Ymroi i Ddarllen a Dysgu

Diben y llyfryn hwn yw dy helpu di i wella dy allu i siarad, i ddysgu, ac i ddarllen yn gyhoeddus.

Llythyr Oddi Wrth y Corff Llywodraethol

Rydyn ni’n dysgu y neges bwysicaf erioed.

GWERS 1

Cyflwyniad Effeithiol

Mae tri nod i gyflwyniad effeithiol.

GWERS 2

Arddull Sgyrsiol

Mae arddull sgyrsiol yn helpu dy gynulleidfa i deimlo’n gyfforddus ac yn barod i dderbyn dy neges.

GWERS 3

Defnyddio Cwestiynau

Gofynna gwestiynau caredig i ennyn diddordeb ac i dynnu sylw at bwyntiau pwysig.

GWERS 4

Cyflwyno’r Ysgrythurau yn Gywir

Dysga sut i baratoi meddyliau dy wrandawyr cyn darllen adnod.

GWERS 5

Darllen yn Gywir

Mae darllen yn gywir yn sgìl hanfodol er mwyn cyflwyno gwybodaeth am Jehofa.

GWERS 6

Cymhwyso’r Adnodau yn Effeithiol

Helpa dy wrandawyr i gysylltu yr adnodau rwyt ti’n eu darllen â’r pwynt rwyt ti’n ei wneud.

GWERS 7

Gwybodaeth Gywir a Dibynadwy

Bydd tystiolaeth gywir a dibynadwy yn helpu dy wrandawyr i ddod i’r casgliad cywir.

GWERS 8

Eglurebau Sy’n Dysgu

Cyfoethoga dy ddysgu drwy ddefnyddio eglurebau syml ac apelgar sy’n esbonio’r pwyntiau pwysig.

GWERS 9

Deunydd Gweledol Priodol

Defnyddia ddeunydd gweledol i wneud argraff ar feddyliau dy wrandawyr.

GWERS 10

Goslef y Llais

Amrywia uchder, traw, a chyflymder dy lais er mwyn cyffwrdd ag emosiynau dy gynulleidfa a’u hannog i weithredu.

GWERS 11

Brwdfrydedd

Mae brwdfrydedd yn cyfleu dy deimladau cryf ac yn helpu i ddal sylw dy wrandawyr.

GWERS 12

Cynhesrwydd a Chydymdeimlad

Os wyt yn siarad o’r galon, rwyt yn dangos dy fod ti’n caru dy wrandawyr.

GWERS 13

Dangos Gwerth Ymarferol y Deunydd

Helpa dy wrandawyr i weld sut mae’r pwnc yn effeithio arnyn nhw, a dangosa sut gallan nhw ddefnyddio’r wybodaeth yn eu bywydau.

GWERS 14

Gwneud i’r Prif Bwyntiau Sefyll Allan

Helpa dy gynulleidfa i ddilyn trywydd dy anerchiad ac eglura sut mae pob prif bwynt yn cysylltu â nod a thema’r anerchiad.

GWERS 15

Siarad Gydag Argyhoeddiad

Siarada gydag argyhoeddiad. Dangosa dy fod ti’n credu’n gryf bod dy neges yn wir ac yn bwysig.

GWERS 16

Yn Adeiladol ac yn Gadarnhaol

Bydda’n adeiladol nid yn feirniadol. Tynna sylw at wirioneddau yng Ngair Duw sy’n codi’r galon.

GWERS 17

Yn Hawdd ei Ddeall

Helpa dy wrandawyr i ddeall dy neges. Dysga bwyntiau allweddol mewn ffordd glir.

GWERS 18

Gwybodaeth Sydd o Ddefnydd i Dy Wrandawyr

Gwna i dy wrandawyr feddwl am y pwnc a’u helpu nhw i ddysgu rhywbeth gwerthfawr.

GWERS 19

Ceisio Cyffwrdd â’r Galon

Helpa dy wrandawyr i garu Duw a’i Air, y Beibl.

GWERS 20

Diweddglo Effeithiol

Bydd diweddglo effeithiol yn apelio at dy wrandawyr i dderbyn yr hyn maen nhw wedi ei ddysgu.

Cofnoda Dy Gynnydd

Cofnoda dy gynnydd wrth i ti wella dy sgiliau darllen a dysgu.