Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Os ydych chi’n sicr o’ch hunaniaeth, gallwch chi wrthsefyll stormydd mawr bywyd

 AR GYFER POBL IFANC

9: Hunaniaeth

9: Hunaniaeth

BETH MAE’N EI OLYGU?

Mae eich hunaniaeth yn mynd y tu hwnt i’ch enw a’r ffordd rydych chi’n edrych. Mae’n cynnwys eich gwerthoedd, eich daliadau, a’ch personoliaeth. A dweud y gwir, eich hunaniaeth yw popeth sy’n gwneud chi’n chi—ar y tu mewn ac ar y tu allan.

PAM MAE’N BWYSIG?

Pan fyddwch chi’n sicr o’ch hunaniaeth, byddwch chi’n fodlon amddiffyn eich daliadau yn hytrach na gadael i’ch ffrindiau eich rheoli.

“Os ydych chi’n ystyried manecwin yn ffenestr siop, dydyn nhw ddim yn dewis pa ddillad maen nhw’n eu gwisgo, eraill sy’n gwneud hynny, ac mae llawer o bobl yn gadael i hynny ddigwydd iddyn nhw.”—Adrian.

“Rydw i wedi dysgu sut i amddiffyn yr hyn sy’n iawn hyd yn oed pan fydd hynny’n anodd. Rydw i’n gwybod pwy yw fy ngwir ffrindiau drwy’r hyn maen nhw’n ei wneud a’r ffordd rydw i’n ymddwyn yn eu cwmni.”—Courtney.

EGWYDDOR FEIBLAIDD: “Rhaid i chi stopio ymddwyn yr un fath â phobl sydd ddim yn credu. Gadewch i Dduw newid eich bywyd chi’n llwyr drwy chwyldroi eich ffordd o feddwl am bethau.”—Rhufeiniaid 12:2.

BETH ALLWCH CHI EI WNEUD?

Ystyriwch y person ydych chi ar hyn o bryd, a’r person rydych chi eisiau bod trwy asesu eich cryfderau, eich gwendidau, a’ch daliadau. Ffordd dda o ddechrau ydy gofyn y cwestiynau canlynol.

Cryfderau: Pa dalentau a sgiliau sydd gennyf? Beth yw fy nghryfderau? (Er enghraifft: Ydw i’n brydlon? Yn hunanddisgybledig? Yn weithgar? Yn hael?) Pa bethau da rydw i’n eu gwneud?

GAIR I GALL: A ydych chi’n ei chael hi’n anodd meddwl am bethau da amdanoch chi’ch hun? Gofynnwch i riant neu ffrind agos am ba gryfderau y mae ef neu hi yn eu gweld ynoch chi a pham.

EGWYDDOR FEIBLAIDD: “Dylai pawb yn syml wneud beth allan nhw. Wedyn cewch y boddhad o fod wedi’i wneud heb orfod cymharu’ch hunain â phobl eraill o hyd.”—Galatiaid 6:4.

Gwendidau: Pa agweddau ar fy mhersonoliaeth sy’n rhaid imi weithio arnyn nhw fwyaf? Pryd rydw i’n fwyaf tebygol o gael fy nhemtio i wneud rhywbeth anghywir? Ym mha ffyrdd galla’ i ddangos mwy o hunanreolaeth?

EGWYDDOR FEIBLAIDD: “Os ydyn ni’n honni ein bod ni heb bechod, dyn ni’n twyllo’n hunain.”—1 Ioan 1:8.

Daliadau: Pa safonau moesol rydw i’n eu dilyn, a pham? A ydw i’n credu yn Nuw? Pa dystiolaeth sydd wedi gwneud imi gredu yn ei fodolaeth? Pa weithredoedd rydw i’n eu hystyried yn annheg, a pham? Beth ydw i’n ei gredu am y dyfodol?

EGWYDDOR FEIBLAIDD: “Bydd deall yn dy warchod.”—Diarhebion 2:11.