Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

DEFFRWCH! Rhif 2 2018 | 12 Cyfrinach Teuluoedd Llwyddiannus

12 Cyfrinach Teuluoedd Llwyddiannus

Rydyn ni’n clywed cryn dipyn am y problemau sy’n gallu chwalu teuluoedd. Ond beth am y pethau sy’n gwneud i deuluoedd lwyddo?

  • Rhwng 1990 a 2015, mae cyfradd ysgariad yn yr Unol Daleithiau wedi dyblu yn achos pobl sydd yn eu pum degau ac wedi treblu yn achos y rhai sydd dros chwe deg pum mlwydd oed.

  • Mae rhieni wedi drysu’n lân: Mae rhai arbenigwyr yn argymell y dylid canmol plant drwy’r amser tra bo eraill yn ffafrio ‘cariad cadarn.’

  • Mae pobl ifanc yn dod i oed heb wybod y sgiliau angenrheidiol ar gyfer llwyddo mewn bywyd.

Er hynny, y ffaith yw . . .

  • Gall priodas fod yn gwlwm cryf sy’n rhoi boddhad.

  • Gall rhieni ddysgu sut i ddisgyblu eu plant mewn ffordd gariadus.

  • Gall pobl ifanc ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw ar gyfer bod yn oedolion.

Sut? Bydd y rhifyn hwn o Deffrwch! yn trafod 12 cyfrinach teuluoedd llwyddiannus.

 

1: Ymrwymiad

Tri awgrym sy’n gallu helpu cyplau priod i aros gyda’i gilydd.

2: Gwaith Tîm

A ydy chi a’ch cymar yn fwy fel dau berson sy’n rhannu ystafell yn hytrach na bod yn gwpl priod?

3: Parch

Dysgwch pa eiriau a gweithredoedd sy’n hanfodol ar gyfer gwneud yn siŵr bod eich cymar yn teimlo fel ei fod yn cael ei barchu.

4: Maddeuant

Beth all eich helpu i weld y tu hwnt i amherffeithrwydd eich cymar?

5: Cyfathrebu

Tri cham a all eich helpu i agosáu at eich plant.

6: Disgyblaeth

Ydy disgyblaeth yn tanseilio hunan-barch plentyn?

7: Gwerthoedd

Pa werthoedd dylech chi eu dysgu i’ch plant?

8: Esiampl

Os ydych chi eisiau i’ch geiriau gyffwrdd calonnau eich plant, mae’n rhaid iddyn nhw gyd-fynd â’ch gweithredoedd.

9: Hunaniaeth

Sut gall pobl ifanc amddiffyn eu daliadau?

10: Natur Ddibynadwy

Mae ennill hyder eich rhieni yn gam pwysig wrth ddod yn oedolyn.

11: Gweithgarwch

Gall dysgu i weithio’n galed pan ydych chi’n ifanc eich helpu i lwyddo mewn bywyd.

12: Amcanion

Gall cyflawni amcanion godi eich hyder, dod â chi’n agosach at eich ffrindiau, a’ch gwneud chi’n hapus.

Mwy o Help ar Gyfer y Teulu

Gall cyngor y Beibl eich helpu i gael priodas lwyddiannus a theulu hapus.