1 A DDYLWN I GAEL FY MEDYDDIO?

“Edrych, . . . mae dŵr yn y fan yma. Oes yna unrhyw reswm pam ddylwn i ddim cael fy medyddio?”—Actau 8:36

Pam a sut y dylech chi gael eich bedyddio?

Mae bedydd yn dangos eich bod chi wedi cefnu ar eich hen ffordd o fyw ac wedi cychwyn bywyd newydd o wneud ewyllys Duw.

 • Mathew 28:19, 20

  Er mwyn gwasanaethu Jehofa rhaid ichi gael eich bedyddio.

 • Salm 40:8

  Mae bedydd yn dangos i eraill eich bod chi’n dymuno gwasanaethu Duw.

 • Mathew 3:16

  Rhaid cael eich trochi’n llwyr o dan y dŵr, fel y cafodd Iesu ei fedyddio.

2 NID YW JEHOFA YN DISGWYL GORMOD GENNYN NI

“Mae caru Duw yn golygu bod yn ufudd iddo, a dydy hynny ddim yn anodd.”—1 Ioan 5:3

Pam na ddylech ofni cysegru eich hunan i Jehofa?

 • Salm 103:14; Eseia 41:10

  Nid ydych yn gorfod bod yn berffaith i gysegru eich hunan i Jehofa. Bydd yn eich helpu i wneud beth sy’n iawn.

 • Colosiaid 1:10

  Bydd eich cariad tuag at Jehofa yn eich helpu i oresgyn unrhyw ofn o’i siomi.

3 Y CAMAU SY’N ARWAIN AT FEDYDD

“O Dduw, dw i’n dod i wneud beth rwyt ti eisiau . . . Mae dy ddysgeidiaeth di yn rheoli fy mywyd i.”—Salm 40:7, 8

Beth sy’n rhaid i chi ei wneud i gysegru eich hunan i Jehofa?

 • Ioan 17:3

  ASTUDIO GAIR DUW

  Dewch i adnabod Jehofa a Iesu Grist. Mwya’n y byd y byddwch yn dysgu amdanyn nhw, mwya’n y byd y byddwch yn eu caru.

 • Hebreaid 11:6

  CRYFHAU EICH FFYDD

  Ymddiriedwch yn llwyr yn addewidion Duw ac yn nerth aberth Iesu i’n hachub rhag pechod a marwolaeth.

 • Actau 3:19

  EDIFARHAU

  Mae hyn yn golygu teimlo’n ddrwg o galon am yr holl ddrwg rydych wedi ei wneud.

  NEWID

  Mae hyn yn golygu cefnu ar unrhyw beth sy’n gwneud i chi ymddwyn mewn ffordd ddrwg.

 • 1 Pedr 4:2

  YMGYSEGRU EICH BYWYD

  Mewn gweddi, rydych yn cysegru eich hunan i Jehofa ac yn addo i’w addoli ac i roi ei ewyllys yn gyntaf yn eich bywyd.