Y Beibl—Beth Yw Ei Neges?

Beth yw prif neges y Beibl?

Pam Astudio’r Beibl?

Ystyriwch rai ffeithiau diddorol am y Beibl, y llyfr mwyaf poblogaidd yn y byd!

RHAN 1

Y Creawdwr yn Rhoi Paradwys i Ddyn

Sut mae’r Beibl yn disgrifio Duw yn creu bodau dynol? Pa orchmynion a roddodd Duw i’r bodau dynol cyntaf?

RHAN 2

Colli Paradwys

Wrth i Dduw gosbi Adda ac Efa, pa obaith rhoddodd Ef?

RHAN 3

Dynolryw yn Goroesi’r Dilyw

Sut ledaenodd ddrygioni ar y ddaear? Sut roedd Noa yn dangos ei hun yn ffyddlon?

RHAN 4

Duw yn Gwneud Cyfamod ag Abraham

Pam symudodd Abraham i Ganaan? Pa gyfamod a wnaeth Jehofa ag Abraham?

RHAN 5

Duw yn Bendithio Abraham a’i Deulu

Beth dangosodd Jehofa drwy ofyn i Abraham aberthu Isaac? Beth roedd Jacob yn rhagfynegi cyn iddo farw?

RHAN 6

Ffyddlondeb Job

Sut mae llyfr Job yn dangos bod pawb yn gallu cael rhan yn cyfiawnhau sofraniaeth Duw?

RHAN 7

Duw yn Rhyddhau Meibion Israel

Sut cafodd Moses ei ddefnyddio gan Dduw i achub yr Israeliaid o’u caethiwed yn yr Aifft? Beth oedd sail dathlu’r Pasg?

RHAN 8

Pobl Israel yn Mynd i Mewn i Ganaan

Pan aeth yr Israeliaid i mewn i Ganaan, pam gwnaeth Jehofa arbed Rahab a’i theulu yn Jericho?

RHAN 9

Yr Israeliaid yn Gofyn am Frenin

Pan ofynnodd yr Israeliaid am frenin, dewisodd Jehofa Saul. Pam felly gwnaeth Jehofa benodi Dafydd yn frenin ar ôl i Saul deyrnasu am gyfnod?

RHAN 10

Doethineb y Brenin Solomon

Sut dangosodd Solomon ei ddoethineb? Beth ddigwyddodd pan aeth Solomon ar gyfeiliorn o ffordd Jehofa?

RHAN 11

Caneuon Ysbrydoledig Sy’n Cysuro ac yn Dysgu

Pa salmau sy’n dangos bod Duw yn helpu ac yn caru’r rhai sy’n ei garu ef? Beth ddatgelodd y brenin yng Nghaniad Solomon?

RHAN 12

Doethineb Dwyfol ar Gyfer Bywyd

Ystyriwch sut mae’r cyngor dwyfol yn y llyfrau Diarhebion a Pregethwr yn gallu rhoi arweiniad ymarferol inni ac yn ein helpu i ymddiried yn Nuw.

RHAN 13

Brenhinoedd Da a Brenhinoedd Drwg

Pam cafodd Israel ei wahanu’n ddwy deyrnas?

RHAN 14

Duw yn Siarad Drwy Ei Broffwydi

Pa fath o negeseuon cyhoeddodd broffwydi Duw? Ystyriwch bedwar thema gwnaethon nhw eu trafod.

RHAN 15

Proffwyd Alltud yn Cael Cipolwg ar y Dyfodol

Beth ddysgodd Daniel am y Meseia a Theyrnas Dduw?

RHAN 16

Y Meseia’n Cyrraedd

Sut cafodd angylion ac Ioan Fedyddiwr eu defnyddio gan Dduw i ddangos mai Iesu oedd y Meseia? Sut dangosodd Jehofa mai ei Fab ef oedd y Meseia?

RHAN 17

Iesu yn Dysgu am Deyrnas Dduw

Beth oedd prif neges Iesu wrth iddo bregethu? Sut dangosodd ef y byddai’n rheoli gyda chariad a chyfiawnder?

RHAN 18

Gwyrthiau Iesu

Beth mae gwyrthiau Iesu yn eu dangos ynglŷn â’i nerth a’i deyrnasiad dros y ddaear yn y dyfodol?

RHAN 19

Iesu yn Proffwydo am Ddyfodol y Byd

Beth oedd ystyr yr arwydd a roddodd Iesu i’w ddisgyblion?

RHAN 20

Iesu Grist yn Cael ei Ladd

Pa ddathliad newydd sefydlodd Iesu cyn iddo gael ei ladd ar y stanc?

RHAN 21

Mae Iesu’n Fyw!

Sut cafodd y disgyblion wybod bod Duw wedi atgyfodi Iesu?

RHAN 22

Yr Apostolion yn Pregethu’n Ddewr

Beth ddigwyddodd yn ystod Gŵyl y Pentecost? Beth oedd ymateb gelynion i bregethu’r disgyblion?

RHAN 23

Mae’r Newyddion Da yn Lledaenu

Beth ddigwyddodd ar ôl i Paul iacháu dyn cloff yn Lystra? Sut daeth Paul i Rufain?

RHAN 24

Paul yn Ysgrifennu at y Cynulleidfaoedd

Pa gyfarwyddyd a roddodd Paul ynglŷn â threfnu’r gynulleidfa? Beth ddywedodd ef am yr had addawedig?

RHAN 25

Cyngor ar Ffydd, Ymddygiad, a Chariad

Sut gall Cristnogion ddangos eu ffydd? Sut mae rhywun yn dangos ei fod yn caru Duw?

RHAN 26

Adfer Paradwys!

Sut mae’r llyfr Datguddiad yn gwneud neges y Beibl yn gyflawn?

Neges y Beibl​​—⁠Crynodeb

Sut gwnaeth Jehofa ddatgelu yn raddol mai Iesu yw’r Meseia, yr un a fydd yn adfer paradwys ar y ddaear?

Llinell Amser y Beibl

Gwelwch amserlen o hanes y Beibl, o 4026 COG hyd at tua 100 OG.