Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

“Cadwch Eich Hunain yng Nghariad Duw”

Mae’r cyhoeddiad hwn yn helpu ti i parhau roi egwyddorion y Beibl ar waith yn dy fywyd, a chadw dy hunain yng nghariad Duw.

Llythyr Oddi Wrth y Corff Llywodraethol

Mae Corff Llywodraethol Tystion Jehofa yn annog i bawb sy’n caru Jehofa ddilyn patrwm Iesu, a gadwodd ei hun yng nghariad ei Dad nefol.

PENNOD 1

“Dyma Yw Caru Duw”

Mewn brawddeg syml, mae’r Beibl yn esbonio sut gallwn ddangos ein bod ni’n caru Duw.

PENNOD 2

Sut Mae Cadw Cydwybod Lân?

Ydy hi’n bosibl cael cydwybod dawel, ond nad yw’n lân yng ngolwg Duw?

PENNOD 3

Caru’r Rhai y Mae Duw yn Eu Caru

Mae Jehofa’n dewis ei ffrindiau’n ofalus, a dylen ni gwneud yr un peth.

PENNOD 4

Pam Dylen Ni Barchu Awdurdod?

Trwy’r Ysgrythurau mae Duw yn ein helpu ni i ystyried tair sefyllfa bwysig lle dylen ni dangos parch tuag at awdurdod eraill.

PENNOD 5

Sut Mae Cadw ar Wahân i’r Byd?

Mae’r Beibl yn amlygu pum ffordd y dylen ni gadw ar wahân i’r byd.

PENNOD 6

Dewis Adloniant Iach

Tri chwestiwn sy’n medru dy helpu di i ddewis yn ddoeth.

PENNOD 7

Mae Duw yn Parchu Bywyd—Wyt Ti?

A oes mwy i’r gorchymyn hwn na pheidio â lladd person arall?

PENNOD 8

Mae Duw yn Caru Pobl Sydd yn Lân ac yn Bur

Gall y Beibl ein helpu ni i osgoi gweithredoedd sy’n budr yng ngolwg Duw.

PENNOD 9

Ffo Rhag Anfoesoldeb Rhywiol

Pob blwyddyn, mae miloedd o Gristnogion yn ildio i anfoesoldeb rhywiol. Sut gelli di osgoi y perygl hwn?

PENNOD 10

Priodas—Rhodd gan Dduw Cariadus

Sut gelli di baratoi er mwyn cael priodas lwyddiannus? Os wyt yn briod yn barod, beth gelli di ei wneud i helpu dy briodas i bara?

PENNOD 11

“Bydded Priodas Mewn Parch”

Ystyria chwe chwestiwn sy’n medru dy helpu di i wella dy briodas.

PENNOD 12

Defnyddio Geiriau Adeiladol

Gall dy eiriau di ddigalonni eraill, neu yn eu calonogi nhw. Dysga sut i ddefnyddio’r rhodd o siarad fel y mae Jehofa yn dymuno.

PENNOD 13

Dathliadau Sy’n Annerbyniol i Dduw

Mae rhai dathliadau sy’n honni eu bod nhw’n rhoi clod i Dduw yn wir yn ei ffieiddio.

PENNOD 14

Bydda’n Onest ym Mhob Peth

Beth sydd rhaid inni ei wneud cyn inni fedru bod yn onest gydag eraill?

PENNOD 15

Cael Mwynhad o’th Holl Lafur

Gall atebion i bum cwestiwn allweddol dy helpu di i benderfynu a ddylet ti dderbyn y swydd neu ddim.

PENNOD 16

Gwrthsafa’r Diafol a’i Gynllwynion

Rydyn ni’n cydnabod grym Satan, ond dydyn ni ddim yn cael ein diddori ganddo. Pam?

PENNOD 17

“Adeiladu Eich Hunain ar Sylfaen Eich Ffydd Holl-Sanctaidd”

Tri cham i’th helpu i gryfhau dy ffydd ac i aros yng nghariad Duw.

ATODIAD

Sut Dylen Ni Drin Rhywun Sydd Wedi ei Ddiarddel?

A oes angen bod mor llym wrth wrthod y person?

ATODIAD

Gorchuddio’r Pen—Pryd a Pham?

Mae’r Beibl yn gofyn i ti ystyried tair ffactor wrth benderfynu i orchuddio dy ben neu beidio.

ATODIAD

Saliwtio’r Faner, Pleidleisio, a Gwasanaeth Sifilaidd

Pa egwyddorion o’r Beibl a all dy helpu di i gael cydwybod lân yn hyn o beth?

ATODIAD

Ffracsiynau Gwaed a Llawdriniaethau

Cei di wynebu heriau meddygol yn llwyddiannus drwy ddilyn ychydig o gamau syml.

ATODIAD

Ennill y Frwydr yn Erbyn Mastyrbio

Sut gelli di ennill y frwydr yn erbyn mastyrbio?

ATODIAD

Agwedd y Beibl Tuag at Ysgaru a Gwahanu

Yn ôl y Beibl, pryd gall person sydd wedi ysgaru ailbriodi?

ATODIAD

Datrys Anghydfod Mewn Materion Busnes

A yw’n briodol i Gristion ddod ag un o’i gyd-gredinwyr gerbron llys?