Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 CWESTIWN 7

Sut Galla’ i Ddelio â’r Pwysau i Gael Rhyw?

Sut Galla’ i Ddelio â’r Pwysau i Gael Rhyw?

PAM MAE’N BWYSIG?

Bydd dy benderfyniadau ynglŷn â rhyw yn cael effaith sy’n ymestyn ymhell i’r dyfodol.

BETH BYDDET TI’N EI WNEUD?

Dychmyga hyn: Dim ond deufis mae Eirlys wedi bod yn mynd allan gyda Meic, ond mae’n teimlo fel ei bod hi’n ei adnabod ers blynyddoedd. Maen nhw’n tecstio o hyd, siarad am oriau dros y ffôn, ac maen nhw hyd yn oed yn medru gorffen brawddegau ei gilydd! Ond nawr, mae Meic yn disgwyl am fwy na sgwrs.

Yn y ddeufis diwethaf, dydy Meic ac Eirlys heb wneud dim mwy na dal dwylo a rhannu sws fach. Mae Eirlys yn gyfforddus gyda’r sefyllfa ar hyn o bryd. Ond dydy hi ddim eisiau colli Meic chwaith. Does neb arall yn gwneud iddi deimlo mor brydferth, mor sbesial. ‘Beth bynnag,’ meddai wrth ei hun, ‘rydyn ni’n wir garu ein gilydd . . . ’

Os wyt ti’n ddigon hen i ganlyn, ac yn yr un sefyllfa ag Eirlys, beth byddet ti’n ei wneud nesaf?

ARHOSA A MEDDYLIA!

Mae rhyw yn anrheg oddi wrth Dduw ar gyfer cyplau priod yn unig. Mae cael rhyw cyn priodi yn gamddefnydd o’r anrheg honno. Mae’n debyg i gymryd dilledyn prydferth a’i ddefnyddio i lanhau budreddi

Os wyt ti’n ceisio torri deddf ffisegol, fel deddf disgyrchiant, byddi di’n dioddef y canlyniadau. Mae’r un peth yn wir os wyt ti’n torri deddf foesol, er enghraifft: “Yr ydych i ymgadw oddi wrth anfoesoldeb rhywiol.”—1 Thesaloniaid 4:3.

Beth yw canlyniadau gwrthod y ddeddf honno? Mae’r Beibl yn dweud: “Mae’r person sy’n pechu’n rhywiol yn pechu yn erbyn ei gorff ei hun.” (1 Corinthiaid 6:18, beibl.net) Sut mae hynny’n wir?

 Mae ymchwil yn dangos bod llawer o rai ifanc sydd wedi cael rhyw cyn priodi wedi profi un neu fwy o’r teimladau isod.

  • TRISTWCH. Mae’r rhan fwyaf o bobl ifanc sydd wedi cael rhyw cyn priodi yn adrodd eu bod nhw’n difaru gwneud.

  • DRWGDYBIO. Ar ôl cael rhyw, mae’r bachgen a’r ferch yn dechrau meddwl, ‘Gyda phwy arall mae ef neu hi wedi cael rhyw?’

  • SIOMEDIGAETH. Yn eu calonnau, mae merched yn chwilio am rywun a fyddai’n eu hamddiffyn, nid rhywun a fyddai’n cymryd mantais ohonyn nhw. Ac mae llawer o fechgyn yn teimlo bod merch sy’n ildio iddyn nhw yn llai deniadol.

  • Y gwir yw: Os wyt ti’n cael rhyw cyn priodi, byddi di’n dirywio dy hun gan aberthu rhywbeth pwysig iawn. (Rhufeiniaid 1:24) Mae dy gorff yn werthfawr, ni ddylai fod ar gael!

Dangosa gryfder moesol drwy “ymgadw oddi wrth anfoesoldeb rhywiol.” (1 Thesaloniaid 4:3) Yna, os wyt ti’n priodi yn y dyfodol, fe gei di gael rhyw. A byddi di’n medru ei fwynhau’n llawn, heb orfod poeni, difaru, na theimlo’r ansicrwydd sy’n dod yn sgìl cael rhyw cyn priodi.—Diarhebion 7:22, 23; 1 Corinthiaid 7:3.

 BETH YW DY FARN DI?

  • A fyddai rhywun sydd wir yn dy garu di yn ceisio niweidio dy iechyd emosiynol a chorfforol?

  • A fyddai rhywun sydd wir yn gofalu amdanat yn dy demtio i roi dy berthynas â Duw yn y fantol?—Hebreaid 13:4.