERBYN HELP JEHOFA

11. Beth sy’n rhaid inni ei wneud er mwyn elwa ar help Duw?

11 Mae Jehofa “yn rhoi hyder i’r rhai sy’n cael eu gorthrymu.” Mae’n ein caru ni ac yn barod i’n helpu bob amser. (Salm 147:6a) Sut gallwn ni fanteisio ar ei help? Mae’n rhaid inni feithrin perthynas agos gydag ef. Er mwyn gwneud hynny, mae angen inni fod yn ostyngedig. (Seff. 2:3) Mae pobl  ostyngedig yn dibynnu ar Jehofa i gywiro unrhyw anghyfiawnder a dod â’u dioddefaint i ben. Mae Jehofa wrth ei fodd â’r rhai hyn.

12, 13. (a) Er mwyn elwa ar help Duw, beth sy’n rhaid inni ei osgoi? (b) Pwy sy’n plesio Jehofa?

12 Ar y llaw arall, mae Duw “yn bwrw’r rhai drwg i’r llawr.” (Salm 147:6b) Dydyn ni ddim eisiau i hyn ddigwydd i ni! Rydyn ni eisiau i Dduw ddangos ei gariad tuag aton ni. Felly, mae’n rhaid inni gasáu’r hyn mae Duw yn ei gasáu. (Salm 97:10) Er enghraifft, mae’n rhaid inni gasáu anfoesoldeb rhywiol. Mae hyn yn golygu bod rhaid inni osgoi unrhyw beth a all arwain at ymddygiad o’r fath, gan gynnwys pornograffi. (Salm 119:37; Math. 5:28) Gall hyn fod yn frwydr anodd, ond mae’n werth yr ymdrech oherwydd bydd Jehofa yn ein bendithio.

13 Ni allwn frwydro ar ein pennau ein hunain. Mae angen inni ddibynnu ar Jehofa. A fydd Duw yn hapus petaen ni’n dibynnu ar ein nerth ein hunain neu ar bobl eraill? “Dydy cryfder ceffyl ddim yn creu argraff” ar Jehofa, “a dydy cyflymder rhedwr ddim yn ei ryfeddu.” (Salm 147:10) Yn hytrach, mae’n rhaid inni ddal ati i weddïo ar Jehofa am help ac ymbil arno i’n hachub rhag ein gwendidau. Fydd Jehofa byth yn blino ar wrando ar ein gweddïau. “Y bobl sy’n ei barchu sy’n plesio’r ARGLWYDD; y rhai hynny sy’n rhoi eu gobaith yn ei gariad ffyddlon.” (Salm 147:11) Oherwydd ei fod yn ffyddlon ac yn ein caru, rydyn ni’n gwybod y bydd yn parhau i’n helpu i drechu chwantau drwg.

14. O beth roedd y salmydd yn sicr?

14 Mae Jehofa yn addo y bydd yn ein helpu ni gyda’n problemau. Pan ddaeth yr Israeliaid yn ôl i Jerwsalem, meddyliodd y salmydd am sut roedd Jehofa yn helpu’r bobl, a chanodd: “Mae e wedi gwneud barrau dy giatiau yn gryf, ac wedi bendithio dy blant o dy fewn. Mae’n gwneud dy dir yn ddiogel.” (Salm 147:13, 14) Roedd y ffaith fod Jehofa yn mynd i gryfhau giatiau’r ddinas yn gwneud i’r salmydd deimlo’n ddiogel. Roedd y salmydd yn sicr y byddai Jehofa’n amddiffyn ei bobl.

Sut gall Gair Duw dy helpu pan fydd treialon yn ymddangos yn rhy anodd iti? (Gweler paragraffau 15-17)

15-17. (a) Sut gallwn ni deimlo am ein treialon, ond sut mae Jehofa’n defnyddio ei Air i’n helpu? (b) Rho esiampl sy’n dangos bod gair Duw yn ein helpu “ar unwaith.”

15 Efallai dy fod ti’n pryderu oherwydd dy broblemau, ond gall Jehofa roi iti’r doethineb sydd ei angen i ymdopi. Dywedodd y salmydd fod Duw yn “anfon ei orchymyn drwy’r ddaear, ac mae’n cael ei wneud ar unwaith.” Yna, soniodd am yr eira, y rhew, a’r cenllysg gan ofyn: “Pwy sy’n gallu goddef yr oerni mae’n ei anfon?” Wedyn, dywedodd fod Jehofa yn “gorchymyn i’r cwbl feirioli.” (Salm 147:15-18) Mae ein Duw, sy’n gwybod pob dim ac sy’n gallu gwneud unrhyw beth, hefyd yn rheoli’r cenllysg a’r eira. Felly, yn sicr, mae’n gallu dy helpu dithau i goncro unrhyw broblem.

16 Heddiw, mae Jehofa yn defnyddio ei Air y Beibl i’n harwain. Dywedodd y salmydd fod help Jehofa yn dod “ar unwaith.” Mae Duw yn ein harwain yn y ffordd iawn ac ar yr amser iawn. Meddylia am sut rwyt ti wedi cael dy helpu gan y Beibl, cyhoeddiadau’r gwas ffyddlon a chall, JW Broadcasting, jw.org, yr henuriaid, a dy frodyr a dy chwiorydd. (Math. 24:45) Wyt ti wedi gweld bod Jehofa yn gyflym i dy helpu?

17 Gwelodd Simone sut mae Gair Duw wedi ei helpu hi. Roedd hi’n teimlo’n ddiwerth, ac roedd hi’n meddwl nad  oedd Jehofa’n hapus gyda hi. Ond, pan oedd hi’n ddigalon, daliodd ati i weddïo ar Jehofa ac ymbil arno am help. Gwnaeth hi barhau i astudio’r Beibl hefyd. Dywed Simone: “Dydw i erioed wedi bod mewn sefyllfa lle nad oeddwn i’n teimlo cefnogaeth ac arweiniad Jehofa.” Mae hyn wedi ei helpu hi i gadw agwedd bositif.

18. Pam rwyt ti’n teimlo bod Jehofa yn agos atat ti, a pha resymau sydd gen ti dros ddweud “Haleliwia!”?

18 Roedd y salmydd yn gwybod bod Jehofa wedi dewis Israel allan o holl genhedloedd y byd i fod yn bobl iddo. Yr Israeliaid oedd yr unig bobl i dderbyn “neges” Duw a’i “ddeddfau.” (Darllen Salm 147:19, 20.) Heddiw, mae gennyn ni’r fraint arbennig o ddwyn enw Duw. Rydyn ni’n falch ein bod ni’n ei adnabod, bod gennyn ni ei Air i’n harwain, a’n bod ni’n gallu cael perthynas agos ag ef. Fel yn achos ysgrifennwr Salm 147, mae gen ti lawer o resymau dros ddweud “Haleliwia!” a thros annog eraill i wneud yr un fath.