Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Y Pridwerth—Rhodd Berffaith Oddi Wrth Ein Tad

Y Pridwerth—Rhodd Berffaith Oddi Wrth Ein Tad

“Mae pob rhoi, a phob haelioni yn dod oddi wrth Dduw.”—IAGO 1:17.

CANEUON: 148, 109

1. Pa fendithion sy’n bosibl oherwydd y pridwerth?

MAE llawer o fendithion yn bosibl oherwydd aberth pridwerthol Iesu Crist. Mae’r pridwerth yn agor y drws i bob un o’r rhai hynny o blant Adda sy’n caru cyfiawnder ddod yn rhan o deulu Duw. Mae’r pridwerth hefyd yn rhoi’r cyfle inni fyw am byth mewn hapusrwydd. Ond, mae pridwerth Crist yn cyflawni llawer mwy na rhoi dyfodol braf i bobl ufudd. Mae parodrwydd Iesu i farw a chefnogi cyfiawnder Jehofa yn ateb dadleuon o’r pwys mwyaf.Heb. 1:8, 9.

2. (a) Pa faterion o’r pwys mwyaf sydd wedi eu cynnwys yng ngweddi Iesu? (Gweler y llun agoriadol.) (b) Beth byddwn ni’n rhoi sylw iddo yn yr erthygl hon?

2 Tua dwy flynedd cyn iddo farw’n aberth pridwerthol, dysgodd Iesu ei ddisgyblion i weddïo fel hyn: ‘Ein Tad sydd yn y nefoedd, dyn ni eisiau i dy enw di gael ei anrhydeddu. Dŷn ni eisiau i ti ddod i deyrnasu, ac i’r cwbl sy’n dda yn dy olwg di ddigwydd yma ar y ddaear fel mae’n digwydd yn y nefoedd.’ (Math. 6:9, 10) Er mwyn ein helpu i werthfawrogi’r pridwerth,  gad inni ystyried y cysylltiad rhyngddo a sancteiddio enw Duw, Teyrnas Dduw, a chyflawni pwrpas Duw.

ANRHYDEDDU ENW DUW

3. Beth mae enw Jehofa yn ei gwmpasu, a sut gwnaeth Satan sarhau’r enw sanctaidd hwnnw?

3 Y peth cyntaf y gofynnodd Iesu amdano yn ei weddi enghreifftiol oedd i enw Duw gael ei anrhydeddu. Mae enw Jehofa yn cwmpasu ei holl fawredd a’i sancteiddrwydd. Mewn gweddi arall, dywedodd Iesu fod Jehofa yn “Dad Sanctaidd” iddo. (Ioan 17:11) Gan fod Jehofa yn sanctaidd, mae pob egwyddor a deddf sy’n deillio ohono yn sanctaidd. Er gwaethaf hyn, yng ngardd Eden, cwestiynodd Satan hawl Duw i osod safonau ar gyfer pobl ar y ddaear. Drwy ddweud celwydd am Jehofa, roedd Satan wedi sarhau enw sanctaidd Duw.—Gen. 3:1-5.

4. Sut gwnaeth Iesu gyfrannu at sancteiddio enw Duw?

4 Ar y llaw arall, roedd enw Jehofa yn agos iawn at galon Iesu. (Ioan 17:25, 26) Cyfrannodd Iesu at sancteiddio’r enw dwyfol. (Darllen Salm 40:8-10.) Drwy ei fywyd perffaith ar y ddaear, profodd Iesu ei bod hi’n rhesymol ac yn gyfiawn i Jehofa osod safonau ar gyfer creaduriaid deallus. Hyd yn oed pan oedd Satan wedi cynllwynio i Iesu gael ei ladd mewn ffordd erchyll o boenus, arhosodd Iesu yn hollol ffyddlon i’w Dad nefol. Drwy fod yn ffyddlon, profodd Iesu y gallai person perffaith aros yn ufudd i safonau cyfiawn Duw.

5. Sut gallwn ni gyfrannu at sancteiddio enw Duw?

5 Sut gallwn ddangos bod enw Jehofa yn bwysig i ni? Drwy ein hymddygiad. Mae Jehofa yn disgwyl inni fod yn sanctaidd. (Darllen 1 Pedr 1:15, 16.) Mae hynny’n golygu ein bod ni’n addoli Jehofa yn unig ac yn ufudd iddo. Hyd yn oed wrth wynebu erledigaeth, rydyn ni’n gwneud ein gorau i fyw yn unol â’i egwyddorion a’i ddeddfau sanctaidd. Drwy ein gweithredoedd sanctaidd, rydyn ni’n clodfori enw Jehofa. (Math. 5:14-16) A ninnau’n bobl sanctaidd, rydyn ni’n profi drwy’r ffordd rydyn ni’n byw fod deddfau Jehofa yn dda a bod cyhuddiadau Satan yn ffals. Pan ydyn ni’n gwneud camgymeriadau, ffaith sy’n wir am bob un ohonon ni, rydyn ni’n edifarhau ac yn cefnu ar arferion sy’n amharchu Duw.—Salm 79:9.

6. Pam y gall Jehofa ein hystyried ni’n sanctaidd, er ein bod ni’n amherffaith?

6 Ar sail aberth Crist, mae Jehofa yn maddau pechodau’r rhai sy’n ymarfer ffydd. Mae’n derbyn y rhai sy’n ymgysegru iddo fel ei addolwyr. Mae Jehofa yn galw Cristnogion eneiniog yn feibion sanctaidd iddo, a’r defaid eraill yn ffrindiau sanctaidd iddo. (Ioan 10:16; Rhuf. 5:1, 2; Iago 2:21-25) Felly, hyd yn oed nawr, mae’r pridwerth yn ei gwneud hi’n bosibl inni gael perthynas gyfiawn â’n Tad nefol ac i gyfrannu at sancteiddio ei enw.

“DŶN NI EISIAU I TI DDOD I DEYRNASU”

7. Pa fendithion sy’n bosibl oherwydd y pridwerth?

7 Yn y weddi enghreifftiol, deisyf nesaf Iesu oedd: “Dŷn ni eisiau i ti ddod i deyrnasu.” Sut mae’r pridwerth yn gysylltiedig â Theyrnas Dduw? Oherwydd y pridwerth, mae’n bosibl i’r 144,000 gael eu casglu i wasanaethu fel brenhinoedd ac offeiriaid gyda Christ yn y nefoedd.  (Dat. 5:9, 10; 14:1) Bydd Iesu a’i gyd-reolwyr, sy’n ffurfio Teyrnas Dduw, yn sicrhau bod pobl ufudd yn elwa ar fendithion y pridwerth drwy gydol y mil blynyddoedd. Bydd y ddaear yn cael ei throi’n baradwys, a bydd pob unigolyn ffyddlon yn cael ei ddwyn i berffeithrwydd, gan gyfuno’n llwyr y rhan ddaearol a’r rhan nefol o deulu Duw. (Dat. 5:13; 20:6) Bydd Iesu yn sathru pen y sarff ac yn dileu pob arlliw o wrthryfel Satan.—Gen. 3:15.

8. (a) Sut gwnaeth Iesu helpu ei ddisgyblion i weld pwysigrwydd Teyrnas Dduw? (b) Sut rydyn ni’n dangos ein bod ni’n cefnogi’r Deyrnas heddiw?

8 Tra oedd Iesu ar y ddaear, fe helpodd ei ddisgyblion i weld pwysigrwydd Teyrnas Dduw. Yn syth ar ôl ei fedydd, aeth Iesu ati i “gyhoeddi’r newyddion da am Dduw yn teyrnasu.” (Luc 4:43) Wrth siarad â’i ddisgyblion am y tro olaf cyn iddo ddychwelyd i’r nefoedd, dywedodd Iesu wrthyn nhw am dystiolaethu amdano “drwy’r byd i gyd.” (Act. 1:6-8) Drwy gyfrwng y gwaith pregethu, byddai pobl ar draws y byd yn cael cyfle i ddysgu am y pridwerth a dod yn ddeiliaid i Deyrnas Dduw. Heddiw, rydyn ni’n dangos ein bod ni’n cefnogi’r Deyrnas drwy helpu brodyr Crist ar y ddaear i gyflawni eu haseiniad i bregethu’r newyddion da am y Deyrnas yn fyd-eang.—Math. 24:14; 25:40.

CYFLAWNI EWYLLYS DUW

9. Pam y gallwn ni fod yn sicr y bydd pwrpas Jehofa ar gyfer dynolryw yn cael ei gyflawni?

9 Beth roedd Iesu yn ei feddwl pan ddywedodd nesaf: “Dŷn ni eisiau . . . i’r cwbl sy’n dda yn dy olwg di ddigwydd”? Jehofa yw’r Creawdwr. Unwaith iddo ddweud y byddai rhywbeth yn digwydd, y mae fel petai eisoes wedi digwydd. (Esei. 55:11) Ni fydd yn caniatáu i wrthryfel Satan rwystro Ei bwrpas ar gyfer dynolryw. O’r cychwyn cyntaf, ewyllys Duw oedd i’r ddaear gael ei llenwi â phlant perffaith Adda ac Efa. (Gen. 1:28) Petai Adda ac Efa wedi marw heb gael plant, byddai’r bwriad hwnnw wedi methu. Felly, ar ôl i Adda ac Efa bechu, caniataodd Jehofa iddyn nhw fagu plant. Drwy gyfrwng y pridwerth, mae Duw yn rhoi i bawb sy’n ymarfer eu ffydd y cyfle iddyn nhw ddod yn berffaith a byw am byth mewn paradwys ar y ddaear. Mae Jehofa yn caru pobl, a’i ewyllys yw i bobl ufudd fyw yn y ffordd roedd ef yn ei bwriadu.

10. Sut mae’r pridwerth yn fuddiol i bobl sydd wedi marw?

10 Beth am y biliynau o bobl sydd wedi marw heb gael y cyfle i ddod i adnabod ac addoli Jehofa? Mae’r pridwerth yn gwneud yr atgyfodiad yn bosibl. Bydd ein Tad nefol yn dod â’r meirw yn ôl yn fyw ac yn rhoi’r cyfle iddyn nhw ddysgu am ei bwrpas ac i gael bywyd tragwyddol. (Act. 24:15) Dymuniad Jehofa yw i bobl fyw, nid marw. Gan mai Ef yw Ffynhonnell bywyd, bydd yn dod yn Dad i bawb sy’n cael eu hatgyfodi. (Salm 36:9) Addas felly yw bod Iesu wedi ein dysgu i weddïo: ‘Ein Tad sydd yn y nefoedd.’ (Math. 6:9) Mae Jehofa wedi rhoi rôl bwysig i Iesu yn y gwaith o atgyfodi’r meirw. (Ioan 6:40, 44) Ym Mharadwys, bydd Iesu yn dangos mai ef “ydy’r atgyfodiad a’r bywyd.”—Ioan 11:25.

11. Beth yw ewyllys Duw ar gyfer y dyrfa fawr?

11 Nid yw Jehofa yn hael i ychydig o bobl freintiedig yn unig, oherwydd dywedodd Iesu: ‘Mae pwy bynnag sy’n gwneud beth mae Duw eisiau yn frawd a  chwaer a mam i mi.’ (Marc 3:35) Ewyllys Duw yw bod “tyrfa enfawr o bobl” o bob gwlad, llwyth, ac iaith yn dechrau ei addoli. Mae’r rhai sy’n ymarfer ffydd ym mhridwerth Crist ac sy’n gwneud ewyllys Duw yn gallu bod ymhlith y rhai sy’n gweiddi: “Ein Duw sydd wedi’n hachub ni!—yr Un sy’n eistedd ar yr orsedd, a’r Oen!”—Dat. 7:9, 10.

12. Sut mae pwrpas Jehofa ar gyfer pobl ufudd yn cael ei adlewyrchu yng ngweddi enghreifftiol Iesu?

12 Mae pwrpas Jehofa ar gyfer pobl ufudd yn cael ei adlewyrchu yng ngweddi enghreifftiol Iesu. Yn unol â’r weddi honno, rydyn ni eisiau gwneud ein gorau i anrhydeddu enw Jehofa, neu i’w ystyried yn sanctaidd. (Esei. 8:13) Mae enw Iesu yn golygu “Iachawdwriaeth Yw Jehofa,” ac mae ein hiachawdwriaeth drwy gyfrwng y pridwerth yn dod ag anrhydedd a chlod i enw Jehofa. Bydd Teyrnas Dduw yn cael ei defnyddio i sicrhau bod pobl ufudd yn derbyn bendithion y pridwerth. Yn sicr, mae’r weddi enghreifftiol yn dangos na all unrhyw beth rwystro ewyllys Duw rhag digwydd.—Salm 135:6; Esei. 46:9, 10.

GWERTHFAWROGI’R PRIDWERTH

13. Beth rydyn ni’n ei ddangos drwy gael ein bedyddio?

13 Un ffordd bwysig o ddangos ein bod ni’n gwerthfawrogi’r pridwerth yw drwy ymgysegru i Jehofa ar sail ein ffydd yn y pridwerth a thrwy gael ein bedyddio. Mae ein bedydd yn dangos mai “pobl Dduw ydyn ni.” (Rhuf. 14:8) Mae’n arwydd ein bod ni’n deisyfu ar Dduw i gael cydwybod lân. (1 Pedr 3:21) Mae Jehofa yn ymateb i’r deisyfiad hwnnw drwy ddelio gyda ni ar sail gwaed  aberthol Iesu. Rydyn ni’n hollol sicr y bydd Jehofa yn rhoi inni bopeth y mae wedi ei addo.—Rhuf. 8:32.

Ym mha ffyrdd rydyn ni’n dangos ein bod ni’n gwerthfawrogi’r pridwerth? (Gweler paragraffau 13, 14)

14. Pam mae’n rhaid inni garu ein cymydog?

14 Ym mha ffordd arall y gallwn ddangos ein bod ni’n gwerthfawrogi’r pridwerth? Gan fod cariad Jehofa yn dylanwadu ar bopeth mae’n ei wneud, mae’n dymuno i’w addolwyr i gyd ddangos cariad yn bennaf oll. (1 Ioan 4:8-11) Rydyn ni’n profi ein bod ni eisiau bod yn blant i’n Tad yn y nefoedd drwy garu ein cymydog. (Math. 5:43-48) Yr unig orchymyn sy’n uwch na charu ein cymydog yw’r gorchymyn i garu Jehofa. (Math. 22:37-40) Un ffordd bwysig o ddangos ein bod ni’n caru ein cymydog yw trwy fod yn ufudd i’r gorchymyn i bregethu’r newyddion da am Deyrnas Dduw. Wrth inni ddangos cariad tuag at ein cyd-ddyn, rydyn ni’n adlewyrchu sancteiddrwydd Duw. Mae ein cariad tuag at Dduw yn cael “ei berffeithio ynom ni” pan ydyn ni’n caru eraill, yn enwedig ein brodyr.—1 Ioan 4:12, 20, BCND.

MAE’R PRIDWERTH YN DOD Â BENDITHION

15. (a) Pa fendithion rydyn ni’n eu derbyn oddi wrth Jehofa nawr? (b) Pa fendithion fydd yn dod yn y dyfodol?

15 Os ydyn ni’n ymarfer ffydd yn y pridwerth, bydd y ffordd i faddeuant yn agored inni. Mae Gair Duw yn addo y bydd ein pechodau yn “cael eu maddau.” (Darllen Actau 3:19-21.) Fel y trafodon ni gynt, mae Jehofa yn mabwysiadu ei weision eneiniog i fod yn blant iddo ar sail y pridwerth. (Rhuf. 8:15-17) Yn achos y rhai ohonon ni sy’n rhan o’r “defaid eraill,” mae fel petai Jehofa wedi paratoi tystysgrif mabwysiadu gyda’n henw ni arni. Ar ôl inni gyrraedd perffeithrwydd a phasio’r prawf olaf, bydd Jehofa wrth ei fodd yn llofnodi’r dystysgrif, fel petai, a’n mabwysiadu yn blant daearol annwyl. (Rhuf. 8:20, 21; Dat. 20:7-9) Mae cariad Jehofa tuag at ei blant yn dragwyddol. Bydd bendithion y pridwerth yn para am byth. (Heb. 9:12) Ni fydd y rhodd hon byth yn colli ei gwerth. Ni all unrhyw berson na grym ei chymryd oddi arnon ni.

16. Sut mae’r pridwerth yn rhoi rhyddid llawn inni?

16 Ni all y Diafol wneud unrhyw beth i stopio’r rhai sy’n wir edifeiriol rhag dod yn rhan o deulu Jehofa yn y pen draw. Daeth Iesu i’r ddaear a marw “un waith ac am byth.” Felly, mae’r pridwerth wedi ei dalu’n barhaol. (Heb. 9:24-26) Mae’n canslo’r farnedigaeth rydyn ni wedi ei hetifeddu gan Adda. Oherwydd aberth Crist, rydyn ni’n rhydd rhag bod yn gaeth i fyd Satan, a dydy marwolaeth ddim yn codi ofn arnon ni.—Heb. 2:14, 15.

17. Beth mae cariad Duw yn ei olygu i ti?

17 Mae addewidion Duw yn hollol ddibynadwy. Nid yw deddfau natur Duw erioed wedi methu, ac ni fydd Jehofa chwaith. Mae’n ddigyfnewid. (Mal. 3:6) Mae Jehofa yn rhoi llawer mwy inni na bywyd yn unig. Mae’n rhoi ei gariad. “Dŷn ni’n gwybod faint mae Duw yn ein caru ni, a dyn ni’n dibynnu’n llwyr ar y cariad hwnnw. Cariad ydy Duw.” (1 Ioan 4:16) Bydd yr holl ddaear yn baradwys o hapusrwydd pur, a bydd pawb ar y ddaear yn adlewyrchu cariad Duw. Gad inni gydganu ag angylion ffyddlon Duw: “Y mawl a’r ysblander, y doethineb a’r diolch, yr anrhydedd a’r gallu a’r nerth—Duw biau’r cwbl oll, am byth bythoedd! Amen!”—Dat. 7:12.