Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Pwy Sy’n Gwneud Ewyllys Jehofa Heddiw?

Mae Tystion Jehofa yn byw mewn gwledydd trwy’r byd, ac yn dod o wahanol grwpiau ethnig a diwylliannol. Beth sydd wedi dod â’r bobl hyn i gyd at ei gilydd?

Beth Yw Ewyllys Duw?

Mae Duw eisiau i’w ewyllys gael ei gyhoeddi drwy’r holl fyd. Beth yw ewyllys Duw, a phwy sy’n dysgu eraill amdano?

Pa Fath o Bobl Yw Tystion Jehofa?

Faint o Dystion Jehofa rydych chi’n eu hadnabod? Faint rydych chi’n gwybod amdanon ni?

Pam Rydyn Ni’n Cael Ein Galw’n Dystion Jehofa?

Ystyriwch dri reswm inni fabwysiadu’r enw hwn.

Sut Cafodd Gwirionedd y Beibl ei Ailddarganfod?

Sut gallwn ni fod yn sicr ein bod ni’n deall yn union beth mae’r Beibl yn ei ddysgu?

Pam Rydyn Ni Wedi Cyhoeddi Cyfieithiad o’r Beibl?

Pam mae’r cyfieithiad hwn yn unigryw?

Sut Fath o Brofiad Yw Mynd i Gyfarfod Cristnogol?

Rydyn ni’n cyfarfod i astudio’r Beibl ac annog ein gilydd. Croeso ichi ymuno â ni!

Sut Mae Cymdeithasu â Christnogion Eraill yn Ein Helpu?

Mae Gair Duw yn annog Cristnogion i gymdeithasu â’i gilydd. Dysgwch sut gallwch fwynhau y math hwn o gyfeillgarwch.

Beth Sy’n Digwydd yn Ein Cyfarfodydd?

Hoffech chi wybod beth sy’n digwydd yn ein cyfarfodydd? Rydyn ni’n hyderus y bydd safon yr addysg Feiblaidd sydd ar gael yn gwneud argraff ffafriol arnoch chi.

Pam Rydyn Ni’n Gwisgo’n Smart ar Gyfer Ein Cyfarfodydd?

A yw ein gwisg o bwys i Dduw? Ystyriwch yr egwyddorion sy’n effeithio ar ein dewisiadau ynglŷn â’n gwisg.

Beth Yw’r Ffordd Orau o Baratoi ar Gyfer y Cyfarfodydd?

Byddwch yn cael mwy o’r cyfarfodydd drwy baratoi o flaen llaw.

Beth Yw Addoliad Teuluol?

Gweld sut mae hyn yn helpu aelodau’r teulu i glosio at Dduw ac at ei gilydd.

Pam Rydyn Ni’n Mynd i Gynulliadau Mawr?

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cynnal tri chynulliad arbennig. Sut gallwch chi elwa ar y cynulliadau hyn?

Sut Mae Ein Gwaith Pregethu yn Cael ei Drefnu?

Rydyn ni’n dilyn dulliau Iesu wrth bregethu. Beth yw rhai o’r dulliau hyn?

Beth Yw Arloeswr?

Mae rhai Tystion yn treulio 30, 50, neu fwy o oriau bob mis yn pregethu. Pam?

Pa Hyfforddiant Sydd ar Gael i Arloeswyr?

Pa hyfforddiant arbennig sydd ar gael i helpu’r rhai sy’n pregethu’n llawn amser?

Sut Mae’r Henuriaid yn Helpu’r Gynulleidfa?

Mae’r henuriaid yn ddynion ysbrydol sy’n arwain y gynulleidfa. Sut maen nhw’n ein helpu ni?

Beth Yw Gwaith y Gweision Gweinidogaethol?

Mae’r gweision gweinidogaethol yn hwyluso gwaith y gynulleidfa. Dysgwch sut mae hyn yn helpu pawb sy’n mynychu’r cyfarfodydd.

Sut Mae Arolygwyr Cylchdaith yn Ein Helpu?

Pam mae arolygwyr cylchdaith yn ymweld â’r cynulleidfaoedd? Sut gallwch chi elwa ar yr ymweliadau hyn?

Sut Rydyn Ni’n Helpu Ein Brodyr Sy’n Wynebu Trychineb?

Rydyn ni’n trefnu cymorth ymarferol a chysur ysbrydol i’r rhai sy’n dioddef oherwydd trychinebau. Ym mha ffyrdd?

Pwy Yw’r “Gwas Ffyddlon a Chall”?

Addawodd Iesu y byddai’n penodi gwas i ddarparu bwyd ysbrydol yn rheolaidd. Sut mae’r gwas yn gwneud hynny?

Sut Mae’r Corff Llywodraethol yn Gweithio Heddiw?

Yn y ganrif gyntaf, roedd grŵp bach o apostolion a henuriaid yn gwasanaethu’r gynulleidfa Gristnogol fel corff llywodraethol. Beth am heddiw?

Beth Yw Bethel?

Mae Bethel yn lle unigryw gyda phwrpas pwysig. Dysgwch fwy am y bobl sy’n gwasanaethu yno.

Beth Sy’n Digwydd Mewn Swyddfa Gangen?

Mae croeso i ymwelwyr fynd ar daith o amgylch unrhyw un o’n swyddfeydd cangen. Dewch i ymweld â ni!

Sut Mae Ein Cyhoeddiadau yn Cael Eu Hysgrifennu a’u Cyfieithu?

Rydyn ni’n cyhoeddi mewn mwy na 700 o ieithoedd. Pam rydyn ni’n gwneud yr holl ymdrech?

Sut Mae Ein Gwaith Byd-Eang yn Cael ei Ariannu?

O ran ariannu, sut mae ein cyfundrefn ni’n wahanol i grefyddau eraill?

Neuaddau’r Deyrnas—Pam Maen Nhw’n Cael Eu Hadeiladu a Sut?

Pam rydyn ni’n galw ein canolfannau addoli yn Neuaddau’r Deyrnas? Dysgwch fwy am sut mae’r adeiladau syml hyn o fudd i’n cynulleidfaoedd.

Sut Medrwn Ni Helpu i Gynnal a Chadw Neuadd y Deyrnas?

Mae Neuadd y Deyrnas sy’n lân ac mewn cyflwr da yn glod i Dduw. Sut mae Tystion Jehofa yn gofalu am eu neuaddau?

Sut Gall y Llyfrgell yn Neuadd y Deyrnas Ein Helpu Ni?

Hoffech chi wneud mwy o ymchwil er mwyn dyfnhau eich gwybodaeth o’r Beibl? Dewch i lyfrgell Neuadd y Deyrnas!

Beth Sydd ar Gael ar Ein Gwefan?

Cewch fwy o wybodaeth am ein daliadau a’n gwaith a chael atebion i gwestiynau am y Beibl.

A Fyddwch Chi’n Gwneud Ewyllys Jehofa?

Mae Jehofa Dduw yn eich caru chi’n fawr iawn. Sut gallwch chi ddangos eich awydd i’w blesio yn eich bywyd?