Y gwir am beth? Y gwir am rai o gwestiynau mawr bywyd. Efallai eich bod chi wedi meddwl am gwestiynau fel hyn:

  • Oes gan Dduw wir ddiddordeb ynon ni?

  • A ddaw diwedd ar ryfel a dioddefaint ryw ddydd?

  • Ar ôl inni farw, beth sy’n digwydd?

  • Oes yna unrhyw obaith i’r meirw?

  • Sut gallaf weddïo a gwybod bod Duw yn gwrando?

  • Sut gallaf fod yn hapus?

I le fyddech chi’n mynd i chwilio am atebion i gwestiynau o’r fath? Petasech chi’n mynd i lyfrgelloedd neu siopau llyfrau, fe fyddech chi’n gweld miloedd o lyfrau a phob un yn honni bod ganddo’r atebion. Yn aml, bydd cyngor un llyfr yn mynd yn groes i’r llall. Mae llyfrau eraill yn ymddangos yn iawn ar y pryd ond, ymhen dim, maen nhw’n mynd yn henffasiwn ac yn cael eu diwygio neu eu disodli.

Ond, mae llyfr yn bodoli sy’n cynnwys atebion dibynadwy. Mae’r llyfr hwn yn cynnwys y gwirionedd. Fe ddywedodd Iesu Grist wrth weddïo ar Dduw: “Dy air di yw’r gwirionedd.” (Ioan 17:17) Heddiw, enw’r Gair hwnnw yw’r Beibl. Dros y tudalen, fe gewch chi gipolwg ar atebion y Beibl i’r cwestiynau uchod—atebion sy’n glir a chywir.

 Oes Gan Dduw Wir Ddiddordeb Ynon Ni?

Y RHESWM DROS Y CWESTIWN: Rydyn ni’n byw mewn byd sy’n llawn creulondeb ac anghyfiawnder. Mae llawer o grefyddau yn dysgu mai ewyllys Duw yw’r holl ddioddefaint sydd yn y byd.

MAE’R BEIBL YN DYSGU HYN: Dydy Duw byth yn achosi pethau drwg. Mae Job 34:10 yn dweud: “Pell y bo oddi wrth Dduw wneud drygioni, ac oddi wrth yr Hollalluog weithredu yn anghyfiawn.” Mae gan Dduw bwrpas cariadus ar gyfer dynol-ryw. Dyna pam dysgodd Iesu inni weddïo fel hyn: “Ein Tad yn y nefoedd . . . deled dy deyrnas; gwneler dy ewyllys ar y ddaear fel yn y nef.” (Mathew 6:9, 10) Oherwydd dyfnder ei gariad tuag aton ni, mae Duw wedi bod yn weithgar iawn er mwyn sicrhau bod ei bwrpas yn cael ei wireddu.—Ioan 3:16.

Gweler hefyd Genesis 1:26-28; Iago 1:13; a 1 Pedr 5:6, 7.

A Ddaw Diwedd ar Ryfel a Dioddefaint Ryw Ddydd?

Y RHESWM DROS Y CWESTIWN: Mae rhyfel yn dal i ladd niferoedd di-rif o bobl. Rydyn ni i gyd wedi cael ein cyffwrdd gan ddioddefaint.

MAE’R BEIBL YN DYSGU HYN: Mae Duw yn proffwydo adeg pan fydd ef yn creu heddwch trwy’r byd i gyd. O dan ei Deyrnas, ei lywodraeth nefol, fe fydd pobl yn curo “eu cleddyfau yn geibiau” ac “ni ddysgant ryfel mwyach.” (Eseia 2:4) Bydd Duw yn rhoi terfyn ar bob anghyfiawnder a dioddefaint. Mae’r Beibl yn addo: “Fe sych [Duw] bob deigryn o’u llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar na llefain na phoen. Y mae’r pethau cyntaf [gan gynnwys anghyfiawnder a dioddefaint ein dyddiau ni] wedi mynd heibio.”—Datguddiad 21:3, 4.

Gweler hefyd Salm 37:10, 11; 46:9; a Micha 4:1-4.

Ar ôl Inni Farw, Beth Sy’n Digwydd?

Y RHESWM DROS Y CWESTIWN: Mae’r rhan fwyaf o grefyddau’r byd yn dysgu bod rhywbeth y tu mewn i bobl yn parhau i fyw ar ôl marwolaeth. Mae rhai yn haeru bod y meirw yn medru gwneud drwg i’r byw neu fod Duw yn cosbi’r drygionus drwy eu condemnio i artaith ddiderfyn mewn uffern danllyd.

MAE’R BEIBL YN DYSGU HYN: Pan fydd rhywun yn marw, maen nhw’n peidio â bod. “Nid yw’r meirw yn gwybod dim,” yn ôl Pregethwr 9:5. Gan na all y meirw wybod, teimlo na phrofi unrhyw beth, ni allan nhw wneud drwg i’r byw na’u helpu nhw ychwaith.—Salm 146:3, 4.

Gweler hefyd Genesis 3:19; a Pregethwr 9:6, 10.

 Oes yna Unrhyw Obaith i’r Meirw?

Y RHESWM DROS Y CWESTIWN: Rydyn ni eisiau byw ac rydyn ni eisiau mwynhau bywyd gyda’r rhai yr ydyn ni’n eu caru. Peth digon naturiol yw hiraethu am weld ein hanwyliaid marw eto.

MAE’R BEIBL YN DYSGU HYN: Caiff y rhan fwyaf o bobl sydd wedi marw eu hatgyfodi. Fe wnaeth Iesu addo y bydd “pawb sydd yn eu beddau . . . yn dod allan.” (Ioan 5:28, 29) Yn unol â bwriad gwreiddiol Duw, bydd y rhai sy’n cael eu hatgyfodi yn cael y cyfle i fyw mewn paradwys ar y ddaear. (Luc 23:43) Yn y dyfodol, i’r rhai sy’n ufudd iddo, y mae Duw yn addo iechyd perffaith a bywyd tragwyddol. Mae’r Beibl yn dweud: “Y mae’r cyfiawn yn etifeddu’r tir ac yn cartrefu ynddo am byth.”—Salm 37:29.

Gweler hefyd Job 14:14, 15; Luc 7:11-17; ac Actau 24:15.

Sut Gallaf Weddïo a Gwybod Bod Duw yn Gwrando?

Y RHESWM DROS Y CWESTIWN: Ym mhob un o grefyddau’r byd bron, mae pobl yn gweddïo ond eto mae llawer yn teimlo nad ydyn nhw’n cael atebion i’w gweddïau.

MAE’R BEIBL YN DYSGU HYN: Dywedodd Iesu: “Wrth weddïo, peidiwch â phentyrru geiriau.” (Mathew 6:7) Felly, fe ddylen ni osgoi ailadrodd yr un fformiwlâu wrth weddïo ar Dduw. Os ydyn ni eisiau i Dduw wrando ar ein gweddïau, fe ddylen ni weddïo mewn ffordd sy’n ei blesio. Er mwyn gwneud hynny, mae’n rhaid inni ddysgu beth yw ewyllys Duw a gweddïo yn unol â’r ewyllys honno. Mae Llythyr Cyntaf Ioan 5:14 yn esbonio: “Y bydd [Duw] yn gwrando arnom os gofynnwn am rywbeth yn unol â’i ewyllys ef.”

Gweler hefyd Salm 65:2; Ioan 14:6, 14; a 1 Ioan 3:22.

Sut Gallaf Fod yn Hapus?

Y RHESWM DROS Y CWESTIWN: Mae llawer yn credu y bydd arian, enwogrwydd neu harddwch yn eu gwneud nhw’n hapus. Felly, maen nhw’n mynd ar ôl pethau o’r fath—ond o’u cael nhw, yn sylweddoli bod hapusrwydd yn dal y tu hwnt i’w cyrraedd.

MAE’R BEIBL YN DYSGU HYN: Fe dynnodd Iesu sylw at gyfrinach hapusrwydd drwy ddweud: “Gwyn eu byd y rhai sy’n clywed gair Duw ac yn ei gadw.” (Luc 11:28) Mae gwir hapusrwydd yn dod i’r rhai sy’n gwneud yr ymdrech i’w bwydo eu hunain gyda gwirionedd ysbrydol ynglŷn â Duw a’i bwrpas. Mae’r gwirionedd hwnnw i’w gael yn y Beibl ac mae gwybod amdano yn ein helpu ni i ddirnad beth sy’n wirioneddol bwysig—a beth sydd ddim. Trwy adael i wirionedd y Beibl ddylanwadu ar ein penderfyniadau ac ar ein gweithredoedd y medrwn ni fyw bywyd mwy ystyrlon.

Gweler hefyd Diarhebion 3:5, 6, 13-18; a 1 Timotheus 6:9, 10.

 Cipolwg yn unig oedd hynny ar y ffordd y mae’r Beibl yn ateb chwe chwestiwn. Os ydych chi’n chwilio am y gwir, mae’n debyg y byddech chi eisiau gwybod mwy. Efallai eich bod chi’n pendroni ynghylch cwestiynau eraill, fel: ‘Os ydy Duw yn ein caru ni, pam mae ef wedi caniatáu gymaint o ddioddefaint a drygioni ar hyd yr oesoedd? Sut gallaf wella fy mywyd teuluol?’ Mae’r Beibl yn ateb y cwestiynau hyn a llu o gwestiynau eraill.

Eto, mae llawer yn dal yn ôl rhag darllen y Beibl oherwydd, iddyn nhw, mae’n ymddangos yn llyfr trwm ac anodd ei ddeall. Os hoffech chi, gall Tystion Jehofah eich helpu mewn dwy ffordd.

Yn gyntaf, mae’r llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu? wedi ei ysgrifennu er mwyn helpu pobl brysur i ddod o hyd i atebion y Beibl i gwestiynau pwysig. Yn ail, fe all un o Dystion Jehofah drefnu cyfarfod â chi unwaith yr wythnos am drafodaeth fer ar y Beibl a gwneud hynny yn ddi-dâl le bynnag a phryd bynnag sy’n gyfleus i chi. Mae miliynau o bobl ledled y byd wedi mwynhau gwneud hyn ac mae llawer ohonyn nhw yn dweud: “Dyma’r gwir!”

Does dim byd mwy gwerthfawr i’w gael. Mae gwirionedd y Beibl yn ein rhyddhau ni rhag ofergoeliaeth, dryswch ac ofn. Mae’r Beibl yn rhoi inni obaith, ystyr a llawenydd. Fe ddywedodd Iesu: “Cewch wybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau.”—Ioan 8:32.