Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 GWERS 18

Sut Rydyn Ni’n Helpu Ein Brodyr Sy’n Wynebu Trychineb?

Sut Rydyn Ni’n Helpu Ein Brodyr Sy’n Wynebu Trychineb?

Y Weriniaeth Ddominicaidd

Japan

Haiti

Pan fo trychineb yn digwydd, mae Tystion Jehofa yn trefnu cymorth ar unwaith i helpu eu brodyr. Mae ymdrechion o’r fath yn dangos y cariad sydd gennyn ni tuag at ein gilydd. (Ioan 13:34, 35; 1 Ioan 3:17, 18) Ym mha ffyrdd rydyn ni’n helpu?

Rydyn ni’n cyfrannu’n ariannol. Pan ddigwyddodd newyn mawr yn Jwdea, rhoddodd y Cristnogion cynnar yn Antiochia gymorth ariannol i helpu eu brodyr ysbrydol. (Actau 11:27-30) Yn yr un modd, pan ydyn ni’n clywed bod ein brodyr yn wynebu trychinebau, rydyn ni’n anfon arian trwy’r gynulleidfa leol er mwyn cyfrannu’n faterol ar gyfer y rhai sydd mewn gwir angen. —2 Corinthiaid 8:13-15.

Rydyn ni’n rhoi cymorth ymarferol. Mae’r henuriaid yn ardal y drychineb yn cysylltu â phob aelod o’r gynulleidfa i sicrhau eu bod nhw’n ddiogel. Bydd pwyllgor cymorth yn trefnu bod bwyd, dŵr glân, dillad, lloches, a chymorth meddygol ar gael. Mae Tystion sy’n meddu ar sgiliau priodol, yn talu eu costau teithio eu hunain er mwyn gwirfoddoli i drwsio neu ailadeiladu tai a Neuaddau’r Deyrnas. Mae’r undod sydd gennyn ni fel cyfundrefn, a’n profiad o weithio gyda’n gilydd, yn ein galluogi ni i weithredu’n gyflym. Er ein bod ni’n helpu’r “rhai sydd o deulu’r ffydd,” rydyn ni hefyd yn helpu eraill pan fo hynny’n bosibl, beth bynnag yw eu crefydd.—Galatiaid 6:10.

Rydyn ni’n rhoi cymorth ysbrydol ac emosiynol. Mae gwir angen cysur ar y rhai sydd wedi dioddef o achos trychinebau. Ar adegau fel hyn, rydyn ni’n dibynnu ar nerth Jehofa, y “Duw sy’n rhoi pob diddanwch.” (2 Corinthiaid 1:3, 4) Mae’n bleser inni rannu addewidion y Beibl â phobl sy’n dioddef a dangos iddyn nhw y bydd Teyrnas Dduw yn fuan yn rhoi terfyn ar yr holl drychinebau sy’n achosi poen a dioddefaint.—Datguddiad 21:4.

  • Pam mae’r Tystion yn gallu ymateb yn gyflym i drychinebau?

  • Pa gysur ysbrydol y gallwn ni ei roi i’r rhai sy’n goroesi trychinebau?